רוב נשי מובהק במשרד המשפטים

במשרד המשפטים 68% מהעובדים והעובדות ו- 66% מהכלל בעלי ובעלות התפקידים הבכירים הן נשים, רוב לנשים גם בקרב עובדי המשרד מהחברה הערבית (53%), החרדית (76%) ויוצאי אתיופיה (69%).

08.03.2018 מאת: פורטל הכרמל
רוב נשי מובהק במשרד המשפטים

משרד המשפטים מפרסם דו"ח שנתי בנושא העסקה שוויונית ורבגונית

שכר הנשים במשרד המשפטים טוב יותר ביחס לשכר הגברים בהשוואה למשק הישראלי ולמדינות ה-OECD. כך למשל, בדירוג הפרקליטים נשים מרוויחות בין 91-94 אגורות עבור כל שקל שמרוויחים גברים בדירוג זה, ובדירוג הסניגורים, נשים אף מרוויחות יותר בדרגים מסוימים מאשר גברים - 114 אגורות עבור כל שקל שמרוויחים גברים.

בנוסף, נרשמה עלייה נוספת בשיעור העסקת בני האוכלוסייה החרדית, בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית ויוצאי אתיופיה במשרד המשפטים. כאשר הוכפל שיעור העובדים (53%) שהתקבלו בשנה החולפת למשרד במשרות המיועדות לכלל הציבור (שאינן משרות העדפה מתקנת).

רוב נשי מובהק, בפרט בתפקידים בכירים, לרבות בקבוצות אוכלוסייה הזכאיות לייצוג הולם; פערי שכר מזעריים בין נשים לגברים; עלייה בשיעור העובדים מהחברה החרדית, החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית ויוצאי אתיופיה במשרד המשפטים - כך עולה מהדו"ח השנתי שמפרסם הבוקר משרד המשפטים אודות העסקה שוויונית ורבגונית.

כפי שעולה מן הדו"ח, נשים מהוות 68% מכלל העובדים והעובדות במשרד המשפטים. כמו כן, הנשים מהוות רוב בכל הדרגות במשרד, החל מדירוגי המתמחים והסטודנטים, בהם שיעור הנשים עומד על 67%, ועד לדירוג המנהלים הבכיר במשרד, בו עומד שיעור הנשים על 66%.

מבין הנשים המכהנות בעמדות מפתח ניתן לציין את: שרת המשפטים, המנהלת הכללית, היועצת המשפטית של המשרד, משנות ליועץ המשפטי לממשלה, משנות לפרקליט המדינה, שמונה פרקליטות מחוז וכן מנהלות מחלקות בפרקליטות המדינה, שתי משנות לסנגור הציבורי הארצי, ארבע סנגוריות מחוזיות, מנהלת מחלקת החנינות, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מנהלת המחלקה לבדיקת תלונות נחקרים, מבקרת הפנים של המשרד, סמנכ״לית שירות לקוחות, ראשת בתי הדין לעררים, ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע ועוד.

במהלך שנת 2017 מונתה, לראשונה בתולדות המדינה, קאדית לבית הדין השרעי וכן מונתה  לראשונה אפוטרופסה כללית וכונסת רשמית. 

בכל הקשור לפערי שכר בין מגדרים, מציגים במשרד המשפטים תמונה חיובית ביחס לממוצע פערי השכר בין נשים וגברים בשוק העבודה בישראל ואף ביחס לממוצע פערי השכר במדינות ה- OECD. בישראל, אישה תרוויח בממוצע 78 אגורות על כל שקל שירוויח גבר, ובמדינות ה – OECD אישה תרוויח בממוצע 86 אגורות על כל שקל שירוויח גבר. כפי שניתן לראות בטבלה הבאה, בדירוגים רבים במשרד המשפטים פער השכר בין נשים לגברים במשרד המשפטים נמוך ביחס לממוצע בישראל ולממוצע ב - OECD. 

