חידוד נהלים לרישום מפלגה

נוכח הקדמת מועד הבחירות לכנסת העשרים ואחת, מחדד רשם המפלגות שברשות התאגידים, עו"ד אייל גלובוס, את לוחות הזמנים והנהלים על פי דין לרישום מפלגה.

30.12.2018 מאת: פורטל הכרמל
חידוד נהלים לרישום מפלגה

בקשה לרישום מפלגה תוגש לרשם המפלגות ותפורסם על ידו תוך 14 ימים מיום הגשתה וזאת בהתאם להוראות חוק המפלגות ולתקנות המפלגות (רישום ודיווח). התנגדות לרישום מפלגה תוגש לא יאוחר מ-30 ימים מתאריך פרסום ההודעה ברשומות. הרשם רשאי לבקש את תגובתם של מבקשי הרישום להתנגדות ולקבוע מועד להגשתה.

החלטת הרשם לקבל את ההתנגדות או לדחותה תינתן תוך 30 ימים מיום שההתנגדות נתקבלה במשרדו או תוך 30 ימים מהיום שקבע להגשת תגובתם של מבקשי הרישום, לפי המאוחר. נוכח זאת, הליך רישום מפלגה עשוי לארוך 44 ימים ואף מעבר לכך.

בהתאם להוראות חוק הבחירות לכנסת המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית הינו היום ה- 47 שלפני מועד הבחירות. לפיכך, המבקשים לייסד מפלגה חדשה ולהשלים את הליך רישומה עד המועד להגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, נדרשים להגיש בקשה לרישום מפלגה במשרדי רשם המפלגות לכל הפחות 91 ימים לפני מועד הבחירות, בהתאם למניין הימים הנדרש להשלמת ההליך.

יובהר כי אין בהגשת בקשה לרישום מפלגה במועד כאמור, כדי להבטיח את סיום הליך רישום המפלגה עד המועד הקובע להגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, זאת ככל שהבקשה לרישום תצריך הליכים נוספים בהתאם להוראות הדין (דוגמת התנגדויות).

רשם המפלגות אמון בין היתר על רישום מפלגות, שינוי שם מפלגה קבלת דיווחים שונים. בעת שמוגשת התנגדות לרישום מפלגה  הרשם בוחן את ההתנגדות ומכריע בעניינה ועל החלטתו ניתן לערער לבית המשפט העליון. לצורך רישום מפלגה יש לצרף לבקשה חתימות של לפחות 100 מייסדים שהם אזרחים ותושבי המדינה, להמציא את המסמכים הנדרשים בחוק וכן לשלם אגרת רישום ותשלום הוצאות פרסום.

באתר האינטרנט של רשם המפלגות קיים מידע מפורט בדבר רישום מפלגה ומפורסמת בו רשימת המפלגות הרשומות בפנקס המפלגות בישראל ומטרותיהן.

קישור לאתר

 

תגובות

מומלצים