דוח המבקרת בעניין הגביה שלא נדון

דוח ביקורת שהתייחס לגבייה שהכינה מבקרת מועצת דאלית אל כרמל עו"ד סועאד חסון, הדו"ח הוכן ב 2016 והיה צריך לדון בו ב 2017 ולא דנו בו, היום ניתן לחשוף את פרטיו הקשים.

19.12.2018 מאת: חסין חלבי
דוח המבקרת בעניין הגביה שלא נדון

מבקרת המועצה עו"ד סועאד חסון שעושה עבודה קשה להבאת האמת של תלונות הציבור כאחראית בשלטון המקומי, על מקבלי ההחלטות לדון בדוחות שהיא מגישה להם ולא למרוח את הדברים במקום לעבוד על תיקון הליקויים שהיא ציינה.

בדוח ביקורת הגביה, עולים מספר דברים ובין היתר עלה שהמועצה ביצעה שינוי חיוב הארנונה והפחתת החיוב שלא באמצעות הגשת בקשה להנחה או לפטור מארנונה.

הדברים שהמבקרת העלתה נאמדים במיליוני ש"ח, כנראה שהאחראי לליקויים לא ישא בעונש והאזרחים תושבי דאלית אל כרמל  ימשיכו לשלם את מחיר כישלון המערכת השלטונית

לדוח מועצה מקומית דלית אל כרמל, נובמבר 2016 דוח מבקרת כולל מעקב לשנת 2015.

הדוח שהוגש לראש המועצה רפיק חלבי ע"י עו"ד סועאד זהראלדין חסון מבקרת המועצה :"בהתאם לסעיף 145 ו לצו המועצות המקומיות א, הנני מתכבדת להגיש דין וחשבון על ממצאי הביקורת לשנת 2014/13 ב כולל מעקב לשנת 2015

להלן : "הדוח" הביקורת נערכה בהתאם לכללי הביקורת הפנימית, להוראות החוק והתקינה הרלבנטית למבקרי הרשויות המקומיות במועד הביקורת. מטרת הביקורת היא להביא את המועצה לייעל את תהליכי העבודה ולשפר את שיטות העבודה, תוך כדי חסכון במשאבים ושמירה על תקינות המינהל וטוהר המידות".

"דוח זה עוסק בנושא הנחות ארנונה בגין מצב נכס ושינויים בחיובים במערכת הגביה העירונית בשנים 2010-2015 .

עיקר עבודות הביקורת בדוח זה נערכה בשנת 2014 ; אולם נערכה בדיקה משלימה ובדיקת מעקב לשנת 2015 .

הדוח שילב את התייחסויות המבוקרים שניתנו עד מועד עריכת דוח שנתי זה בשנת 2016, אבקשך להנחות את המבוקרים, כל אחד בהתאם לאחריותו וסמכויותיו, לתקן את ממצאי הביקורת שנכללו בדוח זה ולמנוע את הישנותם בעתיד, וזאת על-פי לוח זמנים שייקבע ובמסגרת תוכנית עבודה אשר ישולבו בה תיקון ממצאי הביקורת.

במקביל, אבקשך להנחות את צוות מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת לפעול לתיקון ממצאי הביקורת, לדווח

על תיקונם, או לדווח על הצעדים שננקטו לתיקונם ולמניעת הישנותם בעתיד.

ביקורת גביה : שינויים בחיובים; הנחות בגין מצב נכס מערכת הגביה העירונית מכילה מסד נתונים אודות נכסים ונישומים שמחויבים בארנונה, באגרות ובהיטלים כולל חיובי מים וביוב מאחר ומשק המים והביוב עדיין מנוהל על-ידי המועצה ולא באמצעות תאגיד הנתונים כוללים חיובים ושומות ארנונה לרבות תיקונים ושינויים שנערכו בהם, תשלומים ותנועות כספיות, הנחות, ניתוני אכיפה וכו'.

