היתרים באלואנסה כפופים לאיחוד וחלוקה

פורטל הכרמל חושף את תכנית מפורטת אלואנסה, לפיה לא יהיה ניתן לקבל היתר בניה, ללא איחוד וחלוקה, ועל כל איחוד וחלוקה צריך תכנית חדשה, את השטחים הציבוריים חובה לרשום על שם המועצה, בעלי העניין באלואנסה ישלמו מיליונים על תכניות.

06.01.2019 מאת: חסין חלבי
היתרים באלואנסה כפופים לאיחוד וחלוקה

חשוב להבהיר, שאת כישלון המועצה המקומית דאלית אל כרמל, מנסים להפוך להצלחה, חובת הציבור לדעת את כל האמת על משמעות דחיית הבקשה של המועצה למשוך את התכנית.

ועדת התכנון המחוזית לא הסכימה לדרישה של מועצת דאלית אל כרמל ואישרה את המתווה שהוחלט בהתחלה, שהתכנית מאושרת ומקבלת מעמד חוקי רק באיחוד וחלוקה.

פורטל הכרמל מחדד מתוך הפרוטוקול שנמצא לפניכם, שלא ניתן לקבל היתר ללא איחוד וחלוקה.

החלטות ישיבת ועדת משנה להתנגדויות מס' 2017020, שהתקיימה ביום 16/08/2017 בשעה 15:00 באולם הישיבות של הוועדה המחוזית

גב' ל. פלד – יו"ר יו"ר הוועדה
גב' י. אוסטפלד נציגת שר הבריאות
מר מ. אבו מוך נציג הרשויות המקומיות

השתתפו:
עו"ד נ. שטרן יועמ"ש לוועדה המחוזית
מר ר. סגל לשכת התכנון
מר א. חלפן לשכת התכנון
מר ר. חוטימסקי לשכת התכנון
עפ"י נהלי הוועדה המחוזית

מסמך זה נערך בהתאם לסעיף 48 ה' לחוק ומכיל את ההחלטות שנתקבלו בישיבת הוועדה ותו לא. פירוט, נוסף בהתאם לסעיף 48 ד יבוא בפרוטוקול עם אישורו ע"י חברי הוועדה בהתאם להוראות החוק.

א. החלטה שקיבל מוסד תכנון תיכנס לתוקפה במועד קבלתה.

1. מדובר בתכנית יזומה על ידי הרשות המקומית דאלית אל כרמל והוועדה המקומית רכס הכרמל. מטרת התכנית הינה הסדרת בניה בשטח של כ- 1,220 דונם לשכונת "אל ונסה" בצפון מערב דאלית אל כרמל.

התכנית מציעה זכויות לכ 3,360- יח"ד (ריאלית) מתוכם מוצעת הסדרה של כ 300- יח"ד קיימות.

2. תמ"מ 6 התכנית מרחיבה את שטח הפיתוח מתמ"מ 6 ברובה על חשבון אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח
ומיעוטה בתחום שטח פתוח עירוני ושטח פתוח/חקלאי מוגן.

3. התכנית תואמת תמ"מ 6 באופן חלקי בהיותה מציעה להרחיב את שטח הישוב אל מחוץ לכתם הפיתוח העירוני של תמ"מ 6.

4. על פי הנתונים שהתקבלו מאת הוועדה המקומית רכס הכרמל, בתכנית הנדונה מדובר בחריגה מכתם
הפיתוח של תמ"מ 6 בהיקף של כ 320 דונם (כ 4.6%- מעבר לכתם הפיתוח).

בנוסף, תכנית לשכ' וואדי אל פש שאושרה לאחרונה, מציעה גריעה נוספת מכתם התמ"מ, בהיקף ש לכ- 0.9% ובסה"כ כוללים חריגה בהיקף של כ- 5% מעבר לכתם הפיתוח. על כן לא ניתן יותר לחרוג מהוראות של תמ"מ 6 בנושא של הרחבת תחום הפיתוח ביישוב דאלית אל כרמל.

5. רוב הקרקעות בתחום התכנית הינן בבעלות פרטית (אחוז קטן בבעלות מדינה) על כן אחוזי המימוש
הצפויים הינם נמוכים ובעיקר בטווח המידי
. הקיבולת של התכנית תמומש בהדרגתיות ע"י בניה רב
דורית לבני המשפחה ותופעה זו נלקחה בחשבון בעת קביעת ההקצאות לצרכי ציבור.

6. התכנית פורסמה להפקדה ברשומות בתאריך 9/3/2016 בילקוט פרסומים 7225 , בעיתונות בתאריך
. 13/3/2016 , על גבי שילוט בתחום התכנית ביום 13/3/2016.

7. במהלך תקופת ההפקדה הוגשו 213 כתבי התנגדויות, בחלקן על ידי פרטיים ובחלקם על ידי עו"ד באי כוחם של משפחות המתנגדים. תקופת ההפקדה הסתיימה ביום 13.05.16.

