דיון בעניין הבחירות והבקשה לדחות לסוף שנת 2024

בקשת מרכז השלטון המקומי, כפי שהוצגה בוועדת הפנים של הכנסת, דחיית הבחירות ל- 3 חודשים, "ככל שיווצר מצב בו יש צורך עקב המלחמה לדחות את הבחירות ביותר מ-3 חודשים, אנו מבקשים לדחות את המועד בשנה לפחות, בכדי לתת לרשויות את הזמן לשיקום התשתיות הנדרשות. דבר דומה נעשה במלחמת לבנון הראשונה".

20.10.2023 מאת: פורטל הכרמל והצפון
דיון בעניין הבחירות והבקשה לדחות לסוף שנת 2024

 

הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, התשפ"ד-2023 - מ/1657 הכנה לקריאה שניה ושלישית‏ מוזמנים:

 

משרד הפנים, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הכלכלה והתעשייה זרוע העבודה, הנהלת בתי המשפט, נציבות שירות המדינה, משרד מבקר המדינה, מרכז השלטון האזורי בישראל, היועץ המשפטי לממשלה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 

מרכז השלטון המקומי, נציגי המפלגות, סיעות הכנסת, עיריית ירושלים, עיריית לוד, עיריית בני ברק, מועצות אזוריות, מועצה מקומית בית ג'אן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מוזמנים נוספים, משרד הבריאות, ההסתדרות הכללית החדשה, המשרד לביטחון לאומי , מועצה אזורית גלבוע, לובי 99, התאחדות התעשיינים, עיריית באר שבע, נשיאות המגזר העסקי, מתמודדים, פיקוד העורף, עיריית רעננה מקום הישיבה: חדר ועדת הפנים והגנת הסביבה.

 

לכבוד עו"ד רונן פרץ מנכ"ל משרד הפנים

 

הנדון: תזכיר חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות התשפ"ד2023 בהמשך לפרסום תזכיר החוק שבנדון, מתכבד מרכז השלטון המקומי להלן: "מש"מ" להעביר התייחסותו כדלהלן:

 


1. בראשית הדברים, יבקש מש"מ להביע את תמיכתו בקידום הצעת החוק לדחיית הבחירות ברשויות המקומיות.

 


2. מעיון בתזכיר החוק, ניכר כי למעט דחיית מועד הבחירות, מהלך המחויב מכורח הנסיבות, לא ניתנה הדעת לאספקטים שונים של תהליך הבחירות אשר יפגעו עקב דחייתן. להלן התייחסותנו לסוגיות עליהן יש לתת את הדעת.

 


3. לוחות הזמנים והמועדים בתקופת הבחירות
 

 

הצעת החוק מבקשת לקבוע דחייה בת 3 חודשים של מועד הבחירות לרשויות המקומיות.
 

 

סעיפים 2-3 לתזכיר החוק, קובעים כי לא יקבעו מועדים חדשים ביחס למועדים אשר יחלפו עד למועד קבלת החוק בכנסת. קביעה זו מייצרת בעייתיות רבה שכן:

 


יש להניח כי מועד אישור החוק לא יהיה לפני 18-19/10-2023 לכל המוקדם.
 

 

במהלך התקופה שהחל מפרוץ מתקפת הטרור ביום שבת האחרון ותחילתה של מלחמת חרבות ברזל ביום 07.10.2023 ועד המועד הצפוי לאישור החוק, חלים מספר רב של מועדים הקשורים בפסילת רשימות ומועמדים וכן מועדים פרוצדורליים נוספים הודעה על צורת הפתקים, מינוי ועדות קלפי וכיו"ב.
 

 

בעת הנוכחית אין כל קשב, פרטי וציבורי כאחד, לבחירות – וכל אזרחי המדינה עסוקים במשמעויות המלחמה והשלכותיה על אורח חייהם מסיבות אלה ועוד, ראוי אם כן, כי לוח הזמנים "יוקפא" החל מהמועד בו נכפה על כולנו מצב החירום ביום שבת האחרון, ,07.10.2023 קרי היום ה-24 לפני הבחירות.
 

