הישג ענק לתכנית המתאר בדליה למרות החוסרים

תכנית הרחבת שטח הפיתוח העירוני של דאלית אל כרמל, פרוטוקול הוועדה המחוזית חיפה, פורטל הכרמל מסכם את הדברים, בכל הגושים והחלקות, הגושים 17 אלף חזרו לעוספיה, תכנית מלונאות בקרקע פרטית בדליה, סיפוח שטחים שלא נכללו קודם באלואנסה אום אשקף ועוד.

21.08.2019 מאת: חסין חלבי
הישג ענק לתכנית המתאר בדליה למרות החוסרים

 

הוועדה המחוזית חיפה קובץ החלטות ישיבה מס' 2019016 מיום 29.07.19, מדינת ישראל  יחידת סמך משרד האוצר, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, חברי הוועדה שהשתתפו:

1. איתמר בן – דוד יו"ר הוועדה
2. גב' ליאת פלד מתכננת המחוז
3. גב' חדוה רדר – זיו בסע' 1 נציגת שר התחבורה
4.  אינג' אנה אוסטרובסקי בסע' 2-3 נציגת שר התחבורה
5.  גב' ניבאל חורי בסע' 1-4 נציגת שר הבינוי והשיכון
6.  גב' נורית שטורך בסע' 1 נציגת השר להגנת הסביבה
7.  יונתן סטרול בסע' 2 נציג השר להגנת הסביבה
8.  מיכאל ברויאר נציג השר להגנת הסביבה בסע' 3-4 לא נכח בדיון הפנימי בסע' 4
9.   גב' ורד דרור בסע' 5 נציגת השר להגנת הסביבה
10 . עו"ד איילת קלפון בסע' 4-5 נציגת שר המשפטים
11 . ד"ר לילה יעקב נציגת שר הבריאות
12 . ויקטור פילרסקי נציג רשות מקרקעי ישראל
13 . גב' יעל לביא – אפרת נציגת הגופים הירוקים
14 . גב' הדר מרחב – קרמון נציגת שר הפנים – יצאה במהלך הדיון בסע' 5

חברי ועדה שנעדרו:
1. רס"ן נרקיס קנפו נציגת שר הביטחון
2. מר חגי שניר נציג שר החקלאות
3. מר ואיל כיוף נציג שר התיירות
( 4. מר מורסי אבו מוך חבר ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)( 12
( 5. מר אלי דוקורסקי חבר ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)( 12

הצטרפו:
1. עו"ד ירון לנדאו יועמ"ש לוועדה המחוזית
2. גב' ה. סלע לשכת התכנון
3. מר ר. חוטימסקי לשכת התכנון
4. גב' צ. יוסף לשכת התכנון
5. גב' ש. ברקת לשכת התכנון
6. גב' ה. סיסו אהוביה לשכת התכנון
7. מר ס. לב - ארי לשכת התכנון

הוועדה המחוזית חיפה קובץ החלטות ישיבה מס' 2019016 מיום 29.07.19 דיון אישור פרוטוקול, תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז חיפה - תמ"מ 6, שינוי מס' 14 / 4. תמ"מ/ 6 דאלית אל כרמל.

יזם התכנית: הוועדה המחוזית לתכנון ובניה – מחוז חיפה.

מטרת התכנית: הרחבת שטח הפיתוח העירוני של דאלית אל כרמל. דיון בהעברת המלצות למועצה הארצית.

נכחו בדיוןנ. סקר – דקסה – מהנדסת מו"מ דלית אל כרמל, א. סאלח – חבר מועצת דלית אל כרמל מחזיק תיק תכנון, ג. אורן – חברת חשמל, ס. נסראלדין – ממלא מקום מהנדס ועדה מקומית רכס הכרמל, מ. לדל – רט"ג.