הרקע לבדיקת הביקורת הוא מידע שנתקבל בחודש מאי-יוני 2013 בדבר מספר שינויים בחיובי נכסים במערכת הגביה או מתן הנחות לכאורה שלא כדין למספר נישומים נקודתיים, בנוסף למספר מועט של מקרים שנתגלו תוך כדי בירור מספר תלונות ובדיקת ביקורת שוטפת במהלך המחצית הראשונה לשנת 2013 . מידע זה הובא לידיעת גזבר המועצה לאחר בדיקתו ואימותו בחודשים מאי - יוני 2013 .

מטרת הביקורת : לבדוק את היקף השינויים והתיקונים בחיובים במערכת הגביה סכום, גודל נכס וסוג נכס. לבדוק את חוקיות ותקינות השינויים בחיובים במערכת הגביה, בתהליך תיקון השומות כולל נכס שאינו ראוי למגורים או לשימוש, ואת הנחות נכס ריק/חדש שניתנו. לבדוק את הנכסים שמחויבים מים בלבד. לבדוק את הבקרות הקיימות.

מועד הביקורת ותקופת הביקורת הושלמו מסמכים ובדיקות ברבעון הראשון לשנת 2014  נערכו במחצית השניה לשנת 2014 והועברו להתייחסות המבוקרים מנהל הארנונה ומנהל הגביה, מנהל הארנונה ומ"מ גזבר הקודם וגזבר המועצה.

נערכה בדיקה משלימה "מעקב" לשנת 2015; טיוטת הדוח הוכנה במחצית הראשונה לשנת 2016 . תקופת הביקורת היא לשנים 2015-2010 .

מתודולוגיה שיטת והיקף הביקורת : הביקורת עיינה בדוחות שמופקים ממערכת הגביה העירונית הממוחשבת שמפעילה החברה לאוטומציה עבור המועצה דוח הנחת נכס ריק, דוח הפחתת חיוב, דוח שינויים בגודל נכס וסוג נכס בשנים 2012 ו- 2013 ולאחר מכן ערכה בדיקה משלימה לשנת 2014 . לבסוף הופק דוח הנחות לפי מצב נכס לשנים 2011-2015 .

מחוייבים מים. הביקורת בדקה, סרקה וצילמה מסמכים בתיקים שבמחלקת הגביה לשנים 2010-2013 : תיק נכסים לא ראויים לשימוש, תיק הנחת פטור נכס ריק, תיקי פניות תושבים א'-ת' הביקורת קיימה שיחות עבודה וישיבות עם גזבר המועצה והממונה על הגביה במועצה, עם מ"מ גזבר המועצה לשעבר והממונה על הגביה ששימש גם מנהל הארנונה בשנים 2010 ו- 2011 , ועם מנהל מחלקת הגביה ומנהל הארנונה בשנים 2012-2013 .

הביקורת ערכה בדיקה מעמיקה לנכסים שהוגדרו ריקים והיו בהם תיקוני חיובי ארנונה או ביטול נכסים בין השנים 2010-2013 .

הבסיס החוקי : חיוב הארנונה הינו שנתי. הארנונה מושתת על מחזיק בנכס שראוי לשימוש ונמצא בתחומה תקנות ההסדרים משנת 1992 גובה החיוב בארנונה נקבע לפי התעריף הקבוע לכל מ"ר בשטחו של הנכס, כפי שמפורט בצו הארנונה שאותו אישרה מועצת הרשות המקומית ופירסמה הרשות המקומית.

לכל רשות מקומית שיטת מדידה משלה. שיטת המדידה של מועצה מקומית דלית אל כרמל היא שיטת הברוטו כולל קירות חוץ ופנים. הרשות המקומית רשאית לבצע מדידה בנכס ועל סמך מדידה זו נקבע חיוב הארנונה סעיף 159 לצו המועצות המקומיות א' גובה הארנונה מושפע ממספר אמות מידה מיקום הנכס, שטח הנכס, סוג השימוש שנעשה בנכס ומבחן הזכאות להנחה של המשלם.

