יוארך המועד לתשלום חובות הארנונה לעסקים

בהנחיית השר דרעי פרסם משרד הפנים להערות הציבור את התיקון לתקנות שיאפשר לבעלי העסקים לקבל את ההנחה, גם אם לא שילמו את מלוא חובם לשנת 2020, ולדחות את מועד התשלום לסוף שנת 2021.

31.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
יוארך המועד לתשלום חובות הארנונה לעסקים

 

בעקבות המשבר הכלכלי שחווים בעלי העסקים, שר הפנים אריה דרעי יאריך את המועד לתשלום חובות הארנונה, על מנת לאפשר להם להמשיך ולקבל את ההנחות

ע"פ נוסח התקנות הנוכחי, על בעלי העסקים לשלם את חובם עד לסוף השנה בכדי שלא לאבד את זכותם להנחה בארנונה. כאמור, הנחה השר דרעי להביא לאישורו את התיקון והערב הוא פורסם להערות הציבור.

שר הפנים, אריה דרעי: "מתחילת המשבר היינו קשובים לזעקת בעלי העסקים, שנפגעו קשות בעקבות משבר הקורונה, ופעלנו על מנת לאפשר את המשך ההנחות בארנונה. כך גם הפעם."

טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' __), התשפ"א-2021

תקנה 33א לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן – התקנות) קובעת הסדר מיוחד עקב משבר הקורונה, שעניינו הנחה בארנונה למקבלי מענק סיוע לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020. הנחה זאת מותנית בקבלת זכאות לקבלת מענק סיוע לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי, וכן בהגשת בקשה ובהמצאת מסמכים שונים המעידים על הזכאות לקבלת מענק כמו גם על יתר התנאים לקבלת ההנחה.

בתקנה 16 לתקנות נקבע הכלל לפיו: "זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה".

על מנת למנוע ביטולה של ההנחה למי שזכאי לה בשנת 2020 אך ורק בשל עיכוב בקבלת המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת זכאותו, מוצע במסגרת תקנות אלה לתקן את התקנות לעניין התחולה של תקנה 16 על הנחות מארנונה לפי תקנה 33א, כך שהמועד בו ההנחה תהיה בטלה, אם יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת 2020 לא נפרעה עד סוף שנת 2020, יידחה לסוף שנת 2021.

 

תגובות

1. לרפיק חלבי לפני 4 חודשים
התאגיד המציל שלך؟؟؟

מומלצים