רקע:
1. שינוי זה לתמ"מ נערך בעקבות ההחלטה מתאריך 4.3.2019 להפקדת תכנית המתאר הכוללנית מס' 356-0327999 שהוכנה לדאלית אל כרמל. מדובר בתכנית בעלת קיבולות בניה גדולות מאוד קיבולת האוכלוסייה הנומינאלית כ- 100,000 נפש (קיבולת יח"ד היא 34,500-  וקיבולת הריאלית בתכנית היא כ- 70,000 נפש (קיבולת יח"ד הריאלית היא 24,000 , בהנחת מימוש של  70% התכנית מוסיפה 2,670 דונם שטח לפיתוח עירוני (המהווים תוספת של 40% ביחס לשטח המאושר.

 לפיתוח עירוני בתמ"מ 6 והאמור חורג מעבר לגמישות שנקבעה בתמ"מ 6, להלן נתונים כמותיים ביחס לשינוי תממ/ 6
מצב מוצע.
מצב מוצע
שטח
בדונם
מצב מאושר - ייעודי קרקע
ייעודי קרקע ששטח בדונם
אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח 947 אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח 365
אזור פיתוח עירוני 7,043 איזור פיתוח עירוני 9,713
יער נטע אדם קיים 131 יער נטע אדם קיים 71.

הוועדה המחוזית חיפה קובץ החלטות ישיבה מס' 2019016, מיום 29.07.19

קובץ החלטות חתום מקורי נמצא במשרדי לשכת התכנון, שטח פתוח עירוני 588 שטח פתוח עירוני 95, שטח פתוח/חקלאי מוגן 970 שטח פתוח/חקלאי מוגן 637, גן לאומי 1,288 גן לאומי 86, שטח כולל - דונם 10,967 שטח כולל - דונם 10,967.

תכנית המתאר שנערכה בראייה כוללת ארוכת טווח, קובעת בין היתר ברמה כוללנית את היקף וגבול השטח לבינוי עירוני ואת מערך השטחים הפתוחים הטבעיים והחקלאיים במרחב הישוב, הכל על בסיס יעדים איכותניים, צרכים פרוגרמתיים, בחינה סביבתית והתאמה לרגישויות ולמאפייני השטחים.

השינוי לתמ"מ כולל שינוי והגדלה של תחום הפיתוח העירוני בהתאם לשיקולים תכנוניים ברורים והגיוניים כגון התבססות על הבינוי שנקבעו בתכנית המתאר המתוקנת לפי החלטת הוועדה המחוזית בדבר הפקדת התכנית כולל דיוק גבולות, צרכים פרוגרמתיים, רגישות השטח ושמירת שטחים פתוחים.

על פי תמ"א 1/35 מדובר ביישוב מיוחד. לפי תמ"א 35/1 הפיתוח המוצע ליישוב הינו בתחום מרקם שמור משולב של דאלית אל כרמל והערכים הטבעיים והנופיים המיוחדים במקום, עוטפים את היישוב.

4. התייחסות לתמ"א 35/1, 4.1 . סעיף 6.2 לעניין רצף שטחים פתוחים ושטחים ברגישות נופית סביבתית השינוי לתמ"מ ממשיך באופן ישיר ורציף את כתם הפיתוח העירוני, תוך שמירה על רצף שטחים פתוחים עם שטחים פתוחים מחוץ לקו הכחול. יצוין כי הישוב כולו מוקף שטח המוגדר בתמ"א 35 כשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה, ובהעדר עתודות פיתוח אחרות (הישוב מוקף מגבלות: כבישים, נחלים וישוב גובל אחר), לכן בלתי נמנע מלהיכנס לשכבה זו.

4.2 . סעיף 6.4 לעניין מערכות תשתית, תחבורה ציבורית ושבילי אופניים נושאים אלו קיבלו מענה בתכנית המתאר הכוללנית לדאלית אל כרמל, שהשינוי לתמ"מ מתבסס עליה.

