המנדט להרכיב ממשלה חוזר לכנסת

בשעה 13.15 יודיע הנשיא ליו״ר הכנסת, כי לא עלה בידו של אף מועמד להרכיב ממשלה, החל מהיום ה-21 בנובמבר 2019, רשאים רוב חברי הכנסת (61 חברי כנסת לפחות) לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת מסוים.

21.11.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
המנדט להרכיב ממשלה חוזר לכנסת

 

בשעה 13:15 ימסור הנשיא ליו"ר הכנסת את ההודעה הרשמית בדבר סיום המנדט ולאחר מכן ישאו השניים הצהרות לתקשורת.

היועץ המשפטי לכנסת הפיץ לחברי הכנסת מכתב ובו חוות דעת והנחיות בעניין תקופת 21 הימים שהחלה עם הודעת חה"כ גנץ כי לא עלה בידו להרכיב ממשלה. בתקופה זו רשאים לפחות 61 ח"כים לבקש מהנשיא כי יטיל את הרכבת הממשלה על כל אחד מחברי הכנסת.

בחוות הדעת ישנה התייחסות לשאלות שונות שנשאלו בימים האחרונים הן על ידי חברי הכנסת והן על ידי גורמים נוספים, וכן הנחיות הנוגעות לאופן הגשת הבקשה. חוות הדעת ניתנה בתיאום עם היועצת המשפטית לנשיא המדינה.

על פי לשון ההודעה שימסור נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין, עברה תקופת 28 הימים שהיתה נתונה לח"כ בני גנץ להרכיב ממשלה, ולא עלה בידו לעשות כן ולפיכך על פי סעיף 10 לחוק יסוד: הממשלה, מיום ה-21 בנובמבר 2019, רשאים רוב חברי הכנסת (61 חברי כנסת לפחות) לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת מסוים (כולל חבר כנסת שכבר הוטל עליו התפקיד בהליכים הקודמים), שהסכים לכך בכתב, והכל בתוך 21 ימים.

לגבי המשך התהליך החוקתי הצפוי ב-21 הימים הקרובים אשר תכליתו מתן הזדמנות אחרונה לחברי הכנסת, להביא להרכבתה של ממשלה לפני התפזרות הכנסת ויציאה לבחירות נוספות:

סעיף 10(א) לחוק יסוד: הממשלה קובע, כי במצב בו לא הורכבה ממשלה על פי ההליכים הקודמים הקבועים בחוק, עומדת לרשותם של חברי הכנסת תקופה של 21 ימים, שבמהלכה רשאים 61 חברי כנסת (לפחות) לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים (כולל חבר כנסת שכבר הוטל עליו התפקיד בהליכים הקודמים), שהסכים לכך בכתב.

שלב זה (בן 21 הימים), מתחיל ביום 21.11.2019 (עם סיום תקופת 28 הימים, שהיתה נתונה לחבר הכנסת בנימין גנץ) ויסתיים ביום רביעי, 11.12.2019 בשעה 24:00.

משעה שהוגשה לנשיא המדינה בקשה שכזו עליו המדינה להטיל את התפקיד להרכיב ממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה, בתוך יומיים.

לחבר הכנסת שהתפקיד להרכיב ממשלה הוטל עליו לפי הליך זה נתונה תקופה של 14 ימים למילוי תפקידו.
במידה ולא הוגשה בקשה על ידי רוב חברי הכנסת, בתוך 21 הימים, על נשיא המדינה להודיע ליו"ר הכנסת כי לא הוגשה בקשה כאמור, והכנסת תתפזר ותצא לבחירות בהתאם לאמור בסעיף זה.

לחברי הכנסת נתונים 21 יום להגיש את הבקשה לנשיא המדינה, ועל פי לשונו של הסעיף, אין צורך להמתין לתום התקופה האמורה על מנת להגיש את הבקשה לנשיא המדינה וניתן לעשות זאת בכל עת, בתוך התקופה האמורה.
בתוך יומיים, ממועד הגשת הבקשה לנשיא המדינה, בין אם הוגשה בסמוך לתום 21 הימים ובין אם הוגשה קודם לכן, על הנשיא להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה.

הבקשה תוגש לנשיא המדינה, בבית הנשיא, בכתב, באופן ידני. על הבקשה לכלול חתימות מקוריות של 61 חברי כנסת (לפחות), וכן עליה לכלול הסכמה בכתב של המועמד עליו מתבקש נשיא המדינה להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה.

משהודיע הנשיא ליו"ר הכנסת, כי לא הוגשה לו בקשה, לפי סעיף 11(ב) לחוק היסוד, יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה לפני תום הכהונה, והבחירות לכנסת יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מיום הודעת הנשיא.

 

תגובות

מומלצים