שערורית משטר נגיף הקורנה בישראל

משטר הקורונה מהווה מקרה קיצוני של ביופוליטיקה (מושג של פוקו), פוליטיקה המבוססת על שיקולים של ביולוגיה/רפואה. בפעם הקודמת שזה קרה הייתה מלחמת העולם השנייה.

28.10.2020 מאת: רחל אבידר
 שערורית משטר נגיף הקורנה בישראל

 

D. Mishori (2020). Medical Technocracy, Extreme BioPower and Human Rights: Heretic Criticism of "Public Health" Authoritarian Corona Policies. Social Ethics Society Journal of Applied Philosophy; Special Issue on COVID-19, July 2020: 230-266. http://ses-journal.com/.../Article-10_Mishori_SESJuly2020...

 

משטר הקורונה מרשה לעצמו לנקוט בצעדים של ביו-כוח (BIOPOWER) קיצוני: צעדים בהם המדינה מפעילה כוח ואלימות כלפיי גופם של אזרחים (מסכות, בידוד, סגר...).

המשטר הביופוליטי הנוכחי אדיש לזכויות הפרט, ולכל שאר השיקולים החברתיים/כלכליים, שהם כולם משניים לפחד וההיסטריה ממגיפה, שכבר ידוע שאינה המסוכנת לילדים, לצעירים ולבריאים.

הפוליטיקאים מתבססים על "מדע" של "מומחים" לבריאות הציבור, שמאז שנות ה-50 "למדו" (באוניברסיטה--מהפרופסורים שלהם...) שנימוקים של "בריאות הציבור" מצדיקים-לכאורה הפרה של זכויות הפרט -- קודם הפלרת מים, אח"כ חיסונים, וכיום שיקולי קורונה.

חייבים לסיים את משטר הביופוליטיקה הנוכחי, לפני שיביא לאסון, כמו משטרי הביופוליטיקה בעבר.

חוק יסוד כבוד אדם וחירותו אינו כולל פסקת הגבלה בנוסח "למעט שיקולי בריאות הציבור"...

וכך גם ההמנון: "להיות עם חופשי בארצנו", בלי הסתייגות בנוסח "למעט אם במשרד הבריאות חושבים אחרת".

המומחים לבריאות הציבור סובלים מניגוד-עניינים פרופסיונאלי -- הם לא למדו על בריאות טבעית באוניברסיטה, לא תרגילי נשימה, לא פעילות גופנית, טאי צ'י או יוגה, ואת המדע המוגבל שלהם הם מיישמים באלימות (כוח המדינה) על כלל האוכלוסייה -- אלימות שבעבר הכרנו רק במשטרים אידיאולוגיים קיצוניים כמו תיאוקרטיות (מדינות בהן הכנסייה שולטת) או במשטרים טוטליטריים.

אם שיקולי "בריאות הציבור" מחייבים סגירת חדרי כושר, וביטול שיעורי הטאי צ'י וה"יציבות" שלי במרכז הספורט באוניברסיטת תל אביב, אז לי ולמומחים יש מושגים שונים לחלוטין של "בריאות הציבור", וכך גם לעניין המסכות (הפרעה לנשימה, מדגרה לפתוגנים, גורמות לדיכוי נפשי ולכן גם חיסוני, ועוד).

אמנם ההחלטות מתקבלות על-ידי פוליטיקאים, משיקוליהם, אבל ה*אחריות* להמלצות שמשמעותן הפרה רבתי של זכויות הפרט, השעיית הדמוקרטיה, והרס חברתי/כלכלי מוטלת על ה"מומחים" לבריאות הציבור.

עד שה"מומחים" לבריאות הציבור לא ייצאו כנגד משטר הקורונה, ונגד ההפרה הסיטונית והקיצונית של זכויות הפרט והפגיעה בדמוקרטיה (כולל ריסוק הכלכלה והחברה), האחריות שלהם, לדיראון עולם.

המומחים נושאים את שם המדע לשווא, כשהם אוכפים פרקטיקות לא-מדעיות כמו חובת מסכות גורפת במרחב הציבורי, או הגבלות על נוכחות במרחב הציבורי כמו חופי הים או פארקים, כפי שראינו בסגר הראשון.

לכן, מדובר על הרהורי "כפירה", ברעיון שבריאות (אישית וציבורית) תלויה במפגש מקרי עם "וירוס", ולכן הצדקה-לכאורה לאמצעים הקיצוניים ביותר.

כפירה ברעיון שבני אדם זקוקים למסכות כדי להיות "בריאים".