4.3 . סעיף 6.5 לעניין חידוש עירוני – תכנית המתאר הכוללנית עליה מתבסס השינוי לתמ"מ כוללת, הוראות להרווית וציפוף המרקם הקיים, שרובו קרקעות פרטיות, וכוללת הוראות והנחיות עיצוביות להתחדשות ולטיפול במרחב הציבורי ולחידוש עירוני.

4.4 . סעיף 7.1.1 . תוספת שטח לפיתוח - התכנית מציעה תוספת שטח לפיתוח, מאחר ומדובר בישוב מיוחד לא נדרש להציע "שטח פתוח מיוחד".

4.5 . סעיף 10.1 לעניין רגישות נופית סביבתית גבוהה והצורך בנספח נופי סביבתי – לתכנית המתאר הכוללנית עליה מתבסס השינוי לתמ"מ צורף נספח נופי סביבתי.

5. טרם הדיון ובמהלך הדיון הוצגו הערות הרשות המקומית דאלית אל כרמל, הוועדה המקומית רכס הכרמל, ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה.

להלן התייחסות הוועדה לעיקרי ההערות שהוגשו לה, אשר משקפת את עיקרי תפיסתה והמדיניות העומדת בבסיס החלטתה:
6. הערות נציגת הגופים הירוקים:

6.1 . טענה: התכנית מציגה תכנון שהגורם המוביל לו הוא הבעלות על הקרקע והבנייה הבלתי חוקית בשוליים הרחוקים של היישוב, כך שנוצרת תכנית בה מוצעת תוספת רבה של שטחים ללא הצדקה. בעוד הקצאת צרכי הציבור נעשית במשורה ואינה מבטיחה רווחת חיים ראויה. כל זאת, כאשר המצב המאושר כיום מספק את צרכי היישוב לשנים רבות והתוספת כלל אינה נדרשת.

בנוסף התכנית המוצעת חורגת מהסכמי הגריעות, אין מקום לחריגה נוספת מהסכם הגריעות.

תשובה: לא לקבל את הבקשה. בתכנית המתאר נקבע תחום הפיתוח החדש בצורה ברורה ומובחנת ועל פי שיקולים תכנוניים ברורים והגיוניים ולפי קריטריונים כגון - צרכים פרוגרמתיים, רגישות השטח וממשק עם הגן הלאומי, קווי גובה וטופוגרפיה. התכנית מציעה גם הסדרה של שטחים מופרים ומבנים בלתי חוקיים הפזורים בתוך תחום השיפוט ומחוצה לו תוך.

הוועדה המחוזית חיפה קובץ החלטות ישיבה מס' 2019016 מיום 29.07.19 הסדרת יעוד הקרקע לשטח לפיתוח. כמו כן, הוועדה מציינת שהנושא נבדק ונדון בתכנית המתאר.

6.2 . טענה: תזמון - יש לתזמן בין תכנית המתאר לשינוי התמ"מ, כך שתישמר הזכות להתנגד לכל אחת מהתכניות הללו ולכל שינוי שיידרש (תמ"א 8, ג/ 566 וכו').

תשובה: קידום תכנית המתאר יהיה כפוף לקידום השינוי לתמ"מ/ 6, על כל השלבים הסטטוטוריים הנדרשים.

6.3 . טענה: דברי הסבר - על דברי ההסבר לכלול את שנת היעד המוערכת למימוש הגידול המוצע, ואת הנתונים של קיבולת נומינלית, ריאלית ומימוש חזוי בשנת 2050 תשובה: נתונים אלה צריכים להיות בדברי ההסבר של תכנית המתאר הכוללנית ולא של תכנית זו.

6.4 . טענה: התכנית מציעה המרה של שטח לפיתוח בתמ"מ 6 לשטח חקלאי פתוח, בראש נחל רקפת. זהו שטח טבע איכותי ביותר, ומרחב מטויל בו לא מתקיימת חקלאות, מציעים לייעד את השטח לגן לאומי.

