שופטים וקצינים בכירים יגישו הצהרת הון

החוק יחייב שופטים, בכירים במשטרה, בצה"ל וברשויות המקומיות, להגיש הצהרת הון בטרם מינויים, כפי שמגישים היום שרים וחברי כנסת.

08.11.2016 מאת: פורטל הכרמל
שופטים וקצינים בכירים יגישו הצהרת הון

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז-2016, של חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ', מרדכי יוגב, איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת.

מוצע להרחיב את החובה להגיש הצהרת הון שחלה על בעלי תפקידים מסויימים במגזר הציבורי ולהחילה גם על בעלי תפקידים נוספים וביניהם נושאי משרה שיפוטית, בכירים ברשות מקומית, במשטרה, בשירות בתי הסוהר ובצבא. מוצע לקבוע כי בעלי תפקידים אלו, יגישו הצהרת הון בנוגע לנכסים ולהתחייבויות שלהם, של בני זוגם ושל הילדים הסמוכים על שולחנם. ההצהרה תהיה במועדים אלו: עם כניסתם לתפקיד, בסיום התפקיד ובתום כל שש שנים של כהונה בתפקיד .

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כח ההחלטה שמצוי בידי המדווחים על פי הצעת חוק זה, והיכולת שלהם לעשות שימוש לרעה בכח זה לצורך קידום אינטרסים אישיים שלהם או של בני משפחתם, אינו נופל מהכח המצוי בידי נבחרי הציבור ואין סיבה שחובת הדיווח המוטלת עליהם תהיה פחותה מהנהוג לגבי שרים וסגניהם, חברי הכנסת וראשי הרשויות וסגניהם.

מבחינה מסוימת דיווח זה נדרש דווקא אצל בעלי תפקידים שאינם ממונים באופן ישיר על ידי הציבור, ואין לציבור יכולת להדיח אותם מתפקידם במקרה שהוא אינו מרוצה מתפקודם. החלטות המתקבלות על ידי גורמים אלה חשופות פחות, בדרך הטבע, לביקורת לגופן. אשר על כן, יש להקפיד שבעתיים על אמון הציבור בהליך התקין של קבלת ההחלטות, ועל מקצועיותם, תום ליבם ויושרם של בעלי התפקידים, מקבלי ההחלטות. הגשת הצהרות ההון וחשיפת האינטרסים הכלכליים של מדווחים אלה, יתרמו לאמון הציבור במערכות המשפט ושירות המדינה, כמו גם ברשויות המקומיות."

ח"כ סמוטריץ': שקיפות בקרב בעלי תפקידים שאינם נבחרי ציבור חשובה ביותר, שכן לרוב החלטות בדרגים אלו אינן חשופות לציבור ואין לציבור יכולת השפעה על בחירתם או אי בחירתם כאשר תפקודם לקוי. כשליחי ציבור, בין אם זה ברשות המחוקקת והמבצעת כמו גם ברשות השופטת אנו מחויבים לציבור. מנהל תקין ושקיפות הם לא רק זכותם של הציבור אלא הם חובה עבורנו, וחיזוק אמון הציבור ברשויות הוא הכרחי להמשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

30 תמכו בהצעה ללא מתנגדים.

תגובות

מומלצים