מבקר המדינה מצביע על מנהל לא תקין במספר רשויות

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם אחר הצהריים (שני) דוח שמצביע על מנהל לא תקין במספר מועצות מקומיות, כחמישה חודשים לפני שיתקיימו בהן בחירות, בין המועצות שמבוקרות מועצת עוספיה, המבקר קושר את היועמ"ש והגזברית להוצאת חוזים ללא מכרז.

09.07.2018 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מבקר המדינה מצביע על מנהל לא תקין במספר רשויות

חשוב לציין שהדוח לא קושר את ראש המועצה בלקויים שנמצאו.

המבקר בדק את אופן ההתקשרות של המועצה המקומית עוספיה עם קבלנים וספקים וגילה, בין השאר, כי המועצה חתמה בין השנים 2014 ל-2017 על 20 חוזים בלי מכרז, אף שהחוזים לא עמדו בתנאים הפוטרים את המועצה מקיומו של מכרז.

המבקר התייחס בדוח גם לתלונה שהוגשה אליו על אופן שכירתו של בית ספר בעוספיה, וקובע כי המבנה נבנה בלי היתר ובניגוד לדין.

דו"ח מבקר המדינה העלה

המועצה המקומית עספייא (להלן - המועצה) ממוקמת על רכס הכרמל, ותחום השיפוט שלה משתרע על כ-7,180 דונם. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2015 מנתה אוכלוסיית עספייא כ-11,900 תושבים  (כ-3,000 בתי אב), והיא מדורגת באשכול 4 (מתוך 10) בדירוג החברתי-כלכלי . ראש המועצה, מר וג'יה כיוף, מכהן בתפקידו מאוקטובר 2009 (להלן - ראש המועצה). 

במועצה מכהנים בעלי התפקידים האלו: מר פרח שרוף - מזכיר המועצה מאוגוסט 2008 (להלן - מזכיר המועצה); רואת חשבון רים אסדי - גזברית המועצה מספטמבר 2011 (להלן - גזברית המועצה). בשנת 2014 החלה המועצה בהעסקתו של עו"ד אופיר רשף כיועץ משפטי חיצוני למועצה (להלן - היועץ המשפטי). ממועד הקמתה המחודשת כמועצה מקומית  בשנת 2009 ועד למועד סיום הביקורת בנובמבר 2017 פעלה המועצה בפיקוח חשבים מלווים שמינה לה משרד הפנים, ובפברואר 2017 מינה משרד הפנים לתפקיד את מר אמיר ברטוב (להלן - החשב המלווה).

לאור מצבה הכלכלי גיבש משרד הפנים למועצה כמה תכניות הבראה. בסוף שנת 2014 נחתמה עם נציגי המועצה תכנית הבראה חדשה, שכללה בין היתר הסדרים להעברת כספים ממשרד הפנים לכיסוי גירעונות המועצה בתנאי שהמועצה תציג ותאשר תקציב שבו היא מתחייבת לנקוט צעדים משמעותיים לייצוב מצבה הכלכלי (לדוגמה הצטרפות לתאגיד מים אזורי).

לאחר שמליאת המועצה סירבה לאשר את התקציב שהציג לפניה ראש המועצה, ובכך דחתה את תכנית ההבראה החדשה, בשנת 2015 התנהלה המועצה ללא תקציב מאושר . באוקטובר 2015 מינה משרד הפנים ועדת חקירה לבחינת תפקוד ראש המועצה וחבריה וכשירותם לשמש בתפקידם. דוח הוועדה פורסם באוגוסט 2016, ובהמלצת מנכ"לית משרד הפנים דאז פיזר שר הפנים את מליאת המועצה . באוגוסט 2016 מונתה למועצה ועדה למילוי תפקידי המועצה, והיא פעלה לצד ראש המועצה עד נובמבר 2017 מועד סיום הביקורת (להלן - מועד סיום הביקורת) .

בחודשים אוקטובר-נובמבר 2017 בדק משרד מבקר המדינה את התקשרויות המועצה עם קבלנים ועם ספקים שונים (להלן - נותני שירות) במכרזים שאינם פומביים. 

