מכרז לתוספת בניה במרכז יום לקשיש

עמותת זקני הכרמל, והמועצה המקומית עוספיה, מזמינה בזאת קבלת הצעות, לביצוע עבודות תוספת בניה וגמר לקומה נוספת, הכל על פי התנאים, הדרישות, וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז בכלל, ובחוזה המצורף, על נספחיו, בפרט.

27.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מכרז לתוספת בניה במרכז יום לקשיש

 


עמותת זקני הכרמל
מועצה מקומית עוספיה 
מכרז     01/2020
תוספת קומה מרכז יום לקשיש- עוספיה 

תנאים כלכליים:

1.    עמותת זקני הכרמל, והמועצה המקומית, (להלן: "העמותה והרשות" / "המועצה") מזמינה בזאת קבלת הצעות. לביצוע עבודות תוספת בניה וגמר לקומה נוספת , הכל על פי התנאים, הדרישות, וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז בכלל, ובחוזה המצורף, על נספחיו, בפרט.

2.    רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים לתנאים הבאים:

2.1    קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים ענף 100 בסיווג ג-3 ומעלה.
2.2    קבלנים בעלי ניסיון מוכח לשביעות רצון המזמין בתחום העבודות נשוא מכרז זה ב-5 השנים האחרונות, ועונים על הכישורים כמפורט במכרז.
2.3    המצאת אישור פקיד שומה על ניהול ספרים כדין לפי פקודת מס' הכנסה.

3.    עם קביעת הזוכה במכרז, ייחתם בין העמותה הרשות לבין המציע הזוכה, חוזה על פי נוסח החוזה שהעתקו מצורף למכרז זה, כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "החוזה"). 

4.    רק חתימת העמותה והמועצה על גבי חוזה ההתקשרות (לאחר שיוגשו מטעם המציע הזוכה האישורים הנדרשים וערבות הביצוע) תחשב כקיבול ההצעה על ידי העמותה.

5.    המצאת ערבות בנקאית לקיום ההצעה שתהיה צמודה למדד האחרון בסך 500,000 ₪ , בתוקף לתקופה של עד ליום 31/10/2020 .

6.    את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה כתוב "מכרז פומבי 01/2020    "  עד ליום 30.08.2020 , עד לשעה 14:00 , לתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת כספים במשרדי העמותה,  חתומה בחותמת התקבל של   העמותה, הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תתקבל

7.    ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מתאריך 09.08.2020 בשעה  10:00  במשרדי העמותה שד' אבא חושי (ליד תחנת מכבי אש) עוספיה (להלן: "משרדי העמותה"), תמורת תשלום 5000 ₪.

8.    סיור קבלנים "חובה" יתקיים ביום ראשון 09.08.2020 בשעה 10:00 במשרדי העמותה בניין העמותה, בה מתקיימת העבודה.

9.    לבירורים ניתן לפנות למנהל הפרויקט אבו מפלח מג'די   052-6394898 בימים א'-ה' , בין השעות 8:00-15:00 .


10.    העמותה רשאית לבצע חלק מהעבודה בלבד ע"פ שיקוליה והחלטתה הבלעדית, וזאת לפני חתימת החוזה או לאחר החתימה על החוזה, בלי שתהיה למציע על זכות לערער או לבקש תוספות כלשהם מהעמותה.

11.    יודגש כי בעקבות משבר נגיף הקורונה על הקבלן להתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכללי משרד הבריאות, צוות של עד 10 עובדים, כולם עם מסיכות מגן וכפפות מגן תוך שמירה על מרחק של 2 מטר אחד מן השני או מכל אחד במתחם העבודה. כמו כן, העמותה רשאית בנסיבות אלו לדחות, לעכב או לבטל את ביצוע העבודה, הכול בהתאמה להוראות משרד הבריאות או ממשרד ממשלתי אחר רלוונטי. 


12.    אין עמותת זקני הכרמל חייבת  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.


כבוד רב
אוסאמה סייף-מנכ"ל העמותה

תגובות

מומלצים