עורכי דין פעילים סקירה כוללת ומסקרנת

בסוף 2019 היו בישראל כ-70,000 עורכי דין פעילים בסך הכל. כ-60,000 מהם קיבלו את רישיונם בשנים 2019-1995. בשנים אלו חל גידול משמעותי של 79% במספר בעלי רישיון לעריכת דין.

18.02.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עורכי דין פעילים סקירה כוללת ומסקרנת

 


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת

גיל קבלת הרישיון בקרב נשים נמוך באופן משמעותי מגיל הגברים: כ-75% מהנשים קיבלו רישיון לעריכת דין עד גיל 29, לעומת 56% מהגברים.

 יחס גברים-נשים התהפך במהלך השנים. בקרב מקבלי הרישיון בשנים 1999-1995 - 60% היו גברים ו-40% נשים, ואילו בקרב מקבלי הרישיון בשנים 2019-2014 46% היו גברים ו-54% נשים.

עורכות הדין הערביות צמצמו את הפער הבין-מגדרי באופן מהיר ביותר. בקרב הערבים שקיבלו רישיון בשנים 1999-1995 רק 9% היו נשים, לעומת 46% בשנים 2015-2019.

אחוז עורכי הדין שקיבלו רישיון בגיל 45 ומעלה עלה מ-2% בקרב מקבלי הרישיון בשנים 1989-1980 ל-9% בקרב מקבלי הרישיון בשנים 2019-2010. לעומת זאת, אחוז עורכי הדין בגיל 29-25 שקיבלו רישיון באותן תקופות ירד מ-67% ל-54%, בהתאמה.

אחוז עורכי הדין שלמדו במכללות האקדמיות עלה מ-20% מתוך כלל מקבלי הרישיון בשנים 1999-1995 ל-74% ממקבלי הרישיון בשנים 2019-2015, ואילו אחוז עורכי הדין שלמדו באוניברסיטאות ירד מ-65% ל-24%, בהתאמה.

כ-80% מעורכי הדין שלמדו באוניברסיטאות משנת 2000 ואילך, קיבלו רישיון עד גיל 29, לעומת כ-56% מעורכי הדין שלמדו במכללות האקדמיות.

משך הזמן בין סיום לימודי התואר במשפטים לבין קבלת רישיון עריכת דין התארך. אחוז עורכי דין, בוגרי אוניברסיטאות שקיבלו את הרישיון בשנה שבה סיימו את לימודיהם ירד מ-86.5% בשנים 2004-2000 ל-70% בשנים 2014-2010. בקרב עורכי הדין בוגרי המכללות האקדמיות ירד האחוז מ-66% ל-39%, בהתאמה.

כ-53% מכלל עורכי הדין שקיבלו את רישיונם משנת 2000 ואילך (ולמדו בתיכון בארץ), התגוררו במהלך לימודיהם בתיכון ביישובים מאשכול חברתי-כלכלי 7 ומעלה. אחוז זה ירד לאורך הזמן מ-58% בקרב עורכי דין שקיבלו את רישיונם בשנים 2004-2000 ל-49% בקרב אלו שקיבלו את רישיונם בשנים 2019-2014.

69% מעורכי הדין שקיבלו את רישיונם בשנים 2013-1999 התמחו במשרדי עורכי דין פרטיים.

בהודעה זו מוצגים נתונים על עורכי הדין הפעילים בסוף שנת 2019, לפי תכונות נבחרות. הנתונים מתבססים על קובץ שהתקבל מלשכת עורכי הדין בישראל על רישיונות של עורכי דין אשר נכון לדצמבר 2019 שילמו דמי חבר שנתיים. חשוב להדגיש כי הנתונים מצביעים על בעלי רישיון עריכת דין (בשל תשלום שנתי של דמי חבר בלשכת עורכי הדין), אך לא ניתן להסיק מכך שכולם עוסקים במקצוע עריכת דין.

תכונות דמוגרפיות, מספר עורכי הדין הפעילים גדל באופן משמעותי ביותר במהלך שני העשורים האחרונים, בעקבות הפתיחה של מכללות אקדמיות חדשות שבהן מלמדים משפטים ובעקבות שינויים חברתיים שהשפיעו על ההעדפות האישיות של אנשים וגרמו לעלייה בביקוש ללימודים אלו.

ייתכן שהמשך צמיחת המשק במהלך שני העשורים האחרונים, במיוחד בתעשיות עתירי ידע, יצר קרקע פורייה לקליטה של גידול זה. כתוצאה מכך, לא רק שמספר הבוגרים שלמדו משפטים )ושהפכו לעורכי דין מן המניין( גדל, אלא גם אופייה של אוכלוסיית עורכי הדין השתנה, והיא הפכה להטרוגנית יותר בתכונותיה הדמוגרפיות, החברתיות-כלכליות וכו'.

בסוף דצמבר 2019 מנתה אוכלוסיית עורכי הדין הפעילים 849,69 איש, מתוכם 874,32 נשים %1.47.
370,6 מכלל עורכי הדין היו ערבים כ-%9 ,כ-%27 מהם נשים.

יהודים ואחרים, תרשים 3א מציג את תהליך הגידול במספרן של עורכות דין יהודיות במהלך 25 השנים האחרונות. אחוז הנשים שקיבלו רישיון בשנים 1995-2000 היה נמוך משמעותית מאחוז הגברים %40 לעומת %60 , בהתאמה. בשנים 2005-2009 האחוזים השתוו %49 נשים ו-%51 גברים, ובשנים 2015-2019 הנשים הפכו לרוב %54 נשים לעומת %46 גברים.

ערבים, נשים ערביות צמצמו משמעותית את הפער הבין-מגדרי באופן מהיר ביותר בתקופה זו. בשנים 1995-2000 רק %9 מכלל עורכי הדין הערבים שקיבלו רישיון היו נשים. עם הזמן הצטמצם הפער, ובשנים 2015-2019 נשים היו %46 ממקבלי הרישיון וגברים - %54.

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים