הקפאת הליכי גבייה ופריסת תשלומים ליחידים ולעסקים

ועדת שרים לענייני חקיקה בראשותו של שר המשפטים, אבי ניסנקורן, אישרה הצעת חוק לביצוע תיקונים בחוק ההוצאה לפועל, במסגרת הוראת שעה, במטרה לסייע ליחידים ועסקים שנקלעו למצוקה בשל משבר הקורונה לפרוע את החובות שבגינם נפתחו להם תיקים בהוצאה לפועל.

06.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הקפאת הליכי גבייה ופריסת תשלומים ליחידים ולעסקים

עמאד שחידם דובר רשות האכיפה והגביה

 

ועדת שרים אישרה את הצעת חוק ההוצאה לפועל (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020: הקפאת הליכי גבייה ופריסת תשלומים ליחידים ולעסקים בעקבות משבר הקורונה

על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל, הוטלו הגבלות שונות בתקנות שעת חירום ובהן הוטלו הגבלות על הפעילות הכלכלית ועל התייצבות של עובדים במקומות עבודתם, לצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף. מציאות זו הקשתה על קיום שגרת עבודה רגילה, ולהגבלות השונות הייתה השפעה ניכרת על מצבם הכלכלי של חייבים, שביטויה העיקרי היה בפגיעה ניכרת בהיקף הכנסתם. בשל כך, אפשרות החייבים לשלם ולפרוע תשלומים שוטפים נפגעה גם היא באופן משמעותי, ואפשרויות התשלום הקיימות בידיהם צומצמו. חלק מהציבור, אשר בימים כתיקונם לא היה נתקל בקושי לשלם תשלומים שוטפים או חובות, נתקל במהלך התקופה המתוארת לעיל בקושי ממשי לעמוד בהתחייבויותיו.

עוד נאמר, כי במטרה לתמרץ תשלום של חובות וחזרה של הצדדים לפעילות כלכלית מלאה ועל מנת לתמוך בחזרה לשגרה וצמיחה מחודשת של המשק, מוצע לקבוע בהוראת שעה הסדרים מיוחדים שיחולו בהוצאה לפועל וייתנו מענה לצרכים הייחודיים שנוצרו בתקופה זו.  

על פי הצעת החוק תוארך תקופת האזהרה בתיקים שייפתחו לאחר כניסת החוק לתוקף במטרה לתת לחייבים פרק זמן נוסף להתאושש מבחינה תעסוקתית וכלכלית ולפעול להסדרת החוב. תקופת האזהרה תוארך ב-30 ימים כך שבמקום תקופת אזהרה של 21 ימים בתיקי פסק דין ו-30 ימים בתיקי תובענות ושטרות תוארך תקופת האזהרה לתקופה של 51 ימים ו-60 ימים בהתאמה.

בתקופת האזהרה, לא ננקטים כנגד החייבים הליכי גביה. על כן, הארכת תקופת האזהרה, לצד ביצוע פעולות מטעם הרשות להנעת חייבים לשלם, תאפשר לחייבים זמן נוסף על מנת להתאושש כלכלית ולשלם את חובם בטרם יינקטו הליכי ההוצאה לפועל, ובטרם החוב ירחק מערכי הקרן שלו.

יחד עם זאת, על מנת שהחייב לא ינצל את הארכת המועדים לרעה, מוצע כי רשם יוכל לקצר את הארכת התקופות, לבקשת זוכה, אם סבר שהחייב יכול לשלם את החוב במלואו, שהחייב מנצל את ההליך לרעה – כגון לצורך הברחת נכסים בתקופה זו – או במקרה שהחייב והזוכה הסכימו על הסדר מיטיב יותר עבור החייב אחרי חקיקת חוק זה ולפני פתיחת התיק בהוצאה לפועל, והחייב לא עמד בתשלומים שנקבעו.

עוד מוצע לדחות חלק מההחזר שהזוכה זכאי לקבל על שכר טרחת עורך דין לתום תקופת האזהרה, כך שחייב שפועל בתוך תקופה זו לתשלום החוב באופן מלא או בתשלומים ישלם רק חלק מההחזר עבור שכר הטרחה.  בהתאם לכך, מוצע כי בשלב פתיחת התיק ייזקף שכר טרחה בשיעור קבוע, ורק אם חייב לא שילם את חובו בתקופת האזהרה תיזקף לחוב יתרת החזר שכר הטרחה.

בהצעה נקבע הסדר מיוחד לתשלום החוב בתשלומים ביחס לחובות שגובהם עד 50,000 ₪. בהסדר זה, החייב יידרש לשלם את חובו בתקופה של עד  24 חודשים (לפי גובה החוב) לצד תשלום ריבית על פריסת החוב לתשלומים. חייב שייכלל בהסדר המיוחד, יקבל הפחתה של הריבית בשיעור של 50% מהריבית, וכל עוד הוא עומד בהסדר, לא יינקטו נגדו הליכים וכן לא יתווסף לו שכר טרחה נוסף.

מנתוני רשות האכיפה והגבייה עולה כי 89% מהתיקים שנפתחו בהוצאה לפועל במשך 15 החודשים האחרונים היו בשיעור של עד 50,000 ₪, ועל כן הפתרון המוצע יאפשר מענה רחב ופשוט ביחס לרוב התיקים הצפויים להיפתח בהוצאה לפועל.

בהצעה כלולות הוראות לענין אי נקיטת הליכי תפיסת רכבים וצווי הבאה ביחס לתיקים הקיימים.  כמו כן נוספה הוראה קבועה לפיה הליך עיקול מטלטלין בביתו של אדם יכול להינקט רק בחלוף חצי שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב ושהחוב בתיק עולה על 2500 ₪.

אשר לאגרה, בעת פתיחת התיק הזוכה ישלם 60 ₪ במקום האגרה הקיימת ואם החייב לא יכנס תושלם יתרת האגרה בטרם נקיטת הליכים נוספים.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים