חלוקת הכנסות מבז"ן דליה תקבל 2 אחוז עוספיה 1.8 אחוז

הישג כלכלי עצום לשני הכפרים הדרוזים בכרמל שנמצאים ברשימה של ישובים ששכנים למתחם בז"ן במפרץ חיפה, דאלית אל כרמל תקבל 1.88 מיליון ₪ ועוספיה תקבל כ- 1.5 מלש"ח, זו הכנסה נוספת ממה ששני הכפרים מקבלים מאזור התעשייה מבוא כרמל.

04.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חלוקת הכנסות מבז"ן דליה תקבל 2 אחוז עוספיה 1.8 אחוז


מועצה מקומית דאלית אל כרמל, למועצה פחת מים  של 50%, מה שמשפיע רבות על הגירעון המצטבר .כיום המועצה לא מסוגלת לספק שירותים נאותים לתושביה    

בניגוד לרשויות המקומיות של מחוז הצפון, דאלית אל כרמל למרות היותה רשות מקומית מוחלשת אינה מקבלת הטבות בשל אי הימצאותה באזור עדיפות לאומית.

ממצאי המודל שהוצג על ידי דאלית אל כרמל הראו שאין ביכולתה של המועצה המקומית להסיט תקציבים לטובת חינוך ורווחה בשל מצבה הכלכלי .קבלת הכנסות נוספות על סך13.5מלש"ח לא תפגע במענק האיזון של הרשות

מועצה מקומית עוספיה הבעיות של עוספיה מאפיינות את כל יישובי המיעוטים. הגירעון התפעולי בעוספיה הוא כ- 15 מלש"ח. כדי להתמודד עם הגירעון יש להעמיד לטובת הרשות מקורות הכנסה נוספים.

ההכנסה של שני הישובים דליה ועוספיה תהיה שנתית.

כפי שעולה מנתונים רשמיים שהתקבלו על ידי משרד הבריאות, תושבי היישוב סובלים מנזקים
בריאותיים שמקורם במפעלי בז"ן.

המועצה המקומית דאלית אל כרמל והמועצה המקומית עוספיה יהיו זכאיות ל 2% ו 1.8% בהתאם מסך ההכנסות במתחם בז"ן.

יצוין כי הוועדה תמשיך לבחון הקצאת הכנסות נוספות בגין חלוקה ממתחמים מניהיס בהן עוספיה ודאלית אל כרמל כולולות במסגרת המינוי וזאת עד ליצירת מענה הולם לצרכיהם.

סך הכל דלית אל כרמל תקבל בערך 1.88 מיליון ₪ כל שנה מהארנונה של בז"ן 

בחינת חלוקת הכנסות ממתחם בז"ן ומתחם קרקעות הצפון דוח מסכם מוגש למנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן ירושלים חשוון תשפ"א, נובמבר 2020


כתב מינוי ופירוט הרכב הוועדה בתאריך 18.09.16 מינתה מנכ"לית משרד הפנים גב' אורנה הוזמן בכור ועדת חקירה לאיחוד רשויות, שינוי גבולות, חלוקת הכנסות ושינוי מעמד מוניציפאלי באזור מטרופולין חיפה. 

לכתב המינוי: בחינת הכרזה על חלוקת הכנסות מבתי הזיקוק לנפט באזור חיפה בין הרשויות המקומיות: חיפה, נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית ים, קרית מוצקין, שפרעם, בסמת טבעון דלית אל כרמל, כעביה – טבאש – חג'אג'רה, עספיא, קרית טבעון, רכסים והמועצה האזורית זבולון. כתב המינוי מצורף כנספח 1 לדוח זה.

הרכב הוועדה על פי כתב המינוי:
עמרם קלעג'י – יושב ראש הוועדה
רו"ח יהודה אמסלם – חבר ועדה
פרופ' דברה שמואלי – חברת ועדה
עו"ד משה קריף – חבר ועדה
את הוועדה ריכז מר סרגיי ניימן בסיוע גב' ענת דינס
מיפוי: גב' תמר דבורקין
ייעוץ תכנוני: גב' רותם קול, חברת עדליא
ייעוץ כלכלי: מר עודד סטקלוב, חברת עדליא

להלן תמצית השתלשלות העניינים תוך התמקדות במעמדו המוניציפאלי של האזור המסומן בכתב מינוי הוועדה – מתחם בז"ן ומתחם קרקעות הצפון.
 1933-1938 נחתמו אַָמנות בין הנציב העליון לישראל לבין חברת הנפט האנגלו-פרסית בע"מ, הנותנות לחברת הנפט האנגלו-פרסית זיכיון להעברת הנפט לארץ ישראל, ולהקמת מפעלים ומתקנים לזיקוקו. אמנות אלו קיבלו תוקף סטטוטורי בפקודה מספר 34 של השלטון הבריטי.  1938 תקופת המנדט הבריטי, הוצאת השטח בזיכיון מגבולות חיפה ומחוז חיפה. פורסם צו בדבר הוצאת אתר בתי הזיקוק מתחומי מרחבי התכנון של חיפה. לחברה ניתן זיכיון למשך 70 שנה מתאריך החתימה על ההסכם הראשון ) 1933 ( – כאשר מיסוי על הקרקע יועבר לממשלה והיא תעביר את החלק הנדרש לחיפה.  1974.

שר הפנים מינה ועדת חקירה לסיפוח בז"ן לחיפה. היא המליצה לא לצרף את המתחם לחיפה בגלל הזיכיון התקף 1 . בקשה לצרף את המתחם לתחומי תכנון של הוועדה המחוזית חיפה לפי החלטת שר הפנים לשינוי האמנה. המלצה זו לא אושרה כי חרגה מתחום סמכות הוועדה – בחינת תחומי שיפוט ולא תחומי תכנון.
 1981 ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ממליצה לצרף את שטח בתי הזיקוק ומפעלי הפטרוכימיה בחיפה, לתחום שיפוטה של עירית חיפה – "הוועדה קוראת לשר הפנים לפעול לאלתר ולנקוט בצעדים ובאמצעים הנדרשים כדי לתקן תוך זמן קצוב ולקבוע את המצב, ולצרף את השטח של בתי הזיקוק והתעשיות הפטרוכימיות לרשות מוניציפאלית אשר תישא באחראיות לאותו שטח, ותפעל להבראת האזור ממטרדים הפוגעים באיכות החיים של אזור מפרץ חיפה".  1982 מונתה ועדת גלזנר שבה השתתפו נציגי המשרדים: פנים, בריאות, אוצר, מסחר ותעשיה, משפטים ואנרגיה. ההחלטה הייתה כי כיוון שישנו זיכיון תקף – בז"ן לא תסופח לתחום השיפוט של חיפה. אך בהמלצות הוועדה נכתב שיש לצרף את בז"ן לתחומי תכנון. המלצות הוועדה הביאו לסיפוח המתחם לשטח תכנון המחוז אך לא לסיפוח מוניציפאלי בגלל חסויות בינלאומיות הקשורות לאמנה והזיכיון.  1984

פורסם צו שר הפנים. הצו ביטל את צו הנציב משנת 1938 וקבע כי החל משנת 1984 יחולו דיני תכנון ובנייה וחוק רישוי על המפעלים בשטח הזיכיון. 1990 אושרה תכנית מתאר מקומית חפאג/ 1200 לבז"ן לאחר ביטול הצו הבריטי. תכנית זו הסדירה סטטוטורית את מתחם בז"ן ובין היתר קבעה הוראות לאכיפת חוקי איכות הסביבה ומניעת מטרדים.

 2003 תום תקופת הזיכיון. הקמתה של ועדת חקירת גבולות ראשונה בראשות עוזי וכסלר. הוועדה דנה בשיוך מתחם בז"ן לרשויות המקומיות והחליטה כי כל המתחם יעבור לשטחי חיפה והיא זו שתהיה אחראית על חלוקת ההכנסות. הרשויות שהוחלט עליהן כי יקבלו חלק מהכנסות הארנונה הן קרית אתא, נשר וזבולון. באותה ועדה הגישו בקשה גם קרית מוצקין, קרית ביאליק וקרית ים – אך בקשתן נדחה מתוך טענה שאינן גובלות במתחם. מפתח החלוקה לפי הרשויות המקומיות: חיפה 45% ; קרית אתא 25% ; נשר 15% ; זבולון 15% .  2005.

שר הפנים מקבל את המלצות ועדת החקירה וקובע כי שטח בית הזיקוק יסופח לתחום השיפוט של עיריית חיפה, וכמו כן, תוקם מנהלת משותפת לארבע רשויות חיפה, קריית אתא, נשר וזבולון(. הנחייה זו לא יושמה, אך הוקמה ועדה משותפת לתו"ב. 

 2007 ממשלת ישראל מכרה את אחזקותיה בבז"ן לגורמים פרטיים. 74% מהחברה דאז היו בבעלות ממשלתית, כאשר 26% נמכרו לחברה פרטית בשנת 1971 .

 2008 הקמת החברה העירונית המשותפת למתחם בז"ן שתפקידה ניהול ואחזקת המתחם.  2009הקמת הוועדה המשותפת לתכנון ולבניה במתחם בז"ן.  2010 הוקמה ועדת חקירה שנייה על רקע שני בג"צים אשר הוגשו לשר הפנים לבחון שנית את נושא חלוקת ההכנסות מהמתחם.

 2012 הוקמה ועדה חדשה בראשות פרופ' ברוך קיפניס בה נכללו רשויות נוספות: קרית ביאליק, קרית מוצקין, קרית ים, טירת הכרמל, רכסים, קרית טבעון, עוספיא, דלית אל כרמל וחוף הכרמל.

בשנת 2013 הודיע פרופ' קיפניס על התפטרותו מראשות הוועדה. לפיכך, הוקפאה פעילות הועדה למשך מספר שנים. ב- 2016 - מונה לוועדה יו"ר חדש, הכלכלן שלמה מעוז, לאור כתב המינוי החדש רשויות נוספות הגישו בקשה לחלוקת הכנסות ממתחם בז"ן.

כתב המינוי החדש כלל את הרשויות: חיפה, נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית ים, קרית מוצקין, שפרעם, בסמת טבעון, דלית אל כרמל, כעביה טבאש חג'אג'רה, עספיא, קרית טבעון, רכסים וזבולון.

מינוי הוועדה הגאוגרפית חיפה על ידי מנכ"ל המשרד לבחינת חלוקת ההכנסות במתחם בז"ן ובמתחם קרקעות הצפון בין הרשויות המקומיות: חיפה, נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית ים, קרית מוצקין, שפרעם, בסמת טבעון דלית אל כרמל, כעביה – טבאש – חג'אג'רה, עספיא, קרית טבעון, רכסים והמועצה האזורית זבולון

 

פורטל הכרמל

תגובות

3. תושב לפני 2 חודשים
הכסף ילך למקורבים ולשכר
2. דניאל לפני 2 חודשים
מה יעשו עם הכסף؟
1. עספיא לפני 2 חודשים
בז'ן

מומלצים