בלה אשור:"חג שבועות חג בלבן"

חג זה נחוג בבגדים לבנים, ונעליים לבנות ומאכלים שיש בהם הרבה לבן, גבינה ושמנת וחלב וכפי שכתוב "ארץ זבת חלב ודבש" במקורות בספרים שמות ובמדבר מדובר רבות על מועד זה, רק לפני כחודש יצאנו ממצרים ומעבדות, יש להשיל את ההרגלים המוכרים, ללמוד חוקי חיים חדשים ושינוי עמוק

04.06.2022 מאת: רחל אבידר
בלה אשור:"חג שבועות חג בלבן"

 

חג השבועות הוא חג מתן תורה וחודש סיוון שסימנו "ובחודש השלישי לצאת ישראל ממצרים" באחד לחודש חנו במדבר סיני לקבל את התורה.

 

"וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים (שמות ל"ד כ"ב) "וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' ושבעתם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו (במדבר).

 

מועד החג החל מראשון של פסח שחל בחודש ניסן, הסדר הוא חודש ניסן תמיד בן 30 יום, וחודש אייר בן 29 יום, כך שחג שבועות יחול תמיד ב ו' בסיוון ותמיד בימים: ראשון, שני, רביעי או שישי, מניין זה קורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל, ויותר מזה, חג השבועות הוא חג שאין לו חול מועד, וזה משום העומס החקלאי בקציר ובאיסוף התבואה, והבאת הביכורים. בימינו עדיין אין לנו בית מקדש ולכן לא מביאים ביכורים, התחלף לזה בזמן התפילה לא אומרים תחנון עד אחרי איסרו חג.

 

מה מיוחד ומה מייחד את החג, שביתה ממלאכה, זו המצווה היחידה שאמורים לקיים עד שיקום בית המקדש, ומה היה בזמן שבתי המקדש היו קיימים? הכהנים עסקו בהקרבת קורבנות, שתי הלחם שהכינו מחיטה חדשה, נציין שזו המנחה היחידה שכללה לחם חמץ, וזה בניגוד ליתר המנחות במהלך השנה שבהן לא אפו לחם חמץ, זהו תהליך שמוביל לשיא שבין פסח לשבועות, וזה הסדר:

 

בפסח איסור חמץ בשבועות לחם מחיטה חדשה ומתקבל כקורבן.

 

נמצא כאן משל מצויין ליצר הרע, בפסח שעור וחמץ כמו כל הקשה והעבדות ,בשבועות בעקבות ולאחר ספירת העומר ועיבוד והכנה והבנה חדשה יש קמח חדש שמשמש לעבודת ה' וזה הזיכוך האישי שלנו.

 

ביכורים (במדבר כ"ח ושמות ל"ד כ"ב) העם לומד להוקיר תודה על מה שצפוי ארץ זבת חלב ודבש, כחלק מהכרת התודה הבאת ביכורים לבית המקדש, טכס הבאת הביקורים כלל עליה לרגל והבאת ביכורים, הודיה על הארץ שניתנה. כל החגים שזורים זה בזה ובעלי משמעות רציפה, הבאת הביכורים נמשכה עד חג סוכות, בליל הסדר מוזכר נושא הבאת הביכורים דרך מזמורי תהילים ודברי חז"ל ברכות ותפילות, פיוטים והכל נאמר ב"והגדת לבניך" וסיפור יציאת מצרים.

 

מתואר בפרשת - כי תבוא בספר דברים (כ"ו א-יא), על פי רש"י הביכורים מבטאים שתי צורות של הודיה לה' על הארץ הטובה, הראשון הוא שתי הלחם, קורבן ציבור כמנחה מחיטים ראשונים, והשני הוא ביכורים – קורבן יחיד מפירות ראשונים ומובחרים של שבעת המינים המבשילים בין חג השבועות לחג סוכות.

 

בימינו המנהג החשוב ביותר הוא לימוד תורה כל הלילה וזהו תיקון שבועות, ללימוד זה ערך מיוחד ובכוחו להשפיע על הלימוד במהלך כל השנה.

 

קריאת מגילת רות – רות גיורת מואביה ממנה נולד דוד המלך המואבים היו אוייבים מרים וקשים לישראל, עיקר ההתרחשות המתוארת במגילת רות, בימי קציר חיטים, שמקשר למתן תורה בזמן בו נצטוו ישראל להיות ממלכת כהנים ועם קדוש, זהו ציווי שמדגיש את האוניברסליות של התורה, כל הרוצה יבוא גם אם ממקום רחוק, היסוד העיקרי המובא במגילת רות הוא חסד, אמר רב    זעירה " מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר" ולמה נכתבה, ללמדך שזו הדרך ויש שכר טוב לגומלי חסדים.

 

ממנהגי החג.

 

הכנת מאכלים מחלב ודבש "חלב ודבש תחת לשונך" (שיר השירים ד' יא) ונדרש למתן תורה, במנהג זה נמצא כמה טעמים, זכר לקורבן שתי הלחם (שולחן ערוך).

 

שבעת השבועות של ספירת העומר כשבעת ימי הנידה שאחריהם נטהרים (זוהר).

 

במעמד מתן תורה ישראל נטהרים ולא אוכלים בשר כפי שלא אכלו בשר לפני המבול, אחרי המבול "והתיר לאדם לאכול בשר".

 

החלב מסמל את הנתינה של הגדול לקטן, הנתינה של האם לתינוק והתורה מתנה של ה' לעמו "ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש".

 

בלה אשור מטפלת רב תחומית וסופרת ליצירת קשר   050-7201752 ובאתר קישור

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים