דחייה נוספת של המועד לתשלום קנסות

הממשלה אישרה בתקנות שעת חירום דחייה נוספת של המועד לתשלום הקנסות למדינה בעקבות משבר הקורונה. תשלום קנסות למדינה יידחה עד ה- 14 במאי, תוספות הפיגורים יבוטלו, כל הקנסות שהוטלו בגין הפרות הנוגעות למצב החירום המיוחד בשל נגיף הקורונה הוחרגו מתקנות אל.

04.05.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
דחייה נוספת של המועד לתשלום קנסות

 

תקנות החירום יחולו על כל קנס שמועד תשלומו חל בתקופה שבין 10 במרץ ועד ל- 14 במאי.

זאת ועוד, במסגרת התקש"ח הוחלט על ביטול תוספת פיגור במקרה שבו המועד לתשלום הקנס חל בתקופה שבין ה-10 במרץ למועד תחילתן של תקנות אלו.

מי ששילם תוספת פיגור בגין קנס בתקופה שמיום 10 במרץ עד ליום פרסומן של התקנות, יהיה רשאי לפנות בבקשה להחזר תוספות הפיגור; תוספות הפיגור תוחזר לו בתוך תקופה שתיקבע בחוק.

בהתאם לדחיית מועד תשלום הקנסות יידחו בנוסף: המועד להגשת בקשה להישפט בעבירות ברירת משפט ובעבירות מנהליות והמועד להגשת בקשה לביטול קנס.

כמו כן, גם מועד ביצוע של צווי מאסר במקום קנס יידחה, וזאת על-מנת לאפשר לחייבים פרק זמן נוסף לתשלום חובותיהם בטרם הפעלת אמצעי זה.

יודגש כי כל הקנסות שהוטלו בגין הפרות הנוגעות למצב החירום המיוחד בשל נגיף הקורונה הוחרגו מתקנות אלו, כך שמועד תשלומם לא יידחה וזאת כדי להבטיח את יישום ההוראות שהוטלו לצורך שמירה על בריאות הציבור.

 

תגובות

מומלצים