 

תחולת חוק התעמולה כידוע, בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט- 1959 )להלן: "חוק התעמולה"(, האיסורים וההגבלות הקבועים בחוק חלים בתקופת 90 הימים שלפני הבחירות.

 

 

קביעת מועד הבחירות החדש תיצור מצב אנומלי בו הוראות חוק התעמולה יחולו עד למועד קבלת החוק ואז יחדלו מלחול במשך כשבועיים, עד למועד 90 הימים לפני מועד הבחירות הנדחות כמו גם איסורים והגבלות שונות הקבועים לתקופה שלאחר היום ה90- לפני הבחירות לרבות סעיפים ,5 ,7 10ב', ,14 ,15 15א' ו16-ה' לחוק התעמולה.

 

 

משכך, מוצע כי במסגרת החוק יקבעו הנחיות דומות לקבוע בסעיף 2 לתזכיר החוק, כך שכל מועד אשר קבוע בחוק התעמולה וחלף עד ליום ,07.10.2023 לא יקבע לו מועד חדש.
 

 

מימון בחירות סוגייה חשובה נוספת נוגעת למימון הבחירות אשר המוסדר במסגרת חוק הרשויות המקומיות מימון בחירות, תשנ"ג1993- להלן: "חוק המימון".

 

 

דחיית הבחירות בעת הנוכחית ימים לפני המועד המקורי לערכיתן, ב- 3 חודשים לאחר שמועמדים רבים הוציאו כספים רבים עבור מימון הבחירות עד מועד זה, מצריכה בחינה של הצורך בעדכון סוגיית מימון הבחירות במסגרת תזכיר החוק מהשיקולים הבאים.

 

 

צורך אובייקטיבי להגדלת מגבלת ההוצאות הקבועה בסעיף 15 לחוק המימון, זאת לאור העובדה כי בתקופת הבחירות הנדחות ידרשו מועמדים להוציא הוצאות נוספות מעבר למתוכנן במקור.

 

 

שנית, מעת שהרשימות והמועמדים תכננו את קמפיין הבחירות לפי לוחות הזמנים טרם דחית הבחירות ובהתאם תכננו את הוצאותיהם לפי הכנסות צפויות ממימון הבחירות, נדרש להגדיל את היקף מימון הבחירות וזאת באמצעות הגדלת יחידת החישוב הקבועה בסעיף 4 לחוק המימון.

 

 

ביתר שאת עולה הצורך בהגדלת יחידת החישוב והוצאות המימון משום שחלק ניכר ואולי אף רוב הרשימות והמועמדים בבחירות אינם מתמודדים מטעם מפלגות וסיעות בכנסת הזכאיות למימון מפלגות –מוצע לבחון את האפשרות להקל את התנאים החלים על המתמודדים והרשימות לקבלת מקדמה לפי סעיף 10 לחוק המימון לרבות בהקטנת ערבויות.

 


6. מתן סמכות לשינוי מועד הבחירות בחלק מיישובי ישראל – סמכות השר באישור וועדת החינוך והג"ס של הכנסת לנוכח מצב המלחמה בו מצויה כעת המדינה והאירועים התדירים אשר מטבע הדברים מחייבים נקיטת צעדים שונים, יש להבטיח את סמכות השר באישור וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד אחר ברשויות מקומיות בהן לא ניתן מסיבות שונות לקיימן אף במועד הנדחה כאמור בתזכיר.

 

רשימת רשויות מקומיות שכאלה תהייה פתוחה לעדכון באמצעות צו שיאושר אף הוא על ידי וועדת הפנים והגשת הסביבה של הכנסת ויבטיח כי תתאפשר גמישות להתאמת המצב החוקי למציאות שנכפתה על כולנו.

 

במצב שבו יש צורך לדחות את מועד הבחירות ביותר מ3- חודשים, יש לדחות את המועד בשנה לפחות, בכדי לתת לרשות המקומית את הזמן לשיקום הרשות והתשתיות הנדרשות. דבר דומה נעשה במלחמת לבנון הראשונה. במקרה שכזה יש להתחיל את כל תהליך הבחירות מחדש, לרבות העמדת מימון בחירות מחדש.
 