הדו"ח במספרים:

•    4,323 עובדים ועובדות במשרד

•    11% מהעובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית (לעומת 10.3% ב-2016) - בשנת 2017 נרשמה עלייה בכמות המועמדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית במכרזים שאינם מיועדים לאוכלוסייה זו בלבד. נקלטו במשרד 100 עובדים חדשים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית מתוכם 50% במשרות שיועדו לכלל הציבור (בהשוואה ל-78 עובדים חדשים שנקלטו בשנת 2016, מתוכם 23% במשרות שיועדו לכלל הציבור). 53% מכלל עובדי המשרד מהחברה הערבית הדרוזית והצ'רקסית, הינן נשים.

•    2.3% מהעובדים יוצאי אתיופיה (לעומת 1.6% ב-2016) – בשנת 2017 ניכרה התקדמות ביישום שינוי התפיסה כלפי יוצאי אתיופיה בישראל בכלל ובמשרד המשפטים בפרט, בין היתר הודות לעבודת הצוות הבינמשרדי לגיבוש תוכנית פעולה להתמודדות עם תופעת הגזענות נגד יוצאי אתיופיה בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור. בהתאם להמלצות הוועדה, הוקמה בשנה האחרונה היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות ומונו ממוני גזענות ואפליה במשרדי ממשלה. כ-100 מעובדי משרד המשפטים הינם יוצאי אתיופיה והם מהווים כאמור 2.3% מכלל עובדי המשרד, ובכך חצה המשרד את היעד הממשלתי – 1.7%. 69% מכלל עובדי המשרד יוצאי אתיופיה הינן נשים.

•    1.5% מהעובדים הם אנשים עם מוגבלות - כמות המשרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות עולה והולכת, המשרות מתפרסמות בדרכים חדשניות לרבות ברשתות החברתיות ונערכת חשיבה מתמדת על אופני גיוס מגוונים.  שיעור העובדים עם מוגבלות בארגונים אינו ניתן למדידה מדויקת, בין היתר בשל צנעת הפרט. המשרד פועל בדרכים שונות על מנת להתמודד עם אתגרי הגיוס והמדידה.

•    3.2% מהעובדים בני האוכלוסייה החרדית (לעומת 3% ב-2016) - ב-2017 נקלטו למשרד המשפטים 57 עובדים בני האוכלוסייה החרדית, והם מהווים 7.11% מכלל העובדים שנקלטו בשנה זו. מגמה זו עולה בקנה אחד עם החלטת הממשלה ומבטאת את מאמצי המשרד בגיוס חרדים לשוק העבודה. 76% מכלל עובדי המשרד מהחברה החרדית הינן נשים.

•    25% מהנקלטים החדשים במשרד המשפטים מהווים חלק מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם - כ-12% בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, כ-4% יוצאי אתיופיה, מעל 7% בני האוכלוסייה החרדית וכ-10 עובדים עם מוגבלות. ככלל, נקלטו בשנת 2017 800 עובדים חדשים במשרד המשפטים (כחלק מתחלופת כוח האדם).

•    68% מעובדי משרד המשפטים הן נשים- כ-66% מהדרגות הבכירות במשרד מאוישות בידי נשים (ראו לעיל). מבחינת השכר והרוב נשמר גם בקרב אוכלוסיות ייצוג הולם בהן נשים מהוות53% מכלל עובדי המשרד מהחברה הערבית הדרוזית והצ'רקסית; 69% מכלל עובדי המשרד יוצאי אתיופיה; 76% מכל העובדים החרדים.

משרד המשפטים מפרסם את הדו"ח זו השנה שלישית ברציפות, והנתונים המוצגים בו משקפים את הפעולות הרבות שמבוצעות בו לאורך השנה, כחלק מבניית האסטרטגיה להמשך השגת המטרות והיעדים בנושא גיוון ההון האנושי במשרד.
 

תגובות

מומלצים