המתח סביב תכנית המתאר בעוספיה

השאלה מדוע ממהרים בועדת התכנון לדון בתכנית מתאר 2014 כאשר השטחים שאישרה ועדת קלעגי עוד לא אושרו?, מועצת עוספיה עתרה לבית המשפט לדחיית חידוש הדיון בתוכנית הזו, בית המשפט דחה את צו המניעה לקיים את הדיון.

25.11.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
המתח סביב תכנית המתאר בעוספיה

 

ההרגשה בקרב הציבור בעוספיה קשה מאוד הדבר הזה והתחושה יכולה לדרדר את כל האזור לעימות ישיר בין שלטונות התכנון והתושבים, את הדברים גם פיקוד משטרת ישראל מבינים וערוכים לתרחיש לאור ההיסטוריה של הישוב.

הוחלט לקדם תכנית מתאר לעוספיה את הדברים פרסמנו בחודש יולי 2019 שמנהל ועדת התכנון המחוזית איתמר בן דויד פועל לקדם תכנית מתאר חדשה לעוספיה, יחד בשיתוף בהיג מנסור, פורטל הכרמל דווח לראשונה על ממצאי התכנית ולמה איתמר לא רצה את הועדה הציבורית?

הכל התחיל בעת שיושב ראש ועדת התכנון איתמר בן דויד התחיל בבניית ערוץ תקציבי להכנת תכנית מתאר לעוספיה מספר והבקשה של איתמר הייתה לצרף את נבחרי הציבור ולא הגופים השונים, ראש המועצה בהיג מנסור נפגש בזמנו עם איתמר בחיפה, וסיכמו שיקדמו את הדברים בשיתוף כל הגורמים כמקובל. 

תכנית 356-0166520 והפרטים שהועדה מבקשת לאשר.

חשוב לחדד איך זה עובד ומה קורה בפועל: בסעיף תכנון של החלטת ממשלה תכנית חומש לדרוזים, הולכים להפעיל סעיף תקציב לתכנית מתאר לעוספיה, מנהל התכנון הארצי לוקח חברה חיצונית, שזה המתכנון כביכול, שיתכנן את תכנית המתאר ביחד עם נציגות המועצה שכוללת ראש המועצה, מהנדס המועצה ונציגי ציבור, הם יהיו מחויבים לשתף את הציבור, שזה להציג את התכנית בכל שלב ושלב, הציבור שייחשף לתוכניות המתגבשות יעיר את ההערות שלו ויציג את צרכיהם לצוות התכנון.

חשוב להבהיר כי על פי חוק לכל ישוב צריך תכנית מתאר, ועדות התכנון הולכות בדרך כלל קודם על תוכניות מתאר וזה מה שקובע קווים להתקדמות התכנון, חבל שהתכנון מתחיל במתאר ולא במפורטות.

לגבי התכנית המוצעת של עוספיה, התכנית לא שונה מהתכנית הקודמת, התוספת החשובה לתכנית זה מסמך ההסכמות של חתימות השר הרב אריה דרעי לתוספת שאושרה בועדת עמרם קלעגי.

גיבוש החזון והפרוגרמה הרעיונית, עליהם מושתתת תוכנית המתאר של עוספיה, מבוסס על מספר סוגיות מפתח בתכנון ופיתוח היישוב, כשהמרכזיות שבהן: מיקסום הפוטנציאל הנובע ממיקומו הייחודי של היישוב בלב פארק הכרמל. הקירבה הפיסית בין היישוב לבין הפארק מהווה הזדמנות ליצירה של שיתופי פעולה, פיתוח תיירותי כלכלי ויצירה של מוקדי פנאי ונופש לרווחת האוכלוסייה.

ארגון המרחב, בין היתר ע"י פרישת ייעודי הקרקע כך שניתן יהיה להסדיר את הבינוי, להקצות שטחי ציבור בהיקף הולם ולהתוות מערך דרכים ותנועה להגברת הנגישות בתוך היישוב ואליו.

מתן פתרונות דיור והקצאת קרקעות מדינה לחיילים משוחררים ומחוסרי קרקע. החזון מכוון אל יישוב המספק לתושביו איכות חיים ופרנסה, נהנה ממיקומו הייחודי על רכס הכרמל בלב פארק הכרמל, מציע לתושביו מגוון שירותי ציבור, חינוך, תרבות, רווחה ופנאי ברמה גבוהה, הכל במסגרת שלד יישובי מוסדר עם מערכת תשתית תומכת.

