שקיפות והנגישות למידע תכנוני

12.01.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שקיפות והנגישות למידע תכנוני

 

מבוא ​​​​​​כחלק מהגברת השקיפות והנגישות למידע תכנוני, אנו שמחים להציג בפניכם את מונחון התכנון והבניה. 

המונחון כולל מעל 200 מונחים בתחום, במתכונת דו לשונית (עברית וערבית), וכולל הפניות למקורות חיצוניים ולחקיקה הרלוונטית.
בכל מקום בו נכתב "החוק", הכוונה היא לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

 

א'  ב'  ג'  ד'  ה'  ו'  ז'  ח'  ט'  י'  ל'  מ'  נ'  ס'  ע'  פ'  צ' ק'  ר'  ש'  ת'

 


במינהל התכנון פועל אגף בקרה, המבקר באופן שוטף את התנהלות הוועדות ומפרסם דו"חות תקופתיים. האגף פועל מכוח סעיף 31ג לחוק התכנון והבניה.


הוועדה המקומית תגבה אגרה ממי שמבקש לבצע עבודות טעונות היתר. האגרה נקבעת בהתאם להיקף הבנייה המבוקש ובהתאם לסוג הבנייה. התעריפים נקבעים על פי הפירוט המופיע בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, ומתעדכנים פעם בשנה בהתאם למדד. 

מגיש הבקשה להיתר חייב לשלם 20% משיעור האגרה המשוער עם הגשת הבקשה להיתר (פיקדון), ואת היתרה בעת סיום התהליך, כתנאי להוצאת ההיתר.
לתוספת השלישית: לחץ כאן

משולמת על ידי המבקש עבור קבלת מידע כללי ומפורט הנאסף מכל הגורמים והמוסדות הרלוונטיים. תיק מידע להיתר דרוש לשם הכנת בקשה להיתר והכרחי למי שרוצה להגיש בקשה זו.

אגרה עתידית – מכוני הבקרה, המוגדרים בחוק התכנון והבניה במסגרת תיקון 101 לחוק משנת 2014, עדיין אינם פועלים במסגרת מלאה אלא רק במתכונת מצומצמת. ככלל, מכוני הבקרה יהיו גופים עצמאיים אשר התשלומים המשולמים להם ייקלטו בקופתם. 
לערבית


שיטה לחישוב זכויות הבניה שהתכנית מקנה במגרש. אחוזי הבניה מבטאים את שטחי הבניה המצטברים בכך הקומות יחד כאחוז משטח המגרש. לדוגמה: מבנה של 2 קומות על 60% משטח המגרש, פירושו 120% בניה.
לערבית


ייעוד קרקע המשתרע על פני שטחים רבים ברחבי כל המחוז, ומטרתו, בין היתר, להתוות ולהגדיר אזורים שיהוו "ריאה ירוקה" לתושבי המחוז בפרט ומדינת ישראל בכלל. זהו ייעוד השונה במהותו מגן לאומי או שמורת טבע, מקרקע חקלאית או מאזור חוף הים. זהו שימוש קרקע ה"מייעד את מרבית השטח למטרות שטחים פתוחים ונופש בשטחים פתוחים ושירותים נלווים להם בלבד, בראיה אזורית".
לערבית


איזור המיועד בתכנית לתעסוקה בתעשיה. נוהל מבא"ת קובע את אופן סימון אזור התעשייה בתשריט ואת הצבע של ייעוד הקרקע לתעשיה.
לערבית

 
תכניות יכולות לשנות את חלוקת החלקות הקיימת על ידי תהליך של איחוד החלקות הקיימות לחלקה אחת גדולה וחלוקה (פרצלציה) של החלקה לחלקות חדשות, או על ידי איחודן או חלוקתן מחדש באופן אחר (רה-פרצלציה). בתהליך איחוד וחלוקה תיתכן גם הפרשה של חלק מהשטח לצרכי ציבור.
לערבית


יתקבל לאחר עמידה בתנאים שנקבעו בתיק המידע ובתקנות הרישוי. תפקיד רשות הרישוילתת אישור תחילת עבודות לאחר שבדקה, באמצעות הצוות המקצועי, כי התקיימו התנאים לכך. האישור ישמש בין היתר כאישור לחיבור חשמל זמני לצורך עבודות. 
לערבית


בניגוד לדברי חקיקה אחרים, תכניות אינן מובאות לאישור הכנסת, אלא מאושרות על ידימוסדות התכנון (למעט תכניות מתאר ארציות – תמ"אתת"ל ותמ"ל, אותם מאשרת הממשלה). המחוקק קבע הליך מסודר המבטיח, ככל שניתן, כי תכנית תאושר רק לאחר שדנו בה בכובד ראש ותוך מתן אפשרות לציבור הרחב להגיב לקביעותיה בטרם עוגנו כ"דבר חקיקה".
לערבית


אכיפת דיני התכנון והבנייה באמצעות הפעלת סמכויות שהוענקו לבעלי תפקידים מנהליים, כגון מהנדס ועדה ויו"ר ועדה מקומית. הסמכויות בחוק כוללות את הבאות: צו הפסקת עבודהצו להפסקת שימוש אסורצו הריסה והטלת קנס מנהלי. האכיפה המנהלית אינה טעונה אישור של בית משפט, אך במקרים מסוימים ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לערעור או דחיית ביצוע.
לערבית


בנין או קבוצת בנינים או חלק מהם, לרבות סביבתם הקרובה, בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית, שנקבעו כמבנה לשימור או מתחם לשימור על פיהתוספת הרביעית לחוק.
לערבית


שטח המכיל עתיקות, שמנהל רשות העתיקות הכריז עליו לפי סעיף 28(א) לחוק העתיקות, תשל"ח-1978. באתר עתיקות לא ניתן לבצע פעולות בניה (ופעולות אחרות המפורטות בחוק) ללא אישור רשות העתיקות ובהתאם לתנאיה.

 

 

תגובות

מומלצים