הקלות בלשכות ההוצאה לפועל

ריכוז הודעות חשובות ללקוחות רשות האכיפה והגבייה עקב התפרצות נגיף הקורונה, הוצאה לפועל, רשמי הוצאה לפועל, מסלול מזונות, זימון תורים קורונה, היערכות משרדי ממשלה, חקיקה ואכיפה, הקלות מטעם המדינה.

24.04.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
 הקלות בלשכות ההוצאה לפועל

 

בתוקף סמכותו של שר המשפטים לפי תקנה2(א) לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א 1991 (להלן- התקנות), הכריז שר המשפטים על מצב חירום מיוחד. בהתאם לכך חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות על לשכות ההוצאה לפועל וזאת החל מיום כ' באדר התש"ף (16 במרץ 2020) ועד ט"ז באייר התש"ף ( 10 במאי 2020 ). ב- 22 באפריל פרסם שר המשפטים צו שמרחיב את מתוכנת פעילות לשכות ההוצאה לפועל. אנו ממליצים ללקוחות הרשות להשתמש במגוון האמצעים לקבלת מידע ולביצוע הפעולות שמעמידה הרשות ללא הצורך בהגעה ללשכה.

לקוחות יקרים,

בתוקף סמכותו לפי תקנה2(א) לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א 1991 (להלן- התקנות), הכריז שר המשפטים על מצב חירום מיוחד. בהתאם לכך חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות על לשכות ההוצאה לפועל וזאת החל מיום כ' באדר התש"ף (16-במרץ 2020) ועד כ"ו באדר התש"ף (22 במרץ 2020). ב- 22.03 הוארך תוקף התקנות עד 16.4.2020. בתאריך ה 8 לאפריל הוארך תוקף התקנות עד ליום ט"ז באייר (10 במאי 2020). ב- 22.4.2020 פרסם שר המשפטים צו שמרחיב את מתוכנת פעילות לשכות ההוצאה לפועל.

החל מ- 29.3.2020 ועד לסיום מתכונת החירום מוקד המידע של רשות האכיפה והגבייה יפעל בין השעות 8:00 עד 17:00.

להלן ריכוז הודעות והנחיות בהוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות ואגרות.

פעילות ההוצאה לפועל במתכונת החירום, החל מיום 22 באפריל 2020 הפעילות בלשכות ההוצאה לפועל תהיה כדלקמן ובכפוף למגבלות כוח האדם בלשכות:

לנוכח הנחיות משרד הבריאות לשכות ההוצאה לפועל סגורות לקבלת קהל ועל כן קבלת קהל תתאפשר במקרים דחופים בלבד ובתיאום תור מראש באמצעות מוקד המידע. עיקר הפעילות תתבצע באמצעות אזור אישי לעורכי דין ואזור אישי לזוכים וחייבים ללא ייצוג עורך דין. לפיכך בקשות אותן ניתן להגיש באמצעות האזור האישי, יש להגיש בדרך זו בלבד.

בקשות דחופות בלבד ניתן להגישן גם בפקס או בדואר אלקטרוני ללשכה בה מתנהל התיק תוך צירוף הנימוקים לדחיפות הבקשה.

הגשת בקשות ופתיחת תיקים בהוצאה לפועל
פתיחת תיקים במתכונת החירום
תתאפשר פתיחה של תיקים חדשים.

תיקים שניתן לפתוח באמצעות אזור אישי לעורכי דין – ייפתחו בדרך זו בלבד.

בקשות דחופות לביצוע משכון רכב שבהן הזוכה מבקש נקיטת הליך לפני המצאת אזהרה ובקשות לפינוי מושכר יוגשו לביצוע בלשכות ולא באמצעות האזור האישי. בבקשות אלו יש לפרט מדוע הבקשה דחופה ומדוע ראוי לדון בה בתקופת מצב חירום מיוחד.
בקשות לביצוע פסק דין למזונות – ניתן לפתוח רק בלשכות ההוצאה לפועל.

