כלל הנבחנים בחינוך העברי גבוה יותר מהחינוך הערבי

נתונים על היקף ההיבחנות בבגרות במתמטיקה, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה ומדעי המחשב וכן נתונים על היקף ההוראה ומאפיינים נבחרים של המורים להוראת מקצועות אלה בחטיבה העליונה

03.02.2018 מאת: פורטל הכרמל
כלל הנבחנים בחינוך העברי גבוה יותר מהחינוך הערבי

תמונה להמחשה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אחוז הנבחנים בחמש יחידות לימוד במתמטיקה מתוך תלמידי י"ב  היה 12.2% ב-2016 לעומת 14.4% ב-2006. ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה היו האחוזים 17.2%  ב-2016 ו-17.8% ב-2006, וביישובים ברמה  חברתית-כלכלית  נמוכה 8.6% ו-12.0%, בהתאמה.

•    לאורך העשור 2016-2006 נמצאה עלייה במספר הנבחנים ברמת חמש יחידות לימוד בכל המקצועות המדעיים. העלייה הגדולה ביותר הייתה בביולוגיה.

•    לאורך העשור, שיעור הנבחנים במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד מתוך כלל הנבחנים  בחינוך העברי גבוה יותר מאשר בחינוך הערבי, ושיעור הנבחנים בפיקוח הכללי גבוה מעט יותר מאשר בפיקוח מינהל חינוך דתי.

•    במחוז הדרום נמצא שיעור הנבחנים הגבוה ביותר ברמת שלוש יחידות לימוד במתמטיקה מתוך כלל הנבחנים. במחוזות תל אביב והמרכז נמצאו שיעורים גבוהים יותר של נבחנים ברמת חמש יחידות לימוד לעומת מחוזות הדרום והצפון.

•    שיעורי הניגשים לבחינות הבגרות בפיזיקה ובמדעי המחשב גבוהים יותר בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות. 

•    לאורך העשור אחוז הבנות בקרב הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד (כ-55%) גבוה יותר מאחוז הבנים. לעומת זאת, חלקן בקרב הנבחנים ברמת 5 יחידות לימוד קטן יותר מזה של הבנים (כ-48%-45%).

•    השכלת האם של רוב הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת שלוש יחידות לימוד הייתה ברמה של פחות מתעודת בגרות. לעומת זאת, השכלת האם של רוב הנבחנים ברמת חמש יחידות הייתה ברמה של תואר ראשון ומעלה.

•    שיעור הנבחנים ברמת חמש יחידות לימוד במדעי המחשב ופיזיקה מתוך כלל הנבחנים בחינוך העברי גבוה יותר מאשר בחינוך הערבי. בחינוך הערבי נמצאו שיעורים גבוהים יותר של היבחנות במקצועות ביולוגיה וכימיה.
עובדי הוראה

•    במהלך השנים 2016-2006 מספר עובדי ההוראה במתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה גדל מ-7,290 ב-2006 ל-11,186 ב-2016 (גידול שנתי ממוצע של כ-4.4% לשנה).

•    בחינוך העברי, מספר הנבחנים לכל מורה במתמטיקה ומדעי המחשב נמצא במגמת ירידה, לעומת מגמת עלייה בפיזיקה, ביולוגיה וכימיה. בחינוך הערבי מספר הנבחנים לכל מורה במתמטיקה ומדעים נמצא במגמת ירידה להוציא עליה קלה בביולוגיה.

•    בכלל המערכת ממוצע שעות ההוראה לנבחן בגרות במתמטיקה עלה, לעומת ירידה במקצועות המדעים.

•    הגיל הממוצע בקרב מורים לפיזיקה גבוה בהשוואה ליתר המורים במתמטיקה ומדעים.

•    בחינוך הערבי שיעור הנשים בהוראת מתמטיקה ומדעים במגמת עלייה ניכרת.
•    אחוז בעלי תואר שני,  בקרב מורים למתמטיקה ומדעים נמצא במגמת עלייה בכלל המערכת ובאופן בולט בחינוך הערבי.
•    השכר החודשי (ברוטו) הממוצע בקרב מורים למתמטיקה ומדעים נמצא במגמת עלייה ניכרת במהלך השנים 2016-2006

נבחנים בבחינות הבגרות במתמטיקה ובמקצועות מדעיים נבחרים
בחלק זה תינתן סקירה של הנבחנים בבחינות הבגרות לאורך העשור האחרון (2016-2006) ברמות השונות של הבחינה במתמטיקה, וכן של הנבחנים ברמת 5 יחידות לימוד במקצועות מדעיים נבחרים.
בחינות הבגרות ניתנות לפי מספר יחידות הלימוד בכל מקצוע, מרמה בסיסית הכוללת 3-1 יחידות לימוד ועד לרמה מוגברת הכוללת 4 יחידות או יותר. שיעור הנבחנים ברמה מוגברת הוא אמצעי להערכתה של תעודת הבגרות. בשנים האחרונות הושם דגש במשרד החינוך על קידום תוכנית להגברת מספר הניגשים לבגרות ברמת 5 יחידות לימוד במתמטיקה, כדי להתמודד עם הביקוש הגובר בתעשיית ההייטק לסטודנטים ובוגרי השכלה גבוהה בתחומים הרלוונטיים לתעשייה זו. היבחנות ברמה זו במתמטיקה או במקצועות מדעיים אחרים עשויה ללמד על מוכנותו ורצונו של התלמיד להמשיך בלימודים גבוהים בתחומי המדעים, ומשפיעה על סיכוייו להשתלב בתחומים אלה.

