נתונים לחג הקורבן האוכלוסייה המוסלמית בישראל

אחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית עמד על 2.3%, שיעור הפריון באוכלוסייה נמצא במגמת ירידה, צפיפות הדיור במשקי בית מוסלמיים עמדה על 41.1 נפשות לחדר, גבוהה מהצפיפות בקרב היהודים- 79.0 - 1.07 והדרוזים - 1.00- הנוצרים

31.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
נתונים לחג הקורבן האוכלוסייה המוסלמית בישראל

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתוני האוכלוסייה המוסלמית בישראל לחג הקורבן.

בסוף שנת 2019 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.636 מיליון נפש, שהם 17.9% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של 37 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2018.

בעיר ירושלים נמצא המספר הגבוה ביותר של תושבים מוסלמים, 346 אלף, שהם 21.1% מכלל המוסלמים בישראל ו-36.9% מכלל תושבי העיר.

האוכלוסייה המוסלמית היא אוכלוסייה צעירה: אחוז הילדים בני 14-0 גבוה - 33.4% ואחוז בני 65 ומעלה נמוך - 4.3%.

בשנת 2018 גיל הנישואין הממוצע של חתנים מוסלמים שנישאו לראשונה היה -26.5 ושל כלות מוסלמיות שנישאו לראשונה -22.6, נמוך ביחס לבני/בנות דתות אחרות.

שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית ירד מ-3.20 ילדים לאישה בשנת 2018 ל-3.16 ילדים לאישה בשנת 2019, בהשוואה ל-3.09 ילדים לאישה יהודייה, 1.80 - לאישה נוצרייה ו-2.02 - לאישה דרוזית.

כ-31% ממשקי הבית שבראשם עמד/ה מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, לעומת כ-9% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד/ה יהודי/יה.

63.4% מהניגשים לבחינות הבגרות בחינוך הערבי ב-2019, היו זכאים לתעודת בגרות, לעומת 80.2% בחינוך העברי.

אחוז המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל בתשע"ט (2018/19) הגיע ל-10.0% (לעומת 6.7% לפני 5 שנים), חצי מחלקם היחסי בכלל אוכלוסיית ישראל (20.0% בגילים 32-22).

אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2019 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה היה 43.0%, 59.0% בקרב גברים ו-26.8% בקרב נשים.

ל-50.8% ממשקי בית המוסלמיים יש מחשב לעומת 81.0% ממשקי הבית היהודיים, ול-49.7% מהם יש מינוי לאינטרנט לעומת 78.5% ממשקי הבית היהודים.

בשנת 2019 היו רשומים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כ-307 אלף מוסלמים, שיעור של כ-188 ל-1,000 נפש, לעומת שיעור רשומים של 109 ל-1,000 נפש בקרב יהודים.

בשנת 2018, 30.1% (7.8 אלף) מהעומדים לדין במשפטים פליליים שהם תושבי ישראל, היו מוסלמים.

שיעור הפריון הכולל באוכלוסייה המוסלמית נמצא במגמת ירידה מאז שנת 2001 ,והגיע בשנת 2019 ל-16.3
)20.3 ב-2018 .)שיעור הפריון הכולל של הנשים המוסלמיות )16.3 )גבוה מזה של נשים משאר קבוצות הדת
.)2.02 – ודרוזיות 1.80 – נוצריות, 3.09 – יהודיות)

שיעור הפריון הכולל של הנשים המוסלמיות בישראל גבוה מזה הקיים בחלק ניכר מהמדינות המוסלמיות
4 במזרח התיכון כדוגמת טורקייה - 0.2 ולבנון – 1.2, ודומה לשיעור הפריון הכולל במדינות כדוגמת אלג'יריה –
.3.3 – ומצרים 3.1

שיעור הפריון הכולל הגבוה ביותר היה בקרב מוסלמיות שהתגוררו במחוז הדרום – 28.5 ילדים לאישה,
והשיעור הנמוך ביותר היה בקרב מוסלמיות ממחוזות הצפון )51.2 )וחיפה )54.2 

חינוך והשכלה 7 תלמידים במערכת החינוך בשנת תשע"ט )19/2018) בשנת הלימודים תשע"ט למדו בחינוך היסודי והעל-יסודי 215,389 תלמידים מוסלמים )מהם 716,5 תלמידים למדו בחינוך העברי, והשאר בחינוך הערבי(.

התלמידים המוסלמים הם %7.21 מכלל התלמידים, בדומה לשיעור בשנת הלימודים תשע"ח )%1.22 .)
התלמידים המוסלמים הם %1.87 מהתלמידים בחינוך הערבי.

 בשנת הלימודים תשע"ט למדו בכיתה א )חינוך ערבי( 149,33 תלמידים מוסלמים שהם %3.87 מסך
התלמידים בכיתה א בחינוך הערבי.

מבין התלמידים המוסלמים בחטיבה העליונה )חינוך ערבי(, %6.40%( 5.43 מהבנים ו-%7.37 מהבנות(
8 למדו בחינוך טכנולוגי/מקצועי.

שיעור זה נמוך מעט מהשיעור שבקרב תלמידי החטיבה העליונה הנוצרים – %6.44%( 9.44 מהבנים ו-%4.44 מהבנות( וגבוה מזה שבקרב תלמידי החטיבה העליונה היהודים )חינוך.)מהבנות 36.9%-ו מהבנים 32.5%( 34.6% – )עברי

 בשנת הלימודים תשע"ט היו התלמידים המוסלמים %6.86 מכלל תלמידי יב בחינוך הערבי, בדומה לשיעור
בשנת הלימודים תשע"ח )%1.8

מקבלי תארים בשנת תשע“ט )19/2018) בשנת תשע“ט קיבלו 3.8 אלף מוסלמים תואר אקדמי מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מהם 2.3 אלף 10 - 0.3 אלף קיבלו תארים מהמכללות האקדמיות ו-1.2 אלף – מהמכללות 11 קיבלו תארים מהאוניברסיטאות,

אחוז המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל בתשע“ט הגיע ל-%0.10( לעומת 12 האקדמיות לחינוך.

%7.6 לפני 5 שנים(. אחוז זה נמוך משמעותית בהשוואה לחלקם היחסי בכלל אוכלוסיית ישראל )%0.20 - 32-22 בגילים 13 .

% 9.7 מכלל מקבלי התארים מהאוניברסיטאות ו-%3.10 ממקבלי התארים מהמכללות האקדמיות היו מוסלמים, לעומת %1.15 ממקבלי התארים מהמכללות האקדמיות לחינוך.

מתוך 3.8 אלף מוסלמים שקיבלו תואר אקדמי בתשע“ט, 2.5 אלף קיבלו תואר ראשון, 3.2 אלף קיבלו תואר שני ו-66 קיבלו תואר שלישי. נוסף על כך, 7.0 אלף מוסלמים קיבלו תעודה אקדמית.

צפיפות הדיור במשקי בית מוסלמיים עמדה על 41.1 נפשות לחדר, גבוהה מהצפיפות בקרב היהודים- 79.0 - 1.07 והדרוזים - 1.00- הנוצרים

 

להודעה המלאה

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים