קיצור מועדים ושינוי הליכים לקראת הבחירות לכנסת ה-25

נוכח הקדמת מועד הבחירות לכנסת העשרים וחמש ובהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בדין לעניין הליך רישום מפלגה ולעניין מועד הגשת רשימת מועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, הריני מתכבדת להביא לידיעת הציבור את הדברים הבאים.

03.07.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
קיצור מועדים ושינוי הליכים לקראת הבחירות לכנסת ה-25

 

בהתאם להוראות חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 וחוק הבחירות לכנסת העשרים וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב-2022, בקשה לרישום מפלגה תוגש למשרדי רשמת המפלגות (להלן: "הרשמת") ותפורסם על ידה ברשומות ובעיתונים תוך 4 ימים מיום הגשת הבקשה. התנגדות לרישום מפלגה תימסר לרשמת לא יאוחר מ- 10 ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות על הגשת בקשה לרישום.

 

 

הרשמת רשאית לבקש את תגובתם של מבקשי הרישום להתנגדות ולקבוע מועד להגשתה. החלטת הרשמת לקבל את ההתנגדות או לדחותה תינתן תוך 7 ימים מיום שההתנגדות התקבלה במשרדה. נוכח זאת, הליך רישום מפלגה עשוי לארוך 14 ימים ואף מעבר לכך.

 

 

יצוין כי המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית בהתאם להוראות חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 הינו היום ה- 47 לפני מועד הבחירות. לפיכך, המבקשים לייסד מפלגה חדשה ולהשלים את הליך רישומה עד המועד להגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, כאמור, נדרשים להגיש בקשה לרישום מפלגה במשרדי רשמת המפלגות  בהתאם למניין הימים הנדרש להשלמת ההליך (לכל הפחות 61 ימים לפחות לפני מועד הבחירות ויתכן שאף יותר).

 

לעיון בהנחיות רישום מפלגה היכנסו לאתר האינטרנט של רשות התאגידים.

 


לצורך הגשת בקשה לרישום מפלגה יש לתאם פגישה במשרדי הרשמת ולצורך כך יש לפנות למשרדי הרשמת ברשות התאגידים בטלפון מס': 073-3925951 או בדוא"ל: Miflagot@justice.gov.il

 

 

יודגש, כי הגשת בקשה לרישום מפלגה בתוך פחות מ- 61  ימים לפני מועד הבחירות, עלולה שלא לאפשר את השלמת הליך הרישום עד המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית.אין באמור לעיל, כדי להבטיח את סיום הליך רישום מפלגה עד המועד הקובע להגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, זאת ככל שיידרשו הליכים נוספים על-פי חוק המפלגות, ובכלל זה הכרעת רשמת המפלגות בהתנגדויות לרישום מפלגה.

 


למען הסר ספק, ניתן להגיש בקשה לרישום מפלגה בכל עת, בשים לב לאמור לעיל בנוגע לאפשרות להתמודד בבחירות לכנסת העשרים וחמש.

 

 

קבצים להורדה

 

תגובות

מומלצים

\