אושרה הרפורמה לקיצור תקופת המרשם הפלילי

הצעת החוק מחליפה את חוק המרשם הפלילי בחוק חדש, המשקף את המלצות 'ועדת קנאי' וביניהן קיצור התקופות שבהן יימסר מידע פלילי, במיוחד כלפי אלה שהעבירה שלהם הייתה חד פעמית או שולית.

10.01.2019 מאת: פורטל הכרמל
אושרה הרפורמה לקיצור תקופת המרשם הפלילי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019. מדובר בהצעה ממשלתית אליה מוזגה הצעה פרטית של ח"כ רויטל סויד.

הצעת החוק מחליפה את חוק המרשם הפלילי בחוק חדש, המשקף את המלצות 'ועדת קנאי' וביניהן קיצור התקופות שבהן יימסר מידע פלילי, במיוחד כלפי אלה שהעבירה שלהם הייתה חד פעמית או שולית וכמו כן מגבילה את הגישה לתיקים שהסתיימו בזיכוי, רק למשטרה ולגופי הביטחון ולא לשום גוף אחר.

עוד מוצע לקבוע מפורשות כי העיון במרשם הפלילי ייעשה בדרך של הצגת המידע על גבי צג המחשב בלבד וכי לא יותר לאדם לקבל תדפיס או לצלם את המידע אלא רק לרשום באופן ידני את המידע. זאת כדי למנוע את דליפת המידע כיום למעסיקים שאינם רשאים לקבלו.

האיסור יחול גם על דרישה לקבל מידע בדרך של תצהיר, הצהרה או שאלון בכתב. הצעת החוק מעגנת הבניה של שיקול הדעת של גופי ההעסקה הזכאים לקבל מידע, ותחייבם לגבש בנוסף הנחיות ונהלים פנימיים לשקילת המידע. גוף שקיבל מידע ישקול את מהות העבירה, סוג העבירה, חומרתה, משך הזמן שחלף, גילו של האדם ביום ביצוע העבירה והאם יש לאדם יותר מפרט רישום אחד.

הוראות החוק יחולו על כלל הרישומים המצויים במרשם הפלילי ובמרשם המשטרתי ערב תחילתו של החוק המוצע ועל הרישומים החדשים שייכללו בהם ממועד זה ואילך.

יו"ר ועדת חוקה ח"כ ניסן סלומינסקי: "ההצעה הזו היא מהפכה שאנחנו עושים לטובת האזרחים. המטרה היא לשקם את אותם אנשים שנפלו פעם ולאפשר להם לחזור לחיים נורמטיביים. ההצעה מחליפה את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הקיים בחוק חדש שעורך איזון נכון יותר בין השמירה על האינטרס הציבורי של הגנה על הציבור לבין תקנת השבים והאינטרס החשוב של שיקום ושילוב מי שמעד חזרה בחברה. הצעת החוק נסמכת על המלצות ועדה בראשותה של פרופ' קנאי שהייתה שותפה פעילה בדיוני הוועדה".

11 תמכו ללא מתנגדים.

 

תגובות

מומלצים