תכנית המתאר המוצעת קובעת את המסגרת התכנונית הכוללת של הישוב לטווח ארוך ומהווה בסיס תכנוני להכנה ולאישור תכניות מפורטות התואמות אותה.

התכנית מציעה ארגון והסדרה של המרחב הפיזי והתפקודי ביישוב באמצעות מדרג עוצמות פיתוח לפי סיווג ומדרג השטחים, הסדרת כללי הפיתוח בנקודות המגע בין היישוב לבין הפארק, הסדרת הממשק בין שטחי המגורים לשטחים החקלאיים, גיבוש מנגנונים שיבטיחו אפשרות מימוש לדורות הבאים ועוד.

התכנית כוללת חלוקה למתחמים עיקריים והתייחסות ליעודי הקרקע השונים, לאופן הקצאתם ולשימושי הקרקע האפשריים בהם. התכנית מתייחסת להיקפי הבניה המותרים בכל מתחם, לאופי הבינוי, לשטחים הצבוריים הפתוחים ולשטחים למבני ציבור עיקריים, לתעסוקה, למסחר ולתשתיות העיקריות בתחום התכנית והמגבלות הנגזרות מהם.

כמו כן קובעת התכנית כללים לישומה. במסגרת מסמך ההבנות משנת 2006 ,שנחתם בין נציגי הישוב, רט"ג והממונה על המחוז דאז, גובשו המלצות לגבי שטחים הניתנים לגריעה מתחומי פארק הכרמל וכן לגבי שטחים שראוי לכלול בתחומי הפארק.

נקבע כי ייעודם של שטחים שייגרעו מפארק הכרמל יגובש במסגרת תכנית אב ומתאר. על כן, התכנית קובעת את תחום הפיתוח החדש בצורה ברורה ומובחנת על פי שיקולים תכנוניים ולפי רגישות השטח , כגון: טופוגרפיה, שמירה על קווי גובה, צמידות לכביש הטבעת, קרקעות מדינה ועוד. מאחר והיקפו של תחום הפיתוח החדש גדול בשיעור של 66% מתחום הפיתוח בתמ"מ נדרש הליך של שינוי בתמ"מ 2.

מבנה התכנית ודרך קריאתה: התכנית מורכבת מתשריט ומסמך הוראות, שהם מסמכים מחייבים ומנספחים נוספים שהינם מנחים.

התכנית מחלקת את העיר ליעודי קרקע מובילים. פרק 5 בהוראות קובע שימושים והוראות לגביהם. היעוד המוביל כולל מגוון של שימושים, אשר מיקומם המדויק יוגדר כיעודים ספציפיים ו/או יעודים מעורבים בתכנית המפורטת.

הוראות כלליות פרק 2.2, פרק זה קובע הוראות כלליות בנוגע לתכניות מפורטות ובכלל זה, גבולות תוכניות מפורטות, כללים להכנת תוכניות מפורטות ולאישורן, שיקולים ותבחינים שעל הוועדה המקומית לשקול בעת אישור תוכנית מפורטת, תנאים לאישור תוכניות מפורטות.

מתחמים פרק 2.6, המתחמים ומתחמי המשנה מסומנים בתשריט ובנספח המתחמים על רקע גושים חלקות. בפרק זה הוגדרו מאפייני כל מתחם, שימושים עיקריים, זכויות הבנייה המותרות בו, וניתנה התייחסות מיוחדת והנחיות ספציפיות לכל אחד מהמתחמים. ההוראות המיוחדות בפרק זה גוברות על ההוראות הכלליות שבפרק 5 ובפרק 2.2

תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת שאושרה טרם תחילתה של תכנית זו להלן: "תכנית תקפה, תעמוד בתוקפה על אף האמור בתכנית זו, כל עוד לא אושרה תכנית אחרת בתחומה.

ב. בתכנית מפורטת שתאושר מכח תכנית זו, להלן: "התכנית המפורטת" ניתן לקבוע כי כל תכנית תקפה, כמשמעה בתכנית זו, החלה על שטח התכנית החדשה, למעט תכנית זו בטלה.

ג. תכנית מקומית שהוחלט על הפקדתה לפני תחילתה של תכנית זו, רשאית הועדה המחוזית לאשרה או להפקידה אף אם אינה תואמת הוראות תכנית זו ובלבד שקיימה בה דיון נוסף ונימקה את החלטתה.

כל מסמכי התוכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

שטח שהוא חלק משטחו של הישוב, כמסומן בתשריט, אשר גבולותיו נקבעו לפי גבולות פיזיים/ גיאוגרפיים ברורים /או שימושים אופייניים או צורת תפיסת השטח או תפקוד במרחב היישובי הכולל ואשר לגביו יש התייחסות בהוראות התכנית ובמסמכיה.

מתחם, השטח המקורה הכולל במ"ר המותר לבניה מעל הקרקע, כולל שטחים עיקריים ושטחי שירות.

שטחי בניה, אזור המיועד לשימושי פנאי, ספורט ונופש ולמתקני תיירות ובילוי ייחודיים, למעט חדרי אירוח ומסחר קמעונאי.

אטרקציה תיירותית, תכנית למתחם במלואו, הקובעת עקרונות לאישור תכניות מפורטות, שיוכנו בתחומה בהתאם לתכנית זו. התכנית תתיחס בין היתר, לנושאי פרוגרמה לרבות הקצאת החלק היחסי של שימושים ציבוריים בתכניות המפורטות, לתחבורה ומערכות הדרכים, ולנושאי עיצוב עירוני, סביבה ונוף.

תכנית שלד, חניון הפתוח לציבור הרחב, בתשלום או שלא בתשלום, ואשר מקומות החנייה בו אינם מוצמדים למשתמשים מסויימים.

חניון ציבורי, יחידה המהווה חלק מדירת מגורים או בצמוד אליה עם כניסה נפרדת, אשר איננה משמשת מגורי קבע ומיועדת לשמש לאירוח תיירים, העומדת בתקני משרד התיירות ואשר שטחה לא יעלה על 50 מ"ר.

יחידת ארוח צימר, כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה, להלן "החוק" או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

מטרת התוכנית
א. יצירת מסגרת תכנונית לישוב בן כ 65,000 תושבים, תוך התווית המבנה המרחבי הראשי המוצע של -
הישוב, והגדרת היררכיה תפקודית ופיזית של מרכיביו.

ב. חיזוק הישוב כישוב תיירותי בלב פארק הכרמל

ג. שימור וחיזוק המעטפת הירוקה בהיקף הישוב ויצירת ממשק מגוון פעיל ומניב עם פארק הכרמל.

ד. התווית עקרונות התכנון לאזורי הפיתוח החדשים, ולטיפול תכנוני באזורי הבינוי הקיימים.

ה. קידום פיתוח מוקדים יישוביים לפעילות עסקית, אזרחית ותיירותית.

ו. התווית עקרונות תכנון והוראות לפיתוח המרחב הציבורי.

ז. התווית כלים לאיתור שטחים ציבוריים והקצאתם לרווחת האוכלוסייה.

ח. פיתוח שלד תחבורה יישובי לרבות פיתוח מערכת דרכים היררכית, הנשענת על ציר כביש 226 הקיים, משתלבת בטופוגרפיה המקומית, מאפשרת חיבור בין שכונות המגורים החדשות לבין המרקם הבנוי היישובי הקיים ומהווה בסיס תנועתי לקווי תחבורה ציבורית בשכונות המגורים המתוכננות.

עיקרי הוראות התוכנית

א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, שצ"פ, דרכים, מבנים ומוסדות ציבור

ב. קביעת מתחמים לתכנון מפורט

ג. קביעת הוראות והנחיות לתכניות מפורטות

ד.קביעת מסגרת שטחי הבניה וזכויות הבניה בכל אחד ממתחמי התכנית

ה.התווית כללים והוראות לפיתוח ולבניה רב דורית

ו.קביעת שטחי הציבור המרכזיים ומערכות התשתית הראשיות לסוגיהן.

ז.קביעת מערכת הדרכים, ובכלל זה עיגון דרכים מאושרות, הרחבת דרכים והתווית דרכים חדשות.

ח. קביעת שלביות הפיתוח.

קביעת תחום הפיתוח של הישוב באופן ברור ומובחן

שימושים עיקריים מגורים במגוון דפוסי בינוי וסוגי דירות

ב. שימושים משניים
דיור מוגן ובתי אבות.
מסחר מקומי/ קמעונאי המתאים באופיו לאזורי המגורים, שרותים אישיים כולל מרפאות ומכונים.

שטחי ציבור הכוללים מבנים ומוסדות ציבור כגון, מוסדות חינוך ותרבות, מבני דת, מוסדות בריאות, מבנים ומתקני ספורט הכל בהתאם להוראות המתחם הרלוונטי ולהוראות פרק 2

משרדים של בעלי מקצועות חופשיים.

