התאמת הפעילות בזירות סוחר ללקוח

רשות ניירות ערך מפרסמת עמדת סגל משפטית בנושא אופן יישום חובת התאמת הפעילות בזירה ללקוח וזאת על רקע הניסיון שהצטבר ברשות. בפעילות המתבצעת בזירות סוחר, טמונים סיכונים שונים, הנובעים, בין היתר, ממורכבות המכשירים הפיננסיים המוצעים על ידן למסחר ומאפייני המסחר בהן.

05.06.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
התאמת הפעילות בזירות סוחר ללקוח

 

רשות ניירות ערך מפרסמת עמדת סגל בנושא אופן יישום חובת התאמת הפעילות בזירות סוחר ללקוח 

החברות המנהלות זירת סוחר מחויבות לבחון את התאמת הפעילות בזירה ללקוח בהתאם לתקנות ניירות ערך - זירת סוחר לחשבונו העצמי.

תהליך בדיקת ההתאמה של המשקיעים הוא אחד הכלים החשובים שנקבעו ברגולציה החלה על זירות סוחר לשם הגנה על ציבור הלקוחות. בדיקת ההתאמה נועדה למנוע קבלת לקוחות שעלולים לקבל החלטות השקעה לא מושכלות בשל חוסר הבנה של הסיכון הכרוך בפעילותם בזירה. ליבו של התהליך מבוסס על שאלונים שמטרתם להצביע באופן אובייקטיבי וישיר על הבנת הלקוח לגבי הסיכונים הכרוכים בפעילות בזירה.  תהליך התאמת הפעילות בזירה ללקוח כולל מספר שלבים, כאשר על החברה חלה חובה לתעד את התהליך ואת תוצאותיו:

1.    בירור שעורכת החברה מול הלקוח בנוגע להתאמת הפעילות בזירה אליו, תוך שימוש בשאלונים ובבדיקות. 
2.    קביעת החברה אם הלקוח מתאים לסחור בזירה, לפי תוצאות הבירור. 
3.    אזהרה בכתב הנמסרת על ידי החברה, ללקוחות שנמצאו לא מתאימים לסחור בזירה. 
4.    במקרה בו לקוח שהוזהר מבקש לסחור בזירה על אף האזהרה, על החברה לשקול האם לאפשר לו לסחור בזירה, בהתחשב בנסיבות.  

הסגל מציין בעמדתו, בין היתר, כי על מנת שחברה תוכל להעריך את הבנת הלקוח לגבי הסיכונים, עליה לכלול בשאלונים שאלות המנוסחות בדרך שתצביע באופן אובייקטיבי וישיר על ההבנה של הלקוח בנוגע לסיכונים הכרוכים בפעילות בזירה. על השאלות להתייחס לסיכונים העיקריים הקשורים למאפייני המסחר בזירה. בין היתר, על החברה להציג בפני הלקוח שאלות בנוגע לסיכונים הנובעים ממינוף, לרבות המשמעות של תנודות חדות במסחר ממונף והאפשרות כי העסקה תיסגר ביוזמת החברה. 

במסגרת עמדת הסגל צוינו דוגמאות לשיטות מהן יש להימנע בכל שלבי התהליך, בהן: 

•    ניסוח שאלות באופן המתבסס על הערכתו העצמית של הלקוח את הבנתו בנושא הסיכונים הכרוכים במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, ידיעותיו וניסיונו. 

•    ניסוח שאלות באופן שבו הלקוח מתבקש לאשר ב"כן" או "לא" כי הוא מבין סיכון מסוים, וזאת מבלי לבחון באופן אובייקטיבי את הבנת הלקוח בדבר הסיכון לגופו של עניין.

•    ניסוח שאלות באופן המרמז על התשובה הנכונה.

•    הסתמכות יתרה על תשובות הנוגעות לקורסים ייעודיים לשוק ההון.

•    במקרה של לקוחות שנמצאו בלתי מתאימים - הצגת אזהרה כללית שאינה מבהירה ללקוח באופן ברור, כי הוא נמצא כמי שאינו מתאים לסחור בזירה, הואיל והוא אינו מבין את הסיכונים הכרוכים במכשירים הפיננסיים, בהם הוא עתיד לסחור בזירה.

•    במקרה של לקוחות שנמצאו בלתי מתאימים - עידוד הלקוח לבקש לסחור בזירה על אף האזהרה, או הנגשת אופן הגשת הבקשה להמשיך לסחור בזירה על אף האזהרה. כך למשל יש להימנע מלהציג ללקוח אזהרה הכוללת אפשרות להמשיך בהליך הרישום באופן מידי, בין היתר, באמצעות לחיצה על לינק.

•    מתן אפשרות ללקוח שהוזהר כבלתי מתאים לסחור בזירה, לענות שוב על השאלון, או על השאלות אשר במענה עליהן נמצא לא מתאים, מיד לאחר שהוזהר או זמן קצר לאחר מכן.

•    אם בחרה החברה לאפשר ללקוח לבצע את תהליך הבירור מחדש, עליה לוודא שלא יהיה בכך שהלקוח ענה כבר על שאלות דומות בעבר, כדי לפגוע באפקטיביות של תהליך הבירור.

 

תגובות

מומלצים