 

 

אין חולק כי המציאות שנכפתה על כולנו מחייבת דחייתן של הבחירות לרשויות המקומיות ועל כן יש לפעול לקידומה של הצעת החוק ואולם אין די בדחיית הבחירות כמפורט בתזכיר ונודעת חשיבות לקביעת הוראות אופרטיביות הנוגעות ליישום אות הדחייה אגף מתן התייחסות ללוח הזמנים ולעדכונים המתחייבים מהדחייה כאמור ביתר שאת נוכח נסיבות אותה דחייה והכל כמפורט לעיל. נודה על התאמת התזכיר ותיקון הצעת החוק בהתאם להערות שלעיל. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה. בתקווה לימים שקטים ובטוחים בהקדם.
 

 

 

לכבוד משה ארבל שר הפנים
לכבוד ח"כ יעקב אשר יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה כנסת
לכבוד חברי ועדת הפנים והגנת הסביבה כנסת 

 


הנדון הערות להצעת חוק דחיית הבחירות לרשויות המקומיות: החובה להתייחס לסוגיות בתחום מימון הבחירות בעקבות דחיית הבחירות לרשויות המקומיות כמי שמייצג מספר רב של מועמדים ורשימות בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות וכבעל מומחיות בדיני הבחירות, להלן מספר הערות קריטיות ביחס לתזכיר חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, התשפ"ד–:2023

 

 

תזכיר החוק אינו מתייחס כלל לסוגית מימון הבחירות לפי חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(,תשנ"ג1993- )להלן: חוק המימון( כאשר אנו מצויים כשבועיים טרם סוף קמפיין הבחירות והמועמדים כבר הוציאו כ - 80-90% מתקציב הקמפיין, וכעת ישנה הארכה של שלושה חודשים נוספים למערכת הבחירות.

 

 

נוכח הארכה תקופת הקמפיין תהא הגדלה הכרחית וטבעית של תקציב הקמפיין, ולכן דחיית הבחירות מחייבת התאמות בחוק המימון, על- מנת למנוע פגיעה קשה מאוד בשווין בבחירות, ובייחוד בסיעות  עצמאיות ומשותפות שאינן נהנות מתזרים ותמיכה של מפלגות בכנסת.

 

 

תזכיר החוק חייב להכליל תיקונים מתאימים בחוק המימון, ובעיקר בנוגע לסוגיות הבאות: הגדלת תקרת ההוצאות המועמדים ניהלו תקציב קמפיין הלוקח בחשבון את מועד הבחירות בסוף חודש אוקטובר 2023 בהתאם הם בנו תקציב המבוסס על סיום הבחירות ביום .31.10 המועמדים והרשימות התקשרו בחוזים עם נותני  שירותים כגון רואי חשבון, עורכי דין, מנהלי קמפיין, אנשי מדיה, מנהל מטות, מגייסי פעילים, חוזי שכירות, דפוס וכו' על בסיס תקופת הבחירות שהייתה ידועה מראש.

 

 

כעת נוכח הארכת הקמפיין בעקבות דחיית הבחירות, מטבע הדברי ם, יהיו הוצאות נוספות ומשמעותיות כגון פרסום נוסף, המשך תשלום לעובדים ונותני שירותים לעוד שלושה חודשים, שכירת משרדים לתקופה נוספת וכו'(, ולכן יש צורך הכרחי בהגדלת תקרת ההוצאות המותרת לפי סעיף 15 לחוק המימון.

 

 

כך למשל יש להגדיל את האחוזים הקבועים בסעיף 15 לחוק המימון ב- .50% הגדלת יחידת החישוב הגדלת סכומי המימון נוכח הארכת הקמפיין בשלושה חודשים, והעובדה כי מרב התקציב מוצה עד כה על ידי המועמדים, חייבת להיות הגדלה של יחידת החישוב לפי סעיף 3 לחוק המימון, בצורה שתביא לידי ביטוי את הצורך ההכרחי בהגדלת הוצאות הבחירות בעקבות הדחיה.

 

 

למעשה דחיית הבחירות גורמת לכך שהמועמדים צריכים תוספות של כרבע עד שלישי לתקציב, שכן לרוב קמפיין נבנה ומתומחר לתקופה של 9-12 חודשים טרם הבחירות, וכעת הקמפיין יהיה כ- 15 חודשים.

 

 

מתן מקדמות ללא צורך בערבות בנקאית כידוע, וכפי שעולה מדוחות מבקר המדינה בעניין מימון בחירות רשויות המקומיות, הבעיה העיקרית של מועמדים ברשויות המקומיות היא "מימון הביניים" ) תזרים מזומנים( הנדרש לימי הקמפיין ועד קבלת כספי המימון מהמדינה לאחר הבחירות.

 

 

נוכח בעיית המימון )התזרים( המשמעותית הנוצרת בעקבות הארכת הקמפיין, הנובעת מכך שרוב כספי הקמפיין כבר הוצאו, יהיה למועמדים קושי משמעותי ביותר לגייס כסף נוסף באמצעות הלוואות מימון ביניים, ולמעשה מקורות המימון ביניים שלהם הסתיימו.

 

 

למועמדים לא תהא יכולת לגייס סכומים נוספים למימון ביניים למשך שלושה חודשים נוספים. על כן, נוכח מצב החירום שנכפה על המדינה יש לאפשר למועמדים קבלת מקדמות לפי סעיף 10 לחוק המימון, אך ללא צורך בערבות בנקאית לפי סעיף 13 לחוק המימון.

 

 

כידוע, הבנקים מסרבים ליתן ערבות למועמדים פוליטיים, והדברים קיבלו ביטוי בדוחות מבקר המדינה לאורך השנים, ולכן סוגית המקדמות הפכה במקרים רבים ל"אות מתה" שכן אין למועמדים יכולת להעמיד ערבות בנקאית. לכן על משרד הפנים נוכח המציאות הקשה שנוצרה לאפשר מתן מקדמות למועמדים ללא צורך ערבות בנקאית.

 

 

יובהר כי כל דחיה בבחירות שלא תייצר התאמה בחוק המימון תביא לפגיעה אנושה בזכות לבחור ולהיבחר, ותביא לאסון כלכלי לקמפיינים תלויים ועומדים. הבחירות בפועל לא יוכלו להתקיים ללא התאמה של הסדרי מימון הבחירות לדחייה במועד הבחירות. 

 

 

במצב המוצע ישנה פגיעה קשה מאוד בשוויון בבחירות, והסיעות העצמאיות או החדשות, שאין להן "גב" של מפלגה, נפגעות בצורה חמורה מהתייקרות הקמפיין נוכח התארכות הקמפיין. לכן חייבים לבצע את ההתאמות האמורות בחוק.

 

 

כל השינויים חייבים להיות מתואמים עם מבקר המדינה האמון על ביקורת תחום מימון הבחירות.
 

בברכה, ד"ר מתן גוטמן, עו"ד

 

 

לכבוד

שר האוצר שר הפנים יו״ר ועדת הפנים
בצלאל סמוטריץ׳ ח״כ משה ארבל ח״כ יעקב אשר

 


הנדון: פתרונות לאלפי מתמודדות ומתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות 2023 עם ישראל כולו נמצא באחת משעותיו הקשות. לאחר המתקפה הברברית והברוטלית של מחבלי החמאס, אשר טבחו ורצחו מעל 1300 מאזרחי ישראל בהם ילדים ונשים, אשר הנייר והדעת אינם סובלים ויכולים להאמין ולהבין את גודל הזוועות שנעשו בהם, ושעם ישראל לא חווה מאז השואה.

 

 

כולנו מאוחדים יחד במלחמה שנכפתה עלינו ועומדים מאחורי חיילינו האמיצים שיוצאים להגן על כולנו בכדי שהביטוי ״לעולם לא עוד״ יקבל את המשמעות הראויה לו.