תיירות ושימושים נלווים, בהתאם להוראות המתחם הרלוונטי ולהוראות פרק 2 לרבות צימרים בתנאים המפורטים בסעיף 2.2.2 ח' להלן.

שטחים פתוחים

דרכים מקומיות, חניה, שבילי אופניים, שבילים להולכי רגל ומתקני תשתית שכונתיים.

הוראות

א. זכויות הבניה, תמהיל השימושים המותרים בכל מתחם, היחסים ביניהם ותנאים לאישורם, בהתאם להוראות המתחמים בפרק 2

ב. תכניות מפורטות יקבעו, כי תנאי לערוב שימושים בבניין הוא נקיטת אמצעים למניעת מטרדים של שימוש כלשהו לשימוש אחר, לאחר קבלת חוות דעת של הגורם הסביבתי המוסמך.

שימושים עיקריים

אכסון מלונאי לסוגיו כולל בתי מלון, מלוניות ואכסניות. מסחר תיירותי, אטרקציות, הסעדה ושירותי תיירות נלווים.

שטחי ציבור הכוללים מבנים ומוסדות ציבור, מתקני ספורט, מוסדות החלמה, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים מקומיות, חניה, שבילי אופניים ושבילים להולכי רגל הכל בהתאם להוראות המתחם הרלוונטי ולהוראות פרק 2

מגורים, מעונות סטודנטים.

מסחר מקומי ושרותים אישיים לרבות מרפאות ומכונים.

חניונים ציבוריים פתוחים ו/או מקורים.

לא יותר שימוש לכפר נופש, חניון קמפינג ויחידות אירוח כפרי צימרים. 4.1.1 הוראות

א.השימושים התיירותיים ירוכזו באזורים הקרובים לציר הראשי ו/או לשטחים פתוחים בהתאם להוראות המתחמים הרלוונטיים, תוך הבטחת נגישות מיטבית.

ב.סך שטח הבניה למגורים באזורים המסומנים לתיירות יהיו כחלק משטחי הבניה למגורים המפורטים בהוראות למתחמים הפרק 2 להלן. בתכנית מפורטת תקבע שלביות הבניה שתבטיח את פיתוח המלונאות ופעילויות תיירות בכל מתחם.

ג. זכויות הבניה, תמהיל השימושים המותרים בכל מתחם, היחסים ביניהם ותנאים לאישורם, בהתאם להוראות המתחמים בפרק 2

ד. תכניות מפורטות במתחמי תיירות יערכו בהתאם לתקנים הפיזים של משרד התיירות לתכנון וסיווג מתקני איחסון תיירותי, ובתאום עם משרד התיירות.

מבנים ומוסדות ציבור 4.3.5 שימושים

א.מוסדות חינוך, תרבות, דת וספורט.
ב.מגרשי ספורט ומשחקים.
ג.מבני בריאות ורווחה כגון: בתי חולים, תחנות לבריאות האם והילד ותחנות לעזרה ראשונה.
ד.גני ילדים, מועדונים ומעונות יום.
ה.משרדים של הרשות המקומית.
ו.בתי אבות.
ז.דרכים מקומיות, חניה, חניונים פתוחים ו/או מקורים, שבילי אופניים ושבילים להולכי רגל.

הוראות
א.השטחים למבנים ומוסדות ציבור ישולבו עם שטחים ציבוריים פתוחים עד כמה שניתן.
ב.בתשריט התכנית מסומנים שטחי הציבור המרכזיים בלבד. שאר שטחי הציבור המקומיים, הנדרשים בכל מתחם, יתוכננו בהתאם לנספח הפרוגראמה לשטחי ציבור, המצורף לתכנית זו, ובהתאם להוראות המתחמים בפרק 2
ג.זכויות הבניה, והשימושים הציבוריים המותרים בכל מתחם יהיו בהתאם להוראות המתחמים בפרק.2
ד.תכנית מפורטת תשלב ככל הניתן בין שימושים ציבוריים שונים במגרשים המיועדים לשטחי הציבור, ותעודד ניצול רב שכבתי בבניינים, ובלבד שיובטח תפקודם התקין של כל אחד מהשימושים הכלולים בה.
ה.במגרשים ביעוד מבני ציבור שטרם פותחו, יותר שימוש למטרות חניה זמנית, עד להחלפתה בחניה בנויה תת קרקעית או על קרקעית במקומה הראוי. זאת בנוסף לנדרש עלפי תקן ובתנאי שלא תפגע אפשרות מימוש המגרש ביעודו המקורי.

