חוזה אשפה שעולה מיליונים לתושבי דליה המלאה באשפה

המועצה המקומית דאלית אל כרמל הסכימה להעביר חלק מחוזה ההתקשרות עם קבלן האשפה, נשארו מסמכים רבים חסרים, אבל הצלחנו להביא לכם מה קורה, אל תופתעו ותשאלו לאן כל הכסף הזה הולך, לפרטים

01.06.2018 מאת: חסין חלבי
חוזה אשפה שעולה מיליונים לתושבי דליה המלאה באשפה

נתחיל ונבהיר שההידברות בין פורטל הכרמל ומנכ"ל המועצה המקומית דאלית אל כרמל דאהש חלבי, הגיעה לסיומה בעת העברת חוזה ההתקשרות, שמלא במחיקות טיפקס ודפים חשובים חסרים.

כששואלים מי הסכים לחוזה כזה ולמה זה קורה לקופה הציבורית בדאלית אל כרמל ואיפה החשב המלווה של הרשות וכל נבחרי הציבור שאמורים להגן על האזרחים?, מגיעים לדברים האלה, החוזה הזה גורם הפסד של מיליונים לדאלית אל כרמל ובתמורה האשפה ממשיכה ונערמת והכסף ממשיך לזרום לכיסו של הקבלן.

להלן סריקה לנקודות החשובות בחוזה קבלנות קבלן האשפה בדלית אל כרמל :

מועצה מקומית דאלית אל כרמל התקשרה עם חברה לפינוי אשפה בשם מצדר בע"מ מכפר סבא במכרז מס' 16/2014 לאיסוף וסילוק אשפה ופסדים, גזם ופסולת גושית ויבשה, ועל פי החלטת ועדת המכרזים של המועצה מיום 4/1/2015 נקבעה הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה במכרז והמליצה לראש המועצה לקבל הצעת הקבלן ולאשרה .

החוזה נחתם ע"י הקבלן וראש המועצה ועוד בכיר במועצה והחשב המלווה חתם על החוזה רק ביום 9/8/2015 , אבל בכותרת החוזה לא נרשם תאריך, זה מעלה סימני שאלה.

תוקף החוזה 3 שנים מיום 1/5/2015 ועד 30/4/2018 עם אופציה להארכה ל 3 תקופות נוספות, כל אחת 12 חודשים ועל המועצה להודיע לקבלן על הארכת התוקף של החוזה 60 יום לפני פקיעת החוזה, קרי 28/2/2018 .

ואלה הסעיפים החשובים בחוזה :

 • סעיף2 : הקבלן יבצע באופן שוטף את העבודות

1- איסוף וסילוק אשפה ופסדים וסילוקם והטמנתם לפי הדרישות המפורטות בחוזה ונספחיו .

2- איסוף והובלת גזם ופסולת גושית גם כן לפי החוזה ונספחיו .

 • סעיף 5.5 :הקבלן בדק את הנתונים והכמויות לפני חתימת חוזה זה .
 • סעיף 5.6: לאחר כל הבדיקות האמורות מצהיר שיש בידיו היכולת והאמצעים לביצוע העבודה נשוא חוזה זה למילוי כל התחייבותו בחוזה זה במלואם ומועדם לרבות הגדלת היקף העבודות עד 50% מהיקף העבודות המפורטות בחוזה .
 • סעיף 5.7: הקבלן יבצע את העבודות עפ"י הנחיות המועצה וישמע להוראות ראש המועצה ,המנהל ,או המפקח באופן קפדני .
 • סעיף 5.8: מוסכם בין הצדדים שהקבלן לא רשאי להזמין על חשבון המועצה כל קבלן או מומחה לביצוע העבודה הקבלנית או חלק ממנה אלא אם קבל בכתב מראש ובכתב מאת ראש המועצה או הגזבר או המנהל .
 • סעיף 5.10: הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתמדה ברציפות ללא השהיות והפסקות .
 • סעיף 6.5 : הקבלן יהיה חייב לפצות המועצה בגין כל סכום הוצאה או תשלום בשל כל תביעה או משפט כתוצאה מאי מילוי או הפרה על ידי הקבלן או בגין מעשה או מחדל של הקבלן .
 • סעיף 7.1 : עבור ביצוע שירותי הקבלן על פי חוזה זה תשלם המועצה לקבלן התמורה כמפורט בנספח ה' כתב כמויות ומחירים בסך מוערך של 436000 ₪ לחודש בתוספת 17% מ.ע.מ כדין שזה 510000 אלף ₪  לחודש .
 • סעיף 7.2 : התמורה תשולם לקבלן בגין ביצוע העבודה הקבלנית במלואה לשביעות רצון המועצה ועפ"י המפורט בנספח ד'.
 • סעיף 7.6 : התמורה לקבלן תשולם בתשלומים חודשיים עפ"י החוזה ומתשלומיה לקבלן תקזז המועצה כל סכום שעל הקבלן לשאת בו לרבות פיצויים מוסכמים מראש.
 • סעיף 7.9 : היטל הטמנה ישולם ע"י המועצה לקבלן בתוספת למחיר המפורט במספח ה' ואם יעודכן המחיר ע"י גורם מוסמך המועצה תשלם הפרש זה לקבלן .
 • סעיף 8.2 : המנהל יבדוק את חשבון הקבלן שמגיש למועצה והוא מוסמך עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לסרב לאשר החשבון אם הוא מצא שהקבלן לא מילא את התחייבותו למועצה והוא יכול לקזז כל סכום בגין עבודות שלא בוצעו בפועל או בגין כל התחייבות כספית של הקבלן למועצה .
 • סעיף 8.4 : התמורה לקבלן תשולם לו בפועל בתנאי שוטף +60 .
 • סעיף 9 : הקבלן נותן ערבות בנקאית של 120000 ₪ כדי להבטיח את התחייבותו עפ"י החוזה למועצה .
 • סעיף 9.6 : אם הקבלן לא קיים תנאי מתנאי החוזה או לא ביצע את העבודה כולה או חלק ממנה לשביעות רצון המועצה, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לשם כיסוי הנזקים וההוצאות שנגרמו לה .
 • סעיף 12 סודיות : הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא למסור או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליו בקשר לעבודה הקבלנית ...
 • סעיף 14.2 העברת זכויות :

הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודה הקבלנית כולה או מקצתה לכל צד ג' שהוא מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של המועצה מראש ובכתב .

 • סעיף 16.1 השבתת שירותים : הקבלן יימנע מהשבתה חלקית או מלאה של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו.
 • סעיף 16.2 :הקבלן השבית את שירותיו למועצה, ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש סך 12000 ₪ לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש .
 • סעיף 16.4 : מבלי לגרוע מן האמור כי במקרה של השבתה כאמור תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית כמשמעותה בחוזה זה .
 • סעיף 20.3 : אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך ובכתב החתום על ידי שני הצדדים או באי כוחם, כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב שאם לא כן לא יהיה להם כל תוקף .
 • אישור וחתימות : החוזה נחתם ע"י ראש המועצה ועוד בכיר במועצה והחשב המלווה והקבלן אולם חתימת הקבלן לא אושרה בפני עו"ד וללא חתימת עורך דין כמתחייב בחוזה.

לשאלות רבות לא הצלחנו לקבל תשובות

1- האם המועצה המשיכה לשלם לקבלן שכר מלא בעת שהוא לא פינה אשפה מהשכונות, בניגוד להסכם שחתום בחוזה?

2-איפה המכתב שמאשר לקבלן להעסיק קבלן משנה בדאלית אל כרמל?

3-מדוע הקבלן קיים שביתה בניגוד לחוזה החתום?

4-אם כבר נחתם חוזה עם הקבלן, כולל פינוי גזם, למה שוב החוזה הופרד והמועצה קיימה חוזה נוסף לפינוי גזם?

5- האם המועצה ממשיכה לשלם כסף לקבלן הראשון עבור פינוי גזם כמצוין בחוזה?

6-מי האחראי על תחנת הפסולת היבשה והגיזום בכניסה לדאלית אל כרמל, שעלתה באש, הקבלן או המועצה או אחר?

7- מדוע בחוזה צוין סעיף סודיות, שאוסר על הקבלן לחשוף את פרטי החוזה?

בימים הקרובים נפרסם כתבה מורחבת לעומק, על מה שקרה עם החוזה הזה ומה הציבור לא יודע.

 

פורטל הכרמל

תגובות

15. dvid לפני 12 חודשים
איפה התושבים למה לא נלחמים
14. עובד מועצה לפני 12 חודשים
צריך לעשות ועדת חקירה
13. תושב לפני 12 חודשים
מה הוא מבין בזה
12. חלבי קוח לפני 12 חודשים
מתביש בראש מועצה כזה
11. חלבי לפני 12 חודשים
הכל בלפ
10. مواطن(طز) לפני 12 חודשים
رخيص
9. בחור מבין לפני 12 חודשים
רפיק יודע אפס בניהול
8. אזרח פשוט לפני 12 חודשים
להעיף את הדרדס מהר ככל האפשר
7. אזרח לפני 12 חודשים
העניין מאוד פשוט
6. דילאווי1 לפני 12 חודשים
ועדת חקירה
5. אזרח דליה לפני 12 חודשים
לעולם לא עוד עם רפיק
4. סמי לפני 12 חודשים
כל הכבוד לפורטל הכרמל
3. מומחה מכרזים לפני 12 חודשים
חוזה בלוף חסר ולקוי
2. דאהש נסר לפני 12 חודשים
כך אוו כך
1. רמי לפני 12 חודשים
יאנ

מומלצים