70% מניצולי השואה זקוקים להשלמת הכנסה

הרשות לזכויות ניצולי השואה לא ביצעה סקר מקיף להערכת מצבם וצרכיהם הפיזיים, הנפשיים, והכספיים של כלל אוכלוסיית ניצולי השואה לשם מיצוי הזכויות הניתנות על ידי כלל נותני השירותים לניצולים.

07.04.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
70% מניצולי השואה זקוקים להשלמת הכנסה

 

הרשות לזכויות ניצולי השואה, במשרד האוצר, היא זרוע מרכזית של מדינת ישראל המטפלת באוכלוסיית ניצולי שואה ונפגעי התנכלויות, והיא מנהלת רשימה לאומית ובה שמות ניצולי השואה ונפגעי התנכלויות הזכאים להטבות ממדינת ישראל וכן שמותיהם של חלק מהניצולים המקבלים גמלה מגורמים מחו"ל.

רוב תקציב הרשות מועבר בגמלה ישירות לניצולים, חלקו מועבר לגופים שונים חוץ-ממשלתיים המספקים שירותים והטבות לניצולי השואה, וחלקו מיועד לתוכניות חברתיות שמפעילים ארגוני סיוע ולשכות רווחה.


5.57 מיליארד ש"ח תקציב הרשות לזכויות ניצולי שואה לשנת 2019

136,000 ניצולי שואה חיים בישראל בדצמבר 2019

56,000 נפגעי התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה חיים בישראל בדצמבר 2019

70% מניצולי השואה ונפגעי ההתנכלויות המקבלים תגמול חד-שנתי, זקוקים למענק השלמת הכנסה כדי להתקיים בכבוד (51,175 אנשים)

85 שנה הגיל הממוצע של ניצולי השואה

1,300 ניצולי שואה נפטרים מידי חודש

3,996 ₪ הגמלה הממוצעת לחודש

100 נכי המלחמה בנאצים (שאינם מוכרים גם כניצולי שואה), אחרוני הלוחמים שנותרו בישראל, בדצמבר 2019

פעולות הביקורת

​בשנת 2017 פרסם משרד מבקר המדינה דוח בעניין הסיוע לניצולי השואה. בדוח הנוכחי מובאים ממצאי המעקב אחר תיקון הליקויים המרכזיים שצוינו בדוח הקודם.

בחודשים ינואר עד מרץ 2020 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיהם של משרד האוצר, אגף התקציבים, הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לשוויון חברתי, המוסד לביטוח לאומי, משרד העלייה והקליטה, והקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, לתיקון הליקויים המרכזיים שצוינו בדוח הקודם.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

ניצולים הזקוקים להבטחת הכנסה על מנת להתקיים, בביקורת הקודמת נמצא כי למעלה מ-51,000 מכלל הניצולים הזכאים למענק שנתי מכוח סעיף 4 לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007, מקבלים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 מבטל"א. משרד האוצר.

ביצוע סקר מקיף למיפוי צרכי הניצולים - בביקורת הקודמת נמצא כי הרשות לא ביצעה סקר מקיף להערכת מצבם וצרכיהם הפיזיים, הנפשיים, והכספיים של כלל אוכלוסיית ניצולי השואה לשם מיצוי הזכויות הניתנות על ידי כלל נותני השירותים לניצולים.

הנגשת דירות לניצולים - בביקורת הקודמת נמצא כי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה הפסיקה את תמיכתה התקציבית בארגונים חוץ-ממשלתיים לשם התאמה והנגשה של דירות ניצולים לצורכיהם המשתנים. המעקב העלה שהרשות, משרד האוצר, משרד הרווחה..

מתן תוספת שעות סיעוד לנכי מלחמה בנאצים - בביקורת הקודמת נמצא כי נכי המלחמה בנאצים אינם זכאים לתוספת שעות סיעוד. המעקב העלה שליקוי זה לא תוקן. משרד האוצר והרשות לא פעלו למתן תוספת שעות סיעוד ל-100 הלוחמים הנותרים - נכי המלחמה בנאצים.

מיפוי ואיתור של ניצולים מרותקי בית - בביקורת הקודמת צוין כי על הרשות למפות את אוכלוסיית מרותקי הבית, להעריך את מספרם בשנים הקרובות ולהציע תוכניות ייעודיות שיאפשרו לספק את מלוא צורכיהם בד בבד עם בחינת אפשרויות הסיוע בהפגת.

