למתגרשים ולמתגרשות בני העדה הדרוזית שימו לב

זו לא פעם ראשונה שאנו מביאים לציבור בני העדה הדרוזית את החוקים איך הדברים מתנהלים בבתי הדין הדרוזים, היום בפועל המתגרשים הדרוזים משלמים מחיר יקר לעורכי דין שאין צורך, להלן תזכורת לפני שאתם פותחים את הארנק.

10.01.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
למתגרשים ולמתגרשות בני העדה הדרוזית שימו לב

 

אם הציבור הדרוזי פונה לבתי הדין הדרוזים ושואל איך הדברים מתנהלים, כל זוג כזה יכול לחסוך מאות אלפי ש"ח ולא ללכת אחרי כל מני אנטרסנטים בעלי מקצוע שרוצים כמה שיותר לתת לכם להבין שאתם במצב לא טוב ולשם כך הם יעזרו לכם לצאת מזה תמורת תשלום יקר.

מערכת פורטל הכרמל והצפון מתריעה ונותנת כיוון לזוגות אשר מתגרשים, שימו לב מה לעשות ואל תמהרו לשום מקום, או שתגשו למזכירות בתי הדין או שתכנסו לאתר ללמוד איך הדברים עובדים בהלכה של העדה הדרוזית.

התרת חוזה הנישואין בהסכמה / גירושין בהסכמה בין בני זוג היא הדרך הנפוצה ביותר להתרת קשר הנישואין, והיא מעוגנת בסעיף 24 לחוק המעמד האישי לעדה הדרוזית בישראל, התרת קשר הנישואין במקרה זה נכנסת לתוקפה עם הכרזתה בנוכחות שני עדים לפחות ובמעמד קאד'י המד'הב אשר יאשרה בפסק דין.

עם פרוץ סכסוך בין שני בני זוג החלוקים ביניהם ואין אפשרות להמשיך בחיים משותפים, הרי ניתן להתיר את קשר הנישואין. הדבר מתבצע בהתייצבות שני עדים בפני הקאדי שמוציא פסק דין להתרת קשר הנישואין. הדבר אפשרי או על ידי כך ששני בני הזוג מגישים בקשה בכתב להתרת קשר הנישואין בהסכמה הדדית והקאדי מאשר אותה, ואז הזכויות של שני הצדדים מתחלקות שווה בשווה מתוך הסכמה הדדית, והסכמה זו מצוינת בכתב הבקשה, תוך לקיחה בחשבון של משך תקופת ההמתנה והמוהר הדחוי של הגרושה, או ע"י הגשת תצהיר בפני הקאדי בנוכחות שני העדים, והסכמה על התרת קשר הנישואין ועל זכויות שני הצדדים הנובעות מכך, ובעקבות זאת פוסק הקאדי על התרת קשר הנישואין ועל המוהר הדחוי, וקוצב את משך תקופת ההמתנה של הגרושה, על פי התצהירים של שני בני הזוג שהגיעו להסכמה הדדית על התרת קשר הנישואין. הוא הדין באשר לשני בני זוג שיש ביניהם חוזה נישואין אך טרם פורסם דבר הנישואין והתקיימה התייחדות ביניהם.

נוהל הגירושין לגביהם הוא אותו נוהל המקובל לגבי בני זוג שפורסם דבר נישואיהם והתקיימה ביניהם התייחדות. גם במקרה זה נאסרת הגרושה על המגרש אותה לעד.

בהליך זה יש לצרף את המסמכים הבאים מקור

בקשה לגירושין בהסכמה.

הסכם גירושין.

העתק מחוזה נישואין.

העתק צילומי של תעודת הזהות של שני בני הזוג.

שובר תשלום אגרת פתיחת תיק ששולם בעמדת התשלום בבית הדין או בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים, אגרות תשל"ג 1793

לבקשה שמגיש עורך דין בשם המבקשים יש לצרף גם ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.

תביעה לפיצויי גירושין "עטל וד'רר פיצויי הגירושין "עטל וד'רר" נחשבים תגמול "מיוחד" ופיצוי עונשי דתי מיוחד, המסתמך על היסודות הדתיים הדרוזיים, כאשר הנזק הנגרם הם הגירושין.

