פחות מורים ערבים במערכת החינוך

בשנת הלימודים תשע"ט, מספרם של עובדי ההוראה בכלל המערכת היה כ-179 אלף, לעומת כ-175 אלף בשנת הלימודים תשע"ח גידול של 2.3%. בחינוך הערבי עלייה בשיעור הנשים מ-%0.69 בשנת תש"ע 10/2009 ל-%9.73 בשנת תשע"ט.

20.03.2019 מאת: פורטל הכרמל
פחות מורים ערבים במערכת החינוך

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במהלך השנים תשע"א-תשע"ט 2018/19-2010/11 קצב השינוי השנתי במספרם של עובדי ההוראה היה 3.2% בממוצע לשנה בכלל המערכת ובחינוך העברי והערבי.

ממוצע תלמידים למורה בכלל המערכת נמצא במגמת ירידה במהלך השנים תשנ"ו-תשע"ט 96/1995-19/2018 מ-4.12 תלמידים למורה ל-8.10 תלמידים למורה.

בחינוך הערבי מגמת הירידה בולטת במיוחד מ-1.17 ל-3.11 תלמידים למורה, ואילו בחינוך החרדי חלה יציבות.

ממוצע שעות העבודה השבועיות לכיתה עמד בשנת הלימודים תשע"ט על 6.69 שעות בכלל המערכת.

בחינוך היסודי היו 6.56 שעות לכיתה, בחטיבות הביניים - 9.84 ובחטיבות העליונות - 2.78 שעות לכיתה.

ממוצע שעות עבודה שבועיות של מורה לכיתה בכלל המערכת גדל במהלך השנים תשנ"ו-תשע"ט 96/1995-19/2018 מ-9.50 ל-6.69 שעות.

בחינוך החרדי ממוצע שעות עבודה לכיתה נמוך במיוחד - 6.46 שעות.

בחינוך הערבי עלייה בשיעור הנשים מ-%0.69 בשנת תש"ע 10/2009 ל-%9.73 בשנת תשע"ט.

ירידה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגות שכר לא אקדמיות מ-%7.15 ל-%3.3, בהתאמה.

עלייה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגת שכר תואר שני ומעלה מ-%7.13 ל-%6.31, בהתאמה.

בחינוך העברי עלייה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה שלהם עד 10 שנות ותק מ-%0.29 בשנת תש"ע לכ-%7.39 בשנת תשע"ט.

ירידה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגות שכר לא אקדמיות מ-%3.19 ל-%2.7, בהתאמה.

עלייה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגת שכר תואר שני ומעלה מ-%9.26 ל-%0.36, בהתאמה.

השכר החודשי הממוצע של עובדי הוראה עלה מ-859,6 ש"ח בשנת תשס"ה 05/2004 לכ-187,11 ש"ח בשנת תשע"ו 16/2015, גידול של כ-%63 . השכר השנתי לשעת עבודה גדל בשנים אלו בכ-%34.

השכר השנתי לשעת עבודה גבוה במיוחד בקרב עובדי הוראה ותיקים גילי 50 ומעלה 577,6 ש"ח לעומת 105,3 ש"ח בקרב צעירים עד גיל 29 ,פער של %112.

בשנת הלימודים תשע"ט מספר שעות העבודה השבועיות היה כ-5.4 מיליון שעות לעומת כ-5.2 מיליון שעות בתשע"ח גידול של 4.3%.

במהלך השנים תשע"א-תשע"ט קצב השינוי השנתי בשעות העבודה השבועיות במערכת היה 5.4% בממוצע לשנה, 5.7% בחינוך העברי ו-4.7% בחינוך הערבי.

באותן שנים חל גידול מואץ בהיקף ההוראה בכלל המערכת והתווספו כ-40,000 עובדי הוראה וכ-1.9 מיליון שעות עבודה שבועיות.

בשנת הלימודים תשע"ט מספרם של עובדי הוראה חדשים עמד על כ-11,000 לעומת כ-11,800 בשנת הלימודים תשע"ח (ירידה של 6.6%).

בחינוך הערבי אחוז עובדי ההוראה החדשים מתוך כלל עובדי ההוראה ירד משמעותית מ-7.7% בשנת תשע"א (2010/11) ל-4.7% בשנת תשע"ט (2018/19).

בשנת הלימודים תשע"ו 2015/16 עזבו את מערכת החינוך 7,050 עובדי הוראה לעומת 6,064 בשנת הלימודים תשע"ה גידול של 16.3%.

במהלך השנים תשס"ט-תשע"ו (20015/16-2008/09) שיעורי העזיבה השנתיים היו יציבים, כ-4% בממוצע לשנה. בשנים אלו שיעורי העזיבה בחינוך הערבי היו נמוכים משמעותית 2.6% בממוצע מאשר בחינוך העברי 4.4% בממוצע.

ממוצע התלמידים למורה עמד בשנת הלימודים תשע"ט על 10.8 בכלל המערכת. בחינוך היסודי היו 11.6 תלמידים למורה, בחטיבות הביניים - 7.6 ובחטיבות העליונות - 8.5 תלמידים למורה.

ממוצע התלמידים למורה נמוך במיוחד בחינוך הממלכתי-דתי - 8.9 תלמידים למורה, וגבוה במיוחד בחינוך החרדי - 12.9 תלמידים למורה.

בשנת הלימודים תשע"ט מספרם של עובדי הוראה בכלל המערכת היה כ-179 אלף לעומת כ-175 אלף בשנת הלימודים תשע"ח גידול של %3.2 בחינוך העברי מספר עובדי ההוראה היה כ-137 אלף לעומת כ-134 אלף בשנה הקודמת גידול של %6.2 .

בחינוך הערבי מספר עובדי ההוראה היה כ-42 אלף לעומת כ-41 אלף בשנה הקודמת גידול של %1.1 .בשנים תשע"א-תשע"ט 11/2010-19/2018 התווספו למערכת כ-000,40 עובדי הוראה. קצב השינוי השנתי במספרם של עובדי ההוראה, היה %2.3 בממוצע לשנה, בחינוך העברי ובחינוך הערבי.

עובדי הוראה חדשים בשנת הלימודים תשע"ט מספרם של עובדי הוראה חדשים עמד על כ-000,11 לעומת כ-800,11 בשנת הלימודים תשע"ח ירידה של %6.6 .

היקף הגיוס של עובדי הוראה חדשים אחוז עובדי ההוראה החדשים מתוך כלל עובדי ההוראה נמצא במגמת עלייה בחינוך העברי, מכ-900,7 בממוצע בשנים תשע"א-תשע"ב  ירידה לעומת, 2018/19-2017/18 ט"תשע-ח"תשע בשנים בממוצע 9,300-לכ 2011/12-2010/11 בחינוך הערבי מכ-400,2 לכ-000,2 ,בהתאמה.

בחינוך הערבי היקף הגיוס של עובדי הוראה חדשים ירד משמעותית מ-%7.7 בשנת תשע"א )11/2010 ל-%7.4 בשנת תשע"ט 19/2018.

לכל הטבלה בקישור

תגובות

מומלצים