פעילות הצוות הבין-משרדי לטיפול בניצולים - בביקורת המעקב עלה כי הצוות הבין-משרדי שהוקם לשם תכלול פעולות הממשלה בתחום הטיפול בניצולי השואה אינו מקיים פגישות שוטפות ויש אי-וודאות לגבי המשך תפקודו.

אתר המרשתת של הרשות לזכויות ניצולי השואה - אתר המרשתת, שהוא הכלי המרכזי שבידי הרשות להעברת המידע לאוכלוסייה בכלל ולניצולי שואה ובני משפחותיהם בפרט, טעון שיפור. הגם שקיים מידע כגון "טפסים של בקשה לאלמן/ה לפי הכנסה או מוגדל.

ניצול תקציב משרד הרווחה לרווחת ניצולי השואה במסגרת "התכנית לנזקקים" - בשנים 2018 ו-2019 ניצל משרד הרווחה רק כ-30% מהתקציב הכולל של "התכנית לנזקקים" (שהסתכם בשנים אלה בכ-30 מיליון ש"ח), תוכנית שהוכנה לשם ביצוע פעולות רווחה עבור ניצולי.

תמיכה בשירות לחצני מצוקה - שירות חיוני של לחצני מצוקה לכ-9,000 ניצולים נמצא בסכנת הפסקה מפני שחסר מימון להמשך השירות. ללא סיוע ממשלתי ראוי תתקשה הקרן לרווחה להמשיך את השירות, שממומן היום ברובו מתרומות.

הגדלת זכויות ניצולים - מאז הביקורת הקודמת הוגדלו הזכויות שניתנות לקבוצת הניצולים שכבר הוכרו בעבר ומעגל הזכאים הוגדל על ידי הרשות ומשרד האוצר בשנים 2017 - 2019.


מומלץ כי הצוות הבין-משרדי : יפעל להקמת נקודת מענה אחת שתרכז את כלל הזכויות והמענים הניתנים לניצולי השואה ויעקוב אחר מימוש זכויותיהם.

בשיתוף פעולה עם משרד האוצר, משרד ראש הממשלה והרשות: יבחנו אפשרות לגבש תוכנית סיוע להגדלת התגמולים החודשיים לקבוצת הניצולים המקבלים מענק שנתי בלבד, זאת בהתחשב בירידה בהיקף של כ- 50 מלש"ח משנת 2018 לשנת 2019 בסכום הכולל של התגמולים.

מומלץ כי הרשות תמשיך בביצוע פרויקט מיצוי הזכויות עד לסקירה מלאה של ניצולי השואה לרבות שיפור בהנגשה מכוונת של אפשרויות למיצוי הזכויות. זאת, בד בבד עם הכשרת כוח אדם מתאים למשימה זו ושיתוף משרדי ממשלה נוספים וארגונים מהמגזר השלישי.

מומלץ כי הרשות, הקרן לרווחה ובטל"א ישתפו פעולה בעריכת בדיקות יזומות לבחינת מצבם התפקודי של ניצולי השואה ושל נפגעי התנכלויות הזכאים לגמלת סיעוד, כדי לאתר את בעלי הפוטנציאל למימוש מיצוי זכויות בהתאמת רמת הזכאות למצבם הגופני.

מומלץ כי משרד הפנים יפעל לקידום הסדרה כדי להעניק את ההנחה המרבית בארנונה גם לאוכלוסיית ניצולי השואה שהרשות הכירה בהם כנזקקים.

 

רבים מניצולי השואה היו שותפים בהקמת המדינה; כמה מהם אף היו ממובילי המשק וההנהגה. אוכלוסייה זו, שהיא חלק ממרקם החיים בישראל, מגוונת ומורכבת מעולים ותיקים וחדשים.

ממשלות ישראל לדורותיהן פעלו רבות כדי לסייע לניצולי השואה בישראל וכדי להקל עליהם וממשיכות לעשות זאת גם כיום. אולם, על אף פעילות מבורכת זו, חלק מצורכיהם של ניצולים אלה עדיין לא זכו למענה הראוי.

הזמן הולך ואוזל, מספר הניצולים החיים הולך ופוחת ועל כן גוברת החשיבות כי הגורמים הרלוונטיים יבחנו את הליקויים העולים בדוח זה ויפעלו לתיקונם לצורך טיוב הטיפול בניצולי השואה, נפגעי ההתנכלויות ונכי המלחמה בנאצים ומיצוי זכויותיהם.

דור העדות, שחווה את מאורעות השואה זכאי לחיות את שארית חייו בכבוד ולקבל את ההכרה שהוא ראוי לה.

 

תגובות

מומלצים