בקשות לצו לפתיחת הליך יטופלו בחדלות פירעון. עם זאת, ישיבות הסדר יקבעו למועדים שלאחר סיום מצב החירום.
בתקופת החירום תטפלנה לשכות ההוצאה לפועל בבקשות הבאות

בקשות זוכה

בקשה לצו מאסר בתיק מזונות
בקשה לצו פינוי מושכר
בקשה לנקיטת הליך בטרם אזהרה
בקשה לעיכוב יציאה מהארץ
בקשה לרישום עיקול על רכב
בקשה לרישום עיקול על מקרקעין
בקשה לרישום עיקול על כספי חייב שהוא גם זוכה בהוצאה לפועל
בקשה לצרף תיק לאיחוד תיקים
בקשה להוסיף חייב לתיק
בקשה לשינוי ייצוג
בקשה למינוי כונס נכסים על מקרקעין
בקשה לפתיחת תיק מחדש
בקשה לחידוש הליכים
בקשה לצו מידע על כניסת החייב לישראל
בקשות זוכה דחופות – ניתן להגיש כל בקשה דחופה אחרת ויש לפרט בבקשה את הנימוקים לדחיפותה. בקשות דחופות יידונו על ידי רשם.

בתוך כך יובהר, כי לא ניתן להגיש בקשות להטלת הגבלות על חייב, בקשות לצווי מידע ובקשות לעיקול כספי חייב אצל צד שלישי באופן מקוון אלא רק כ"בקשה כללית" תוך פירוט הטעמים המיוחדים להגשת הבקשה בתקופת מצב חירום. בקשות אלה תועבנה להחלטת רשם.

בקשות חייב

בקשת לביטול צו מאסר
בקשת לעיכוב או לביטול פינוי
בקשה לביטול הליך בטרם אזהרה
בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ
בקשה לביטול הגבלות
בקשה לביטול עיקול צד ג'
בקשה לביטול מימוש עיקול
בקשה לצרף תיק לאיחוד תיקים
בקשה לשינוי ייצוג
בקשה בטענת "פרעתי"
בקשה לביטול צו מידע על כניסת החייב לישראל.
מעבר לבקשות אלה ניתן להגיש כל בקשה דחופה אחרת ויש לפרט בבקשה את הנימוקים לדחיפותה.

הגשת בקשות באזור האישי, בשל ההכרזה על מצב החירום המיוחד - רשימת הבקשות שניתן להגיש באזור האישי בהוצאה לפועל צומצמה. 

עורכי דין בעלי כרטיס חכם יכולים להגיש חלק מהבקשות באמצעות אזור אישי לבעלי הכרטיס החכם.

לרשימת בקשות שניתן להגיש באזור האישי לבעלי הכרטיס החכם בתקופת מתכונת החירום - לחצו כאן.

זוכים וחייבים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין בלבד יכולים להגיש את הבקשות הבאות באמצעות אזור אישי לזוכים וחיביים ללא ייצוג עורך דין.

בקשה לביטול הליך / הליכים: ביטול עיקול חשבון עובר ושב, ביטול עיקול משכורת, ביטול פינוי מנכס, ביטול עיקול רכב, ביטול עיקול מיטלטלין או הוצאתם. 
בקשה לעיכוב הליכים
בקשה להקטנת חוב.
בקשה כללית.
הוספת מסמך לתיק
בקשה לדחיית דיון
בקשה לביטול דיון

ניתן להגיש כל בקשה שאינה נמנית עם הבקשות שלעיל, כבקשה כללית תוך ציון נימוקים רלוונטיים בשדה הייעודי באזור האישי.
בנוסף, חייבים בהוצאה לפועל שרישיון הנהיגה שלהם הוגבל, והוא נחוץ להם לאור משבר הקורונה, יכולים לפנות ללשכות ההוצאה לפועל בבקשה לביטול או צמצום הגבלות הרישיון. ניתן להגיש את הבקשה באזור האישי, באמצעות דואר אלקטרוני או פקס. למידע בנוסף אודות הגשת הבקשה - לחצו כאן.

לחוברות הדרכה על אופן הגשת הבקשות באזור האישי לזוכים וחייבים ללא ייצוג עורך דין - לחצו כאן.
בתקופה זו לא יבוצעו הפעולות הבאות:

פעולות מבצעיות - לא יבוצעו הליכים מבצעיים (עיקול מיטלטלין, תפיסת רכב ופינוי) על ידי פקידי ביצוע, בעלי תפקיד או עורכי דין, לרבות בהליכי כינוס נכסים. זאת, למעט במקרים דחופים שאושרו על ידי רשם.

