הנחיות משרד החינוך לקיום מפגשים קבוצתיים בשטח הפתוח

עדכון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראת שעה הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך, תיקון מס' 5 התשפ"א-2020 מאפשר לקיים מפגשים קבוצתיים רגשיים נפשיים וחברתיים בשטח הפתוח במוסד החינוכי במרחב הציבורי כמפורט במסמך זה.

28.10.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הנחיות משרד החינוך לקיום מפגשים קבוצתיים בשטח הפתוח

 

לכבוד
מנהלי מחוזות
שלום רב,

הנדון: הנחיות משרד החינוך לקיום מפגשים קבוצתיים בדגש חברתי רגשי בשטח הפתוח
 

ב. המפגשים הקבוצתיים באוויר הפתוח מבקשים לענות על הצורך של התלמידים במפגש עם קבוצת השווים. כחלק מהתהליך ההדרגתי והמושכל של החזרה לשגרה, המפגשים יעניקו לתלמידים מענה רגשי- חברתי בתנאים של שמירה על הבריאות. התלמידים יקבלו הזדמנות לשתף, להיתמך ולתמוך כמו גם הזדמנות להיות קצת יחד עם חבריהם לכיתה ועם המורה. באמצעות המפגשים יחוו התלמידים קשר בלתי אמצעי עם המורה, יזהו את נוכחותו בחייהם )בנוסף למפגשי הזום( ואת היותו כתובת לפנייה לעזרה, להיוועצות ולשיתוף.

ג. לצד החששות הטבעיים הכרוכים בכל יציאה הדרגתית מהבית ומהסגר התלמידים מגיעים למפגשים עם השאיפה הפשוטה להיות שייך, להיות חלק. המפגשים יכלול פעילויות חברתיות ושיחות רגשיות, בדגש על התייחסות לשלום התלמידים ולמצב רוחם. התלמידים יוזמנו להתבונן על האופן בו התמודדו ועודם מתמודדים עם הדרישות לסגר ולריחוק חברתי בתקופת הסגר ויקבלו תזכורת שאינם לבד שכן מוריהם זמינים להם להתייעצות, לתמיכה ולסיוע.

ד. המפגשים מאפשרים:
שיח רגשי – שיתוף בתחושות, מחשבות וחוויות בתקופה הנוכחית זיהוי ואיתור תלמידים בסיכון או במצוקה מפגש חברתי – פעילות חווייתית עם קבוצת השווים וחיזוק מיומנויות בין אישיות חיזוק החוסן האישי והקבוצתי, תוך רכישת כלי חוסן דיון בנושאים חברתיים הרלוונטיים לעולמם של הילדים ובני הנוער ביסוס קשר מורה תלמיד – העמקת ההכרות האישית בין התלמידים למורה יצירת מוטיבציה ללמידה והעמקת תחושת המסוגלות.

ה. מתכונת המפגשים וחומר מקצועי בהיבטים הפדגוגיים-הרגשיים בהתאם להנחיות המתפרסמות באתר "לומדים בביטחון" ולהנחיות הפיקוח המחוזי.

ו. המפגשים בשטח הפתוח בתוך מתחם המוסד החינוכי יהיו בכפוף למסמך "אורחות חיים", ובמרחב הציבורי יהיו בכפוף להנחיות הבריאות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות תוך הקפדה על קיום התנאים והכללים המפורטים בסעיף 2 ו 3 הבאים.

2 . הנחיות הבריאות לקיום המפגשים:

א. המפגשים יתקיימו בשטח הפתוח בלבד במתחמי המוסד החינוכי/במרחב הציבורי.
א. המפגשים יהיו בקבוצות קבועות עם איש צוות קבוע, בלא תחלופה של איש הצוות או של הילדים.
א. איש הצוות החינוכי יכול לפגוש 3 קבוצות קבועות לכל היותר.
ב. ניתן לקיים פגישה פרטנית של תלמיד אחד עם יועץ חינוכי, שאינו איש הצוות הקבוע הנפגש עם הקבוצה
אליה משתייך אותו תלמיד.
ג. כלל המשתתפים יעטו מסכות בכל עת, לרבות בזמן הנסיעה בהסעה, פרט לזמן האכילה והשתייה
ובפעילות ספורטיבית למעט אלה שפטורים ע"פ הנחיות משרד הבריאות.
ד. התלמידים ואיש הצוות החינוכי יאכלו את ארוחותיהם, כל אחד בנפרד.
ה. הקפדה על שמירת מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין
המשתתפים.
ו. המרחק בין קבוצה אחת לאחרת לא יפחת מ- 100 מטרים.

3 . כללים ארגוניים לקיום המפגשים:

א. כתיבת תכנית מפגשים בית ספרית, חלוקה לקבוצות קבועות, שליטה ומעקב – באחריות מנהל המוסד
החינוכי ובהתאם להנחיות המפקח הכולל.
ב. ככלל, המפגשים מחוץ למוסד החינוכי, יתקיימו בתוך היישוב במתחם שייקבע ע''י הרשות המקומית
תוך הקפדה על כללי בטיחות בדרכים וזהירות מפני מפגעים בטיחותיים וכד' ללא צורך בתיאום מול
חדר מצב טיולים.
ג. תכנית המפגשים במרחב הציבורי יתואמו עם מנהל מחלקת החינוך הרשותית וקב''ט מוסדות החינוך
הרשותי
ד. סוגיית הביטוח

1 ) כתב הכיסוי לחבותו של משרד החינוך כלפי עובדים המועסקים על ידו, יחול גם על פעילות העובדים מחוץ לכתלי בית הספר, ככל שפעילות זו עומדת בדרישות הדין והנחיות משרד החינוך.

2 ) כתב הכיסוי לחבותו של משרד החינוך כלפי צד שלישי, יחול גם בגין פעילות מחוץ לכתלי בית הספר
ככל שפעילות זו עומדת בדרישות הדין והנחיות משרד החינוך ובכפוף לתנאי הכיסוי הביטוחי
המופיעים בכתב הכיסוי לאחריות משרד החינוך כלפי צד שלישי.

3 ) רשויות החינוך המקומיות ובעלויות, ידאגו להרחיב את הכיסויים אשר ברשותן גם לפעילות זו בביטוחים מתאימים וביניהם ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים וביטוח רכוש.


 

העתק: עמית אדרי, מנכ''ל משרד החינוך

ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
גב' אינה זלצמן, סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי
גב' מיכל טביביאן מזרחי, מנהלת אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה
גב' עינב לוק, מנהלת אגף בכיר שפ''י
גב' אפרת לאופר, מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך
מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית
מנהלי תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח מחוזיים
ממוני בטיחות ושעת חירום מחוזיים
מר אבי קמינסקי, יו''ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך
גב' מיכל מנקס, ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל
מר יוחאי וג'ימה, ראש מינהל ביטחון, חירום ותפקידים מיוחדים

 

תגובות

מומלצים