בית המשפט דחה את העתירה של ספואן וכמיל

כבוד השופטת תמר שרון נתנאל, לאחר ששמעה את כל הטיעונים של כל הצדדים, בדיון שהתקיים במשך יותר משעתיים בבית המשפט המחוזי חיפה, החליטה לדחות את הבקשה של ספואן וכמיל איימן ובסאם וחייבה את העותרים בהוצאות.

28.06.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בית המשפט דחה את העתירה של ספואן וכמיל

 

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'

בפני
כבוד השופטת תמר שרון נתנאל

המבקשים
העותרים
1. כמיל כיוף
2. דני סאבא
4. באסם מרזוק
3. איימן ווהב
ע"י ב"כ עוה"ד רשף חן
נגד

המשיבים
1. בהיג' מנצור
2. מועצה מקומית עוספיה
ע"י ב"כ עוה"ד אופיר רשף
4. תאגיד המים מוצקין
ע"י ב"כ עוה"ד ברנט ועו"ד לוי
3. אפי דביר רו"ח – ממונה על תאגידי המים ברשות
המים
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף דאוד

החלטה

1. לפניי בקשה למתן צו ביניים שהוגשה במסגרת עתירה מנהלית, הנוגעת לתוקפו של הסכם 4 הצטרפות של המועצה המקומית עוספיא )להלן: "המועצה" או "עוספיא"( לתאגיד המים פלגי מוצקין 5 )להלן: "תאגיד המים" או "התאגיד"(. 6
7
בעתירה מתבקש בית המשפט לקבוע כי ראש המועצה - המשיב 1, לא היה מוסמך לחתום 8 9, על ידי ראש המועצה, ... בשם המועצה על הסכם הצטרפות לתאגיד המים מוצקין, שנחתם ביום 12 9 גזברית המועצה והחשב המלווה מצד אחד, והתאגיד מצד שני ואושר על ידי עו"ד א' רשף, היועץ 10 המשפטי למועצת המועצה )להלן: "הסכם ההצטרפות" או "ההסכם"(. 11 12

9. נטען, כי ההסכם בטל מאחר שהוא לא קיבל את אישור מליאת המועצה כנדרש בדין, לרבות 13 בצו המועצות המקומיות, תשי"א 12.1- וכי לכן, הממונה על תאגידי המים והביוב ברשות הממשלתית 14
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'