הליקויים העיקריים

אי-מוכנות המועצה להתקשרויות באמצעות מכרז זוטא

בשנים 2017-2014 התקשרה המועצה עם נותני שירות ב-116 חוזים ללא מכרז. 20 התקשרויות מתוכם היו בסכומים שבין 69,600 ש"ח ל-347,900 ש"ח (להלן - ההתקשרויות שנבדקו) , והן לא עמדו בתנאים שנקבעו בסעיף 3 לתוספת הרביעית, הפוטרים את הרשות מעריכת מכרז. ההתקשרויות שנבדקו, שעלותן הכוללת הייתה כשלושה מיליון ש"ח, חייבו לכל הפחות לערוך מכרז זוטא. בכל ההתקשרויות שנבדקו דנה ועדה ובה שלושה חברים: מזכיר המועצה, גזברית המועצה והיועץ המשפטי של המועצה (להלן - ועדת השלושה), ולא ועדת המכרזים, כנדרש בדין .

המועצה לא הכינה ספר ספקים, כנדרש בצו המועצות המקומיות, ובכך נמנעה ממנה היכולת להתקשר עם נותני שירות באמצעות מכרז זוטא כדין.

משרד הפנים לא עיגן את הדרכים לניהול ספר ספקים בהנחיות מחייבות לרשויות המקומיות, אף שמבקר המדינה העיר לו על כך בעבר .

המועצה המקומית עספייא פעלה שלא כדין בכך שפנתה לנותני שירות בלי שנסמכה על רשימת ספקים שאושרה כדין ועל אמות מידה קבועות וידועות מראש. פעולות אלו הן בניגוד להוראות הדין, והן פגעו בעקרון השיוויון ובנותני שירות פוטנציאליים אחרים, הזכאים אף הם ליהנות מההזדמנות לתת שירות בתמורה למועצה המקומית. כמו כן, עולה חשש כי פעולותיה של המועצה פגעו באפשרותה להתקשר בעסקה מיטבית מבחינה כלכלית, דבר הנדרש ממנה על פי חובתה לשמור על האינטרס הציבורי. 

התקשרות עם נותני שירות שלא כדין 

המועצה התקשרה עם נותני שירות ללא מכרז גם כאשר סכום ההתקשרות חייב לערוך מכרז זוטא לכל הפחות. 
המועצה התקשרה עם נותני שירות בניגוד לעקרונות היסוד של דיני המכרזים, ובהם אלו: התקשרות ללא אומדן; התקשרות עם מגיש הצעה שחרגה באופן ניכר מהצעות האחרות שהוגשו לה, בלי שדנה בכך; קבלת הצעות מחיר וקיום דיון בהן גם לאחר שחלף מועד ההגשה; התקשרות עם מציע יחיד ללא הנמקה כנדרש; והשוואה לקויה בין הצעות מחיר שהגישו לה נותני שירות שונים.

המועצה פיצלה עבודות בינוי והזמנות לרכישת טובין לכמה הזמנות נפרדות, שערכן הכולל עלה באופן ניכר על תקרת הפטור, במקום לצאת במכרז אחד לרכישתם, כמתחייב בצו המועצות המקומיות.

תפקוד לקוי של בעלי תפקידים בכירים במועצה בהליכי ההתקשרות

היועץ המשפטי של המועצה: היועץ המשפטי של המועצה, המשמש שומר סף, ואשר כיהן כחבר בוועדת השלושה, לא התריע על התקשרויות שביצעה המועצה בניגוד להוראות הדין. 

גזברית המועצה: גזברית המועצה המשמשת שומרת סף, כיהנה כחברה בוועדת השלושה, בהמלצתה לראש המועצה לאשר את ההתקשרויות הייתה שותפה להליך שבוצע שלא כדין.

מזכיר המועצה: מזכיר המועצה כיהן אף הוא כחבר בוועדת השלושה, ובהמלצתו לראש המועצה לאשר את ההתקשרויות היה אף הוא שותף להליך שבוצע שלא כדין.

ראש המועצה: ראש המועצה לא נתן את דעתו לכך שהתקשרויות בסכומים הגדולים מתקרת הפטור נדונות ומועברות לאישורו מוועדת השלושה ולא מוועדת מכרזים כנדרש, והוא אישר את ההתקשרויות.

