חברה שלא דיווחה על הכנסותיה לפקיד השומה לא רשאית לדרוש ניכוי הפחת לצורך מס שבח

בית המשפט העליון קיבל את ערעורהּ של רשות המסים וקבע כי נישום שלא דיווח על הכנסותיו מהשכרת נכס מקרקעין לפקיד השומה לא יהיה רשאי לקבל התחשבות בפחת בגין הנכס, בעת מכירתו, לצורך מס שבח.

15.01.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חברה שלא דיווחה על הכנסותיה לפקיד השומה לא רשאית לדרוש ניכוי הפחת לצורך מס שבח

 

המשיבה, חברת PIV BI, חברה זרה מאיי הבתולה, רכשה דירת מגורים בקיסריה והשכירה אותה במשך 16 שנים. במשך כל תקופה זו נמנעה החברה מלדווח לפקיד השומה על הכנסותיה מהשכרת הדירה וממילא לא שילמה את המס המתחייב מכך. החברה מכרה את הדירה וביקשה, במסגרת הדיווח שהגישה למנהל מיסוי מקרקעין, להתחשב בפחת בגין הדירה – אשר הייתה יכולה לנכות מהכנסותיה החייבות במס הכנסה, אילו הייתה מדווחת עליהן כמתחייב בדין – כדי להפחית את מס השבח שעליה לשלם בגין העסקה.

לאחר שוועדת הערר קיבלה את עמדתהּ של החברה וקבעה כי מאחר שהחברה לא ניכתה בפועל פחת לצורך מס הכנסה (כתוצאה מכך שהיא לא דיווחה על הכנסותיה) היא רשאית להתחשב בו בחישוב השבח, הגיש מנהל מיסוי מקרקעין ערעור לבית-המשפט העליון. הערעור התקבל ונקבע כי נישום שלא דיווח על הכנסותיו לפקיד השומה אינו רשאי לדרוש את הפחת – שהיה באפשרותו לנכות – בחישוב השבח. במסגרת פסק הדין התווה בית-המשפט העליון את פרשנותו של סעיף 47 בחוק מיסוי מקרקעין, העוסק בניכוי פחת, תוך קביעת כלל, חריג לכלל וסייג לחריג:

"א. הכלל: ברירת המחדל לבחינת החבות במס שבח היא כי הנישום ניכה את מלוא הסכומים הניתנים לניכוי כפחת מהכנסתו החייבת בגין המקרקעין במס הכנסה. כנגזר מכך נקודת המוצא היא כי יש להפחית את מלוא סכומי הפחת משווי הרכישה בעת חישוב מס השבח.

ב. החריג לכלל: נישום שדיווח כדין על הכנסותיו ושילם את המס המתחייב, ואשר יעמוד בנטל להוכיח כי נמנע במסגרתם מניכוי מלוא הסכומים הניתנים לניכוי כפחת מהכנסתו החייבת במס הכנסה, זכאי לכך שסכומי הפחת שלא נוכו כאמור לא יתווספו לחישוב השבח (דהיינו, לא יופחתו משווי הרכישה).

ג. הגבלת תחולת החריג: נישום אשר לא דיווח כדין על הכנסתו החייבת במס הכנסה, וכתוצאה מכך גם לא ניכה בדיווחיו פחת באופן מלא או חלקי, בין אם לא חויב במס הכנסה בגין ההכנסות שלא דווחו ובין אם נערכה לו שומה על ידי מנהל המיסוי בגינן, אינו רשאי להעלות טענה כי לא נוכו מלוא הסכומים הניתנים לניכוי כפחת מהכנסתו החייבת, ועל כן יש להפחית לגביו בכל מקרה את מלוא סכומי הפחת משווי הרכישה בעת חישוב מס השבח."

במקרה דנן נקבע משהחברה לא דיווחה על הכנסותיה לפקיד השומה, הרי שאין היא הייתה רשאית לדרוש ניכוי הפחת לצורך מס שבח – ולפיכך התקבל הערעור.

את מנהל מיסוי מקרקעין ייצג בבית המשפט העליון עו"ד חן אבידוב מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה.

 

תגובות

מומלצים