 

 

על רקע הדברים האלו ולאור מצב המלחמה החליט שר הפנים ח״כ משה ארבל לדחות שלושה חודשים את הבחירות לרשויות המקומיות אשר תוכננו להתקיים ב.31.10- מדובר בהחלטה ראויה בהחלט, על רקע המציאות הקשה, בה לדאבון הלב בקרב הנרצחים אף ראש מועצה מכהן ומתמודדת לראשות מועצה.

 

 

עם זאת, ההחלטה טומנת בחובה השלכות לא פשוטות עבור אלפי מתמודדים לרשויות המקומיות אשר הגיעו לישורת האחרונה של קמפיין הבחירות וכעת יאלצו להתחילו מחדש.

 

 

אנו פונים אליכם לפעול יחד עימנו על-מנת למצוא פתרונות מהירים וראויים לאלפי המתמודדים והמתמודדות שחלקם הגדול נמצא כעת בפני שוקת שבורה, כאשר רבים מאיתנו אף גוייסו בצווי .8 אנו מבקשים להיפגש באופן המיידי, ככל האפשר, בכדי לדון ולאשר פתרונות, בין היתר, לסוגיות הבאות עימן אנו נאלצים ונאלצות להתמודד:

 

 

.1 שיפוי – מערכת הבחירות נדחתה רגע לפני סיומה לאחר שכל הקמפיינים כמעט הוציאו את מלוא התקציב שתוכנן. דחיית הבחירות בשלושה חודשים טומנת בחובה תוספת הוצאות אדירה הכוללת, בין היתר, המשך תשלום על פרסום ומוצרי פרסום, שכירויות, ייעוץ קמפיין ועוד. אנו מבקשים להכפיל את התקציב לבז״ב בכדי שנוכל לעמוד בהוצאות האדירות הנוספות שנכפו עלינו ואשר לא תוכננו כלל.

 

 

.2 מקדמות - אלפי מתמודדים לקחו ערבויות אישיות ואף נתנו שיקים לספקים אשר עתידים להיפרע בחודש דצמבר 23', תוך הסתמכות על תקציב הבחירות אשר עתיד היה להיות  משולם מיד לאחר דו״ח מבקר המדינה הראשון. אנו מבקשים להעמיד למתמודדים מקדמות, ללא העמדת ערבות.

 

 

.3 מתמודדים בחל"ת /יוצאים לחופשה שאינם עובדי מדינה ורשות / עצמאים מתמודדים רבים נאלצו לצאת לחל״ת על-פי הנחיות החוק או עצרו את חייהם ועזבו את עבודתם לצורך הבחירות, מתוך הבנה כי ייאלצו להסתדר ללא שכר מסודר תקופה מוגדרת. דחיית הבחירות כעת מאלצת אותם להכפיל את התקופה המדוברת. מדובר בדרישה כלכלית קשה ביותר, עד כדי בלתי אפשרית! ואם היא תישאר בעינה רבים מהמועמדים יאלצו לפרוש. אנו מבקשים לבנות מנגנון פיצוי שמאפשר לשפות את המועמדים שיצאו לחל״ת ולהעניק להם שכר רטרואקטיבי על בסיס תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים לפני יציאתם לחל״ת ומנגנון נוסף המאפשר לשפות שכירים ועצמאיים שעזבו את עבודתם על-בסיס מחזור שנתי בשנה החולפת או תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים לפני עזיבת עבודתם.

 

 

4 מתמודדים פורשים - אנו מאמינים, לצערנו, כי בשל המלחמה יהיו מתמודדים אשר יחליטו לפרוש לחלוטין. מתמודדים אלו הוציאו כספים רבים על קמפיין שירד לטמיון. אנו מבקשים לבנות מנגנון פיצוי עבורם בגין הוצאות שכבר נעשו בפועל. הבקשות לעיל הינן בסיסיות ואינן כוללות את כלל הנזקים שנוצרו לאלפי המתמודדים והמתמודדות. נדגיש, כי בשם הזכות לשוויון ולהתמודדות הוגנת של כולנו - כלל הבקשות המפורטות והדורשות מענה הן עבור רשימות קיימות והן עבור מתמודדים חדשים ללא יחידות מימון.

