השכר הממוצע למשרת שכיר

על פי נתונים מקוריים חודש יוני 2018 עובדים ישראלים: מספר משרות השכיר היה 3.687 מיליון, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,884 ₪, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,327 ₪.

07.09.2018 מאת: פורטל הכרמל והצפון
השכר הממוצע למשרת שכיר

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

תקופה

משרות שכיר

סך הכל

משרות שכיר

עובדים ישראלים

משרות שכיר

עובדים מחו"ל

שכר ממוצע למשרת שכיר

סך הכל

שכר ממוצע למשרת שכיר

עובדים ישראלים

שכר ממוצע למשרת שכיר

עובדים מחו"ל

שנת 2018

שנת 2018

שנת 2018

שנת 2018

שנת 2018

שנת 2018

שנת 2018

יוני

3,915.7

3,686.5

132.3

10,571

10,884

6,181

מאי

3,896.2

3,667.8

132.1

9,881

10,136

6,409

אפריל

3,860.2

3,634.7

131.1

10,083

10,379

6,075

 

עובדים ישראלים:


•    מספר משרות השכיר היה 3.687 מיליון. 
•    השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,884 ₪.
•    השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,327 ₪. 


השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יוני 2018  
Average Wages per Employee Job of Israeli Workers in June 2018
על פי נתונים מקוריים  - חודש יוני 2018 

עובדים ישראלים:
•    מספר משרות השכיר היה 3.687 מיליון. 
•    השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,884 ₪.
•    השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,327 ₪. 

נתונים מקוריים (ממוצע לחודש)
לוח א. משרות שכיר (אלפים) ושכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (₪), אפריל-יוני 2018


בחודש יוני 2018, 33.7% (1.241 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,884 ₪). 66.3% (2.446 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,884 ₪). 


השכיר בענף שירותי אירוח (ענף 55) מהוות 15.8% בלבד והשכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה היה 7,392 ₪, גבוה ב-55.8% מהשכר הממוצע של כלל ענף שירותי אירוח ואוכל (4,743 ₪). 

מכלל משרות השכיר בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח (ענף סדר K), משרות השכיר בענף שירותים פיננסיים (ענף 64) מהוות פחות ממחצית אך השכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה היה 24,315 ₪, גבוה ב- 26.8% מהשכר הממוצע של כלל ענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח (19,172 ₪).

נתוני מגמה   בחישוב שנתי – מחירים קבועים
שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים הוא השכר הממוצע במחירים שוטפים מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש. שכר זה מייצג את השכר ללא השפעה של עליות/ירידות מחירים במשק. 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים והן במחירים קבועים. מחירים שוטפים: בחודשים אפריל-יוני 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-3.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018. 
מחירים קבועים: בחודשים אפריל-יוני 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-2.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.6% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018.

נתוני מגמה בחישוב שנתי לפי ענף כלכלי – מחירים קבועים

בענף הבינוי עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-4.4% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2018, בהמשך לעלייה של 5.0% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018. בענף חקלאות, ייעור ודיג ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-2.0% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2018, בהמשך לירידה של 1.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018.

משרות שכיר לפי ענף כלכלי

נתוני מגמה   בחישוב שנתי 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה במספר משרות השכיר. בחודשים אפריל-יוני 2018 ירד מספר משרות השכיר ב-0.4% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 0.7% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018.

נתוני מגמה בחישוב שנתי לפי ענף כלכלי, יוני 2018

בענף הבינוי ירד מספר משרות השכיר ב-5.4% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2018, בהמשך לירידה של 4.0% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018. בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות עלה מספר משרות השכיר ב-3.3% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2018, בהמשך לעלייה של 6.4% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018.

נתונים לפי מגזרים - נתונים מקוריים לחודש יוני 2018 (ממוצע לחודש)

נתונים של משרות שכיר (אחוזים) ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (ש"ח) בחודש יוני 2018 לפי החלוקה של מגזרי-העל 

בחודש יוני 2018 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.362 מיליון משרות שכיר (64.1% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,935 ש"ח. 
במגזר הממשלתי היו 696.5 אלף משרות שכיר (18.9% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 13,313 ש"ח. 
במגזר המלכ"רים הפרטיים היו 270.1 אלף משרות שכיר (7.3% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 6,437 ש"ח.
במגזר משקי הבית היו 252.1 אלף משרות שכיר (6.8% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,773 ש"ח. 
במגזר החברות הפיננסיות היו 105.7 אלף משרות שכיר (2.9% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 19,665 ₪. 

תחום ההייטק –יוני 2018 

הגדרת תחום ההייטק כוללת את ענפי השירותים בתחום ההייטק שמספר משרות השכיר בהם מהווה כשני שליש מכלל משרות השכיר בתחום ואת ענפי התעשייה שמספר משרות השכיר בהם מהווה כשליש מכלל משרות השכיר בתחום. 
שכר ממוצע למשרת שכיר (מחירים שוטפים)
בחודש יוני 2018 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 21,641 ₪, לעומת 21,439 ₪ בחודש מאי 2018. 

משרות שכיר (ממוצע לחודש)
בחודש יוני 2018 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 310.8 אלף. משרות השכיר בתחום ההייטק הוו 8.4% מכלל משרות השכיר במשק. 

 

תגובות

מומלצים