תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש באתר פורטל הכרמל והצפון

13.06.2017

 

1 - במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים, ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר "פורטל הכרמל והצפון" אין משום המלצה או חוות דעת. וקבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר "פורטל הכרמל והצפון" הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

 

2 - מערכת אתר "פורטל הכרמל והצפון" אינה אחראית בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות, פרסומות ידיעות וכד' שמתפרסמות באתר "פורטל הכרמל והצפון".

 

3 - אין המערכת אחראית לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות הפרסומות והידיעות המתפרסמות באתר "פורטל הכרמל והצפון".

 

4 - כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר  "פורטל הכרמל והצפון" או מטעמו של אתר "פורטל הכרמל והצפון" שייך באופן בלעדי לאתר "פורטל הכרמל והצפון". אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של אתר "פורטל הכרמל והצפון", מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר "פורטל הכרמל והצפון" באמצעות הסכמים שונים בין אתר "פורטל הכרמל והצפון" לבין אותם צדדים.

 

5 - השימוש באתר "פורטל הכרמל והצפון" מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר "פורטל הכרמל והצפון" ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

 

6 - המשתמש ו/או המפרסם באתר מתחייב לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו  חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

 

7 - המשתמש באתר מתחייב לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

 

8 - לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

 

9 - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה אתר "פורטל הכרמל והצפון" ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת בלא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש:

 

    9.1 - אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים     ו/או נדרש  לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

     9.2 - אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין  של הוראות ותנאים אלו.

     9.3 - אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של אתר "פורטל הכרמל והצפון".

 

10 - אתר "פורטל הכרמל והצפון" נוקט אמצעים לאבטחת המידע באתר, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר "פורטל הכרמל והצפון" או מכל סיבה אחרת, לא תחול על אתר "פורטל הכרמל והצפון" כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.

 

מידע כללי על המבקרים באתר

 

11 - אתר "פורטל הכרמל והצפון" אוספ באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. 
המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web Server Log) ו"עוגיה" ("Cookie"). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. אתר "פורטל הכרמל והצפון" מבקש לציין ולהדגיש, כי למרות וקיימת האפשרות שאתר "פורטל הכרמל והצפון" ישלח "עוגיות" למחשבי המבקרים/משתמשים באתר, במצבים מסוימים, אין אתר "פורטל הכרמל והצפון" יודע את זהותם ו/או כל פרט אישי אחר לגבי אותם מבקרים/משתמשים אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק לאתר "פורטל הכרמל והצפון" פרטים מזהים כאמור.

 

דין וסמכות שיפוט

 

12 - הנהלת אתר "פורטל הכרמל והצפון" מבהירה ומדגישה כי האחריות המשפטית על התכנים שמופיעים באתר "פורטל הכרמל והצפון" תחול אך ורק על העורך הראשי של אתר "פורטל הכרמל והצפון".

 

13 - על השימוש באתר "פורטל הכרמל והצפון" יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

14 - מקום השיפוט הבלעדי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר "פורטל הכרמל והצפון", הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.