 

 

אנו מבקשים פגישה בהקדם האפשרי על-מנת למצוא פתרונות מוסכמים. לאחר כל אלו נחזור ונדגיש שוב, כי אנו מבינים היטב את המציאות הקשה אשר נכפתה עלינו, עומדים יחדיו מאוחדים במלחמה ומתפללים לחזרה בשלום של מאות אלפי חיילינו שיצאו לקרב.
 

בתודה
פורום מועמדי הבחירות לרשויות המקומיות 2023
.1 רמי גרינברג – מתמודד לראשות פתח תקוה
.2 משה פדלון – מתמודד לראשות הרצליה
.3 שמשון סוסן – מתמודד לראשות חבל מודיעין
.4 רחמים מלול – מתמודד לראשות רחובות
.5 שרית גולן שטיינברג – מתמודדת לראשות חיפה
.6 עומר ואכד נסאר – מתמודד לראשות עראבה
.7 זהר בלום – מתמודד לראשות רחובות
.8 יונה יהב – מועמד לראשות חיפה
.9 שי דוד – מתמודד לראשות מיתר
.10 גיא יפרח – מתמודד לראשות מעלה אדומים
.11ארי אודס - מתמודד לראשות הר חברון
.12אבי בן זקרי – מתמודד לראשות דימונה
.13ארז בדש – מתמודד לראשות עומר
.14שמואל גרינברג – מתמודד לראשות בית שמש
.15עוזאל ותיק – מתמודד לראשות קדומים
.16אלעד ארזי – מתמודד לראשות להבים
.17איציק לב - מתמודד לראשות חריש
.18אביעד סיני – מתמודד לראשות פרדס חנה כרכור
.19מיכל שפירא – מתמודדת לראשות מעלה אפרים
.20תומר תדהר – מתמודד לראשות נס ציונה
.21אלירם אזולאי – מתמודד לראשות מ.א. הר חברון
.22יוסי שלום – מתמודד לראשות חיפה
.23שמוליק דודאי – מתמודד לראשות עמק יזרעאל
.24יעלה לוי – מתמודדת לראשות מ.א. מגידו
.25אופיר יחזקאלי – מתמודד לראשות קרית שמונה
.26יצחק בלס – מתמודד לראשות חיפה
.27יורם מרציאנו – מתמודד לראשות לוד
.28דובי שפלר – מתמודד לראשות אפרת
.29יאיר סיידה – מתמודד לראשות טירת כרמל
.30טלי ארגמן – מתמודדת לראשות גבעתיים
.31תמר קידר – מתמודדת לראשות אשקלון
.32הילה בן אבו – מתמודדת לראשות מעלות תרשיחא
.33אור פירון זומר – מתמודד לראשות אורנית
.34שרון רואס – מתמודד לראשות מועצת קצרין
.35סימה כחלון – מתמודדת לראשות עומר
.36אברהם דז'ורייב – מתמודד לראשות רמלה
.37 גלית אורי – מתמודדת לראשות מ.א. הגליל העליון
.38חיים קדם – מתמודד לראשות קרית טבעון
.39 זוהר גוילי – מתמודד לראשות גדרה
.40נגה גיל בשיא – מתמודדת לראשות מ.א. עמק המעיינות
.41ענבר הוכברג – מתמודדת לראשות רעננה
.42 זוהר ליפקין – מתמודדת לראשות מ.א. הגליל העליון
.43בתיה גוטליב – מתמודדת לראשות מ.א. גולן
.44הדס שקד – מתמודדת לראשות מ.א. גלבוע
.45 גלית אבינועם – מתמודדת לראשות נס ציונה
.46סיגל שיינמן – מתמודדת לראשות ראש העין
.47מירה בן ארי – מתמודדת לראשות מ.א. גן רוה
.48עמוס לוגסי – מתמודד לראשות נס ציונה
.49ניר קריסטל – מתמודד לראשות רעננה
.50מתן דיל – מתמודד לראשות רחובות
.51נאור ירושלמי – מתמודד לראשות נס ציונה
.52בת שבע אבוחצרה – מתמודדת לראשות כרמיאל
