נמל חיפה בדרך להפרטה

ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר, אישרה את צו רשות הספנות והנמלים (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת נמל חיפה בע"מ), התשפ"ב 2021. מטרת הצו להגן על האינטרסים של המדינה, במסגרת הליך הפרטת החברה.

16.11.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
נמל חיפה בדרך להפרטה

 

בדרך להפרטת נמל חיפה, ועדת הכספים אישרה את צו האינטרסים החיוניים של המדינה בחברת נמל חיפה.

 

במסגרת החלטת ההפרטה של נמל חיפה - החלטת ממשלה למכירת 100% ממניות חברת נמל חיפה לרוכש אסטרטגי, נקבע כי רשות החברות הממשלתיות, עם משרד התחבורה, משרד המשפטים וגורמים במשרד האוצר, בהתייעצות גם משרד החוץ וגורמי הביטחון, יבחנו ויגבשו את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה ודרכי ההגנה על אינטרסים אלה, בן השאר בהוצאת צו להגנה על אינטרסים אלו. במהלך השנים עודכן הצו, וזכה לאישור הקבינט החברתי – כלכלי, ותוקף של החלטת ממשלה. 

 

במהלך הדיון היום כאמור, אושר הצו, במסגרתו, עוגנו הבטחת המשך קיומן של פעילויות שהן חיוניות לביטחון המדינה, או ליחסי החוץ שלה, המשך קיום טעינה ופריקה של חומרי נפץ וציוד אמצעי לחימה והמשך מתן שירותי נמל ותפעול לחיל הים.

 

כן עוגנה הבטחת קיומם הרציף של שירותי נמל בידי החברה, שמירת אופייה של החברה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל, מניעת חשיפה או גילוי של מידע מסווג, מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה, לרבות מידע בקשר לאבטחה פיזית ולרבות אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, קידום התחרות בתחבורה נמלית ומניעת ריכוזיות במשק, ומניעת היווצרות של עמדת השפעה על החברה של גורמים עוינים או של גורמים העלולים לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה. בצו, נקבעו הוראות שונות המיועדות לאפשר למדינה לשמור על האינטרסים האמורים לאחר שהמדינה תמכור את כל אחזקותיה בחברה. 

 

בדיון הוצג כי תוך מספר שבועות יבחר הזוכה שירכוש את נמל חיפה, ותוך מספר חודשים יועברו המניות לידיו.
 

 

תגובות

מומלצים