שימושים עיקריים

מבנים ומוסדות ציבור על פי המפורט בסעיף 5.6.2 לעיל, רחבות ציבוריות להתכנסות.

מסחר לרבות עסקים ושירותים אישיים, חנויות, גלריות וסדנאות, בתי קפה, משרדים, מקומות להתכנסות לרבות מועדונים ואולמי שמחות, אולמות מופעים ובתי קולנוע .
ב.שימושים משניים מגורים, דיור מוגן, מעונות, בתי אבות וצימרים בכפוף לתנאים שיפורטו בסעיף 2.2.2 ח' להלן.
דרכים מקומיות, חניה לרבות חניונים ציבוריים פתוחים ו/או מקורים, שבילי אופניים ושבילים להולכי רגל.

הוראות כלליות
א.הדרכים המסומנות בתשריט הינן העורקים המרכזיים והמאספים בלבד וסימונן סכמתי .יתר הדרכים המקומיות והרחובות יתוכננו בהתאם להוראות פרק 2 ולנספח התנועה המצורף לתכנית זו, לרבות חתכי הדרכים. התוואי המדויק של הדרכים ייקבע במסגרת תכנון מפורט, בהתאם לתנאי השטח. ישמר עקרון הרצף התנועתי עם המתחמים הגובלים בהתאם לעקרונות תכנית זו, ובהתאם לנספחי התחבורה והנוף.

ב.לא יותרו הקמת בניין ו/או ביצוע עבודה אחרת בשטח דרך, פרט לעבודות הקשורות בסלילת הדרך, בהחזקתה ובתיקונה ופרט לריהוט רחוב, פיתוח סביבתי ומתקני תשתית ובתנאי שאין בכך פגיעה בבטיחות התנועה בדרך או בתפקודה.

ג. לא תותר הקמת תחנת טרנספורמציה בשטח דרך, אלא מתחת למפלס התנועה ובתנאי שתשוכנע הועדה המקומית בכורח הדבר.

ד. כל דרך תתוכנן בתכנון כולל כיחידה אחת )ללא קשר לשלבי הביצוע(. תכנית מפורטת למתחם, אשר עוברת בתחומו דרך החוצה מתחמים, תבחן תוואי אופטימלי לדרך המסומנת במתחם, שישמור על חיבור המשכה של הדרך במתחמים הסמוכים, כך שתישמר רציפות התנועה לאורכה.

ה. תכנית מפורטת, תכלול תכנית פיתוח לדרכים בתחומה והגדרת מפלסי המגרשים הגובלים ביחס לדרך. הוראות התכנית יכללו הוראות אשר יוודאו כי לא יינתנו היתרי בניה אלא בכפוף לפיתוח מקביל של הדרכים עליהן הם נשענים.

ו. הרחבת דרכים ארציות או שינוי בתוואי דרכים ארציות יעשו בתכניות לתשתיות לאומיות, או בתמאו"ת, או בתכניות דרך לפי ס' 223 לחוק.

ז. כל הרחבה או שינוי בתוואי הדרכים הארציות המסומנות בתשריט תכנית זו, לרבות גריעה או תוספת של מחלפים, יהווה שינוי לתוכנית זו לעניין סעיף 26 א)ג( לחוק. על אף האמור לעיל, שינויים נקודתיים ולא מהותיים, הנובעים מאילוצים הנדסיים או טכניים, לא יהוו שינוי לתכנית זו.

ח. קירות התמך תומכי דרכים יחופו באבן וישולבו בהם מעברי התשתיות. 4.51.3 דרך 911 שדרת הישוב הראשית

א.חתך הדרך 226 יתוכנן כמרחב ציבורי המעודד תנועה רגלית איכותית כשדרה וטיילת להולכי רגל. רוחבן של המדרכות לא יקטן מ 5.5 מ'. יותר ריהוט רחוב, תאורה ייחודית, שדרות עצים במדרכות - ובאי המרכזי.