1.1 . תשובה: לקבל חלקית את הבקשה. בחלק מתא שטח 401 יוסף יעוד "גן לאומי שנוסף בתכנית זו" דרומית מציר הטיילת שמופיע בתשריט תכנית המתאר.

7. הערות הוועדה המרחבית רכס הכרמל והרשות המקומית דלית אל כרמל לדעת הוועדה המרחבית והרשות המקומית יש להתחשב בקביעת מתחמי פיתוח וייעודים נוספים בעקרונות הבאים:

7.1 . טענה: השטח לפיתוח אמור לכלול את גבולות שטח שיפוט כפי שהומלצו ע"י הוועדה הגיאוגרפית ומונחים על שולחן השר לאישור.

תשובה: לא לקבל את הבקשה. כאמור, שינוי תחומי שיפוט נמצא בסמכות שר הפנים ובכל מקרה הוא איננו מהלך תכנוני אלא מוניציפאלי. התכנית כוללת את כל שטח השיפוט של דאלית אל כרמל ומעבר לכך, משיקולים תכנוניים. תחום השיפוט של דאלית אל כרמל הוא כ- 10,120 ד', בעוד תכנית המתאר החדשה חורגת גם לשטחים גליליים שנדרשים לצרכי התכנון והינם ברצף תכנוני עם היישוב. סה"כ שטח התכנית הינו כ- 11,250 ד'. כלומר, התכנית מוסיפה עוד כ 1,100- ד' לפיתוח מעבר לתחום השיפוט של דאלית אל כרמל.

7.2 . טענה: שטח לפיתוח אמור לכלול שטחים בבעלות מדינה אשר ייועדו לתכנון שכונות לחיילים משוחררים ומחוסרי דיור תשובה: לא לקבל את הבקשה. בשנים האחרונות קודמו שתי תכניות מפורטות – "שכונת וואדי אל פש" ו"שכונת אל וואנסה". תכניות אלה לא רק שהסדירו את הבניה הקיימת ביישוב, אלא גם הרחיבו את היקף שטחים שנועדו לפיתוח, הן ביחס לתמ"מ 6 המאושרת והן ביחס לתכנית המתאר המאושרת עד/ 300 (אושרה ב 2011- ). שינויי תמ"מ 6 כולל את כל השטחים שנבחנו במסגרת תכנית מתאר הכוללנית ושנמצאו כמתאימים לפיתוח לרבות קרקעות מדינה חדשות שנוספו לתחום שטח פיתוח עירוני במזרח ובמערב היישוב. בשטחי הפיתוח נכללים מספר אזורים בהם יש קרקעות מדינה ואף מקודמות תכניות מפורטות באזורים אלה – אל ראנדהחאלת נאסר וואדי אל פאש ב'.

7.3 . טענה: השטח לפיתוח אמור לכלול את ההסכמות בין רט"ג לרשויות. תשובה: לא לקבל את הבקשה. בהסכם הגריעות עם רט"ג נכתב במפורש שייעודם של השטחים שיגרעו מפארק הכרמל או שיכללו בו, יגובש במסגרת תכנית אב ומתאר שתוכן על
ידי מוסדות התכנון או ועדות היגוי בין משרדית ואשר תאומץ בוועדה מחוזית לאחר שייבחנו כל השיקולים התכנונים, הסביבתיים והאורבניים. לפי כך, חלק מהשטחים שנמצאו כשטחים רגישים מאוד והופיעו בהסכם הגריעות לא סומנו כשטח לפיתוח, אלא סומנו ביעוד של שטחים פתוחים. להלן ציטוט מהמסמך "יודגש, כי יעודם של השטחים שיגרעו מפארק הכרמל או שיכללו בו יגובש במסגרת תכנית אב ומתאר שתוכן על ידי מוסדות התכנון או ועדת היגוי בין משרדית, ואשר תאומץ בוועדה המחוזית, לאחר שיבחנו כלל השיקולים התכנוניים.