כפירה בדת "בריאות הציבור", שמאמיניה עוטים מסכות ומפחדים משדים-ווירוסים (קורונה).

כפירה ב"מדע" שמצייר את מתנגדיו כ"מתנגדים" ("מתנגדי" חיסונים, "מכחישי" קורונה), במקום לנהל דיון ענייני, ביקורתי, פתוח ודמוקרטי, שאינו מבוסס על הסתה ועל הפחדה מלמעלה.

מדובר במדע-לכאורה, שאינו עומד בקריטריון של מדע -- אפשרות ההפרכה (פילוסוף המדע קרל פופר). התחזיות שלהם מופרכות, ואינן אלא הפצה של פחד והיסטריה לא-מוצדקים על-ידי הנתונים.

מדע-לכאורה (PSEUDO-SCIENCE) זו כבר מדענות (SCIENTISM), אמונה במדע, "עבודה זרה" במשמעות ההלכתית. מתי החרדים ויראי השמיים בינינו יתעוררו, ויבינו שמדובר במשהו שמנוגד באופן עמוק לא רק למדע חופשי אלא גם לדת ולאמונה בתבונת הטבע ובכוח עליון?

מדובר בכישלון נורא של המדע ושל האקדמיה, שהסגירו את האזרחים לידיהם של קומץ טכנוקרטים (משרתי הפוליטיקאים), שאין להם עכבות משימוש בכלים הדכאניים ביותר כדי לממש את המדיניות הראויה בעיניהם.

ויש גם תקווה, שבני אדם יבינו את הפער העצום שבין בריאות לבין "רפואה" (על כל הישגיה, לצד הכישלונות), ויבינו שאסור לחיות על-פי אמונות המומחים לרפואה, כפי שאסור לחיות על-פי אמונות המומחים בכל תחום שהוא, מכיוון שהמדע הוא אחד, ואינו מתפרט למומחיות, שאינה מסוגלת להבין את השלם, למשל חוסר-היכולת להבין את השלם החברתי: שמדינה בסגר והגבלות ממושכות (ועם סממני "עבודה זרה" כמו מסכות) היא מתכון להרס וסבל המנוגדים באופן מוחלט ל"בריאות", ולכן אינם יכולים להיות מוצדקים משיקולי ביופוליטיקה של "בריאות הציבור".

...המשך יבוא....

 

להשקפותיי בנוגע לבריאות טבעית (ומגבלות הרפואה), ראו הספר יציבות: מחקר על גוף

 תודעה וסביבה (2018)

https://environment.tau.ac.il/FirmnessBook

תרגול "צ'י קורונה" בלי מסכות (אי-ציות אזרחי, ושיפור הבריאות והנשימה):

https://www.facebook.com/d.mishori/posts/1620902908061941

דף בפייסבוק "יציבות" (יוגה, טאי צ'י, צ'י קונג):

 

https://www.facebook.com/Firmness.Firmeza

 

סרטונים והרצאות ביוטיוב:

https://www.youtube.com/.../UClwZfAuz_end8t-aotbQfIQ/videos

מאמרים קודמים על "שלטון המומחים":

Mishori (2019). Water Keepers, Fluoridation and the Rule of Experts: Bioethics, Biohacking, and Disciplinary Science, Eubios Journal of Asian and International Bioethics EJAIB Vol. 29 (1): 18-27. http://www.eubios.info/EJAIB12019.pdf

D. Mishori (2019). The Rule of Experts: Academic Freedom, Professional/Academic Ethics and Disciplinary Science. Social Ethics Society Journal of Applied Philosophy Volume 5, Number 2, October 2019, pp. 23-62. http://ses-journal.com/.../09/P2_Mishori_SES_v5n2_2019-1.pdf

D. Mishori (2020). Disciplinary Science, "Academic Freedom" and the Rule of “Experts”: Criticism of the Principles of Professional Ethics, according to Prof. Kasher. In, The Study of Organizations and Human Resource Management Quarterly: 103-128. [Hebrew] https://bit.ly/2Xe6AXh

מדע דיסציפלינרי, "חופש אקדמי" ושלטון ה"מומחים": ביקורת עקרונות האתיקה המקצועית, ע"פ פרופ' כשר

)מאמרים אלה הם הוכחה לתוקף של הניתוח במאמר הנוכחי, מאחר שהמאמרים אלה, שנכתבו לפני עידן הקורונה צפו במדויק את התהליכים המסוכנים שהובילו לדיקט

 טורה של "בריאות הציבור", במסגרת הטכנוקרטיה הרפואית העכשווית.(

 

דר  דוידוביץ שאול

 

 

 

תגובות

מומלצים