למים ולביוב )להלן: "הממונה"( אינו רשאי להעניק לתאגיד רישיון והתאגיד אינו רשאי לבצע פעילות 1 חיונית כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב תשס"א 9111- )להלן: "החוק"(. 2
3
3. העתירה הוגשה ביום 12.6.12 וביחד עמה הוגשה הבקשה למתן צו הביניים, בה מבוקש 4 להורות כי עד למתן החלטה בעתירה "יימנעו המשיבים מלפעול על יסוד הסכם ההצטרפות ומסמכי 5 ההתאגדות נשוא העתירה, ובפרט הימנע המשיב 3 מלהנפיק למשיבה 4 רישיון הפעלה בתחום 6 שיפוט המועצה המקומית עוספיא". 7
8
מבקשים 1 ו- 9 הם חברי מועצת עוספיא. מבקשים 3 ו- 4 הם תושבי עוספיא. 9
10
תמצית טענות המבקשים 11
12
4. הטענה העיקרית אשר בפי המבקשים היא, כאמור, חוסר סמכות של ראש המועצה לחתום 13 על הסכם ההצטרפות. נטען כי נוסח הסכם ההצטרפות שונה מהותית מנוסח קודם של הסכם 14 הצטרפות לתאגיד )להלן: "הנוסח הקודם"(, אשר הוצג בפני המועצה במספר ישיבות בשנת 9112 , כי 15 המועצה לא קיבלה חוות דעת משפטית לגבי הנוסח הקודם, כמצוות החוק וכן, כי היא אף לא אישרה 16 את ההסכם, אלא החלטותיה היו החלטות עקרוניות בלבד להצטרף לתאגיד, שלא התקבלו ביחס 17 להסכם התקשרות מפורט הכולל את כל התנאים הכספיים והאחרים, שכולל הסכם ההצטרפות. 18 לפיכך, כך נטען - חתימתו של ראש המועצה על הסכם ההצטרפות, איננה יכולה להישען על ההחלטות 19 שהתקבלו באותן ישיבות מועצה. לטענתם, היה על ראש המועצה להביא את הסכם ההצטרפות 20 לאישור המועצה וכן להביא בפני המועצה חוות דעת משפטית מפורטת, בכתב, בטרם נחתם ההסכם. 21
22
טענה זו מתבססת גם על כך, שמדובר בהתחייבות מהותית בעלת אופי מנהלי-ציבורי, בעניין 23 הנוגע לסמכות סטטוטורית של הרשות וכן להעברת מקרקעין. 24
25
עוד נטען, כי על אף שסקר הנכסים מהווה את הבסיס העובדתי לקביעת התנאים הכספיים 26 של הסכם הצטרפות, סקר הנכסים עליו נסמך ההסכם הוא סקר ישן משנת 9112 , ללא שנערך סקר 27 עדכני. 28
29
.. לעניין התנאים הדרושים למתן צו זמני, נטען כי העתירה מבוססת עובדתית וכי סיכוייה 30 להתקבל טובים. 31
32
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'
3 מתוך 11
כן נטען, כי אם לא יינתן הצו ויינתן רישיון הפעלה לתאגיד, עלול להיווצר מצב של מעשה 1 עשוי, בלתי הפיך, שלא יהיה ניתן לתיקון, גם אם העתירה תתקבל וייקבע שראש המועצה לא היה 2 מוסמך לחתום על הסכם ההצטרפות. 3
4
כן נטען, כי "מאזן הנוחות" נוטה בבירור לטובת המבקשים, שכן הבקשה היא לשמר מצב 5 קיים, וכי הנזק המרבי, שייגרם במקרה של דחיית העתירה, היא דחייה קצרה של ההצטרפות לתאגיד. 6
7
תמצית טענות המשיבים 8
9
6. בפי המשיבים 1 ו 9- )להלן: "המועצה"( מספר טענות סף וכן טענות לגופו של עניין. בשלב זה 10 אינני רואה לפרט את כל טענות הסף ואסתפק בהתייחסות לחלק מהן; 11
12
טוענת המועצה, כי העובדה שראש המועצה עומד לחתום על הסכם ההצטרפות, הוּ דעה לחברי 13 המועצה בישיבה שהתקיימה ביום 92.4.12 , בעוד שהעתירה הוגשה רק ביום 12.6.12 היינו - בחלוף 31 14 ימים. עוד נטען, כי גם אם נ ׅ מנה את הימים מהיום בו המבקשים עצמם טוענים שנודע להם על 15 -)6... חתימת הסכם ההצטרפות )בהודעה שמסר ראש המועצה בישיבת המועצה שהתקיימה ביום 12 16 עברו 34 ימים. 17
18