הוועדה המחוזית חיפה קובץ החלטות ישיבה מס' 2019016 מיום 29.07.19

קובץ החלטות חתום מקורי נמצא במשרדי לשכת התכנון הסביבתיים והאורבניים הנוגעים בדבר. שינוי גבולות הפארק ובהמשך לכך-הכרזה או ביטול הכרזה על פי חוק הגנים הלאומיים, ייעשו בהתאם ובהסתמך על תכניות אלה.

יתרה מכך, התכנית מציעה שטחי פיתוח על שטחים בפארק שמעבר להסכם הגריעות. 7.4 . טענה: השטח לפיתוח בתמ"מ אמור לכלול את כל השטח שבקו הכחול של תכנית המתאר.

תשובה: לא לקבל את הבקשה. בתכנית המתאר נקבע תחום הפיתוח החדש בצורה ברורה ומובחנת ועל פי שיקולים תכנוניים ברורים והגיוניים ולפי קריטריונים כגון צרכים פרוגרמתיים, רגישות השטח וממשק עם הגן הלאומי, קווי גובה וטופוגרפיה. התכנית מציעה גם הסדרה של שטחים מופרים ומבנים בלתי חוקיים הפזורים בתוך תחום השיפוט ומחוצה לו תוך הסדרת יעוד הקרקע לשטח לפיתוח. אין לקשור בין היעודים השונים הקבועים בתכנית המתאר הכוללנית ובכללם שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים לבין תחום פיתוח עירוני בתמ"מ. תחום זה אמור להתבסס רק על שטחים לפיתוח שהוגדרו בכוללנית.

7.5 . טענה: להוסיף שטחים לפיתוח באזור גושים 17161-17159 תשובה: על פי בקשת המועצה המקומית דלית אל כרמל השטחים שהוצעו לפיתוח בתכנית, 17161 הוצאו מתחום התכנית תאי שטח 601,387 וחלק - המתאר הכוללנית בגוש 17159 מתא שטח 21  והקן הכחול עודכן בהתאם. בהתאם לכך השטחים האלה אינם נכללים בשינוי תמ"מ 6/14.

7.6 טענה: מבקשים לקבוע אחוז גמישות לחריגה בשיעור של 10% תשובה: לא לקבל את הבקשה. היישוב כיום מתאפיין בבנייה בצפיפות מגורים נמוכה ביותר.

תכניות המתאר הכוללניות, שעל בסיסן נערכו השינויים לתמ"מ, כוללות שטחי פיתוח נרחבים בהיקף עצום, המספקים עתודות קרקע לפיתוח לעשרות שנים קדימה ומאפשרות קיבולות בניה בהיקף נרחב. לאור אופי היישוב הקיים, המתפרס על שטח רב בבינוי פזרני, והיקפי הפיתוח הנרחבים כאמור, אין מקום לאפשר גמישות נוספת, מעבר למוצע בשינוי זה.

החלטה: הוועדה שמעה בדיון את הנציגים הרשות המקומית דאלית אל כרמל, מהנדס הוועדה המרחבית רכס הכרמל, נציגת הגופים הירוקים ונציג הרט"ג.

הוועדה קיימה דיון מעמיק במכלול הסוגיות, ובכלל זה: סוגיית תחום הפיתוח העירוני בהתייחס לקיבולות השטח לפיתוח עירוני והמענה שנותן לישוב, צמצום שטח גן לאומי בהתאם למתווה שנדון בדיון להפקדת תכנית המתאר, קביעת יעוד "גן לאומי שנוסף בתכנית זו" באזור נחל רקפת והיקף הגמישות לחריגה.

לאור הסוגיה שעלתה בעניין היחס בין תכנית המתאר הכוללנית, וגריעת השטח מגן לאומי, הוועדה מבהירה כלהלן: הכנת וקידום של השינוי לתמ"מ קשורות בקידום תכנית מתאר כוללנית, כאשר הפקדת השינוי לתמ"מ תתבצע לאחר אישור הגריעות מתמ"א 8 והקלות בתמ"א 22 אישורו של השינוי לתמ"מ יהיה לאחר ביטול ההכרזה של הגן הלאומי, וטרם פרסומה למתן תוקף של
תכנית המתאר הכוללנית.

