מידת הפגיעה של העסקים ממשבר הקורונה

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, מה מצב התעסוקה ואופי התעסוקה במהלך המגבלות שהפעילה הממשלה, כמה עובדים יצאו לחל"ת, כמה פוטרו, כמה עבדו מהבית וכמה הגיעו לעבודה?, סקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מביא את מצב העסקים בישראל.

06.04.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מידת הפגיעה של העסקים ממשבר הקורונה

במהלך חודש מרס ביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שני סקרי בזק לבחינת מצב התעסוקה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות המתלוות אליו. הסקרים הקיפו עסקים עם חמש משרות שכיר ומעלה ובחלק מהפעילות במשק: בענפי הטכנולוגיה העילית, התעשיה המסורתית והמעורבת, הבינוי המסחר והפיננסים.

כ-47% מהעסקים ענו שהפעילות הכלכלית של חברתם תוכל להמשיך במצב זה עד חודש ממועד הסקר כאשר מעל 50% מהעסקים הם בענפי התעשיה, הבינוי והמסחר הקמעוני, לעומת 14.3% בענפי הטכנולוגיה העילית ו-27% בענפי השירותים הפיננסים והביטוח. רק 13% מהעסקים דיווחו כי יוכלו להמשיך בפעילותם במצב זה מעל לחצי שנה. בעיקר בענפי הטכנולוגיה העילית (41% מהעסקים).

נתוני הסקרים מספקים מידע על מצב התעסוקה (כגון פיטורין וחל"ת), עבודה מהבית, מידת ההשפעה של ההגבלות השונות, יכולתם של העסקים להמשיך ולפעול בתנאים הנוכחיים, מידת הפגיעה בפדיון ובחינה (גם אם באופן חלקי) של השינויים במצב העסקים בתקופה בה הוחמרו ההגבלות בעקבות התפשטות הנגיף.

כ-40% מהעובדים באוכלוסיית הסקר הגיעו לעבודה בסוף חודש מרס, שיעור הנע בין 24% בענפי הפיננסים ל-52% בענפי התעשיה המסורתית והמעורבת. שיעור המגיעים לעבודה מתפלג באופן דומה (בין 35% ל-43%) גם אם מסתכלים על גודל העסק.

כחמישית (21%) עבדו מהבית, ויחד עם אלה שהגיעו לעבודה שיעור סך העובדים עמד על 61%. שונות גבוהה נמצאה בין הענפים, כאשר בענפי המסחר הקמעונאי, הבינוי והתעשיה המסורתית והמעורבת שיעור העסקים המאפשרים עבודה מהבית נמוך משמעותית וכך גם שיעור העובדים מהבית.

שיעור העובדים שהוצאו לחל"ת הוא 24.3% כאשר בענף המסחר הקמעונאי כ-42.7% מהעובדים הוצאו לחל"ת לעומת 11.3% בענפי הטכנולוגיה העילית. נכון לסוף מארס רק כ-1.6% מהעובדים פוטרו ממקום העבודה.

בסקר זה נשאלו המדווחים מהו מספר העובדים המינימלי שצריך להגיע למקום העבודה על-מנת לשמור על פעילות העסק. ניתן לראות שבענפי הטכנולוגיה העילית והפיננסים, כ-26% מכלל העובדים נחוצים במקום העבודה על-מנת לקיים את הפעילות הכלכלית בעוד שבענפים האחרים האומדן המינימלי הוא מעל 50%.

הממצאים מצביעים על כך שבממוצע רוב הענפים שנסקרו כבר נמצאים בפער שלילי בין נחיצות לנוכחות ואכן ענפים אלו גם דרגו את הצמצום במספר העובדים כמגבלה משמעותית.

מצב העסקים

בסקר נשאלו המדווחים על מידת הפגיעה המוערכת בפדיון העסק בחודש מרס, על משך הזמן שבו ניתן להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית (שרידות) ועל המגבלות המשמעותיות ביותר לפעילות.

מאומדני הסקר ניתן לראות שמבין ענפי אוכלוסיית הסקר כ-18% מהעסקים צופים שלא תהיה פגיעה בהכנסות החברה בחודש מרס. בניגוד לעסקים אלו, כ-23% מהעסקים צופים פגיעה של יותר מ-76% בפדיון העסק שבבעלותם.