טענת השיהוי מבוססת גם ובעיקר, על הדחיפות שקיימת בנושא, לאור כך המועד האחרון 19 לאישור הממונה את הסכם ההצטרפות ומתן רישיון הפעלה, הוא 31.6.12 . הוטעם, כי ביום 12.6.12 20 אישר הממונה את הסכם ההצטרפות, כך שהנפקת הרישיון היא עניין טכני ובנסיבות העניין ונוכח 21 השיהוי, לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור. 22
23
2. לעניין חוקיות אישור ההסכם נטען, כי החלטות המועצה התקבלו כדין )צורפו תצהירים 24 מטעם חברי הועדה הממונה לעניין תוכן ישיבות המועצה, בנוסף לפרוטוקולים שצורפו(, וכי על אף 25 שלא ניתנה חוות דעת משפטית בכתב, הושמעה לחברי המועצה חוות דעתו של היועץ משפטי )עו"ד 26 רשף( ושל רואה חשבון, מומחה לעניין . 27
28
עוד נטען, כי גם אם ייקבע כי נפל פגם בהתנהלות, לא נפל פגם בשיקול הדעת של הרשות, לא 29 מצויה בו חריגה קיצונית במתחם הסבירות, פעולות המועצה, הנהנית גם מחזקת התקינות המנהלית, 30 לא נעשו בחוסר סמכות והן אינן נגועות בשיקולים זרים. לעניין הסתמכות על סקר נכסים משנת 9112 31 נטען, כי אין בכך כל פסול, מה גם שעריכת סקר חדש רק תרע את מצב המועצה, שכן ערכם של הנכסים 32 יורד במהלך השנים, עקב בלאי ופחת. 33
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'
4 מתוך 11
1
8. לעניין סיכויי העתירה וכן מאזן הנוחות נטען, כי על רשות מקומית מוטלת חובה על פי דין 2 להקים תשתית מים וביוב ולספק שירותי מים וביוב בתחומה וכי עוספיא אינה מסוגלת לעמוד 3 בחובתה זו, דבר היוצר, זה שנים רבות, מפגעים תברואתיים חמורים )הובאו דוגמאות לכך(. הפרת 4 חובות תחזוקה ותפעול של מערכת מים וביוב עולה כדי עבירות פליליות ואין למועצה יכולת לפתור 5 בעיות אלה ללא הצטרפות לתאגיד, ללא איזון התקציב באמצעות המענקים שיתקבלו, דבר שיפגע 6 קשות בתושבי עוספיא. 7
8
2. לעניין מאזן הנוחות נטען כי, ככל שאישור הממונה לא יתקבל עד ליום 31.6.12 תפסיד 9 המועצה את המענקים הכספיים המשמעותיים שהיא אמורה לקבל עם הצטרפותה לתאגיד וכי מצבה 10 הכלכלי של המועצה קשה ביותר וכי היא אינה מסוגלת לספק לתושביה, בעצמה, את השירותים 11 הבסיסיים ביותר ובכללם, שירותי ביוב ומים. כל חודש שעובר ללא שהמועצה מתאגדת, נוצר גרעון 12 נוסף בסך של כ – 432,111 ₪ וכי מתן צו הביניים יהפוך את הסכם ההצטרפות ללא ישים. 13
14
מצב הביוב בעוספיה חמור ביותר, קימות תשתיות בסיסיות ומינימליות, אשר אף הן אינן 15 תקינות, דבר הגורם לגלישות מי ביוב, חלחול שפכים לאדמה וזיהומים. מכון השאיבה לביוב בעוספיא 16 קרס לפני ימים מספר ושפכים החלו לגלוש ממנו. התאגיד סיפק והתקין משאבה מיוחדת והשמיש את 17 תחנת השאיבה עד לפתרון קבע שאמור לכלול שיפוץ ובנייה מחדש של התחנה. ככל שיינתן צו ביניים 18 וההסכם לא יופעל, ייטול התאגיד את המשאבה שהתקין ולעוספיא אין תקציב להתקין משאבה 19 חדשה. 20
לפיכך, מתן צו ביניים יגרום לפגיעה אנושה באינטרס הציבורי שבהבראת המועצה ובהסדרת 21 משק המים והביוב בתחומה. 22
23
11 . עוד נטען, כי האיחור בהגשת העתירה גרם לשינוי מצב המועצה, כי מדובר במעשה עשוי, וכי 24 התאגיד החל בתכנון כניסתו לעבודה וכי אישור תקציב המועצה תלוי גם ובעיקר בהסכם ההצטרפות, 25 וכי אם הוא לא יאושר, תסתיים כהונת חברי מליאת המועצה, על כל ההשלכות שיש לכך. 26
27