התנגדויות התקבלה החלטת ביניים, שעיקרה בקשת הסברים מהרשות המקומית בעניין הקו הכחול,
מענה לשטחי הציבור הנדרשים, התייחסות לקביעת מתחמי איחוד וחלוקה, שיקולים לעניין מערכת
הדרכים ונושאים פרטניים נוספים.

10 .במענה לסוגיות שהעלתה הוועדה הגישה הרשות המקומית ללשכת התכנון ביום 6.2.2017 (כחצי שנה לאחר שמיעת ההתנגדויות) מסמך הכולל התייחסות לסוגיות השונות וכן תקנון ותשריט חדשים.

11 .לאחר קבלת התשריט הנ"ל נערכה התייעצות בלשכת התכנון עם יועמ"ש הוועדה המחוזית, יועץ התנועה של הוועדה ועם שמאי הוועדה המחוזית, בעקבותיהן לשכת התכנון הגיעה למסקנה כי מחד ניתן לאמץ את עיקר מערכת הדרכים שהוצעה בתכנית הרשות המקומית ואת צמצום קווי הבניין, אך מאידך, אין לדעת לשכת התכנון הצדקה תכנונית בצמצום שטחי הציבור ובמיקום המוצע של שטחי הציבור
החלופיים, שהוצעו באופן שאינו תואם לפרוגרמה וברובם אינם שטחי ציבור אפקטיביים, ובנוסף, אין
אפשרות לחרוג מכתם התמ"מ 6 מאחר ותכניות קודמות והתשריט המופקד של תכנית זו כללו את היקף
החריגה המקסימאלי של כ 5%- מעבר לכתם הפיתוח של התמ"מ.

משכך, ומאחר והמסקנה הנה כי לא ניתן לוותר על מכסת שטחי הציבור כפי שנקבעה בתכנית המופקדת
וכי נדרש לשמור על שוויוניות בהפרשות לצורכי ציבור בין החלקות הכלולות בתכנית, גובשו בלשכת
התכנון שלוש חלופות לקידום התכנית הכוללות איחוד וחלוקה. להלן שלוש החלופות:

1. חלופה ראשונה עריכת התכנית בגבולות התכנית המופקדת, כתכנית שיהיה ניתן מכוחה להוציא היתרי בניה, הכוללת סימון מתחמים לאיחוד וחלוקה וכן טבלאות איזון בכל אחד מן המתחמים.

תתאפשר גמישות לשנוי גבולות המתחמים בתנאי שיישמר היקף השטחים לצורכי ציבור בכל מתחם, ובתנאי שיישמר איזון בהפרשות לצורכי ציבור בין חלקות המקור הכלולות במתחם.

2. חלופה שניה, עריכת התכנית בגבולות התכנית המופקדת, הכוללת במסגרתה מספר מתחמים לתכנון מפורט.

בחלופה זו הוצאת היתרי בניה תהיה כפופה לאישור תכניות מפורטות לאיחוד וחלוקה בכל אחד מן המתחמים.

תתאפשר גמישות לשנוי גבולות המתחמים בתנאי שיישמר היקף השטחים לצורכי ציבור בכל מתחם, ובתנאי שיישמר איזון בהפרשות לצורכי ציבור בין חלקות המקור הכלולות במתחם.

3. חלופה משולבת - עריכת התכנית בגבולות התכנית המופקדת ושילוב בין התשריט המופקד לבין
תשריט השינויים של הרשות המקומית מכוחה לא יהיה ניתן להוציא היתרי בניה אלא לאחר אישור תכניות מפורטות לאיחוד וחלוקה, או לאחר רישום חלוקה מוסכמת בין הבעלים בכל מתחם, בהתייחס לעקרונות שלהלן:

3.1 . יצירת מתחמים לאיחוד וחלוקה, בכלל זה מתחמים נפרדים בשלמות לשטחים מאושרים
בתכניות קודמות
.

3.2 . הטמעת שטחי הציבור שהוצעו בתכנית המופקדת. יצוין בהקשר זה כי עם קבלת התווית מערכת הדרכים שהוצעה על ידי הרשות המקומית לא היה ניתן להטמיע חלק משטחי הציבור שבתשריט המופקד במלואם, ועל כן נלקחו בחשבון גם חלק משטחי הציבור שהוצעו במסגרת תשריט הרשות המקומית.
 

3.3 . הטמעת מערכת הדרכים המוצעת בתשריט הרשות המקומית וצמצום קווי הבניין לכל הדרכים מ- 5 מ' ל- 3 מ'.

12 .ב 15/5/2017- קיימה הוועדה המחוזית דיון פנימי במהלכו הוצגו בפני הוועדה מסמך ההתייחסות מאת הרשות המקומית דאלית אל כרמל, וכן: תשריט המצב המאושר, התשריט המופקד, תשריט השינויים שהציעה הרשות המקומית ותשריט החלופה המשולבת שנערכה על ידי לשכת התכנון.