מועצה מקומית דלית אל כרמל קבעה בצו המסים שאישרה כי מבנה המשמש למטרה שונה מיעודו כחוק, יחויב על פי השימוש .

1. שינוי חיוב בארנונה והפחתת החיוב בארנונה שלא באמצעות הגשת בקשה להנחה או לפטור מארנונה מי חב בתשלום ארנונה ? מהו הדין לענין חילופי בעלים/מחזיקים ? מהו הוא הדין לענין שינוי השימוש/ים בנכס ?

ארנונה מוטלת על נישום שהינו בעל הנכס או המחזיק בנכס )סעיף 160 לצו המועצות המקמיות א'. ישנן מספר סוגים של נישומים בארנונה. בדרך כלל, הנישום הוא המחזיק.

כל שינוי של העברת בעלות או חדילת ההחזקה בנכס מחייב הגשת הודעה בכתב למועצה.

סעיף 161 לצו המועצות המקומיות א קובע הוראה לענין העברת נכס כדלהלן: "העביר אדם נכס שחייבים עליו בארנונה לפי צו זה, או חדל מהיות מחזיק בנכס זה, אם השכירו לתקופה של שנה או יותר, לא יהיה חייב בתשלום כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל אחרי יום העברה או אחרי היום שחדל להיות מחזיק כאמור, אך כל זמן שלא נמסרה למועצה הודעה על העברת הנכס או על חדילת החזקה, יהא האדם אחראי לתשלום כל ארנונה על הנכס הזה שלא שולמה על ידי הבעל החדש או על ידי המחזיק שבא אחריו, הכל לפי הענין. בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה.

במידה וחלו שינויים בנכס עצמו או בשימושים בו, הנישום, בין אם מדובר בדייר ובין אם מדובר במפעיל עסק, רשאי לפעול לשינוי חיובו בארנונה, בהתבסס על תשתית עובדתית בנוגע לשינויים שבוצעו בנכס, באמצעות הגשת בקשה לשינוי סיווג הנכס בחיוב הארנונה או הגשת השגה בגין שינוי השימושים בנכס או עקב שינויים פיזיים במבנה הנכס עצמו.

2 . הנחות בארנונה מתחלקות לשני סוגים עיקריים : סוג אחד נוגע לנישום המחויב בארנונה; סוג שני מתייחס לנכס עצמו ותלוי במצבו. הנחות של נכס ריק או נכס חדש ופטור נכס לא ראוי לשימוש הן הנחות בגין נכס. מהו הדין לענין הנחות או פטור בגין נכס ? "פטור" נכס שטרם הפך לבנין הארנונה מוטלת על הבנין מהמועד שהפך להיות כזה. כך שכל עוד אין מדובר ב"בנין", לא ניתן לחייבו בארנונה.

מבנה שנמצא בהליכי בניה או בנין שטרם הושלמה בנייתו, אינו חב בארנונה. בית המשפט העליון קבע )בבר"מ 42/12 עירית הרצליה נגד גבים לקרקעות בע"מ כי ארנונה תוטל על מבנה רק אם הוא ראוי לשימוש מבחינה פיזית.

מועצה מקומית דלית אל כרמל קבעה בצווי המסים שאישרה כי בנין הוא כהגדרתו בסעיף 269 לפקודת העיריות, נוסח חדש. סעיף 269 לפקודת העיריות מגדיר בנין כי : " בנין" כל מבנה שבתחום העיריה, או חלק ממנו, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או בחלקו".

פטור נכס לא ראוי לשימוש הינו נכס שאינו בשימוש ושנהרס או ניזוק, במידה שאי אפשר לעשות בו שימוש סעיף 162 לצו המועצות המקומיות א'. כאשר לא די בכך שהנכס נטוש, רעוע או מוזנח, ונדרשת הודעה בכתב של הנישום לצורך מתן הפטור.

