תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש באתר פורטל הכרמל

13.06.2017

1 - במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים, ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר "פורטל הכרמל" אין משום המלצה או חוות דעת. וקבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר "פורטל הכרמל" הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

2 - מערכת אתר "פורטל הכרמל" אינה אחראית בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות, פרסומות ידיעות וכד' שמתפרסמות באתר "פורטל הכרמל".

3 - אין המערכת אחראית לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות הפרסומות והידיעות המתפרסמות באתר "פורטל הכרמל".

4 - כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר  "פורטל הכרמל" או מטעמו של אתר "פורטל הכרמל" שייך באופן בלעדי לאתר "פורטל הכרמל". אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של אתר "פורטל הכרמל", מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר "פורטל הכרמל" באמצעות הסכמים שונים בין אתר "פורטל הכרמל" לבין אותם צדדים.

5 - השימוש באתר "פורטל הכרמל" מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר "פורטל הכרמל" ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

6 - המשתמש ו/או המפרסם באתר מתחייב לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו  חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

7 - המשתמש באתר מתחייב לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

8 - לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

9 - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה אתר "פורטל הכרמל" ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת בלא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש:

     9.1 - אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים     ו/או נדרש  לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

     9.2 - אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין  של הוראות ותנאים אלו.

     9.3 - אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של אתר "פורטל הכרמל".

10 - אתר "פורטל הכרמל" נוקט אמצעים לאבטחת המידע באתר, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר "פורטל הכרמל" או מכל סיבה אחרת, לא תחול על אתר "פורטל הכרמל" כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.

מידע כללי על המבקרים באתר

11 - אתר "פורטל הכרמל" אוספ באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. 
המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web Server Log) ו"עוגיה" ("Cookie"). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. אתר "פורטל הכרמל" מבקש לציין ולהדגיש, כי למרות וקיימת האפשרות שאתר "פורטל הכרמל" ישלח "עוגיות" למחשבי המבקרים/משתמשים באתר, במצבים מסוימים, אין אתר "פורטל הכרמל" יודע את זהותם ו/או כל פרט אישי אחר לגבי אותם מבקרים/משתמשים אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק לאתר "פורטל הכרמל" פרטים מזהים כאמור.

דין וסמכות שיפוט

12 - הנהלת אתר "פורטל הכרמל" מבהירה ומדגישה כי האחריות המשפטית על התכנים שמופיעים באתר "פורטל הכרמל" תחול אך ורק על העורך הראשי של אתר "פורטל הכרמל".

13 - על השימוש באתר "פורטל הכרמל" יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

14 - מקום השיפוט הבלעדי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר "פורטל הכרמל", הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.