11 . משיב 3 מבקש, גם הוא, לדחות את הבקשה. לטענתו הסכם ההצטרפות נחתם כדין, לאחר 28 הליך ארוך ומעמיק, שהחל בשנת 9111 ושבסופו החליטה המועצה להצטרף לתאגיד. תוך הפנייה 29 לסעיף 3 לחוק תאגידי מים וביוב, נטען, כי לראש הרשות המקומית זכות וטו בהחלטה על הצטרפות 30 לתאגיד וצויין כי ראש המועצה המקומית בשנת 9112 , מר וג'יה כיוף )להלן: "ראש המועצה הקודם"( 31 תמך במהלך, כפי שעולה מפרוטוקול ישיבות המועצה. נטען כי במהלך כל השנים התקיימו מגעים בין 32 כל הגורמים הרלבנטיים אך לא ניתן היה לקדם את ההליך, עקב מאבקים פוליטיים פנימיים במועצה. 33
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'
5 מתוך 11
1
צוין כי ועדת חקירה שהוקמה באוקטובר . 911 לבחינת תפקוד המועצה קבעה במסקנותיה, 2 שהוגשו ביום 4.3.16 , כי אחד הגורמים למצב הגירעוני של המועצה הוא פעילות חברי מועצת המועצה, 3 המונעים מראש המועצה ליישם את ההצטרפות לתאגיד. בעקבות מסקנות הוועדה, החליט שר הפנים 4 שלא לסיים את כהונתו של ראש המועצה הקודם, בכפוף למספר תנאים, וביניהם השלמה ויישום 5 ההצטרפות לתאגיד מים וביוב )נספח 3 לתשובת התאגיד(. התאגיד מפרט את המגעים בינו לבין 6 המועצה, את גיבוש ההסכם ואת ההחלטות שהתקבלו במליאת המועצה. נטען כי אין שינוי משמעותי 7 בין ההסכם שהועבר לעיון חברי המועצה ושאושר על ידה ובין הסכם ההצטרפות. 8
9
19 . התאגיד פירט את ההשקעות שהושקעו על ידו במהלך התהליך וכן את הפעולות שעשה לאחר 10 חתימה על הסכם ההצטרפות, שנעשו באישור הממונה. 11
12
התאגיד חוזר על חלק מהטענות שנטענו על ידי המועצה, לרבות טענת השיהוי וכן טוען, כי 13 הוא שינה מצבו לרעה, לאחר שהמועצה קיבלה, עוד בשנת 9112 , החלטה להצטרף לתאגיד, וכן עקב 14 ההשקעות שהשקיע לצורך יישום החלטה זו ולאחר חתימה על הסכם ההצטרפות, כאמור. 15
16
13 . נטען כי סיכויי העתירה להתקבל נמוכים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים, אשר ייגרם 17 להם ולתאגיד בכללם, נזק בלתי הפיך אם יינתן הצו, בעוד שהמבקשים לא הצביעו על נזק כלשהו 18 שייגרם להם, בוודאי לא נזק בלתי הפיך. 19
20
נטען שייגרם נזק גם לצדדים שלישיים, שלא צורפו להליך, זאת עקב עצירת פרויקט לשדרוג 21 מט"ש ניר עציון, אשר עוספיא מחזיקה ב %. 9 מהבעלות בו, ובימים אלה שותף התאגיד בפרויקט 22 לשדרוג המט"ש בהיקף של כ- 121 מ' ₪. נטען, כי מאחר שאין ביכולת המועצה לממן בעצמה את 23 חלקה של עוספיא בפרויקט, יביא הדבר לעצירת הפרויקט, בעוד שעם הצטרפות עוספיא לתאגיד, 24 התאגיד יממן את חלק המועצה בפרויקט. 25
26
14 . כן נטען לחוסר תום לב, בהגשת העתירה, בשל האמור בתצהירו של וג'יה כיוף, ראש המועצה 27 הקודם, הסותר, לטענת התאגיד, את הדברים הכתובים בפרוטוקול ישיבות המועצה בראשותו, ובפרט 28 להצהרתו בישיבה שנערכה ביום 2.9.12 , ולכן אין להעניק סעד לעותרים הבאים בידיים לא נקיות 29 ומתוך מניעים זרים. 30
31
1. משיב 4 הותיר את ההכרעה בבקשה לשיקול דעת בית המשפט, תוך שציין כי המשיב ואגף . 32 התקציבים במשרד אגף האוצר הוציאו נוהל תמיכות, המעניק תמיכה לרשויות מקומיות המצטרפות 33
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'
6 מתוך 11