סעיף 162 לצו המועצות המקומיות )א( קובע הוראה לענין בנין שנהרס : "בנין שחלות עליו ארנונות לפי צו זה והוא נהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך, לא יהיו הבעל והמחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על הבנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה ".

בית-המשפט העליון בפסק-דין בר"ם 5711/06 המגרש המוצלח נגד עירית תל-אביב, ביטל את מבחן הכדאיות הכלכלית כתנאי למתן פטור )כי אין לבעל הנכס כדאיות בשיפוצו של הנכס.

בית-המשפט העליון קבע כי השאלה העיקרית לבחינת פטור נכס לא ראוי לשימוש היא מצבו הנוכחי של הנכס ולא האם כדאי לבעליו להביא לשינוי
במצבו.

בית המשפט העליון אימץ את המבחן הפיזי – אובייקטיבי של מראה עיניים, קרי: ניתן להיעשות באמצעות חוות דעת הנדסית ותמונות ממחישות את מצבו של הנכס.

הלכת המגרש המוצלח לעיל הורחב בפסק דין בר"ם 42/12 עירית הרצליה נגד גב ים. בית המשפט העליון קבע כי הדרך לבחון אם בנייתו של בנין הושלמה הינה באמצעות המבחן האובייקטיבי, כלומר האם במצבו הפיזי ראוי הנכס לשימוש ?

ממצאים וסיכום : הביקורת העלתה כי בשנים שנבדקו בוצעו שינויים בחיובי המסים של נכסים שונים וכי ניתנו הנחות בגין מצב נכס בהיקף של מאות אלפי שקלים בשנה. בין פעולות אלו שנבדקו היו פעולות שאינן חוקיות או פעולות שאינן תואמות לסדרי מינהל תקין או שתיהן.

הביקורת העלתה כי חסרים נוהלי עבודה בנוגע לנושאים שנבדקו קרי: שינויים בחיובי הארנונה והנחות בגין מצב נכס כולל טפסלוגיה שמותאמת לכל נושא ולכל מצב, דבר שמסייע לקבל החלטה סבירה ונכונה, עם הנמקה שמתבססת על אסמכתאות מתאימות ומלאות.

בביקורת בולט העדר ראיות מהותיות להוכחת מצב הנכס והעדר בקרות בהליך של בחינת בקשות למתן פטור או הנחה בגין מצב נכס, בעיקר מטעם גזבר המועצה שהינו הגורם הממונה על ביצוע מתן ההנחות לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה.

היקף השינויים בחיובי הארנונה שינוי גודל נכס לפי דוח שהופק בתאריך 7.7.2013 כדלהלן : פטורים והנחות בגין נכס לפי דוחות תנועות כסף, מסימננו 500 עד 503 לשנת דו"ח : 2013 , 2014 ו- 2015 שהופקו ממערכת הגביה, הם כדלהלן : נכס לא ראוי לשימוש ( 500 ) נכס מחוץ לתחום השיפוט ( 501 ) נכס בשיפוצים ( 503 ).

בבדיקת קבצים ממוחשבים של הנחות ופטורים בגין נכס לשנים 2011-2015 עולה כי לא היה שיוך נכון, כאשר לא היתה קורלציה בין סמל ההנחה ותיאור סמל ההנחה לבין סוג התנועה; ראה טבלה של הנחות ופטורים בגין נכס לשנים 2011-2015 להלן.

נוסף על כך, הבדיקה העלתה כי פעולות אלו נעשו על-ידי משתמשים שונים במערכת הגביה העירונית שהן עובדי מחלקת הגביה ועובד חברת גביה.