על פי ההלכה הדתית הדרוזית, שיעורם של פיצויי הגירושין נקבע, בהתאם למידת אחריותו של צד המגרש, הקאדי מד'הב של בית הדין הדתי הדרוזי מסתמך, כאשר הוא אומד את פיצויי הגירושין, על מידת האחריות של כל צד לגירושין.

ניתן לבקש פיצויי גירושין בכל מקרה, בין אם הגירושין התבצעו לפי סעיף 73 או שהקאדי פסק על התרת חוזה הנישואין בשל סכסוך ומחלוקת על פי הסעיפים 73 ו 74, או שהקאדי פסק על התרת חוזה הנישואין לפי סעיפים אחרים של פרק התרת חוזה הנישואין וכמו כן, הקאדי מד'הב פוסק פיצויי גירושין לפי סעיפים אחרים, על סמך עיקרון השוויון בין האישה והגבר בחוק המעמד האישי של העדה הדרוזית, זאת אומרת זכאים שני הצדדים לדרוש פיצויי גירושין על פי כל הסעיפים המופיעים בפרק השביעי של חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית העוסק בהתרת חוזה הנישואין.

זהו פיצוי הנובע מן האחריות לגרימת הנזק או פיצוי עונשי מיוחד אותו משלם הצד המגרש אשר פגע במגורש כתוצאה ממעשה ידיו של המגרש.

על פי סעיף 74 וסעיפים אחרים, זכאי קאדי בית הדין הדתי הדרוזי להחליט להטיל תשלום פיצויי גירושין "עטל וד'רר" על הצד אותו מצא אשם בכך שהגירושין התרחשו. על פי סעיף 74 רשאי בית הדין להטיל תשלום פיצויי גירושין על הבעל שגרש את אשתו ללא הצדק הלכתי.

סעיף זה מסמיך את קאדי המד'הב של בית הדין הדתי הדרוזי לפסוק תשלום פיצויים לאישה המגורשת בנוסף למוהר הדחוי. בשני המקרים, יש להגיש בקשה לקבלת פיצויים, להוציא מקרים מיוחדים בהם הסתבר לקאדי מד'הב באופן ברור וגלוי שלגירושין אין עילה הלכתית.

במקרים אחרים, חובה להגיש בקשה ולפרט בה את הנזקים הנפשיים והחומריים שנגרמו, כדי שבית הדין יוכל לקבוע את גובה הפיצויים ועל מנת שהקאדי המד'הב יקבל החלטה בעניין זה, על סמך ההוכחות והנימוקים המועלים בכתב התביעה ובשל סיבות כמו קיפוח ועוול, למשל, אשר נחשבים סיבה להגשת תביעה לפיצויי גירושין הנזכרים בחוק המעמד האישי לעדה הדרוזית בישראל 2491 .

באומדן של פיצויי הגירושין, יש לקחת בחשבון את משך הנישואין, המצב הכספי של הבעל, הסיבות לגירושין ומידת האחריות של הבעל להתרחשותם. הפסיקה בעניין זה נעשית אך ורק על פי המנהגים והחוקים הדתיים ועל פי פרק התרת חוזה הנישואין, הכולל את סעיף 232 של חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית, ולא על סמך כל חיקוק אחר.

שלב דרישת פיצויי הגירושין עטל וד'ר רהזכות לבקש ולדרוש פיצויי גירושין הנובעים מן הגירושין או מהתרת חוזה הנישואין יכולה לקום רק לאחר אישור אקט הגירושין והתרת חוזה הנישואין והיא תלויה בהם.

דרישת פיצויי הגירושין (עטל ודרר) וסמכותו של בית הדין הדתי הדרוזי: פסיקת פיצויי גירושין נתונה לסמכותו הבלעדית של בית הדין הדתי הדרוזי, ובית הדין אינו זקוק להסכמת הצד השני על מנת לפסוק בעניינים אלה, משום שהם נכללים במסגרת הסמכות הבלעדית שלו.