לתאגידי מים, הקובע מענקים שונים וכי יום 31.6.12 נקבע כמועד אחרון לצירוף רשויות לתאגידים, 1 על פי נוהל זה )הנוהל צורף כנספח א' לתגובה(. הובהר, כי בשלב הנוכחי, אין ודאות שמתן התמיכות 2 יימשך ואם יימשך, אין ודאות ששיעורן יהיה זהה. 3
4
השתלשלות הטיפול בהצטרפות לתאגיד 5
6
16 . אביא להלן תמצית "רזה" של העובדות העולות מהחומר הרב שהובא בפניי, הדרושות לשם 7 הכרעה בבקשה; 8
9
12 . נושא ההצטרפות לתאגיד עלה להצבעה עקרונית, עוד בישיבת המועצה מיום 12.3.11 , שאז 10 הצביעו חברי המועצה, פה אחד, בעד הצטרפות לתאגיד )נספח 1 לתשובת המועצה(. בשנת 9112 נערך 11 גם סקר הנכסים, ממנו )ומהוראות הדין( נגזרו הערכים הכספיים שבהסכם, ללא שנערך סקר נוסף. 12
13
18 . בחודש אוקטובר . 911 , נוכח גירעונות כבדים וחוסר תפקוד, לרבות אי אישור תקציב, הוקמה 14 ועדת חקירה לבחינת תפקודה של המועצה ובשנת 9116 הופסקה כהונתם של חברי המועצה. לאחר 15 שימוע הוחלט להותיר בתפקידו את ראש המועצה הקודם, בכפוף לכך שתיושם תכנית הבראה שהוכנה 16 בשנת 9114 ובכללה - הצטרפות לתאגיד מים וביוב )ראו סעיפים 29 ו- 23 להמלצה נספח 4 לתשובת 17 המועצה(. 18
19
לאחר מכן נדון נושא ההצטרפות לתאגיד, במהלך חמש ישיבות מועצה, שהתקיימו בשנת 20 1 ו- 1.3.12 ( והתקבלו בהן החלטות. באותה תקופה ..9.12 ;2.9.12 ;18.1.12 ; 9112 )בתאריכים: 1.1.12 21 כיהן ראש המועצה הקודם בתפקיד ראש הרשות. 22
23
בישיבה מיום 1.1.12 הוחלט להזמין, לישיבה הבאה, איש מקצוע להסביר על נושא התאגיד, 24 יתרונות וחסרונות וכך נעשה; לישיבה מיום 18.1.12 הגיע מר אחמד קתילאת, רואה חשבון ועורך דין, 25 מומחה לנושא תאגידי מים וביוב, אשר הביא בפני חברי המועצה סקירה ביחס למועצה ולהצטרפות 26 לתאגיד, נשאלו שאלות וניתנו תשובות. לאחר מכן אישרו חברי המועצה, פה אחד, להצטרף לתאגיד. 27
28
1 )נספח 11 לתשובת המועצה( הציג ראש המועצה הקודם את החוזה עם .. בישיבה מיום 9.12 29 התאגיד וביקש מחברי המועצה לבדוק אותו. בישיבה שלאחר מכן, שהתקיימה ביום 1.3.12 )נספח 11 30 לתשובת המועצה( אמר ראש המועצה הקודם שלדעתו לא ניתן להבריא את המועצה ללא הצטרפות 31 לתאגיד, וציין, כי "... במצב הנוכחי אי אפשר להתגבר על המצב הכספי של הרשות ללא התאגיד...". 32 בישיבה נכחו מנכ"ל התאגיד, והיועץ המשפטי, עו"ד רשף, אשר סיפקו הסברים והשיבו לשאלות. 33
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'
7 מתוך 11
לאחר מכן שוב התקבלה החלטה, פה אחד, להצטרף לתאגיד. בין לבין קודם נושא ההצטרפות לתאגיד 1 מול הגורמים השונים הרלבנטיים. 2
3
12 . ההסכם שהוצג בפני חברי המועצה, היה בנוסח ההסכם הקודם )ללא פירוט מספרי של 4 התמורה שתשולם למועצה, המופיע בנספח 19 לתשובת המועצה(. 5
6
91 . ראש המועצה הקודם הפסיד בבחירות האחרונות )שהתקיימו בחודש נובמבר 9118 ( ובמקומו 7 נבחר משיב 9 כראש המועצה. 8
9
91 . ביום 94.19.18 , על פי תיקון 19 לחוק תאגידי מים וביוב, נדרשו רשויות מקומיות שאינן 10 בתאגיד, להשלים את תהליך ההצטרפות עד ליום 31.6.12 )ראו הודעת הממונה, נספח 33 לתשובת 11 המועצה(. ככל שהמועצה לא תצטרף לתאגיד, היא תצורף, אוטומטית, לתאגיד מי-כרמל, בתנאים 12 פחות טובים וללא המענקים שתקבל עם ההצטרפות לתאגיד פלגי מוצקין. 13
14
99 . בישיבת המועצה, שהתקיימה ביום 92.4.12 הודיע ראש המועצה כי הוא עומד לחתום על 15 6, בישיבה של מליאת ... 9. ביום 12 ... ההסכם עם התאגיד )נספח 94 (. החוזה נחתם, כאמור, ביום 12 16 המועצה, הודיע ראש המועצה, כי ההסכם נחתם. 17
18
רשות המים הודיעה למועצה, כי הרישיון לפעילות יונפק ביום 31.6.12 )מייל - נספח 96 19 לתשובת המועצה(. הממונה אישר כי ההסכם הובא להתייחסותו, כי תכניו נבדקו על ידי אנשי המקצוע 20 ברשות המים והם מקובלים עליו. )מייל - נספח 92 לתשובת המועצה(. 21
22
דיון ומסקנות 23
24
93 . על המבקש סעד זמני )וצו ביניים בהליך מינהלי, בכלל זה( לשכנע את בית המשפט, על פי 25 ראיות מהימנות לכאורה, כי סיכויי התובענה, במסגרתה הוגשה הבקשה, גבוהים וכי אם לא יינתן 26 הצו, ייגרם לו נזק משמעותי, בלתי הפיך. עליו לשכנע, כי ב"מאזן הנוחות", ידו על העליונה, היינו כי 27 מאזן הנוחות נוטה לטובתו - כי הנזק שיגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו אינו שקול כנגד הנזק שיגרם 28 לו, אם הצו לא יינתן )ראו: )ראו תקנה 369 )ב( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1284- ; רע"א 29 3.62611 אלו עוז בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ ) 9861669111 (; רע"א . 821661 מימון נ' רייטר 30 .) 986196911 (; רע"א 1826619 מטרת מיזוג חברות בע"מ ואח' נ' אולטרה שייפ מדיקל ) 13.3.9119 .( 31 עוד יש לזכור, כי צו מניעה הוא סעד מן היושר, אשר לא יינתן למי שבא לבית המשפט בידיים לא 32 נקיות. 33
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'
8 מתוך 11
1
בין שני התנאים - עילה טובה, לכאורה ומאזן הנוחות קיימת "מקבילית הכוחות" הידועה. 2 כלומר - ככל שהמבקש יצביע על סיכויים גבוהים להצליח בהליך, כך ניתן להקל בתנאי של מאזן 3 הנוחות ולהיפך - ככל שהמשיב ישכנע כי הנזק שייגרם לו רב יותר, אל מול הנזק שייגרם למבקש, או 4 בלתי הפיך - יהיה מקום לתת לכך משקל רב יותר. )ראו: רע"א 9896616 שלמה אליהו אחזקות בע"מ 5 נ. ישעיהו לנדאו אחזקות 3991 בע"מ ) 6.6.9116 (. רע"א 3932613 גילי ויואל עזריה בע"מ נ' החברה 6 19.1 (; ע"א 439616 . סמואל נ' אליהו ) 18.11.9112 (; רע"א 4186618 .. הכלכלית אשקלון בע"מ ) 9113 7 9(. יחד עם זאת, על המבקש לעמוד ברף מינימאלי .. עבד אלמחסן קוטינה נ' נביל סיאם ) 16.9118 8 בנוגע לכל אחד מהתנאים בנפרד, שאם לא כן לא יהיה מקום למתן סעד זמני. 9
10
94 . על רקע כללים אלה שקלתי את טענות הצדדים ואת כל אשר בפניי ומצאתי לדחות את 11 הבקשה. 12
13
9. אפתח בכך שאומר, כי בנסיבות העניין, הוגשה העתירה בשיהוי, הפועל נגד המבקשים . 14 בבקשתם זו; 15
16
תקנה 3 לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים )סדרי דין( תשס"א 9111- )להלן: "התקנות"( 17 קובעת כי עתירה תוגש במועד שנקבע לכך בדין, ואם לא נקבע מועד, יש להגישה "בלא שיהוי, לפי 18 נסיבות העניין, ולא יאוחר מ- 34 ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל 19 הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם". 20
21
תקנה 4 לתקנות מוסיפה וקובעת: "בית המשפט רשאי לדחות עתירה אם ראה כי בנסיבות 22 ." העניין היה שיהוי בהגשתה, אף אם הוגשה בתוך אחד המועדים לפי תקנה 4 23
24
המשיבים טוענים, כאמור, כי נודע לעותרים על כוונת ראש המועצה לחתום על הסכם 25 ההצטרפות עוד ביום 92.4.12 וממועד זה ועד להגשת העתירה ) 12.6.12 (, עברו מעל . 4 ימים, אולם גם 26 6, הרי מאחר שהמועד האחרון ... אם אביא בחשבון שנודע לעותרים על חתימת ההסכם רק ביום 12 27 לאישור ההסכם הוא 31.6.12 , הרי שהגשת העתירה לאחר עבור 49 ימים ופחות משבועיים לפני המועד 28 האחרון המאפשר הצטרפות בתנאים הנוכחיים, יצרה לחץ זמנים שאינו מאפשר מרווח פעולה. עם 29 זאת, לא רק משום כך אדחה את הבקשה, אלא משום נימוקים לגופה; 30
31
96 . סיכויי העתירה - השאלה העיקרית היא האם הסכם ההצטרפות נחתם על ידי ראש המועצה 32 בסמכות אם לאו. כאמור - עיקר טענותיו של ב"כ המבקשים בעניין זה מתבסס על ההבדלים בין נוסח 33
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'
9 מתוך 11
הסכם ההצטרפות לבין הנוסח הקודם, על השאלה האם הנוסח הקודם אושר על ידי מליאת המועצה 1 או שמא רק אושרה עקרונית הצטרפות לתאגיד והאם הליך האישור היה תקין. 2
3
92 . ב"כ המבקשים טען בתוקף כי הסכם ההצטרפות שונה מהותית מההסכם הקודם שהוצג בפני 4 המועצה, זאת - הן בנוסח חלק מהסעיפים והן בכך שמצויים בו ערכים כספיים, שאינם נמצאים בנוסח 5 הקודם, שהיה ריק מערכים. 6
7
בדיון שהתקיים בפני ביום 92.6.12 , פירט ב"כ המבקשים, לבקשתי, את ההבדלים המהותיים 8 שהוא מצא בין שני הנוסחים ובדקתי אחד לאחד את ההבדלים עליהם הצביע. 9
10
לעניין הבדלי הנוסח אומר, כי הם ידונו במסגרת הדיון בעתירה, אך בשלב זה אין הבדלים 11 אלה מבססים סיכויי הצלחה בעתירה, שיש בהם כדי להצדיק מתן צו ביניים, בשים לב גם לשאר 12 השיקולים. לעניין הערכים המספריים יש לומר, כי הם נגזרים מסקר הנכסים )שנראה כי שימוש בו 13 דווקא מיטיב עם המועצה והתושבים( ומהוראות הדין וההסכם, על ערכיו, עובר אישור של הממונה. 14 לפיכך, בשלב זה ונוכח שאר השיקולים שיש לשקול בעת דיון בבקשה לצו זמני, אין טענות אלה 15 מצדיקות מתן צו ביניים. 16
17
98 . לא נעלמה מעיניי טענת ב"כ המבקשים לפיה סעיף . 3 להסכם ההצטרפות דורש אישור של 18 ההסכם במליאת המועצה, אולם פרשנותו של סעיף זה והשאלה אם היה די, לצורך כך, באישור שכבר 19 התקבל בשנת 9112 , לנוסח הקודם )כפי שטוענת המועצה(, ראוי שיידונו במסגרת העתירה ולא בשלב 20 זה. 21
22
92 . מאזן הנוחות - סבורה אני כי מאזן הנוחות נוטה, באופן דרמטי, לטובת המועצה ותושבי 23 עוספיא. מהטיעונים שהעלו המשיבים ומהמסמכים שצורפו על ידם, עולה בבירור כי מתן צו ביניים, 24 יביא, לכל הפחות, לעצירת ההצטרפות לתאגיד )וככל הנראה לביטולה, נוכח הצירוף האוטומטי 25 לתאגיד אחר( וכן, ככל הנראה לאובדן מענקים משמעותיים למועצה, זאת - נוכח כך שהסדר 26 המענקים, כפי שהוא היום, מגיע לסיומו ביום 31.6.12 , ונוכח דברי הממונה לפיהם אין ודאות שהוא 27 יימשך, בוודאי לא בסכומים בהם מדובר היום. 28
29
במסגרת הנזקים שיש להביא בחשבון באיזון בין הצדדים, יש לתת את הדעת גם למצב הקשה 30 מאוד של מערכת הביוב בעוספיא, לכך שאין לעוספיא אפשרות להשקיע כספים לשיקום המערכת, 31 לכך ש רק לפני מספר ימים, היא נאלצה להיעזר בתאגיד בעת קריסת תחנת השאיבה, ולכך שככל 32 שההסכם לא יאושר ולא ייצא לדרך, לא יינתנו המענקים ולכן גם לא יאושר תקציב למועצה, על כל 33
