שיבושים בפינוי אשפה בדליה ועוספיה

פניות רבות למערכת האתר מצביעות על בעיית פינוי אשפה ביתית ויבשה ממספר מוקדים בשני הכפרים, בשתי המועצות פועל אותו קבלן פעם זכיין ופעם משני, בדליה אומרים שבקרוב יצא מכרז חדש, חוק הגנת הסביבה מחייב את הקבלן לפנות אשפה גם שהרשות חייבת לו כספים, אבל כנראה שבכפרים הכל מותר.

02.05.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שיבושים בפינוי אשפה בדליה ועוספיה

 

בעיית האשפה בכפרים הדרוזים בכרמל בעיה שסובלים ממנה המרוחקים מהמרכז, שם נהנים מפינוי קבוע לפחות פעמיים בשבוע, באותן שכונות רחוקות פינוי אשפה מתבצע עם המשאית הקטנה שרק מגיעה פעם בשבועיים והאשפה נערמת והסרחון גדל ולא נסבל.

במרכז דאלית אל כרמל היה משא ומתן להשכיר את החניון ועד רגע זה לא נשלם המהלך, המקום הפך למקום מפגע של הרבה אשפה יבשה וביתית, מזה הרבה זמן לא מנקים את המקום ולא מפנים משם אשפה.

בשכונות הרחוקות של זוחלוק בעוספיה, ואלרנדה ושכונות נוספות בדליה, התושבים סבלו בתקופה האחרונה מערימות אשפה רטובה בעיקר.

פניות רבות למועצה ולמוקד המועצות ואפילו לראשי המועצות לא הועילו דבר והאשפה המשיכה להיערם עד יום זה.

אותו קבלן שעובד בשני הכפרים מזה הרבה שנים מבצע את עבודתו בצורה טובה, אבל כאשר המועצות מתקשות לשלם כי הכסף שמשלם האזרח בכפרים הולך ברובו לשכר בכירים ועובדים רבים כולל הוצאות ראשי המועצות, אז לא נשאר הרבה כסף לשלם לקבלן וזו הבעיה העיקרית, אז בכל פעם יש תביעה חדשה והוצאות מיותרות, שבהם היה ניתן לבנות בתי ספר רבים, אבל בכפרים זה המצב וממשיכים באותה מורשת של התנהגות לא אחראית, כי הם מבינים שהקבלן לא יכול להפסיק את עבודתו והוא עלול להיתבע אז פונים לערכאות המשפטיות.

שכל האחראים והרשויות השנות יבינו, שרוב הציבור בשכונות הרחוקות משליך את האשפה שלא מפונה לטבע ולחורשות וחלקן שורף אותה, האם זה מצב תקין?

כאשר אנחנו מדברים עם נבחרי הציבור בשני הכפרים, הם מבינים את הבעיה ומספרים לנו שגם הם מקבלים תלונות רבות מהציבור בנדון.

 

לפני שנתיים 1-6-2018 התייחסנו לחוזה ההתקשרות עם הקבלן והאשפה והמועצה, בהידברות בין פורטל הכרמל והצפון ומנכ"ל המועצה המקומית דאלית אל כרמל דאהש חלבי, קיבלנו לידינו את חוזה ההתקשרות.

כששואלים מי הסכים לחוזה כזה ולמה זה קורה לקופה הציבורית ואיפה החשב המלווה של הרשות וכל נבחרי הציבור שאמורים להגן על האזרחים?, מגיעים לדברים האלה, החוזה הזה גורם הפסד של מיליונים.

להלן סריקה לנקודות החשובות בחוזה קבלנות קבלן האשפה בדלית אל כרמל :

מועצה מקומית דאלית אל כרמל התקשרה עם חברה לפינוי אשפה בשם מצדר בע"מ מכפר סבא במכרז מס' 16/2014 לאיסוף וסילוק אשפה ופסדים, גזם ופסולת גושית ויבשה, ועל פי החלטת ועדת המכרזים של המועצה מיום 4/1/2015 נקבעה הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה במכרז והמליצה לראש המועצה לקבל הצעת הקבלן ולאשרה.

החוזה נחתם ע"י הקבלן וראש המועצה ועוד בכיר במועצה והחשב המלווה חתם על החוזה רק ביום 9/8/2015, אבל בכותרת החוזה לא נרשם תאריך, זה מעלה סימני שאלה.

תוקף החוזה 3 שנים מיום 1/5/2015 ועד 30/4/2018 עם אופציה להארכה ל 3 תקופות נוספות, כל אחת 12 חודשים ועל המועצה להודיע לקבלן על הארכת התוקף של החוזה 60 יום לפני פקיעת החוזה, קרי 28/2/2018 .

 

ואלה הסעיפים החשובים בחוזה :

סעיף2 : הקבלן יבצע באופן שוטף את העבודות
1- איסוף וסילוק אשפה ופסדים וסילוקם והטמנתם לפי הדרישות המפורטות בחוזה ונספחיו .

2- איסוף והובלת גזם ופסולת גושית גם כן לפי החוזה ונספחיו .