.53יוני חכימי – מתמודד לראשות פרדס חנה כרכור
.54עומר רצון – מתמודד לראשות ראש העין
.55הראל שהם – מתמודד לראשות רמלה
.56עוזי אהרון – מתמודד לראשות אור יהודה
.57אביהו האן – מתמודד לראשות חיפה
.58ירון רוזנטל – מתמודד לראשות גוש עציון
.59טלי מולנר – מתמודדת לראשות נתניה
.60יניב מרקוביץ – מתמודד לראשות רחובות
.61לאה פדידה – מתמודדת לראשות יקנעם עילית
.62יניב שחר – מתמודד לראשות גני תקוה
.63מירי שמאי גיס – מתמודדת לראשות אור יהודה
.64אהרון אורגד – מתמודד לראשות נתניה
.65פבל פולב – מתמודד לראשות אריאל
.66רומן פרס – מתמודד לראשות יקנעם עילית
.67ארקדי בארסט – מתמודד לראשות צפת
.68איתן טייב – מתמודד לראשות בית שאן
.69דימי אפרצב – מתמודד לראשות קצרין
.70הדס כריסי – מתמודדת לראשות אילת
.71ציקי צבי אבישר – מתמודד לראשות קרית מוצקין
.72לביא זמיר – מתמודד לראשות מ.א. לב השרון
.73אורי טירולר – מתמודד לראשות מ.א. גליל עליון
.74אריה פכטר – מתמודד לראשות אזור
.75יקי בן חיים – מתמודד לראשות מגדל העמק
.76 גיא דוד מרציאנו – מתמודד לראשות כרמיאל
.77נילי אהרון – מתמודדת לראשות ירוחם
.78בצלאל דוד – מתמודד לראשות קרית עקרון
.79נועם גומע'ה – מתמודד לראשות בית שאן
.80סוזי שרם כהן – מתמודדת לראשות אילת
.81סיון גולדברג – מתמודד למועצת גבעתיים
.82צבי יהודה אליסף – מתמודד למועצת דימונה
.83 גלית בכר – מתמודדת למועצת מיתר
.84אברהם יצחק לוי – מתמודד למועצת דימונה
.85סופיה נקש – מתמודדת למועצת חיפה
.86מאיר אברז'ל – מתמודד למועצת אשדוד
.87סרחיו חביאר גולצמן – מתמודד למועצת פתח תקוה
.88ויטלי גוסין – מתמודד למועצת ראשון לציון
.89יוסף חזן – מתמודד למועצת יהוד-מונוסון
.90יעקב פינגולד – מתמודד למועצת חיפה
.91יפעת מאירוביץ יפת – מתמודדת למועצת ראשון לציון
.92איתן שלום – מתמודד למועצת ראשון לציון
.93עמיחי לנגפלד – מתמודד למועצת לוד
.94שימי בונפיל – מתמודד למועצת יהוד-מונוסון
.95עביד עביד – מתמודד למועצת גדיידה מכר
.96אסף דעבול – מתמודד למועצת ראשון לציון
.97עמירם מסס – מתמודד למועצת קרית ביאליק
.98מעיין מכטה – מתמודדת למועצת לוד
.99עדי סודרי – מתמודדת למועצת לוד
.100 ראובן גור אריה – מתמודד למ.א. שומרון מטעם הישוב רבבה
.101 עאטף עווד שנאוי – מתמודד למועצת גדיידה מכר
.102 שמעון חזן – מתמודד למועצת קרית מלאכי
.103 עידית אריאל – מתמודדת למ.א. מגידו
.104 מחמוד רשיד – מתמודד למועצת גדיידה מכר
.105 דוברת וייזר – מתמודדת למועצת רמת השרון
.106 דוריה אליהו – מתמודדת למועצת תל אביב
.107 עדי פרילינג-אנקורי – מתמודדת למועצת הוד השרון
.108 אדיר שורץ – מתמודד למועצת ירושלים
.109 אוהד אוזן – מתמודד למועצת ראשון לציון
.110 מוריה זגורי – מתמודדת למועצת קרית גת
