התושבים הפכו לעובדי קבלן האשפה בעל כורחם

בדאלית אל כרמל ועוספיה מכת איסוף האשפה בלתי נתפסת, אם הדיירים לא מוציאים את פחי האשפה לרחוב עובדי הקבלן לא נכנסים ואוספים את האשפה, את הפחים שמרוקנים עובדי האשפה משליכים לאמצע הכביש ולצד מבלי להחזיר למקום, זה לא מה שיש בחוזה.

29.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
התושבים הפכו לעובדי קבלן האשפה בעל כורחם

תמונה אחרי איסוף אשפה

 

אין דין ואין דיין, מה שבאמת קורה זה בלתי מתקבל על השכל הישר, התושבים נדרשים להוציא את פחי האשפה מהחצרות לרחוב, אחרת האשפה נשארת לעד.

קשישה מדאלית אל כרמל יצאה בשעת לילה וקראה לעובד לקחת את הפח מהכניסה של הבית, העובד פנה אליה בכעס למה את לא מוציאה את הפח לכביש?, הקשישה הכועסת שאלה את העובד הצעיר איך אני יכולה להוציא את הפח במצבי?.

עדויות רבות של דיירים שמתגוררים בדאלית אל כרמל ועוספיה שבאים בתלונות על התנהלות קבלן האשפה בכל המשתמע מאיסוף פחי האשפה והחזרתם, מה שלא קורה בפועל.

חשוב להבהיר שעל פי חוק יסוד איסוף אשפה של המשרד להגנת הסביבה, חובה על הקבלן הזוכה למלא אחרי הוראת הסביבה, גם אם הרשות חייבת כספים, או שיש סכסוך כלשהו, החוק מחייב לאסוף את האשפה מהבתים ולא להתנהג בצורה בה מתנהלים הדברים בשני הכפרים בכרמל.

איך יתכן שחוזה כזה אושר ומי הסכים לחוזה כזה ולמה זה קורה לקופה הציבורית?, איפה האחראים שאמורים לנהל את זה בצורה תקינה?, איפה החשב המלווה של הרשות ונבחרי הציבור שאמורים להגן על האזרחים?.

 

 

 

להלן סריקה לנקודות החשובות בחוזה קבלנות קבלן האשפה

מועצה מקומית דאלית אל כרמל התקשרה עם חברה לפינוי אשפה בשם מצדר בע"מ מכפר סבא במכרז מס' 16/2014 לאיסוף וסילוק אשפה ופסדים, גזם ופסולת גושית ויבשה, ועל פי החלטת ועדת המכרזים של המועצה מיום 4/1/2015 נקבעה הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה במכרז והמליצה לראש המועצה לקבל הצעת הקבלן ולאשרה.

החוזה נחתם ע"י הקבלן וראש המועצה ועוד בכיר במועצה והחשב המלווה חתם על החוזה רק ביום 9/8/2015 , אבל בכותרת החוזה לא נרשם תאריך, זה מעלה סימני שאלה.

תוקף החוזה 3 שנים מיום 1/5/2015 ועד 30/4/2018 עם אופציה להארכה ל 3 תקופות נוספות, כל אחת 12 חודשים ועל המועצה להודיע לקבלן על הארכת התוקף של החוזה 60 יום לפני פקיעת החוזה.

חוזה ההתקשרות בעוספיה לא שונה מהחוזה של דליה.

ואלה הסעיפים החשובים בחוזה :

 • סעיף2 : הקבלן יבצע באופן שוטף את העבודות

1- איסוף וסילוק אשפה ופסדים וסילוקם והטמנתם לפי הדרישות המפורטות בחוזה ונספחיו .

2- איסוף והובלת גזם ופסולת גושית גם כן לפי החוזה ונספחיו .

