שרה אימנו אם האומה

שרה אימנו תחילה נקראה שרי וגם יסכה, היא היתה ביתו של הרן אחי אברם ונישאה לאברם בהיותה בת 15 באור כשדים, היכן אור כשדים, הדעות חלוקות, כנראה מאזור דרום מערב עירק ומזרח טורקיה

22.06.2022 מאת: רחל אבידר
שרה אימנו אם האומה

 

 

שרה אימנו היתה הראשונה מבין ארבע אימהות, שרה, רבקה, לאה ורחל, שרי היתה נביאה גדולה (בראשית יא כג') וילדה את יצחק בדרך נס ופלא שרי היתה בת 65 כשהצטרפה למסעו של אברם אבינו מחרן, אברם מקבל ציווי מהקב"ה "לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב' טו) המשפחה כולה יוצאת למסע אבא של אברם שרי ואחיו לוט וכל תלמידיו, בהגיעם לארץ

 

מחכה להם רעב, ואברם בוחר לרדת למצרים, ומאחר שאברם חשש שחייו יהיו בסכנה במצרים בגלל יופיה של שרי, ביקש ממנה לומר כי אחותו היא, החשש התממש, שרי נלקחה לארמון המלך פרעה, ולאברם נתן מתנות רבות בעבורה, שרי התפללה ואמרה יצאתי איתו באמונה אנא אלך, ואותו לילה עמד מלאך השם ושוט בידו והיכה את כל בית פרעה

 

פרעה החל להבין שהמכות והמחלות באו מצד שרי, קרא לאברם בכעס, החזיר לו את שרי וגרש אותם ממצרים עם כל המתנות, המשפחה נדדה וחזרה לאזור בית אל שם נפרדו מלוט אחיו, הם נדדו משכם, ומשם לבית אל ואז לנגב, במהלך המסע לארץ כנען הבטיח ה' את הארץ לאברם ולזרעו, שרי היתה עקרה והתייאשה מללדת בגיל 75, לכן הציעה לאברם את אמתה "אולי אפקד ממנה" (בראשית טז כא) חשבה כך להמשיך את השושלת, וכאשר הרתה הגר היא החלה לזלזל בשרי, "כנראה אינה כזו צדקת, אני בלילה אחד התעברתי" אברם לא התערב, ולכן שרי עינתה את הגר, הגר ההרה בורחת וכנראה מפילה את וולדה, ומלאך ה' שולח אותה בחזרה לבית אברם, הגר הרתה שנית ונולד ישמעאל, כשהיה ישמעאל בן 13 נגלה האל לאברם ושינה את שמו לאברהם ואמר שההבטחה שהבטיח תתקיים ויהיו לו צאצאים רבים ולהם תהיה הארץ.
 

 

שרי כבת תשעים ושמה שונה לשרה, מקבלת נבואה באמצעות שלושת המלאכים שהגיעו למעמד ברית המילה של אברהם, שיהיה לה בן "ואשוב אליך כעת חיה ולשרה בן" (בראשית יח יד') כך יצחק אבינו נולד.
 

 

שרה ילדה את יצחק בשמחה ובפליאה במועד המובטח, שרה ראתה את ישמעאל "מצחק ליד יצחק" הכוונה בונה במות לעבודת אלילים, ומיד ביקשה לגרש את אמתה הגר ואת בנה ישמעאל על מנת שלא ישפיע על יצחק, ישמעאל בנו של אברהם, ודרישתה של שרה היתה קשה לו, אולם הקב"ה מורה לו "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק ייקרא לך זרע" (בראשית כא יב)
 

 

צניעותה של שרה כאשר מלאכי השרת שהגיעו לאברהם הזמן ברית המילה, שאלו "איה שרה אישתך" זאת על מנת לחבב את שרה אימנו על בעלה שהיתה צנועה באוהל אלה פסוקי "אשת חיל"  שנדרשו על שרה אשת חיל מי ימצא כשמתה בכה אברהם עליה ואמר, אשת חיל מי ימצא בטח בה לב בעלה, אימתי?

 

בשעה שאמר אחותי את (בראשית יב יג') היתה כאניות סוחר – ותוקח האישה בית פרעה (בראשית יב יט') ועוד "וישלח אבימלך" (בראשית כב) ותקום בעוד לילה אימתי? "וישקם אברהם בבוקר" (בראשית כב ג') זממה שדה ותיקחהו זממה שדה המכפלה שם נקברה "ואחרי כן קבר אברהם את שרה" (בראשית כג) חגור בעוז מותניה  אימתי? כשבאו המלאכים שנאמר, "וימהר אברהם האוהלה אל שרה) "בראשית יח  ו) טעמה כי טוב סחרה כשבאו אליה המלאכים "ויחלוק עליהם לילה "(בראשית יד טו) ידיה שלחה בכישור שהיתה נותנת אוכל לעוברים ושבים כפה פרשה לעני שהיתה נותנת צדקה ומלבישה ערומים לא תירא לביתה משלג מגיהנום "כי כל ביתה לבוש שנים" שבת ומילה מרבדים עשתה לה אלו בגדי כהונה מפרי כפיה נטעה כרם זה ישראל שנאמר "כי כרם ה' צבאות בית ישראל" (ישעיה ה' ז') נודע בשערים בעלה כשביקש מבני חת "תנו לי אחוזת קבר.

 

 

סדין עשתה זו המילה שנאמר "סוד ה' ליראיו" (תהילים כה) עוז והדר לבושה  אלו ענני כבוד שהיו מקיפים את האוהל שלה פיה פתחה בחכמה אימתי? בשעה שאמרה "בא נא אל שיפחתי" (בראשית טז' ב') צופיה הליכות ביתה שבכל יום היתה מצפה אימתי יחזרו המלאכים שבישרוה "שוב אשוב אליך" (בראשית יח י ) קמו בניה ויאשרוה "ותאמר מי מילל לאברהם" (בראשית כא' ז') רבות בנות עשו חיל אלו העכו"מ ואת עלית על כולנה שנאמר "הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תהוללכם" (ישעיה נא ב) תנו לה מפרי ידיה שנאמר "ויהיו חיי שרה" (בראשית כג' א) כיוון שמתה קפצה זיקנה על אברהם שרה אימנו ייסדה את היסודות של המורשת היהודית, המבוססת על אהבה ונאמנות, יסודות שכוללים עדינות וערכי מוסר ומעל הכל צניעות עם עוצמה, העולם סביבה לא בילבל אותה, היא ידעה מי היא ומה מקומה, פיתויים היו לרוב, גם חיצוניים וגם כאלה שהביטוי שלהם רק בדיבור, במוסכמות ובמוסר, שרה אימנו דבקה באמונה, דבקה בבעלה, וגם בעצמה, זוהי מורשת חקוקה לדורות

 

בלה אשור מטפלת רב תחומית וסופרת ליצירת קשר 050-7201752 ולביקור באתר קישור

תגובות

מומלצים