ב. בחניות לאורך הרחוב ישולבו עצים ע"פ הנספח הנופי והתחבורתי.
ג.תכניות מפורטות של מתחמים הנושקים לדרך 226 הקיימת, יכללו התייחסות לחתך דרך 226  ולרציפותה.
ד.לאורך הדרך ובצמתים אל ומשכונות המגורים יוסדרו מעגלי תנועה או רמזורים.
ה.קו בניין מדרך 226 יהיה 5 מטר, למעט מבנים קיימים שיותרו בקו בניין 0 , ולמעט שטחים שבהם נקבע בתכניות מאושרות קו בניין קטן מ 5 מטר. -4.51.4

דרך עוקפת כפרים על פי תכנית ג/ 161
א.דרך זו לא תפותח כל עוד לא יוכח הצורך התחבורתי בה כפי שיקבע על ידי מוסדות התכנון כחוק.
ב.עד שדרך זו תפותח, ישמש תוואי הדרך כשטח פתוח בכפוף לאמור בסעיף 2.6.2 ח 6 )מתחם 2( להלן. דרך מס' 500 מאספת שכונות

א. התוואי הסופי של הדרך יקבע בתכניות מפורטות. חיבורה של הדרך לכביש 226 הקיים ולכביש העוקף המאושר בתכנית ג/ 236 ייעשה בתאום עם חברת נתיבי ישראל.

ב. התכנון המפורט של הדרך יכלול בין היתר, תכנון הסדרי תנועה לרבות תכנון הצמתים אליהן מתנקזת התנועה משכונות המגורים הסמוכות.

ג. הדרך תתוכנן כשדרה וטיילת הולכי רגל עם שדרות עצים במדרכות ובאי המרכזי.
ד. תכנון הדרך יעשה במשולב עם אדריכל נוף.
ה.בתכנון הדרך תובטח תנועת תחבורה ציבורית לרבות תחנות הסעה.
ו.כחלק מתוואי הדרך תתוכנן רצועה לשיקום נופי ברוחב של כ 20 מ' /לפי קווי הדיקור. -
ז.בקטעים בעלי חתך דרך של 60 מ', רוחב מדרכות לא יקטן מ 6 מ' ויותרו חניות מקבילות משולבות - בעצים.
ח.בקטעים בעלי חתך של 62 מ' רוחב מדרכות לא יקטן מ 6.5 מ', ולא יהיו חניות לאורכן. -
ט. הואדיות יגושרו על ידי גשרים, שיבנו במפתחים גדולים ככל הניתן.
י. קירות התמך של הדרך יחופו אבן, ברחוב ישולבו מצפורים מוצלים, ריהוט רחוב, תאורה דקורטיבית.

דרך מס' 100 דרך נופית תתוכנן כרחוב בחתך 22.5 מ' ע"פ הנספח הנופי והתחבורתי, עם טיילת / מדרכה להולכי רגל לכיוון הנוף, שרוחבה לא יקטן מ 6.65 מ', משולבת במצפורים ומדרכה ברוחב 6 מ' לכיוון הבינוי. תותר חניה - מקבילה משני הצדדים. בטיילת ובחניות יינטעו עצים. במדרכות ישולב ריהוט רחוב ותאורה ייחודית. הדרך תתוכנן בשילוב אדריכל נוף.

דרכים שכונתיות מקומיות

א. בתכנון הדרכים השכונתיות הראשיות , כפי שמסומן בנספח התנועה, תובטח תנועת תחבורה ציבורית לרבות תחנות הסעה.
ב.תכנון מפורט של דרכים ישולב עם גינון, נטיעות והשקיה וילווה בנספח נופי אשר יוכן בליווי אדריכל נוף.
ג.תינתן עדיפות להרחבת דרך קיימת ומאושרת על פני פריצת דרך חדשה, אם למטרת מעבר תחבורה ציבורית ואם למטרה אחרת .

דרכי גישה בשטחים חקלאיים, בשטחים פתוחים ובגן לאומי
א. פיתוח דרכי גישה בשטחים אלה יהיה באופן מצומצם ככל הניתן תוך המעטה במספר הדרכים, תוך שילוב ושיתוף המשתמשים, וברצועות צרות ככל הניתן.
ב.בדרכים אלה יועברו תשתיות ולא יפרצו דרכים נוספות לצורך זה.
ג.דרכי גישה אלה ישמשו ככל הניתן גם לרכבי חירום בכלל ולרכב כיבוי אש בפרט.
ד.לא תותר פריצת דרכים חדשות בפארק הלאומי אלא באישור רט"ג.

 

עוד בנושא  "סערת תוכנית המתאר בעוספיה הולכת לשלב האחרון"

עוד בנושא  "כל צעד מצד הועדה המחוזית יתקבל בעוספיה בהתנגדות " 

עוד בנושא " הוחלט לקדם תכנית מתאר לעוספיה ".

 

תגובות

1. א. מנסור לפני 1 שנה
כל הכבוד

מומלצים