הצעת יו"ר הוועדה המחוזית - להמליץ למועצה הארצית להפקיד את שינויי התמ"מ בתיקונים שיפורטו בהמשך החלטה זו:

בעד הצעתו של יו"ר הוועדה הצביעו 5 חברים - איתמר בן-דוד- יו"ר הוועדה, ליאת פלד מתכננת המחוז, לילה יעקב - נציגת שר הבריאות, איילת קלפון נציגת שר המשפטים, ויקטור פילרסקי - נציג רשות מקרקעי ישראל.

נגד הצעתו של יו"ר הוועדה - הדר מרחב קרמון - נציגת שר הפנים.

תמ"מ 6 שינוי מספר 13  דאלית אל כרמל שלב: הגשה לדיון בוועדה מחוזית

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 הוראות התכנית תמ"מ 6 שינוי מספר 14 דאלית אל כרמל תכנית מתאר מחוזית מחוז חיפה מחוז חיפה מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל , מקומי מחוזי תמ"מ 6 שינוי מספר 13 – דאלית אל כרמל שלב: הגשה לדיון בוועדה מחוזית.

דברי הסבר לתכנית: שינוי זה לתמ"מ נערך בעקבות ההחלטה להפקדת תכנית המתאר הכוללנית מס' 356--0327999 שהוכנה רשות מקומית דאלית אל כרמל. תכנית המתאר שנערכה בראייה כוללת ארוכת טווח, קובעת בין היתר ברמה כוללנית את היקף וגבול השטח לבינוי עירוני ואת מערך השטחים הפתוחים הטבעיים והחקלאיים במרחב הישוב, הכל על בסיס יעדים איכותניים, צרכים פרוגרמטיים, בחינה סביבתית והתאמה לרגישויות ולמאפייני השטחים.

השינוי לתמ"מ כולל שינוי והגדלה של תחום הפיתוח העירוני בהתאם לגבול הבינוי המוצע בתכנית המתאר, וכולל דיוק גבולות.
על פי תמ"א 1/35 מדובר ביישוב מיוחד.

השינויים נעשו בראייה כוללת של תכנית מחוזית ותוך התאמה לקנה המידה ולשפה התכנוני בתמ"מ 6 . היחס בין שינוי זה לתמ"מ לבין התמ"מ הראשית: תכנית זו מהווה שינוי לתמ"מ 6 הראשית ואינה מחליפה אותה. תשריט תכנית זו משנה ומחליף את תשריט תמ"מ 6 בתחומו, והוראות תמ"מ 6 הראשית ימשיכו לחול, למעט הסעיפים שהוספו או שונו במפורש בתכנית זו. לפיכך יש לקרוא את שתי התכניות יחד, כמשלימות זו את זו.

דברי ההסבר מהווים רקע לתכנית ואינם חלק ממסמכיה הסטטוטוריים. תמ"מ 6 שינוי מספר 13 – דאלית אל כרמל שלב: הגשה לדיון בוועדה מחוזית נתונים כמותיים ביחס לתמ"מ – 6 , התכנית מוסיפה 2,670 דונם שטח לפיתוח עירוני )המהווים תוספת של 40% ביחס לשטח המאושר לפיתוח עירוני ופיתוח כפרי בתמ"מ 6

ייעודי קרקע מצב מאושר ששטח בדונם ייעודי קרקע מצב מוצע שטח בדונם אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח 947 אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח
365 אזור פיתוח עירוני
7,043 איזור פיתוח עירוני
9,713 יער נטע אדם קיים
131 יער נטע אדם קיים
71 שטח פתוח עירוני
588 שטח פתוח עירוני
95 שטח פתוח/חקלאי מוגן
970 שטח פתוח/חקלאי מוגן
637 גן לאומי
1,288 גן לאומי
86 שטח כולל דונם -
10,967 שטח כולל דונם 10,967 תמ"מ 6 שינוי מספר 13 דאלית אל כרמל