13 .לאחר הצגת החלופות הנ"ל קיימה הוועדה התייעצות עם יועמ"ש הוועדה ועם שמאי הוועדה במהלכה הוצגו כל אחת מן החלופות ונבחרה החלופה המשולבת כחלופה המועדפת בכפוף לנקיטת הליכים המתחייבים בסעיף 106 ב' בחוק התכנון והבנייה.

14 .בהחלטתה הוועדה הדגישה כי מטרת השינוי היא מניעת מצב בו מי שבנה שלא כדין יוכל לקבל היתר  ואילו ההפקעות יהיו על חשבון אלה שלא בנו ומצד שני, מניעת מצב בו נעשית בניה בשטחים שיועדו לצרכי ציבור, בשל חלוקות פנימיות שלא נרשמו וייעוד שטחים אלה להפקעה.

15 .הליך פרסום לשינוי התכנית לפי סעיף 106 ב' בחוק כלל משלוח החלטה בצירוף תשריט חלופה משולבת לכל המתנגדים לתכנית, פרסום באינטרנט באתרים שלהלן: באתרי הרשות המקומית והמועצה
המקומית באינטרנט, באתר הוועדה המחוזית, באתרי החדשות המקומיים הבולטים, כמו כן נעשה
פרסום בעתון בהתאם לסעיף 1א' לחוק. ונתלו מודעות במשרדי הועדה המקומית, במשרדי הרשויות המקומיות.

16 .הוועדה קבעה שאת ההשגות לשינויים הנ"ל ניתן יהיה להגיש תוך 30 יום מיום פרסום ההודעה
האחרונה, בהתאם למפורט לעיל, לפי סעיף 106 ב' לחוק.

17 .בהתאם להחלטת וועדה מ 15/5/2017- בוצעו פרסומים הבאים:

17.1 . פרסום באתרי אינטרנט: ב 30/5/2017- באתר האינטרנט של המועצה המקומית, ב 1/6/2017, באתר האינטרנט של הוועדה המקומית, ב 6/6/2017- באתר חדשות כל אלנאס.

17.2 . פרסום בעיתונות: ב 26/5/2017- בעיתון כל-אלערב, ב 28/5/2017- בעיתון מעריב, ב- 29/5/2017 בעיתון חדשות חיפה, ב 2/6/2017- בעיתון זמן צפון.

17.3 . תליית מודעות: 30/5/2017 משרדי הוועדה המקומית, 30/5/2017 משרדי המועצה המקומית.
התנגדויות למסמכי התכנית המעודכנים הכוללים את השינויים כאמור לעיל, הוגשו על ידי בעלי הקרקע
בתחום התכנית במשך 30 יום ועד ליום 6/7/2017 . במהלך התקופה הוגשו 74 כתבי התנגדויות לתכנית לפי סעיף 106 ב' לחוק.

החלטה: הוועדה שמעה את ההשגות שהוגשו לתכנית שפורסמה לפי ס' 106 ב' לחוק ואת עמדת ראש הרשות המקומית לגבי אי תמיכתו בהליך איחוד וחלוקה.

מפאת מורכבות הנושאים שעלו במהלך דיוני ההתנגדויות הוועדה התכנסה לדיון פנימי על מנת ולהחליט
על מתווה ההחלטה. הוועדה החליטה כי יתקיים דיון פנימי נוסף.

חתומה על הפרוטוקול גב' ליאת פלד, יו"ר הוועדה איריס רביץ, יו"ר ועדת משנה להתנגדויות מזכירת הוועדה.
 

לכתבות בנושא

אושרה תוכנית אלואנסה 356-0273458 איחוד וחלוקה

תכנית מפורטת שכונת אלואנסה לאחר תיקון מתחשבת במקורבים

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

13. fghgfhfgh לפני 1 שנה
למס' 12.
12. סלים לפני 1 שנה
כותרות מסנוורות
11. حلبي حور לפני 1 שנה
شو بعدكم
10. חלבי לפני 2 שנים
אני בעד שיהרסו קירות ובתים אם צריך
9. מתכנן לפני 2 שנים
אין הרבה לעשות שם
8. בחור מהשכונה לפני 2 שנים
אין בעיה איחוד חלוקה אבל למה לשקר
7. חסוני לפני 2 שנים
הצבעתם
6. مواطن לפני 2 שנים
وماذا بعد؟؟؟
5. מן הישוב לפני 2 שנים
גאון הדור
4. גימלאי לפני 2 שנים
מכין לכם עוד הרבה
3. חלבי לפני 2 שנים
ברדק שלם בשכונה שלנו
2. תושב השכונה לפני 2 שנים
אני בהלם ממה שכתוב בפרוטוקול
1. חלבי לפני 2 שנים
חבל מאוד שרב התושבים נאיבים ומסכנים

מומלצים