הביקורת תעיר כי ראוי להגדיר איזה עובדים מוסמכים לעדכן את השינויים בחיובים במערכת הגביה ולהגדיר את התהליך לכך תוך הפרדת סמכויות בין הגורמים השונים לפי המבנה הארגוני והגדרת הנחות ופטורים בגין נכס לשנים 2011-2015 על פי דוח שהופק ממערכת הגביה העירונית שמפעילה החברה לאוטומציה עבור המועצה המקומית דלית אל כרמל הדוח הופק לפי סוגי תנועה 300-302 ו- 303 , סוגי תנועה 500-501 ו- 503.

הנחת נכס ריק שלא בשימוש והינו ריק מכל אדם וחפץ: הביקורת העלתה מספר ליקויים שחוזרים על עצמם בשנים שנבדקו. נעשה שימוש בטופס שהוגדר כ- "הצהרה על נכס שאין משתמשים בו", שאינו די יעיל, גם לצורך מתן פטור לנכס לא ראוי לשימוש. ראוי להתאים את טופס זה לדרישות הדין ולנוהל שתאמץ המועצה בענין.

1. הבדיקה העלתה כי ניתנה הנחת נכס ריק בדיעבד ! כשלרוב לא הוגשה למועצה המקומית הודעה בכתב במועד הרלבנטי. אך הוגשה בדיעבד הצהרה על נכס שאין משתמשים בו.

היה נכון לאשר את הנחת נכס ריק בעבור נכס שנבדק ואומת כי הוא נכס שלא בשימוש והינו ריק מכל אדם וחפץ בעיקר חפצים שאינם חסרי ערך, וזאת החל ממועד הגשת הודעה למועצה, בכתב, כי הנכס ריק ואינו בשימוש, במידה והוגשה.

האבסורד הוא כי ניתנה הנחת נכס ריק למספר נכסים שנכללו במדגם הבדיקה המעמיקה, בדיעבד, בעבור תקופת זמן מסוימת, כשלא היה ניתן לאמת ולבדוק בפועל כי הנכס אכן הינו ריק ולא בשימוש במשך אותה תקופה. לחילופין, כשלא הוכח באמצעות ראיות מתאימות לכל הפחות תצהיר מאומת על-ידי עורךדין כי הנכס היה ריק מכל אדם וחפץ באותה תקופה.

הביקורת תעיר כי על המועצה לבדוק את זכאות המבקש להנחה בקפידה, ולהביא לידיעת הנישומים את תנאי הזכאות לקבלת הנחות, בין היתר, הנחת נכס ריק כולל מהם מבחני משנה לכך ואת חובת מסירת הודעה בכתב בדבר השימוש שנעשה בנכס.

2 . הבדיקה העלתה כי ניתנה הנחה לנכס ריק כשלא הוכח כי הנכס לא היה בשימוש והוא ריק מכל אדם וחפץ בפרט חפצים שאינם חסרי ערך באמצעות אסמכתאות מתאימות כולל אישורים שמעידים על שימוש במים ובחשמל, מסמכים בדבר מגורים חלופי או מעבר לנכס אחר, תמונות של הנכס במועדים הרלבנטיים ואישורים נוספים שמעידים כי הנכס היה ריק ולא נעשה בו שימוש.

לא זו בלבד, ביחס למספר נכסים שנכללו במדגם הבדיקה המעמיקה עולה כי ניתנה הנחה לנכס ריק למרות שישנן ראיות שמצביעות לכאורה על שימוש בפועל.

הביקורת תעיר כי חשוב לקיים בדיקה מספקת של זכאות המבקש להנחה.

3 . הבדיקה העלתה כי ניתנו הנחות לנכס ריק שאינן תואמות את הוראות תקנה 13 א' לתקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה, כלומר הנחות שאינן תואמות את המדרג שמוגדר בתקנה 13 את השיעורים ואת פרקי הזמן שנקבעו בתקנה.

ממצא זה מצביע על העדר בקרות מובנות בתהליך בחינת הבקשה למתן הנחת נכס ריק עד שלב ההטמעה.