 • סעיף 5.5 :הקבלן בדק את הנתונים והכמויות לפני חתימת חוזה זה .
 • סעיף 5.6: לאחר כל הבדיקות האמורות מצהיר שיש בידיו היכולת והאמצעים לביצוע העבודה נשוא חוזה זה למילוי כל התחייבותו בחוזה זה במלואם ומועדם לרבות הגדלת היקף העבודות עד 50% מהיקף העבודות המפורטות בחוזה .
 • סעיף 5.7: הקבלן יבצע את העבודות עפ"י הנחיות המועצה וישמע להוראות ראש המועצה ,המנהל ,או המפקח באופן קפדני .
 • סעיף 5.8: מוסכם בין הצדדים שהקבלן לא רשאי להזמין על חשבון המועצה כל קבלן או מומחה לביצוע העבודה הקבלנית או חלק ממנה אלא אם קבל בכתב מראש ובכתב מאת ראש המועצה או הגזבר או המנהל .
 • סעיף 5.10: הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתמדה ברציפות ללא השהיות והפסקות .
 • סעיף 6.5 : הקבלן יהיה חייב לפצות המועצה בגין כל סכום הוצאה או תשלום בשל כל תביעה או משפט כתוצאה מאי מילוי או הפרה על ידי הקבלן או בגין מעשה או מחדל של הקבלן .
 • סעיף 7.1 : עבור ביצוע שירותי הקבלן על פי חוזה זה תשלם המועצה לקבלן התמורה כמפורט בנספח ה' כתב כמויות ומחירים בסך מוערך של 436000 ₪ לחודש בתוספת 17% מ.ע.מ כדין שזה 510000 אלף ₪  לחודש .
 • סעיף 7.2 : התמורה תשולם לקבלן בגין ביצוע העבודה הקבלנית במלואה לשביעות רצון המועצה ועפ"י המפורט בנספח ד'.
 • סעיף 7.6 : התמורה לקבלן תשולם בתשלומים חודשיים עפ"י החוזה ומתשלומיה לקבלן תקזז המועצה כל סכום שעל הקבלן לשאת בו לרבות פיצויים מוסכמים מראש.
 • סעיף 7.9 : היטל הטמנה ישולם ע"י המועצה לקבלן בתוספת למחיר המפורט במספח ה' ואם יעודכן המחיר ע"י גורם מוסמך המועצה תשלם הפרש זה לקבלן .
 • סעיף 8.2 : המנהל יבדוק את חשבון הקבלן שמגיש למועצה והוא מוסמך עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לסרב לאשר החשבון אם הוא מצא שהקבלן לא מילא את התחייבותו למועצה והוא יכול לקזז כל סכום בגין עבודות שלא בוצעו בפועל או בגין כל התחייבות כספית של הקבלן למועצה .
 • סעיף 8.4 : התמורה לקבלן תשולם לו בפועל בתנאי שוטף +60 .
 • סעיף 9 : הקבלן נותן ערבות בנקאית של 120000 ₪ כדי להבטיח את התחייבותו עפ"י החוזה למועצה .
 • סעיף 9.6 : אם הקבלן לא קיים תנאי מתנאי החוזה או לא ביצע את העבודה כולה או חלק ממנה לשביעות רצון המועצה, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לשם כיסוי הנזקים וההוצאות שנגרמו לה .
 • סעיף 12 סודיות : הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא למסור או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליו בקשר לעבודה הקבלנית ...
 • סעיף 14.2 העברת זכויות :

הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודה הקבלנית כולה או מקצתה לכל צד ג' שהוא מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של המועצה מראש ובכתב .

 • סעיף 16.1 השבתת שירותים : הקבלן יימנע מהשבתה חלקית או מלאה של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו.
 • סעיף 16.2 :הקבלן השבית את שירותיו למועצה, ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש סך 12000 ₪ לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש .
 • סעיף 16.4 : מבלי לגרוע מן האמור כי במקרה של השבתה כאמור תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית כמשמעותה בחוזה זה .
 • סעיף 20.3 : אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך ובכתב החתום על ידי שני הצדדים או באי כוחם, כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב שאם לא כן לא יהיה להם כל תוקף .
 • אישור וחתימות : החוזה נחתם ע"י ראש המועצה ועוד בכיר במועצה והחשב המלווה והקבלן אולם חתימת הקבלן לא אושרה בפני עו"ד וללא חתימת עורך דין כמתחייב בחוזה.

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

12. עמאד לפני 4 חודשים
חייבים לפנות
11. אישה לפני 4 חודשים
מסכנים אנחנו חברה לוייה בחסר
10. גלי לפני 4 חודשים
זה ליד ביו של רפיק חחחחחח
9. כיופי לפני 4 חודשים
מועצה של אהבלעים והסכמיים עם הקבלן
8. עיספאויי לפני 4 חודשים
המצב אצלנו יותר גרוע
7. علي לפני 4 חודשים
لرفيق حلبي العبقري
6. כרמלי לפני 4 חודשים
אשפה
5. תושב מודאג לפני 4 חודשים
גועל נפש
4. مواطن حر לפני 4 חודשים
الدالية ذبلانه زعلانه فشلانه
3. סמי לפני 4 חודשים
זרים
2. مواطن من دالية الكرمل לפני 4 חודשים
للاسف الشديد
1. התותח לפני 4 חודשים
איפה האחראים ?

מומלצים