הקצאת קרקע בפטור ממכרז באזור התעשייה ביר אלמכסור

למטרת הקמת או הרחבת מפעל שתחום עיסוקו תעשייה ומלאכה, מינהל אזורי תעשייה מפרסם הודעה בדבר אפשרות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מפעל תעשייה או מלאכה באזור התעשייה ביר אלמכסור,

23.06.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הקצאת קרקע בפטור ממכרז באזור התעשייה ביר אלמכסור

 

בהמשך להודעה שפורסמה בדבר אפשרות להענקת זכות במקרקעין בפטור מחובת מכרז באזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959 (אזור פיתוח א'), המשרד מודיע בזאת כי ניתן להגיש בקשות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי מקרקעין באזור התעשייה ביר אלמכסור במסגרת תוכנית ותמ"ל מספר 1020 (תמל/1020) למטרת הקמת או הרחבת "מפעל שתחום עיסוקו תעשייה ומלאכה" כהגדרתו בהוראת מנכ"ל 6.2, או בניית מבנה להשכרה למפעל שתחום עיסוקו תעשייה ומלאכה כאמור, שתוגש על ידי גורם מטעם הרשות המקומית או על ידי יזם שישכיר את המבנה ל"צד קשור" (כהגדרתו בהוראה) אליו. 

 

 

במקצה זה ישווקו 14 מגרשים באזור התעשייה ביר אלמכסור בשיטת "מקצה צפי לעודף ביקושים על היצע", ויבחנו בקשות המלצה על הקצאת המגרשים הבאים:

 

מספר סידורי מספר מגרש גודל מגרש במ"ר
1 225 1,196
2 226 1,198
3 227 1,198
4 228 1,119
5 229 1,200
6 230 1,200
7 231 1,195
8 232 1,198
9 233 1,199
10 234 1,201
11 236 1,202
12 237 1,200
13 238 1,200
14 239 1,200

 

הבקשות ייבחנו בהתאם להוראת מנכ"ל 6.2, בשיטה של "מקצה צפי לעודף ביקושים על היצע" בהתאם לסעיף 8.3.4 להוראה.

 

המשרד הוא הגורם המפתח של אזור התעשייה וגובה את הוצאות הפיתוח. בקשות יזמים לקבלת מענק השתתפות בהוצאות הפיתוח ידונו בהליך בהתאם לאמור בהוראת מנכ"ל 6.11. יובהר כי: 

 

  • המלצה על הקצאה בפטור ממכרז, ככל שתאושר, תצא בנפרד מאישור השתתפות בהוצאות הפיתוח, וקבלת המלצה כאמור כלל אינה מחייבת שתאושר בהמשך השתתפות בהוצאות הפיתוח. 

 

  • ההשתתפות בהוצאות הפיתוח, ככל שהיא מאושרת, לא מתקבלת מראש בעת קבלת הקרקע. היזם נדרש לשלם תחילה את הוצאות הפיתוח המלאות, וההשתתפות תהיה אך ורק לאחר עמידה באבני דרך, שהאחרונה בהן ככלל היא קבלת אישור למעבר להסכם חכירה. 

 

  • ציון הסף לקבלת ההשתתפות בהוצאות הפיתוח לפי הוראה 6.11 הוא 60 נקודות (בעוד ציון הסף לקבלת המלצה הוא 45 נקודות) - ניקוד הבקשה יצוין בהמלצת המשרד לפטור ממכרז.

 

איך מגישים בקשה

 

את הבקשות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 7.8.2022 בצירוף כל המסמכים הנדרשים לפי הוראת המנכ"ל 6.2 ונוהל ההוראה, וזאת אך ורק באמצעות המערכת המקוונת.

 

למידע נוסף והגשת בקשה

לתמיכה טכנית בהגשת הבקשות בטופס המקוון יש לפנות לטלפון 074-7502471 

הערות

 

  • תשומת ליבכם לכך שביום 30.1.2022 פורסמו הוראת מנכ"ל 6.2 עדכנית לעניין מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה והוראת מנכ"ל 6.11 עדכנית לעניין מענק השתתפות בהוצאות פיתוח למפעלי תעשייה.

 

  • בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל 6.2 או הוראת מנכ"ל 6.11, יגבר נוסח הוראות המנכ"ל.

 

  • על כל שינוי בהוראת מנכ"ל 6.2 או הוראת מנכ"ל 6.11 או המועד האחרון להגשת בקשה המפורט במודעה זו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של  המשרד.

 

  • אין במודעה זו משום התחייבות לאשר בקשה כלשהי ו/או להשתתף בהוצאות הפיתוח. 

 

  • הענקת זכויות במקרקעין תיעשה על ידי רשות מקרקעי ישראל בלבד לפי המלצת המשרד ובכפוף לכל הכללים, התנאים, התשלומים והנהלים הקיימים במשרד וברשות מקרקעי ישראל. 

 

תגובות

מומלצים