הביקורת תעיר כי ראוי לערוך בקרה בנושא יישום החלטות למתן הנחת נכס ריק במערכת הגביה העירונית, ראוי לערוך בקרה באמצעות גזבר המועצה בנושא ההנחות לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה שאינן בסמכות ועדת ההנחות.

4 . גדולה מזו, הבדיקה העלתה 5 מקרים שנכללו במדגם כי ניתנה הנחת נכס ריק לאותם בעלים באותו נכס יותר מפעם אחת במהלך תקופת הבעלות, וזאת בניגוד להוראות תקנה 13 לתקנות ההסדרים ! הביקורת תעיר כי הנחת בנין ריק תינתן לתקופה המצטברת הנזכרת בתקנה 13 לתקנות, משך תקופת בעלותו של אדם בבנין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.

הסבר מנהל מחלקת הגביה ומנהל הארנונה לדוח הוא כי הנחה כאמור ניתנה למבנה לא ראוי למגורים או
למבנה בשיפוצים, וכי היתה טעות בהגדרת ובסמל ההנחה.

5 . הבדיקה העלתה כי אופן הטיפול בבקשות להנחת נכס ריק וההחלטות שנתקבלו לא היה אחיד על-פי מבחני משנה שיוויוניים וברורים.

הביקורת תעיר כי ראוי לקבוע מבחני משנה שיוויוניים וברורים לבחינת בקשות שמוגשות למתן הנחת או פטור בגין נכס, ולפרסם אותם לציבור.

6 . הבדיקה העלתה 25 מקרים שנכללו במדגם הבדיקה המעמיקה קיבלו הנחות שהוגדרו הנחת נכס ריק בשיעור % 100 לתקופה העולה על 6 חודשים; מתוכם 12 מקרים בהם ניתנה הנחה בשיעור 100% לתקופה העולה על 6 חודשים ) 3 תקופות וקטנה משנתיים 12 תקופות ו- 13 מקרים אחרים בהם ניתנה הנחה בשיעור 100% ברציפות לתקופה העולה על שנתיים )יותר מ- 12 תקופות 11 מתוך 25 מקרים הללו, ההנחה האמורה עודכנה במערכת הגביה בדיעבד !

הביקורת תעיר כי מתן הנחה בשיעור שאינו תואם את התקנות ולפרק זמן שאינו תואם את התקנות, ללא
סמכות ובחריגה קיצונית מהוראות החוק, מהווה עבירה ופגיעה בסדרי מינהל תקין ובקופה הציבורית.

7 . הבדיקה גם מול מנהל הארנונה העלתה כי לכאורה היה ערבוב בין הנחות לנכס ריק לפי תקנה 13 לתקנות ההסדרים הנחה מארנונה ולבין הנחות נכס חדש לפי תקנה 12 לתקנות ההסדרים הנחה מארנונה ולבין "פטור" לנכס שאינו ראוי לשימוש לפי סעיף 162 לצו המועצות המקומיות )א(, בין היתר, נכס בשיפוצים.

הביקורת תעיר כי ראוי לבחון את הבקשה המוגשת למתן פטור או הנחה לפי מצב הנכס, אל מול מצב הנכס בפועל במועד הבדיקה ובמועד הבקשה, וראוי לשקף זאת בדוח הבדיקה באמצעות אסמכתאות מתאימות שמעידות על מצב הנכס והשימוש בו לאותה תקופה.

ההחלטה אמורה להיות תואמת לניתונים ולממצאים שנתגלו או שהתבררו ולהטמיע אותה במערכת הגביה הממוחשבת בנתיב הנכון.

8 . ניתנה הנחת נכס ריק שאין משתמשים בו לכאורה בהעדר בקשה בכתב או טופס ובהעדר אסמכתאות
מתאימות! הביקורת תעיר כי ראוי שתוגש בקשה וטופס מפורט מתאים. העדר בקשה בכתב בצירוף אסמכתאות יוצרת פתח אשר בו לא תישמר אחידות התהליך.