דיונים לפני רשמים – לא יתקיימו דיונים לרבות אספות נושים לפני רשמים וישיבות הסדר בהליך חדלות פירעון בטלים. לא נדרשת הגשת בקשה לדחיית מועד דיון ולא החלטת רשם על ביטול או דחייה של מועדי דיון או משלוח הודעת מזכירות על ביטול מועד דיון בהליכים שאינם נידונים כעת.

כמו כן, מענק העבודה לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מוגן מעיקול למעט במקרה של תשלום מזונות המגיעים מעובד הזכאי למענק, לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך. למידע נוסף בנושא - לחצו כאן.

תשלום חובות, אגרות והוצאות בהוצאה לפועל בתקופת מתכונת החירום

כל אפשרויות התשלום פתוחות למעט תשלום בקופות לשכות ההוצאה לפועל. ניתן לשלם בדואר ללא צורך בשובר. למידע אודות תשלום מאובטח באמצעות אתר התשלומים הממשלתי ואפשרויות תשלום אחרות - לחצו כאן.

מועדי התשלום של צווי התשלומים בהוצאה לפועל, אינם נדחים. בקשות לדחיית תשלומים ניתן יהיה להגיש בתום תקופת מצב החירום המיוחד.

החל מיום חמישי, 19.3.2020, ועד להודעה חדשה לשכת ההוצאה לפועל עפולה תהיה סגורה.

פעילות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במתכונת החירום, בתיאום עם שר האוצר משה כחלון, השר אוחנה הנחה את המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות להקפיא את פעולות הגבייה כנגד חייבים בשל מצב החירום.

הארכת מועד תשלום קנסות עד ה- 30.04.2020: התקנה תקפה לקנסות שמועד תשלומו מ- 10 במרץ עד ה- 30 באפריל, חייב ששילם תוספת פיגורים מה- 10 במרץ עד כניסת ההנחיות לתוקף (10.4.2020) יכול להגיש בקשה להחזר תוספת הפיגור.

יחד עם זאת, שר המשפטים אוחנה הנחה לאכוף את תשלום הקנסות על מפרי חובת הבידוד והוראות משרד הבריאות למניעת הפצת הקורונה ללא פשרות וללא הנחות, וזאת בהתאם למדיניות הממשלה ולמען שמירה על בריאות הציבור.

בהתאם לדחיית מועד תשלום הקנסות יידחו בנוסף: המועד להגשת בקשה להישפט בעבירות ברירת משפט ובעבירות מנהליות והמועד להגשת בקשה לביטול קנס. כמו כן, גם מועד ביצוע של צווי מאסר במקום קנס יידחה, וזאת על-מנת לאפשר לחייבים פרק זמן נוסף לתשלום חובותיהם בטרם הפעלת אמצעי זה.

חייבים הנמצאים בהסדר חוב במרכז לגביית קנסות - בשל מצב החירום בו נמצאת מדינת ישראל המתמודדת עם וירוס הקורונה, מאפשר המרכז לגביית קנסות ברשות לחייבים המצויים בהסדר חוב לשלם את התשלומים של חודשים מרץ – אפריל – מאי שנת 2020, עד לתאריך 15 ביוני 2020.

חייבים שנפגעו מהשלכות משבר וירוס הקורונה - יכולים לפנות למרכז לגביית קנסות באמצעות טופס מקוון ובמסגרתו לבקש לדחות את תשלום החוב, להפחית פיגורים שנצברו ולפרוס את תשלום החוב. השלכות כלכליות רלוונטיות לעניין זה - פיטורין, צמצום משרה, הוצאה לחופשה ללא תשלום, פגיעה כלכלית בעסק, פגיעה כלכלית בעצמאי, הידבקות בוירוס קורונה, שהות בבידוד או כל סיטואציה אחרת שיש לה השלכה כלכלית, כתוצאה ממשבר וירוס הקורונה.

להגשת הבקשה להסדר חוב באמצעות הטופס המקוון - לחצו כאן.

באזור האישי של המרכז לגביית קנסות ניתן לקבל מידע על גובה החוב, לקבל מידע על נתונים בתיק ולשלם חובות בכרטיס אשראי. 

במוקד המידע והשירות הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה ניתן לקבל מידע רב על נתוני התיק, לשלם באמצעות כרטיס אשראי, וכן לבצע פעולות נוספות בשירות עצמי בטלפון 35592* או 073-2055000.

שעות פעילות המוקד בתקופת מתכונת החירום הינן בימים א' – ה' בין השעות 08:00-17:00

 

תגובות

מומלצים