חוזה הנישואין כולל גם את מועדי עריכתו והחתימה עליו לפני טקס הנישואין, ובמקרה של גירושין, על פי בקשת אחד מן הצדדים, בית הדין הדתי הדרוזי דן בזכויות הנובעות ממנו, בפרשנות שלו ובפסיקה לגביו במקרה של אי בהירות וכן בפירוש שלו על מנת לקבוע מה התוקף המחייב שלו לגבי הצדדים. חוזה הנישואין, תנאיו ובכלל זה עניין המוהר, אינם עניינים העומדים בפני עצמם, ואינם עניינים נפרדים מעניין הגירושין וכמו כן אינם עניין של בעלות על מקרקעין או רכוש משותפים. עניין זה הוא עניין נפרד ואינו כלול בנושא "חלוקת הרכוש" בין בני זוג.

אין באפשרותם של האישה או הגבר להגיש תביעה לפיצויי גירושין לבית המשפט לענייני משפחה על פי סעיף 74 וסעיפים אחרים, או סעיף 49 של חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית, היות והסמכות החוקית הבלעדית לכך היא אך ורק של בית הדין הדתי הדרוזי. הוא הדין באשר לעניין המוהר המקובל אשר נחשב לעניין הנובע מחוזה הנישואין.

על מנת לסכם נקודה זו, כפי שנאמר בסעיף 7 של חוק בתי הדין של העדה הדרוזית משנת 2491 , המוהר ופיצויי הגירושין הנובעים מן הגירושין הם חלק בלתי נפרד מענייני הנישואין והם חלק מהותי מעניין הגירושין שלבית הדין הדתי הדרוזי יש סמכות מלאה ובלעדית להכריע בו, מבלי להזדקק להסכמת הצדדים בעלי העניין, וזה איננו חלק מן העניינים הכספיים המשותפים לשני הצדדים ואינו כמו דמי מזונות, משמורת, אפוטרופסות וירושה שזקוקים להסכמת שני הצדדים או בעלי העניין, על מנת שבית הדין הדתי הדרוזי ידון בהם. זאת אומרת, שחוק המעמד האישי הדרוזי, מסתמך בקביעותיו ובתקנותיו ושואב את עקרונותיו מן השורשים הדתיים, המנהגים והמסורות של הדרוזים, אשר מיושמים מקדמת דנא, בכל הנוגע לנישואין וגירושין, וזאת, בנוסף לעקרונות החוקיים בני דורנו.

הסמכות הבלעדית בנושאי הנישואין והגירושין כוללת גם את הפסיקה בענייני פיצויי הגירושין, הנחשבים תחום שקשור לעניין הגירושין, ולא ניתן לכלול נושא זה במסגרת חוק הנזיקין או חוק החוזים האזרחי. משום כך, ניתנה לבית הדין הסמכות לפסוק בעניין זה, ללא צורך בהסכמת הצד השני באשר לסמכות בית הדין הדתי הדרוזי.

כיצד מגישים תביעת עטל וד'רר: תביעת עטל וד'רר ניתן לרוב לשלב בתביעת גירושין או בתביעה נפרדת ו/או משלימה להליך גירושין.

יש להגיש את כתב התביעה / הבקשה למזכירות בית הדין הדתי הדרוזי בעכו או למזכירות בית הדין הדתי הדרוזי במסעדה. התביעה צריכה לכלול:

שובר תשלום אגרת פתיחת תיק ששולם בעמדת התשלום בבית הדין הדתי הדרוזי בעכו או בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים, אגרות ,תשל"ג -2437

כתב תביעה.

אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.

 

לכל שאלה ניתן לפנות למערכת האתר במיל editor@karmel.co.il  -  editor@karmelp.co.il או טלפון 0545823934.

 

תגובות

9. מישהו לפני 5 ימים
אין צדק
8. כרמליסט לפני 8 ימים
אין אימון בבית המשפט שלנו
7. צעירה לפני 8 ימים
לומדים מהיהודים
6. דרוזי מודאג לפני 8 ימים
הסכם ממון
5. דרוזי בעל לפני 8 ימים
נשים מנצלות הכל
4. 1 צודק לפני 8 ימים
חתונה היום
3. אשה דרוזית לפני 8 ימים
טוב לדעת
2. תגובה ללא משנה לפני 8 ימים
לא משנה
1. לא משנה לפני 9 ימים
גברים אל תתחתנו

מומלצים