קנס כספי למפעלי מתכת אורדן נתניה וסופרסולד בית אורן

בעקבות פעילות פיקוח של המשרד להגנת הסביבה על מפעלי מתכת שביצעו הפרות חמורות: אורדן מנתניה נקנס בסכום של 675 אלף שקל וסופרסולד מבית אורן נקנס ב-550 אלף שקל

26.08.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
קנס כספי למפעלי מתכת אורדן נתניה וסופרסולד בית אורן

צילום פורטל הכרמל

 

במסגרת פעילות המשרד להגנת הסביבה להפחתת פליטות מזהמים לאוויר, מסדיר המשרד במסגרת היתרי פליטה ודרישות ברישיונות עסק ומפעיל מנגנוני פיקוח שונים על פעילות מפעלים ברחבי הארץ ומפקח על עמידתם בדרישות אלה.

בפעילות פיקוח שביצעו מחוז חיפה ומחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה נמצאו הפרות משמעותיות של הדרישות בשני מפעלי עיבוד מתכות אורדן וסופרסולד - אשר ביצעו הפרות חמורות של חוק אוויר נקי. משום כך, המשרד הטיל עליהם עיצומים כספיים על סך מאות אלפי שקלים.

שני המפעלים שילמו את הסכומים וניהלו הליך בבית המשפט לשם ביטול העיצום, שבסופם נדחו ערעורי החברות, הוחלט על הטלת העיצומים תוך ביצוע הפחתות מסוימות בסכום הסופי שהוטל עליהם.

1. המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על מפעל אורדן תעשיות מתכת ויציקות מנתניה בסך 675 אלף שקל:*

במסגרת פעולות הפיקוח שביצע מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה התגלו הפרות חמורות, הכוללות אי-איסוף פליטות ממתקנים וניתובן דרך ארובות והפעלת מתקנים שכלל לא דווח עליהם - עובדה המהווה הפרה חמורה מאחר שלא התאפשר למשרד לבצע בקרה על הפליטות. עוד נמצא, כי נפלטו מזהמים לאוויר מאחד המתקנים בעת תהליך הייצור שלא דרך הארובה ואף הורגש בסביבתו ריח כימי אופייני לפעילות העסק. ההפרות התגלו במהלך בדיקות פתע וסיורים שערך המחוז שלאחריהן המפעל נדרש בהתקנת חדר ייעודי סגור לפעולת טבילת החוליות בזפת, וכן בהתקנת מערכת איסוף וניתוב של הפליטות מתהליך הטבילה בזפת לארובה. 

בעקבות הטלת העיצום הכספי, המפעל  עתר לבית המשפט לביטולו. בפסק הדין דחה בית המשפט את רוב עתירת אורדן. ביהמ"ש קיבל את עמדת המשרד ומחק את העתירה ככל שהיא התייחסה לעיצום הראשון ובאשר לעיצום השני הציע לצדדים הצעת פשרה (להסכים למחצית הסכום) משום שהתקשה להכריע בין העמדות. פשרה זו התקבלה על-ידי המשרד. בעקבות זאת, סכום העיצום הועמד על 675 אלף שקל.

2. המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על מפעל סופרסולד מבית אורן בסך 550 אלף שקל:

במסגרת סיורי פיקוח שביצע מחוז חיפה בשל משרד התגלו הפרות חמורות של חוק אוויר נקי ודרישות המשרד שנקבעו בהיתר הפליטה ובהן הקמת מתקן טעון היתר פליטה ללא היתר אשר יסדיר את פעילותו, אי-חיבור מתקנים למתקן טיפול להפחתת פליטות מזהמים לאוויר (מבערים ותנורים), הסקת תנור בסולר במקום בגפ"מ (הסולר הוא דלק מזהם יותר), אי-דיווח על התאמת ארובות וכן אי-דיווח על אבני דרך לביצוע דרישות היתר הפליטה. 

בעקבות סיורי הפיקוח, קיים מחוז חיפה הליך שימוע למפעל, שבעקבותיו הסדיר המפעל את הליקויים, והפסיק את פעילות מקור הפליטה הנוסף.

על אף תיקון הליקויים, המשרד ראה הפרות אלה, אשר נוגעות לליבת הדרישות שלו, בחומרה רבה. ולפיכך, הוחלט על הטלת עיצום כספי על החברה. 

בעקבות הטלת העיצום הכספי, המפעל  עתר לבית המשפט לביטולו. בפסק הדין דחה בית המשפט את עתירת סופרסולד. השופט ביקש מהמשרד לשקול להפחית את סכום העיצום, בגין אי-ביצוע הפרות קודמות, ומבחינה שערך המשרד, מצא שאכן ניתן לבצע הפחתה זו. בעקבות זאת, סכום העיצום הועמד על 550 אלף שקל. 

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו על-מנת לשמור על כך שהמפעלים יעמדו בתקנות חוק אוויר נקי ובדרישות שנקבעו על ידו להפחתת פליטות מזהמים לאוויר בהיתרי הפליטה וברישיונות העסק, ימשיך לבצע סיורים וסיורי פתע ויאכוף בחומרה כנגד כל הפרה שתימצא.
 

תגובות

מומלצים