קידום פיתוח כלכלי חברתי בחברה הערבית

הממשלה אישרה הרחבת סמכויות הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים ופעולות לקידום התכניות הרב שנתיות לפיתוח כלכלי-חברתי בחברה הערבית.

01.08.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
קידום פיתוח כלכלי חברתי בחברה הערבית

 

בהחלטת ממשלה מס' 468 מיום 25.10.2020, נקבע, בין היתר, כי על המשרד לשוויון חברתי לגבש תוכנית רב שנתית המשכית להחלטת ממשלה מס' 922 מיום 31.12.2015 (פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016 – 2020).

בהחלטת ממשלה מס' 852 מיום 1.3.2021, אימצה הממשלה את המלצות המדיניות של צוות מנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. עוד נקבע, כי מנכ"ל משרד ראש הממשלה בתיאום עם גופים שונים יביא לאישור הממשלה תכנית פעולה חמש שנתית מפורטת ליישום ההמלצות כאשר התכנית תתואם ותסונכרן עם תוכניות רב-שנתיות המשכיות לפיתוח כלכלי-חברתי בחברה הערבית שהרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי אמונה על גיבושן, כך שכלל הפעולות שעניינן פיתוח כלכלי-חברתי ירוכזו על ידי הרשות.

ביום 25.7.2021 בהחלטה מס' 169 קבעה הממשלה, נוכח חשיבות הקידום וההעצמה של החברה הערבית ושילובה בחברה הישראלית לצד מלחמה בפשיעה ובאלימות והצורך להבטיח יישום מיטבי של מדיניות הממשלה בעניינים אלו, תוך התמודדות עם סוגיות מורכבות ובמהירות האפשרית, כי יורחבו סמכויות הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים וכן הורתה על צעדים לקידום התכניות הרב שנתיות. כך נקבע בהחלטה כי מטרת העל של הרשות לפיתוח כלכלי חברתי במגזר המיעוטים היא קידום הפיתוח הכלכלי-חברתי בחברה הערבית במטרה להביא לשגשוג, צמצום פערים ושילוב בכלכלה ובחברה. 

בנוסף הממשלה הטילה על הרשות לפיתוח כלכלי חברתי במגזר המיעוטים תפקידים נוספים כגון: הרשות תהווה גוף מקצועי שמנהל תמונת ידע עדכנית על החברה הערבית. הרשות תשמש גוף מתכלל, מקדם ובעל יכולות בקרה על החלטות ממשלה ותוכניות ממשלתיות שעניינן פיתוח כלכלי-חברתי בחברה הערבית; ועוד. כן נקבע בהחלטה כי תפקידי הרשות ואוכלוסיית היעד שבאחריותה יכללו גם את החברה הערבית ביישובים המעורבים.

כמו כן, נקבע כי לצורך ביצוע תפקידי הרשות באופן מיטבי יוקם צוות בראשות מנהל הרשות לצורך בקרה על היעדים והמדדים, ביצוע מעקב ומימוש מיטבי של התקציבים בהחלטות שעניינן פיתוח כלכלי-חברתי בחברה הערבית ולצורך הטמעת מודלים של בקרה ממשלתית אחר הביצוע הכספי של משרדי הממשלה, לרבות מתן אפשרות לבחינת הביצועים התקציביים שיועדו במסגרת ההחלטה. 

במסגרת קידום תוכניות רב שנתיות לקידום פיתוח חברתי–כלכלי בחברה הערבית הממשלה רשמה לפניה את הודעת השרה לשוויון חברתי, כי הוקמו מספר צוותי עבודה ממשלתיים (דיור, חינוך, תעסוקה, צעירים, הייטק, רווחה, אזורי תעשייה, רשויות מקומיות, הכלה פיננסית, בריאות ועוד) לצורך גיבוש המלצות מקצועיות לצמצום פערים ולקידום שילוב החברה הערבית בתחומים השונים, אשר ישקלו במסגרת התוכניות שיגובשו בנושא לאישור הממשלה. 

בנוסף לכך, הממשלה הנחתה לפעול במסגרת התכניות הרב שנתיות המתגבשות בימים אלה כי יוצבו יעדים ביחס לפערים במערכת החינוך, התחבורה, הגברת הייצוג של החברה הערבית בעבודה בשירות הציבורי, שיפור בשיעורי התעסוקה והפריון, קידום צמיחה כלכלית בהיבטי תעשייה ועסקים בחברה הערבית, חיזוק הרשויות המקומיות הערביות, שיפור מצב איכות הסביבה וקידום ההתייעלות והחיסכון באנרגיה מתחדשת, קידום ושדרוג תשתיות הביוב, המים והניקוז וכן צמצום פערי הבריאות. 

לנוסח ההחלטה המלא

 

 

תגובות

מומלצים