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'
11 מתוך 11
המשתמע מכך. התוצאה מכך תהא, שסבלם של התושבים והסכנות הבריאותיות הנובעות ממערכת 1 ביוב כה ירודה, יימשכו, ככל הנראה עוד חודשים רבים, אם לא יותר מכך. 2
3
31 . במאזן הנזקים יש להביא בחשבון גם את הנזקים שיגרמו לתאגיד אם לא יאושר ההסכם וכן 4 נזקים שייגרמו, לפי טענת התאגיד שלא נסתרה, גם לצדדים שלישיים, שלא צורפו להליך. אמנם אם 5 יאושר ההסכם ולאחר מכן תתקבל העתירה, נראה שיגרמו לתאגיד נזקים רבים יותר, אולם אין אלה 6 נזקים שייגרמו למבקשים, ואילו התאגיד מצדד בעמדת המועצה. 7
8
31 . מנגד, הנזקים שייגרמו לעותרים מאי מתן צו הביניים, אינם נזקים כלכליים או "מוחשיים". 9 הנזקים היחידים להם טוענים המבקשים הם נזקים לשלטון החוק ולדמוקרטיה המקומית, עקב 10 הפרת הוראות החוק. אכן, אין להקל ראש בחשיבות שלטון החוק ושמירה על התנהלות דמוקרטית, 11 אולם נזקים אלה אינם שקולים נגד הנזק שייגרם למועצה ולתושבי עוספיא ולאחרים, אם יינתן הצו. 12
13
39 . לסיום אציין, כי ב"כ המבקשים טען כי המועצה יכולה להביא את ההסכם לאישור מליאת 14 המועצה ביום ראשון הקרוב - 31.6.12 וכי, ככל שיאושר במועצה, הוא יאושר על ידי הממונה ולא 15 ייגרם למשיבים כל נזק. 16
17
בדיון שהתקיים בפניי עלה, כי קיימים, ככל הנראה, לחצים פוליטיים ואחרים וכי ייתכן 18 שכתוצאה מכך ההסכם לא יאושר, כך שנראה שיש מקום להטיל ספק בתום הלב של המבקשים 19 המציעים זאת. לא למותר לציין, כי טענה זו מוקשית, שהרי ברי כי עד ליום ראשון הקרוב )מצויים 20 אנו ביום חמישי(, לא ניתן להספיק להכין חוות דעת בכתב לגבי ההסכם ולאפשר לחברי המועצה לקבל 21 הסברים, זאת - בניגוד לחלק מטענות המבקשים לגבי הליך אישורו של ההסכם הקודם. כיצד, אפוא, 22 טוענים המבקשים, על אף פגם זה, כי די יהיה אם ההסכם יאושר במליאת המועצה שתתכנס ביום 23 ראשון הקרוב? 24
25
33 . סופו של דבר, לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה. 26
27
המבקשים ישלמו, ביחד ולחוד, לכל אחד מהמשיבים )משיבים 9-1 ייחשבו כמשיב אחד(, 28 .₪ ., הוצאות הבקשה בסך 111 29
30
ההוצאות ישולמו תוך 31 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום 31 ועד לתשלום המלא בפועל. 32
33
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 31114-60-11 כיוף ואח' נ' מנצור ואח'
11 מתוך 11
1
. 34 . העתירה נקבעת, בזה, לדיון ליום 14.1.11 בשעה 61:66 2
3
ככל שמי מהמשיבים מבקש להגיש כתב תשובה )מעבר לזה שהוגש בבקשה לצו ביניים, עליו 4 . לעשות כן עד לא יאוחר מיום 11.2.12 5
6
7
8המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, בדחיפות. 9
10ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ט, 92 יוני 9112 , בהעדר הצדדים. 11

 

תגובות

7. כיופי לפני 11 חודשים
לחברי המועצה גברים כל הכבוד
6. الحق לפני 11 חודשים
عملتو حيرم ديني على وجيه كيوف
5. מואטן לפני 11 חודשים
התאגיד בעוספיא אושר ע"י בית המשפט
4. אזרח לפני 11 חודשים
זה לא נגמר כאן
3. עספאוי לפני 11 חודשים
החלטת בית המדפט
2. תושבים למען עספיא לפני 11 חודשים
משפט וצדק לעספיא ותושביה..
1. תושב לפני 11 חודשים
סיר הרשע

מומלצים