מבין העסקים המעריכים שהפגיעה בפדיון העסק שבבעלותם היא החמורה ביותר (בין 76% ל-100%) בולטים ענפי המסחר הקמעונאי (34.3% מהעסקים) והפיננסים (26.9%).

המדווחים בסקר זה נשאלו על משך הזמן שבו ניתן יהיה לקיים את פעילות החברה במצב זה (עם הגבלות לאותו יום) כאשר אפשרויות התשובה נעו בין "עד חודש" לבין "מעל חצי שנה".

כ-47% מהעסקים ענו שהפעילות הכלכלית של חברתם תוכל להמשיך במצב זה עד חודש ממועד הסקר כאשר מעל 50% מהעסקים הם בענפי התעשיה, הבינוי והמסחר הקמעוני, לעומת 14.3% בענפי הטכנולוגיה העילית ו-27% בענפי השירותים הפיננסים והביטוח. רק 13% מהעסקים דיווחו כי יוכלו להמשיך בפעילותם במצב זה מעל לחצי שנה. בעיקר בענפי הטכנולוגיה העילית (41% מהעסקים).

בסקר נשאלו המדווחים על ההגבלות השונות והאם הן משפיעות באופן משמעותי על פעילות החברה: עצירה של הטיסות הבינלאומיות, צמצום התחבורה הציבורית, צמצום במספר העובדים, הגבלה על התכנסות של מעל 10 אנשים, הגבלת התנועה במרחב הציבורי, סגירת שווקים, מרכזי מסחר, בילוי ופנאי.

מניתוח האומדנים עולה שהמגבלות על צמצום מספר העובדים ועל הגבלת התנועה במרחב הציבורי הן בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על אוכלוסיית הסקר (מעל 60% מהמדווחים ציינו מגבלות אלו). 54% מהעסקים דיווחו על מגבלת סגירת השווקים והחנויות ומרכזי המסחר בילוי ופנאי, ו-51% דיווחו על מגבלה משמעותית של התכנסות של פחות מ-10 אנשים (בעיקר בענפי מסחר קמעוני ובינוי).

מגבלת עצירת הטיסות הבינלאומיות הייתה בעלת השפעה נמוכה על פעילות העסקים באוכלוסיית הסקר כ-30% מכלל העסקים ציינו מגבלה זו כמשפיעה באופן משמעותי כאשר בענפי הטכנולוגיה העילית והפיננסים כ-63.8% וכ-54.4% מהעסקים ציינו מגבלה זו כמשפיעה על חברתם באופן משמעותי.

מגבלת צמצום התחבורה הציבורית משפיעה בעיקר על ענפי המסחר הקמעונאי (59% מהמדווחים בענפים אלו ציינו מגבלה זו) בעוד שהשפעתה על שאר הענפים נמוכה יותר.

עבודה מהבית

שיעור העסקים המאפשרים עבודה מהבית עלה במהלך תקופה זו בכלל הענפים, כאשר העלייה החדה הינה בתעשיה (ללא תעשיה עילית) כאשר בגל ראשון (18.3.20) כ-32.5% אפשרו עבודה מהבית ובגל שני (30.3.2020) כ-46% מהעסקים באוכלוסיית הסקר אפשרו עבודה מהבית.

בסך הענפים הנסקרים כ-71% מהעסקים אפשרו ב-30.3.20 עבודה מהבית (לעומת 62.9% ב-18.3.20).

שיעור העובדים שהוצאו לחל"ת בסך הענפים עמד על כ13.6% (לעומת 9.1% בגל ראשון) כאשר העלייה באומדן זה מושפעת מעלייה חדה בענפי התעשיה והפיננסים, בניגוד לענפי הטכנולוגיה העילית שם אומדן זה עלה באופן מתון.

שיעור העובדים המפוטרים בענפים אלו (בהם הפעילות העסקים נפגעה באופן מתון יותר מענפים אחרים במשק) עלה מ-0.7% בגל ראשון ל-1.6% בסוף חודש מרס.

 

תגובות

מומלצים