בודק שכר מוסמך תפקידו עד כמה חיוני בעסק שלכם ?

היקף הסנקציות נגד מעסיקים הולך וגובר כאשר העיצומים מחריפים עבור מפרים סדרתיים, שאינם מתקנים את דרכם ונמצאים בהפרות מתמשכת, משרד העבודה מטיל עיצומים בגובהה של 400,000 שח ויותר למפרים סדרתיים.

17.05.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בודק שכר מוסמך תפקידו עד כמה חיוני בעסק שלכם ?

Pixabay

 

 

במסגרת תפקידו, בודק שכר מוסמך מוודא שאין הפרת זכויות עבודה מצד המעסיקים בתחום דיני העבודה. התפקיד מגוון וכולל בין היתר בדיקת חוזה עבודה, מערכות שכר, תשאול עובדים, בדיקה והגשת דו"חות למזמין השירות.
 

בקיאות לכל הנוגע בדיני עבודה הסכמי עבודה ענפיים וכללים, מומחיות בחישוב שכר וזכיות העובדים.

 

בודק השכר מבצע בדיקות תקופתיות של תשלומי השכר, ההפרשות הפנסיוניות וכו’ ומפקח על פעולותיהם של חשבי השכר. בדרך זו יכול הבודק למנוע טעויות מיותרות ולחסוך עוגמת נפש וסנקציות למעסיק.

 

כל עסק שרוצה להתנהל בצורה בריאה ונכונה מול עובדיו, צריך לוודא שכל נושא התשלומים, הכספים והמשכורות, יוסדרו מול העובדים בצורה תקינה ובהתאם לנהלים של משרד העבודה והרווחה.
.

 

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב 2011 נכנס לתוקפו בחודש יוני 2012 אשר מטרתו לשפר ולייעל את האכיפה כנגד מעסיקים המפרים את חוקי העבודה, להם זכאים העובדים המועסקים על ידם או עובדי הקבלן ממנו הם מקבלים שירותים .

 

 

על פי החוק תאגידים בכלל ותאגידים המתקשרים עם קבלנים להעסקת עובדים בתחומים אבטחה, שמירה, ניקיון והסעדה בפרט, חשופים לתביעות המשפטיות ועיצומים כספיים בגין הפרת חוקי עבודה שונים כאשר האחריות על תנאי העסקת עובדי הקבלן מוטלת הן על התאגיד והן על מנכ"ל תאגיד מזמין השירות.

 

כמו כן, החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה הגביר את הסנקציות הקיימות בגין אי עמידה בדרישות חוקי העבודה השונים בכל הנוגע להעסקת עובדים שכירים, וחייב כל מנכ"ל של ארגון לוודא ביתר שאת כי זכויות עובדיו נשמרות כראוי.

 

במסגרת האכיפה המנהלית יקבלו מפרי החוק התראות מנהליות וכן יוטלו עיצומים כספיים על מעסיקים ועל מנהלים באופן ישיר. העיצומים הכספיים יכולים להגיע לסכומים של עד 17,500 ליחיד ועד 35,000 ₪ למעסיק בגין כל הפרה.


 

אחריות אזרחית :

 

סעיף 24-27 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 2011 

 

סעיף 25 לחוק מגדיר את חובת מזמין השירות כלפי עובדי הקבלן המועסקים בחצרו ומטיל עליו את אחריות כלפי עובדים אלו ,בסעיף 27 לחוק סייג המחוקק חובה זו וקבע: בתובענה אזרחית בשל הפרת חובה החלה על מזמין שירות לפי סעיף 25 לחוק ,תהא זו הגנה טובה למזמין אם הוכיח כי

 

מתקיים אחד מאלה :

 

1-הפרת החובה תוקנה במלואה מיום היווצרות עילת התובענה.

 

2-מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, לפי הוראות פרק ו, ועם גילוי הפרה של החובה עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמין סביר -ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל הפרת החובה ,ולא היה בביטול החוזה משום התנהגות שלא בתום לב.

 

3-מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ,במסוך לפני מועד הפרת החובה, לפי הוראות פרק ו" ולפיהן קוימה החובה בידי הקבלן .


אחריות פלילית :
 

סעיפים 33-32 לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה תשע"ב 2011 מגדיר את אחריותו הפלילית של מזמין שירות כלפי עובדי הקבלן המועסקים בחצרו .

 

 

אנה טויל חשבונאית יועצת מס ואשת עסקים, כ- 26 שנה של נסיון בייצוג מול רשויות המס, מקצועית בכל פרמטר נתון. קישור,  ליצירת קשר 0532415380 .

 

תגובות

מומלצים