מתגמלים רשויות עם איכות שירות לתושבים

מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן והממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן, אישרו מודל רגולציה דיפרנציאלית בתחום ההון האנושי בשלטון המקומי.

01.01.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מתגמלים רשויות עם איכות שירות לתושבים


במסגרת המודל, רשויות מקומיות שיציגו ביצועים טובים בתחום ניהול ההון האנושי והמינהל התקין, יזכו להקלות רגולטוריות וביזור סמכויות משמעותי.

מודל הבקרה הדיפרנציאלי יאפשר גמישות ניהולית מרבית, הפחתת ביורוקרטיה, מיטוב משאבים רגולטוריים ויהווה כר פורה לחיזוק יכולות ניהול ההון האנושי, אשר בתורם יתורגמו לשיפור איכות השירות לתושבים ברשויות המקומיות.

המודל גובש על ידי צוות מדיניות ייעודי אשר הורכב ממגוון בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ובראשו עמד דיאא אסדי, סגן בכיר לממונה על השכר.

צוות המדיניות פעל במסגרת פרויקט "נקודת ראות" לעדכון מדיניות ותורת הבקרה בתחום ההון האנושי בשלטון המקומי, שיזמו והובילו גלית וידרמן, מנהלת אגף בכיר בקרת הון האנושי ברשויות המקומיות וליאור שחר, מנהל אגף בכיר לתכנון ומדיניות במשרד הפנים.

החשיבות בהנהגת בקרה דיפרנציאלית ברשויות המקומיות קיבלה משנה תוקף בעת משבר הקורונה לנוכח העמידה המרשימה שגילו הרשויות המקומיות במשבר, זו יוזמה ראשונה וחדשנית של השלטון המרכזי להאצלת סמכויות נרחבת דיפרנצלית המתאפשרת  באמצעות מדד ראשון מסוגו, שבוחן את איכות ויכולת  ניהול ההון האנושי והמינהל התקין ברשויות המקומיות, וכולל מספר קריטריונים: הגשת הצהרות הון כנדרש; ניהול תקין של מכרזי כח האדם; איוש משרות סטטוטוריות (כדוגמת גזבר, יועץ משפטי, מהנדס עיר ועוד); העדר חריגות שכר; מעמד מנהל יחידת ההון האנושי בהיררכיה הארגונית ברשות; מנגנון הערכת עובדים; עמידה בתקן כח האדם שקבעה הרשות. 

רשות מקומית שתציג ביצועים גבוהים במדד שנקבע, תהנה מהקלות רגולטוריות משמעותיות בתחום השכר וההון האנושי כפי שנקבע במודל ובהן:  

אישור ועדכון שכר בחוזים אישיים – מתן סמכות לרשות המקומית לאשר העסקה בחוזה אישי על פי הכללים ובנוסח החוזים המאושרים וכן עדכון שכר בטווח השכר המאושר (על פי הכללים הקבועים בחוזרים שפורסמו בעניין זה) של עובדים בחוזים אישיים ללא צורך בקבלת אישור פרטני של האגף.

קידום שכר תקופתי לעובדים בחוזה אישי נגזרת שכר בכירים על בסיס עמידה ביעדים – מתן סמכות לרשות המקומית להשתמש בקידום השכר במסגרת הטווח הצמוד למשרה ככלי ניהולי, כך שניתן יהיה להעלות את השכר לעובדים המועסקים בחוזה אישי נגזרת שכר בכירים ב- 2.5% בכל שנה, על פי שיקול דעת הרשות ובכפוף לביצוע הערכות עובדים, עמידה ביעדים, ביצוע הכשרה מחייבת ככל שנדרש, ועל פי כללים שיגובשו יחד עם אגף השכר. 

שכר אמצע או שכר מירבי לטווח השכר הצמוד למשרה – מתן סמכות לשלם שכר לעובד למעלה מהשכר התחילי (ולא יעלה על השכר המירבי הקבוע לתפקיד), במסגרת הטווח הנורמטיבי ביחס למעמד המשרה/התפקיד, תתאפשר כאשר מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים: 

(א) מעבר ברצף ממקום עבודה / תפקיד קודם ופגיעה בשכר הפנסיוני של העובד ערב המעבר לעבודה ברשות / המעבר לתפקיד חדש ברשות, ובהתאם לתנאים שנקבעו בחוזר הנחיות בעניין קליטת עובדים בחוזים אישיים בשכר מעבר לשכר התחילי בשלטון המקומי מיום 29/07/2020.

(ב) פרסום שני מכרזים פומביים לפחות, כאשר לא נמצאו מועמדים העונים על תנאי הסף / כל המועמדים המתאימים הסירו מועמדותם, יתאפשר במכרז הפומבי השלישי מתן שכר אמצע במסגרת הטווח הנורמטיבי ביחס למעמד המשרה. 

עדכון דרגת הרשות המקומית – מתן סמכות לעדכן את דרגת הרשות המקומית, בהתאם לנתוני מס' התושבים ברשות על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "הלמ"ס"), לצורך עדכון שכר עובדים בחוזים אישיים נגזרת שכר בכירים. 

הציון במדד נע בין 0-100. רשויות שיקבלו ציון 90 ומעלה יזכו להאצלת סמכויות. בהמשך, ייתכן ויואצלו סמכויות מסוימות גם לרשויות בתפקוד בינוני (ציון של 75-89).

מנכ"ל משרד הפנים: פרויקט "נקודת ראות" שקודם ע"י משרד הפנים ועוסק בעדכון מדיניות ותורת הבקרה בתחום ההון האנושי בשלטון המקומי, היווה את הבסיס לגיבוש מודל הבקרה הדיפרנציאלית.

נוכח ההתנהלות המרשימה שגילו הרשויות המקומיות עד כה במשבר הקורונה, זו יוזמה ראשונית וחדשנית של השלטון המרכזי להאצלת סמכויות נרחבת. המודל יתמרץ את הרשויות המקומיות ויביא לשיפור השירותים לתושבים.
 

תגובות

מומלצים