מנהל מחלקת הגביה ומנהל הארנונה מסר בתגובה : בתקופת האיחוד בפרט ובתקופת המעבר עד לביטול האיחוד, לא טיפלו בהשגות או בבקשות להנחה לנכס ריק. לכן המחלקה בניהולו קידמה את טיפול בבקשות אלו בדיעבד.

עלה כי ישנם נכסים שקיבלו פטור נכס ריק בשיעור 100% ברוב מקרים אלה הפטור הוא לתקופה של 12 חודשים לפחות. אך לאחר מכן, הנכס הוגדר כנכס לא ראוי למגורים; חרף עדויות לצריכות מים מהותיות בנכס! יודגש כי להחלטות אלו לא צורפו מסמכים מהותיים שיש בהם לבסס את טענות המבקש !

בהתייחס למספר מבנים מתוך מקרים אלה, מנהל הארנונה התייחס כי מדובר במבנים שלא היו ראויים למגורים או לשימוש בשל עבודות שיפוצים שהתבצעו בהם. באשר לניתוני צריכת המים או החשמל בנכסים אלה, מנהל הארנונה התייחס כי מדובר במדידה של צריכה משותפת עם נכסים אחרים.

לאור התייחסות מנהל הארנונה זו, הביקורת תעיר כי היה ראוי להגדיר את נכסים אלה כנכס בשיפוצים במועד הרלבנטי, ולנהל מעקב תקופתי אחת לשנה לכל הפחות.

באופן מקביל לכך, הביקורת תעיר כי היה ראוי שישתקף במסמכים המצורפים לאותן בקשות את מצב הנכס ואת העבודות הנדרשות כדי להשמיש אותו, במידה ואכן מדובר בנכס שמחייב שיפוץ או שמבוצעות בו עבודות שיפוץ.

הבדיקה העלתה כי בוצעו מספר שינויים לכאורה מבלי שהוגשה בקשה מתאימה, על פי הנחיה מראש המועצה שכיהן במועד הרלבנטי ובהתאם להחלטתו ! מדובר ב- 45 פעולות שנכללו במדגם הבדיקה המעמיקה למועצה.

החלטות ראש מועצה אלו הן מעין פשרה לצורכי גביה, בין מקרים אלה היו חובות שהוגדרו חובות מסופקים. גזבר המועצה והיועץ המשפטי לא בחנו את טענות הנישום, שלא הועלו במסגרת בקשה פורמאלית לכך, ולא נתנו את אישוריהם לכך !! בהמשך, לא ניתן אישור משרד הפנים כולל אישור החשב המלווה.

הדוח המלא נמצא בספרייה הציבורית בבניין המרכז הקהילתי בדאלית אל כרמל, כל אדם יכול לעיין בו.

פורטל הכרמל

תגובות

14. مراقب للوضع לפני 1 שנה
מישהו
13. חלבי לפני 1 שנה
סתם קשקוש
12. מתארגנים לפני 1 שנה
קבוצת מחאה
11. جميلة לפני 1 שנה
الذهب البراق
10. מועין לפני 1 שנה
אכזבה ובגדול
9. בחורה לפני 1 שנה
סועאד אדם מקצועי
8. דאהש לפני 1 שנה
אנשים עיוורים וחרשים
7. בחור לפני 1 שנה
חבל שאני לא מקורב היתי מקבל הנחה או פטור
6. תושב מבין לפני 1 שנה
אין מקום לביקורת החלביים מבנים
5. مواطن לפני 1 שנה
خمس سنوات
4. דילאווי1 לפני 1 שנה
את
3. مت البلد לפני 1 שנה
مهزلة
2. חלבי לפני 1 שנה
זו הוכחה שיש לנו הנהגה סוג ז
1. מבקר לפני 1 שנה
התושבים אדשים הם ישלמו חזק

מומלצים