שלב: הגשה לדיון בוועדה מחוזית
1. שם התכנית, תכנית זו תיקרא תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז חיפה תמ"מ – – 6 שינוי מס' 13 דאלית אל –
כרמל, )להלן: "התכנית" או "תכנית זו"(.
2 . שטח התכנית
שטח התכנית כ- 10,967 דונם כמתוחם בקו כחול בתשריט.
3 . מקום התכנית מחוז חיפה. מרחב תכנון מקומי דאלית אל כרמל, מקומי מחוזי תחום שיפוט: דאלית אל כרמל, שטח ללא שיפוט גלילי.
4 . הקרקעות הכלולות גושים במלואם11506 , 11507 , 11508 , 11509 , 11519 , 11520 , 11521 , 11522 , 11523 , 11524 , 11526 , 11527 , 12652 .

חלקי גושים11499 , 11501 , 11502 , 11504 , 11505,11510 , 11511 , 11514 , 11515 , 11517 , 17134 , , 17158,17135 .

5 . מגיש התכנית הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה. 
6 . מסמכי התכנית
6.1 הוראות תכנית זו הכוללות 5 עמודים )להלן: "ההוראות".
6.2 תשריט ייעודי קרקע תשריט שינוי תמ"מ מס' – 13 רשות מקומית דאלית אל כרמל, הערוך בקנה מידה 1:50,000 )להלן: "התשריט".

המסמכים המפורטים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית זו בשלמותה וייקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין ההוראות לבין התשריט יגברו ההוראות.

7 . מטרות התכנית הרחבת שטח הפיתוח העירוני של דאלית אל כרמל.
8 . יחס לתכניות אחרות על תכנית זו תחול תכנית המתאר המחוזית למחוז חיפה, תמ"מ/ 6 על שינוייה להלן: "התכנית הראשית" למעט השינויים המוצעים בתכנית זו. במקרה של סתירה בין תכנית זו לתכנית הראשית יגבר הקבוע בתכנית זו.

תמ"מ 6 שינוי מספר 13 – דאלית אל כרמל שלב: הגשה לדיון בוועדה מחוזית

9 . תיקון הוראות הוראות תמ"מ 6 התכנית הראשית יתוקנו כלהלן:, .9.1 במקום סעיף 1.3 ס"ק 2 יבוא: "תשריט ייעודי קרקע תשריט שינוי מס' – 13 רשות מקומית דאלית אל כרמל הערוך בקנה מידה 1:50,000 ".

.9.2 במקום סעיף 5.1.2 ס"ק 4 יבוא: "סך כל השטחים להרחבת אזור פיתוח עירוני עבור רשות מקומית דאלית אל כרמל לא
יעלו על 1% מהשטח המסומן בתשריט כאזור פיתוח עירוני לרשות מקומית דאלית אל כרמל".

.9.3 במקום סעיף 5.1.2 ס"ק 5 יבוא: "על אף האמור בסעיף קטן 4 לעיל, תותר הרחבה העולה על 1% בתנאים הבאים:

א. ההרחבה המבוקשת היא בתכנית כוללת שתערך לכל שטח הרשות המקומית דאלית אל כרמל.
ב. סך כל השטח להרחבה לא יעלה על 2% מהשטח המסומן בתשריט כאזור פיתוח עירוני לרשות מקומית דאלית אל כרמל".
ג. נקבעה שלביות ביצוע. 10 . חתימה מגיש התכנית הוועדה המחוזית חיפה.

ליאת פלד, מתכננת מחוז חיפה

 

תגובות

1. בחור לפני 11 חודשים
זו האמת

מומלצים