ליקויים בהעברת תשלומים לנותני שירות

המועצה הגדילה באופן מלאכותי את הסכום ששילמה לקבלן שיפוץ עבור עבודתו לפני שהתקבל אישור להגדיל את היקף העבודה ולפני שנחתם חוזה המסדיר את ההגדלה, כנדרש בדין. 

המועצה העבירה תשלומים לנותני שירות בלי שהחשב המלווה אישר אותם, כנדרש בחקיקה. החשב המלווה של המועצה המשמש שומר סף, לא חתם כנדרש על כל הדפים של הוראות התשלום שהוצגו לאישורו.

המועצה המשיכה לקבל שירותים ולשלם למשרד שסיפק לה שירותי הנהלת חשבונות גם לאחר תום תקופת החוזה, אף על פי שלא מימשה את האפשרות להארכת החוזה בכתב. 
המועצה אישרה תשלום לקבלן חפירה בלי תיעוד של המעקב אחר עבודתו, כפי שנדרש בחוזה שנחתם עמו.

ההמלצות העיקריות

על המועצה, באמצעות ועדת המכרזים שלה, לפעול להכנת ספר ספקים ולהקפיד על עריכת התקשרויות לפי הוראות הדין כדי לאפשר תחרות הוגנת ולשמור על כללי המנהל התקין. על משרד הפנים לעגן את עמדותיו בנוגע לדרכים לניהול ספר ספקים בהנחיות מחייבות לרשויות המקומיות.

על המועצה להקפיד לטפל בהתקשרויות, המחייבות עריכת מכרז, באמצעות ועדת המכרזים שלה תוך שמירה על תכלית החקיקה, המבטיחה כי חלוקת המשאבים הציבוריים המסורים בידי המועצה תתבצע על פי כללי מינהל תקין ותשמור על הוגנות ועל טוהר מידות. 

על ראש המועצה ושומרי הסף שלה, היועץ המשפטי והגזברית, לפעול להידוק הפיקוח על תהליכי ההתקשרות של המועצה עם נותני שירות, ולמנוע התקשרויות של המועצה עם נותני שירות שלא על פי עקרונות דיני המכרזים ובניגוד לדין.

על משרד הפנים, האחראי למינוי חשבים מלווים לרשויות המקומיות, לבחון את התנהלות החשב המלווה של המועצה בחתימה על הוראות תשלום מרוכזות ולשקול הוצאת רענון בנוגע להוראות החוק בנושא, כדי למנוע את האפשרות שברשויות מקומיות שלהן מונה חשב מלווה יועברו תשלומים לנותני שירות בלי שאישר אותם, כנדרש בחוק. 

סיכום

החובה שבדין לערוך מכרז נגזרת מהצורך בהבטחת הממשל התקין, שמירה על טוהר המידות ומניעת משוא פנים ושחיתות. כדי להבטיח את כל אלה נדרשת הרשות המקומית לאפשר לכל מועמד מתאים להתמודד במכרז ולזכות ליחס הוגן וזהה לזה שמקבלים יתר המועמדים. 

ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים בתחום ניהול ההתקשרויות עם נותני שירות במועצה המקומית עספייא. בשנים שנבדקו התקשרה המועצה עם נותני שירות ללא מכרז כדין, פומבי או זוטא, וזאת בניגוד לדין ובסטייה מעקרונות היסוד של דיני המכרזים. על היועץ המשפטי של המועצה, הגזברית שלה והחשב המלווה שלה, המשמשים שומרי סף, למנוע התקשרויות שלא כדין של המועצה. 

על המועצה לפעול באופן מידי כדי לתקן את הליקויים המופיעים בדוח, כדי למלא את חובתה לשמור על כספי הציבור ועל האינטרס הציבורי. כמי שעל פי חוק אחראי לכך שהמועצה תבצע את תפקידיה כראוי, על ראש המועצה לוודא כי ועדת המכרזים של המועצה תכין ספר ספקים כנדרש, ולפקח באופן אישי על תיקון הליקויים שהצביע עליהם משרד מבקר המדינה בדוח זה. יצוין לחיוב כי כבר במהלך הביקורת החלה המועצה לפעול לתיקון הליקויים שהתגלו בפועלה.

 

תגובות

מומלצים