הקפאת הליכי גבייה ופריסת תשלומים ליחידים ולעסקים בשל הקורונה

הכנסת אישרה היום, בקריאה שניה ושלישית שורה של תיקונים לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 שמטרתם לסייע ליחידים ועסקים שנקלעו למצוקה בשל משבר הקורונה, לפרוע את החובות שבגינם נפתחו להם תיקים בהוצאה לפועל, על מנת שהצדדים לחוב יוכלו לשוב לפעילות כלכלית מלאה.

22.09.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הקפאת הליכי גבייה ופריסת תשלומים ליחידים ולעסקים בשל הקורונה

 

חלק מהתיקונים הינם תיקונים קבועים לחוק וחלקם תיקונים בהוראת שעה.

הסדר מרכזי שנקבע בחוק, בהוראת שעה לתשעה חודשים, הוא הסדר תשלומים מיוחד. על פי המנגנון שנקבע  תקופת האזהרה בתיקים שייפתחו לאחר כניסת החוק לתוקף תוארך ב-30 ימים כך שבמקום תקופת אזהרה של 21 ימים בתיקי פסק דין ו-30 ימים בתיקי תובענות ושטרות תוארך תקופת האזהרה לתקופה של 51 ימים ו-60 ימים בהתאמה, במטרה לתת לחייבים פרק זמן נוסף להתאושש מבחינה תעסוקתית וכלכלית ולפעול להסדרת החוב. בתקופת האזהרה, לא ננקטים כנגד החייבים הליכי גביה.

על כן, הארכת תקופת האזהרה, לצד ביצוע פעולות מטעם הרשות להנעת חייבים לשלם, תאפשר לחייבים זמן נוסף על מנת להתאושש כלכלית ולשלם את חובם בטרם יינקטו נגדם הליכי ההוצאה לפועל, ובטרם החוב המקורי יגדל  בהרבה מהערכים המקוריים שלו. כלל התיקים עליהם חל החוק, יפתחו בשיעור אגרה מופחת של 60 ₪ בלבד ובשיעור מופחת של שכר טרחת עו"ד בגין פתיחת התיק. חייב שישלם את החוב, או ייכלל בהסדר תשלומים מיוחד, שמאפשר תשלום החוב עד לתקופה של 24 חודש לא יידרש לשלם את הפרשי האגרה ושכר הטרחה.

כאמור, בחוק נקבע הסדר מיוחד לתשלום החוב בתשלומים ביחס לחובות שגובהם עד 50,000 ₪. בהסדר זה, החייב יידרש לשלם את חובו בתקופה של עד  24 חודשים (לפי גובה החוב) לצד תשלום ריבית מופחתת ב- 50% לעומת השיעור המקורי ללא ההסדר (ובלבד ששילם את התשלום הראשון בתוך 45 ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב). כל עוד החייב ישלם את התשלומים כסדרם, לא יינקטו נגדו הליכים וכן לא יתווסף לחוב שכר טרחה נוסף. זוכה רשאי להגיש בכל עת לרשם ההוצאה לפועל בקשה לבטל את ההכרה בחייב כחייב המשלם לפי הסדר תשלומים מיוחד וזאת בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.

יובהר, כי מנתוני רשות האכיפה והגבייה עולה כי 89% מהתיקים שנפתחו בהוצאה לפועל במשך 15 החודשים האחרונים היו בשיעור של עד 50,000 ₪, ועל כן הפתרון המוצע יאפשר מענה רחב ופשוט ביחס לרוב התיקים הצפויים להיפתח בהוצאה לפועל.

באשר לתיקים שנפתחו החל מה 1.5.20 ועד למועד פרסום החוק, יוכל החייב לבקש מרשם ההוצאה לפועל להחיל עליו את האפשרות לשלם את החוב עד ל- 24 חודש, ואז יהנה גם הוא מעיכוב הליכים והפחתת 50% מהריבית.

בחוק כלולות הוראות שעה לענין אי נקיטת הליכי תפיסת כלי רכב, אי ביצוע הליכים להוצאת מעוקלים, ואי ביצוע צווי הבאה ביחס לתיקים הקיימים.

כמו כן, נוספה הוראה קבועה לפיה הליך עיקול מטלטלין בביתו של אדם יכול להינקט רק בחלוף חצי שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב ושהחוב בתיק עולה על 2500 ₪. נוספה גם הוראה שמטרתה להעניק לרשם שיקול דעת ביחס לכלל התיקים להאריך את התקופות שעל פניהן ניתן לפרוס החזר חוב בצו תשלומים ובלבד שהארכת התקופה לא תעלה על שלוש שנים מהתקופות המנויות בחוק.

הוראת השעה תחול על כלל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו לאחר פרסומה למעט תיקי משכון משכנתא, פינוי מקרקעין (לרוב תיקי פינוי מושכר בין שוכר ומשכיר פרטיים), ותיקי מזונות שהזוכה בהם אינו המוסד לביטוח לאומי.

ביחס לתיקי משכנתה של דירות מגורים, נקבע בהוראת השעה, כי ניתן יהיה לפתוח את התיקים, רק בחלוף 7 חודשי פיגור, במקום 6 חודשי פיגור הקבועים בחוק.

כמו כן, לחייב יש אפשרות לפרוע את חוב הפיגור במשך 50 ימים ממועד מסירת האזהרה, במקום 20 ימים הקבועים טרם התיקון לחוק. כמו כן נקבע כי אם החייב יפרע את חוב הפיגור של המשכנתא בתקופה של 50 הימים, ממועד מסירת האזהרה, לא יתווסף שכר טרחת עו"ד נוסף על זה שנפסק עם פתיחת התיק.

בחוק הוראות המאפשרות הארכת תקופות הוראות השעה הקבועות בה באישור שר המשפטים וועדת חוקה בכנסת.

 

תגובות

מומלצים