מתמטיקה בתחילת העשור הנסקר, מספר הנבחנים ברמת 5 יחידות לימוד במתמטיקה היה קרוב ל-13,000. בשנים שלאחר מכן החלה מגמת ירידה עקיבה ומספר הנבחנים הגיע לכ-9,000 ב-2012. במקביל, באותן השנים, חלה עלייה חדה במספרי הנבחנים ברמת 3 יחידות לימוד במתמטיקה. עלייה זו נמשכת לאורך כל העשור, אך בשנים האחרונות היא הייתה מתונה יותר. מ-2013 חל שינוי במספר הנבחנים ברמת 5 יחידות לימוד, ומאז חלה מגמת עלייה

חינוך עברי וחינוך ערבי שיעור הנבחנים במתמטיקה מתוך כלל הנבחנים בחינוך העברי גבוה יותר מאשר בחינוך הערבי, הן ברמת 3 יחידות לימוד והן ברמת 5. מגמת העלייה באחוזי ההיבחנות ברמת 5 יחידות לימוד בשנים האחרונות נמצאה הן בחינוך העברי הן בחינוך הערבי, וב-2016 הם הגיעו ל-15.7% ול-8.4%, בהתאמה (תרשים 2). למרות זאת, אחוז ההיבחנות ברמת חמש יחידות לימוד בחינוך הערבי עדיין לא הגיע לרמה שבה היה בתחילת העשור (12.9% ב-2006).

בחינוך העברי, שיעורי ההיבחנות ברמות 3 ו-5 יחידות לימוד בפיקוח הכללי ובפיקוח מנהל חינוך דתי (להלן מח"ד) כמעט זהים, אם כי ברמת 5 יחידות לימוד, הפיקוח הכללי, לאורך העשור, נמצא ביתרון קל לעומת פיקוח מח"ד. לעומת זאת, שיעור הנבחנים ברמה של 4 יחידות לימוד מתוך כלל הנבחנים בפיקוח מח"ד גבוה יותר משיעור הנבחנים בפיקוח הכללי.

מחוז גאוגרפי של מוסד הלימודים, בחלוקה הגאוגרפית של הנבחנים לפי מחוז בית הספר שבו הם לומדים, בולט מחוז דרום בשיעור הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד מתוך כלל הנבחנים בבחינות הבגרות. השיעור במחוז הדרום היה הגבוה ביותר לאורך כל העשור. במחוזות תל אביב והמרכז, שיעור הנבחנים ברמה של 5 יחידות לימוד היה גבוה יותר לעומת מחוזות הדרום והצפון.

לאורך העשור חלקן של הבנות בקרב הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד (כ-55%) גבוה מחלקם של הבנים. לעומת זאת, חלקן קטן יותר מזה של הבנים בקרב הנבחנים ברמת 5 יחידות לימוד, ועומד על כ-48%-45%. מגמת העלייה שהחלה בשנים האחרונות באחוז הנבחנים בבחינת הבגרות ברמת 5 יחידות לימוד במתמטיקה מתוך כלל הנבחנים בבחינות הבגרות באה לידי ביטוי גם בקרב הבנים וגם בקרב הבנות.

השכלת האם של רוב הנבחנים בבחינת הבגרות ברמת שלוש יחידות לימוד הייתה ברמה של פחות מתעודת בגרות. לעומת זאת,  השכלת האם של רוב הנבחנים ברמת חמש יחידות לימוד הייתה ברמה של תואר ראשון ומעלה, ורק לקבוצה מצומצמת הייתה השכלה ברמה של פחות מתעודת בגרות. (בתרשים 4 מוצגים נתונים מקובצים לעשור מאחר שלא נמצאו הבדלים כשנבחנה המגמה לאורך התקופה.)

מקצועות מדעיים אחרים (ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב) היבחנות והצלחה בבחינת בגרות במקצוע מדעי ברמת חמש יחידות לימוד יכולה להעיד על פוטנציאל של התלמיד ללמוד לימודי מדעים במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה או מוסדות לימוד על-תיכוניים לאחר סיום לימודיו בבית הספר. השיח בנושא התעסוקה נסוב רבות סביב היעדר כוח אדם מוכשר בתחומי המדעים וההנדסה, במידה שבה המשק זקוק לו. לכן ישנה משמעות לבחינת היקפי הניגשים ברמה זו במקצועות אלו, כדי לאמוד את ההיקף הפוטנציאלי של העתידים להיכנס למערכת ההשכלה הגבוהה ולאחר מכן למשק, כעובדים בתחומים אלו.

עלייה במספר הנבחנים ברמת חמש יחידות לימוד נמצאה בכל המקצועות לאורך העשור, והעלייה הגדולה ביותר הייתה במקצוע הביולוגיה

חינוך עברי וחינוך ערבי שיעור הנבחנים ברמת חמש יחידות לימוד במדעי המחשב ופיזיקה מתוך כלל הנבחנים בחינוך העברי גבוה יותר מאשר בחינוך הערבי. הפערים בין שתי מערכות החינוך במקצועות אלו גדלו לאורך סופו של העשור (פער של 6%-4% במדעי המחשב ושל 3%-0.5% בפיזיקה). לעומת זאת, בחינוך הערבי קיימים שיעורים גבוהים יותר של היבחנות במקצועות ביולוגיה וכימיה (ב-2016 היה פער של 19% בביולוגיה ושל 9.1% בכימיה, לטובת החינוך הערבי).

הן בפיקוח הכללי והן בפיקוח מח"ד שבחינוך העברי, שיעורי ההיבחנות הגבוהים ביותר הם במקצוע ביולוגיה. בפיקוח הכללי, לאורך העשור שיעור הנבחנים ברמת חמש יחידות לימוד בפיזיקה מתוך כלל הנבחנים גבוה מעט יותר משיעורי הנבחנים במקצועות כימיה ומדעי המחשב ששיעוריהם דומים (10%-12% בפיזיקה, ו-10%-7.5% בכימיה  ומדעי המחשב). לעומת זאת, בפיקוח מח"ד, שיעורי הנבחנים ברמת חמש יחידות לימוד בכימיה היה נמוך מהשיעורים בפיזיקה ומדעי המחשב, ויציב לאורך כל העשור (3%-2.5% בכימיה לעומת 9%-7% בפיזיקה ומדעי המחשב).

לאורך העשור חלה עלייה חדה בשיעור הבנות הנבחנות ברמת חמש יחידות לימוד בביולוגיה מתוך כלל הנבחנות בבחינות הבגרות (מ-19.6% ל-27.2%) לעומת המקצועות המדעים האחרים. לעומת זאת, בקרב הבנים העלייה בשיעור הנבחנים ברמת חמש יחידות לימוד בביולוגיה הייתה מתונה יותר. שיעור הנבחנים בבחינות הבגרות בפיזיקה ובמדעי המחשב היו גבוהים יותר בקרב הבנים (כ-13% וכ-10%, בהתאמה) לעומת הבנות (כ-6.5% וכ-4%, בהתאמה). בדומה לביולוגיה, גם במקצוע כימיה שיעור הבנות הנבחנות ברמת חמש יחידות לימוד גבוה יותר משיעור הבנים.

שיעור הנבחנים בחמש יחידות לימוד במתמטיקה מתוך כלל תלמידי י"ב , כמדד אפשרי לבחינת השינויים במספר נבחני חמש יח"ל, ניתן להיעזר בשיעור הנבחנים מתוך כלל תלמידי י"ב. בחינוך הממלכתי-עברי שיעור זה ירד בהדרגה מ-15.7% ב-2006 ל-11.6% ב-2013, ועד 2016 הוא עלה ל-15.2%. בחינוך הממלכתי-דתי ירד השיעור מ-14.2% ב-2006 ל-9.3% ב-2013, ועד 2016 הוא עלה ל-12.5%. בחינוך הערבי ירד השיעור מ-10.9% ב-2006  ל-5.5% ב-2013, ועד 2016 הוא עלה שוב ל-6.7%.

לאורך העשור האחרון התרחבו הפערים בשיעור הנבחנים לפי רמה חברתית-כלכלית של יישוב בית הספר. ב-2006 שיעור הנבחנים ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה (אשכולות 10-6) היה 17.8%, לעומת 12% ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה (פער של כ-50%). לאחר ירידה מתמשכת שנעצרה ב-2013 התהפכה המגמה ועד שנת 2016 הגיע שיעור הנבחנים ל-17.2% ול-8.6%, בהתאמה (פער של 100%).

עובדי הוראה במתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, בחלק זה תינתן סקירה על היקף ההוראה ומאפיינים נבחרים של עובדי הוראה בתחומי המתמטיקה והמדעים בחטיבה העליונה לאורך העשור האחרון (2016-2006).

היקף ההוראה במתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, במהלך השנים 2016-2006 מספר עובדי ההוראה במתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה גדל מ-7,290 ב-2006 ל-11,186 ב-2016 (גידול שנתי ממוצע של כ-4.4% לשנה). בתקופה זו, מספר נבחני הבגרות הממוצע למורה במגמת ירידה במתמטיקה ומדעי המחשב בכלל המערכת. בכימיה חלה עליה של 1.7% ו- 5.4% לשנה בחינוך הממלכתי-עברי והממלכתי-דתי בהתאמה, לעומת ירידה של 1.3% לשנה בחינוך הממלכתי-ערבי.

תגובות

מומלצים