.111 שחאדה מוחמד – מתמודד למועצת כפר שעב
.112 מיכל אורון-עזני – מתמודדת למועצת בנימינה כפר עדה
.113 חביב פרץ – מתמודד למועצת עפולה
.114 ליאור אלימלך – מתמודד למועצת נס ציונה
.115 שני אילוז – מתמודדת למועצת טבריה
.116 מתי חג'אג' – מועמד למועצת אשקלון
.117 ג'ולי קייט – מתמודדת למועצת באר שבע
.118 מוטי בליצבלאו – מתמודד למועצת חיפה
.119 בני רייך – מתמודד למועצת גבעתיים
.120 נחום קרליץ – מתמודד למועצת באר שבע
.121 אימרי קלמן – מתמודד למועצת תל אביב
.122 צדוק בן משה – מתמודד למועצת פתח תקוה
.123 איטל בציר אלשיך – מתמודדת למועצת רחובות
.124 עזמי עלי סאלח – מתמודד למועצת יפיע
.125 שוקי קורמר – מתמודד למועצת רחובות
.126 עוזי שוקרון – מתמודד למועצת מיתר
.127 שי בנימין – מתמודד למועצת מבשרת ציון
.128 אהרון לאוטמן – מתמודד למועצת קרני שומרון
.129 אליהו רבי – מתמודד למועצת גני תקווה
.130 עמיעד טאוב – מתמודד למועצת מודיעין מכבים רעות
.131 חגית משה – מתמודדת למועצת ירושלים
.132 כפיר כהן – מתמודד למועצת מודיעין מכבים רעות
.133 סאלח אבוריאש – מתמודד למועצת רמלה
.134 יאיר תורתי – מתמודד למועצת באר שבע
.135 יוסף סויד – מתמודד למועצת אור יהודה
.136 גרמן ליוברסקי – מתמודד למועצת רעננה
.137 ליאורה מקדשי ניאזוב – מתמודדת למועצת ראשון לציון
.138 לירית שפיר שמש – מתמודדת למועצת כפר סבא
.139 נאוה כץ – מתמודדת למועצת אפרת
.140 אלוירה קוליחמן – מתמודדת למועצת לוד
.141 קובי פדוה – מתמודד למועצת כפר סבא
.142 אליהו משה – מתמודד למועצת טירת הכרמל
.143 יוסף סולימני – מתמודד למועצת קרית מלאכי
.144 קרן דנה – מתמודדת למועצת ראשון לציון
.145 נטליה קמנסקי – מתמודדת למועצת צפת
.146 אלסה ברוך – מתמודדת למועצת ראשון לציון
.147 שיר דר-לב – מתמודדת למועצת קרית ביאליק
.148 עדי אנגרט – מתמודדת למועצת כפר סבא
.149 שרון בנד – מתמודדת למועצת ראש העין
.150 עידן חמי – מתמודד למועצת מודיעין מכבים רעות
.151 אמירה דגן – מתמודדת למועצת עומר
.152 נאוה סבר – מתמודדת למועצת קרית טבעון
.153 עידו אטיאס – מתמודד למועצת באר שבע
.154 חסן אחמד – מתמודד למועצת משהד
.155 שרה גרינצווייג – מתמודדת למועצת קרית טבעון
.156 מיעארי מרואן – מתמודד למועצת גדיידה מכר
.157 מגי סלע וגר – מתמודדת למועצת רחובות
.158 גיל אנוקוב – מתמודד למועצת נס ציונה
.159 מימון פאר – מתמודד למועצת קרית ביאליק
.160 עזמי עלי סאלח – מתמודד למועצת יפיע
.161 חגי וינגרטן – מתמודד למועצת קרית ביאליק
.162 תומר בן חמו – מתמודד למועצת כרמיאל
.163 גורן שאול אולי – מתמודד למועצת קרית ביאליק
.164 יואב יחיעם – מתמודד למועצת הוד השרון
.165 לאה גוכמן גנדלין – מתמודדת למועצת קרית ביאליק

 

תגובות

מומלצים

\