סעיף 5.5 :הקבלן בדק את הנתונים והכמויות לפני חתימת חוזה זה .
סעיף 5.6: לאחר כל הבדיקות האמורות מצהיר שיש בידיו היכולת והאמצעים לביצוע העבודה נשוא חוזה זה למילוי כל התחייבותו בחוזה זה במלואם ומועדם לרבות הגדלת היקף העבודות עד 50% מהיקף העבודות המפורטות בחוזה .
סעיף 5.7: הקבלן יבצע את העבודות עפ"י הנחיות המועצה וישמע להוראות ראש המועצה ,המנהל ,או המפקח באופן קפדני .
סעיף 5.8: מוסכם בין הצדדים שהקבלן לא רשאי להזמין על חשבון המועצה כל קבלן או מומחה לביצוע העבודה הקבלנית או חלק ממנה אלא אם קבל בכתב מראש ובכתב מאת ראש המועצה או הגזבר או המנהל .
סעיף 5.10: הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתמדה ברציפות ללא השהיות והפסקות .
סעיף 6.5 : הקבלן יהיה חייב לפצות המועצה בגין כל סכום הוצאה או תשלום בשל כל תביעה או משפט כתוצאה מאי מילוי או הפרה על ידי הקבלן או בגין מעשה או מחדל של הקבלן .
סעיף 7.1 : עבור ביצוע שירותי הקבלן על פי חוזה זה תשלם המועצה לקבלן התמורה כמפורט בנספח ה' כתב כמויות ומחירים בסך מוערך של 436000 ₪ לחודש בתוספת 17% מ.ע.מ כדין שזה 510000 אלף ₪  לחודש .
סעיף 7.2 : התמורה תשולם לקבלן בגין ביצוע העבודה הקבלנית במלואה לשביעות רצון המועצה ועפ"י המפורט בנספח ד'.
סעיף 7.6 : התמורה לקבלן תשולם בתשלומים חודשיים עפ"י החוזה ומתשלומיה לקבלן תקזז המועצה כל סכום שעל הקבלן לשאת בו לרבות פיצויים מוסכמים מראש.
סעיף 7.9 : היטל הטמנה ישולם ע"י המועצה לקבלן בתוספת למחיר המפורט במספח ה' ואם יעודכן המחיר ע"י גורם מוסמך המועצה תשלם הפרש זה לקבלן .
סעיף 8.2 : המנהל יבדוק את חשבון הקבלן שמגיש למועצה והוא מוסמך עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לסרב לאשר החשבון אם הוא מצא שהקבלן לא מילא את התחייבותו למועצה והוא יכול לקזז כל סכום בגין עבודות שלא בוצעו בפועל או בגין כל התחייבות כספית של הקבלן למועצה .
סעיף 8.4 : התמורה לקבלן תשולם לו בפועל בתנאי שוטף +60 .
סעיף 9 : הקבלן נותן ערבות בנקאית של 120000 ₪ כדי להבטיח את התחייבותו עפ"י החוזה למועצה .
סעיף 9.6 : אם הקבלן לא קיים תנאי מתנאי החוזה או לא ביצע את העבודה כולה או חלק ממנה לשביעות רצון המועצה, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לשם כיסוי הנזקים וההוצאות שנגרמו לה .
סעיף 12 סודיות : הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא למסור או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליו בקשר לעבודה הקבלנית ...
סעיף 14.2 העברת זכויות :
הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודה הקבלנית כולה או מקצתה לכל צד ג' שהוא מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של המועצה מראש ובכתב .

סעיף 16.1 השבתת שירותים : הקבלן יימנע מהשבתה חלקית או מלאה של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו.
סעיף 16.2 :הקבלן השבית את שירותיו למועצה, ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש סך 12000 ₪ לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש .
סעיף 16.4 : מבלי לגרוע מן האמור כי במקרה של השבתה כאמור תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית כמשמעותה בחוזה זה .
סעיף 20.3 : אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך ובכתב החתום על ידי שני הצדדים או באי כוחם, כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב שאם לא כן לא יהיה להם כל תוקף .

אישור וחתימות : החוזה נחתם ע"י ראש המועצה ועוד בכיר במועצה והחשב המלווה והקבלן אולם חתימת הקבלן לא אושרה בפני עו"ד וללא חתימת עורך דין כמתחייב בחוזה.

 

 

פורטל הכרמל

תגובות

8. דליה לפני 1 חודש
קבלן איסוף אשפה לא משלמים?
7. דילאווי1 לפני 1 חודש
רפיק חלבי
6. תושב לפני 1 חודש
זה מחיר השחיתות המשפחתית
5. תושב לפני 1 חודש
يكفي رش الرمال بعيون المواطن
4. רמי לפני 1 חודש
לא היה ולא נברא
3. ערבי לפני 1 חודש
זה קורה איפה שיש מושחתים
2. תושב לפני 1 חודש
מצב לא טוב
1. כרמל לפני 1 חודש
אשפה

מומלצים