חברת החשמל הגישה התנגדות לתכנית כוללנית לדלית אלכרמל

מה הסיבה שחברת החשמל לישראל בע"מ מתנגדת לתכנית מתאר כוללנית של דאלית אל כרמל, מספר 356-0327-999 ?, החברה ציינה בהתנגדות: "התכנית שהופקדה חופפת לקו מתח עליון, תחמ"ש ארעית דלית אל כרמל וקווי מתח גבוה ומתח נמוך".

23.10.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חברת החשמל הגישה התנגדות לתכנית כוללנית לדלית אלכרמל

 

למכתב התנגדות שהגישה חברת החשמל לישראל בע"מ באמצעות סגן המנהל הכללי לתכנון, פיתוח וטכנולוגיה מגזר תכנון סטאטוטורי ואיכות סביבה מדור תכנון סטטוטורי.

"תכנית 356-0327999 , תכנית כוללנית לדלית אלכרמל התנגדות חח"י לתכנית

1. התכנית שבנדון חופפת לקו מתח עליון, תחמ"ש ארעית דלית אל-כרמל וקווי מתח גבוה ומתח נמוך.

להלן עמדת חח"י לתכנית

2. קו המתח העליון: התכנית קובעת יעודים למגורים, תיירות ומוסדות ציבור בתוואי קו המתח העליון ובתחום המגבלות הנובעות ממנו. בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת ) 2006 ( ולהמלצות וועדת המומחים ) 2005 ( לא ניתן לאפשר שימושים לשהיית קבע במרחק 20 מטרים משני צידי הקו.

מכיוון שנכון להיום לא הוזמנה העתקת הקו ואין ודאות אם ומתי יועתק הקו, יש לתכנן בהתאם למגבלות הבניה מקו זה. לחילופין, ניתן להתנות אישור התכנית הכוללנית באיתור תוואי סטטוטורי ישים להעתקת הקו ובפרט לאור הרגישות הסביבתית והנופית של המרחב הסובב את הישוב והכל בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל.

3. תחמ"ש ארעית דלית אלכרמל: בתחום התכנית בתא שטח 320 ביעוד מגורים, ישנה תחנת משנה ארעית דלית אלכרמל שהופעלה במתכונת חרום בשנת 1996 . תחמ"ש זו נותנת כבר כעת מענה חלקי בלבד בהיבטים של אמינות אספקת החשמל ומתאפיינת בהעמסת שיא החורגת מיכולותיה. בהמשך להחלטת הוועדה המחוזית מה- 20.5.2020 התבקשה חח"י לקדם תכנית לתחמ"ש קבועה שתיתן מענה לביקושים הגוברים במרחב דלית אלכרמל. עמדתנו היא שהתכנית הכוללנית לדלית אלכרמל צריכה לתמוך ולתת מסגרת סטטוטורית לתכנית מפורטת בה יקבע מיקום התחמ"ש וקווי ההולכה אליה. לפיכך נבקש לכלול בתחום התכנית הכוללנית מגרש ביעוד מתקנים הנדסיים על פי המיקום שהוצע על ידי חברת החשמל בו יוקם התחמ"ש וכן, תוואי סטטוטורי למסדרון תשתיות עילי שיזין את התחמ"ש.

4. תחמ"ש ארעית, כסוגיה ניכסית: מאחר ולאורך השנים לא נמצא אתר מוסכם עם הועדה המקומית לצורך קידום תחנת משנה קבועה במרחב דלית אל כרמל, נאלצה חברת החשמל להקים תחנה ניידת על קרקע פרטית מושכרת. התמריץ הכלכלי להשכרת השטח היה העובדה כי מדובר בקרקע חקלאית וערך הקרקע הוא נמוך.

 

 

התכנית הכוללנית מגדירה את שטח התחנה הניידת למגורים ועשויה לפגוע בכדאיות השכירות ובהוצאה של הניידת מאתר זה. עלויות העתקת התחנה למיקום אחר הן גבוהות ועשויות להיות בעייתיות עקב הצורך בהעתקה של כל קווי המתח הגבוה היוצאים מהניידת. לכן נבקש להגדיר את יעוד הקרקע במיקום תחנת המשנה הניידת כמתקן הנדסי, ולא להסתפק בסימבול כפי שקובעת התכנית שבנדון, ולשנות אותו למגורים בעת תכנון מפורט לתחנת משנה קבועה.

תשריט התכנית

5. יש לסמן ע"ג תשריט המצב המוצע את קו המתח העליון וקו מגבלות הבניה במרחק 20 מ' משני צדדיו.

6. אין לקבוע יעודי קרקע המאפשרים שהיית קבע בתחום מגבלות הבניה. לחילופין, לקבוע בתכנית הנדונה רצועה המיועדת להעתקת קו המתח העליון ולקבוע מגבלות בניה עד העתקת הקו. יש להזמין את תכנונה של רצועה זו מחברת החשמל על מנת לשלבה בתכנית.

7. יש לקבוע בתשריט בתחום התכנית מגרש עבור תחמ"ש ביעוד מתקנים הנדסיים.

הוראות התכנית

8. סעיף 1.9 . הגדרות – הסעיף מציין שהסימבול לתחנת משנה זמנית המיועדת להעברה לאחר הסטת קו המתח העליון. כאמור לעיל, לפי שעה אין הזמנה לתכנון העתקת הקו. יש לקבוע את המסגרת הסטטוטורית להקמת תחמ"ש במגרש אחר ואת קווי ההולכה אליה במסגרת תכנית זו. יש לציין בהגדרה שהסימבול מתייחס לתחמ"ש ארעית מבלי להתייחס להסטת הקו או להעברת התחמ"ש, אלא אם יקבעו התנאים לכך בתכנית זו. יצוין, שהעתקת תחנת המשנה אינה מחייבת את העתקת כל הקו, אלא את חיבור התחנה הקבועה לקו הקיים.

9. סעיף 6.1.3.2 וסעיף 6.1.3.3 , חשמל ומערכות תקשורת חברת החשמל מתנגדת לסעיפים הקובעים העתקת תחנת המשנה וקו המתח העליון מערבה. תכנית סטטוטורית לא יכולה לקבוע העתקת תשתיות מחוץ לקו הכחול שלה. יש לקבוע את המסגרת הסטטוטורית להעתקת התחמ"ש וקו המתח העליון בתכנית זו. על התכנית הזו לכלול את העתקת הקו והתחמ"ש.

10 . סעיף 6.1.3.4 , חשמל ומערכות תקשורת חברת החשמל מתנגדת לסעיף הקובע שתכנית מפורטת, בסמוך לקו המתח העליון טרם העתקתו תקבע מרחק מהקו לפי "הסטנדרטים המקובלים" ומציין שהמרחק הוא 50 מטרים. ראשית, מרחקי הבניה מקווי החשמל לא נקבעים על-פי סטנדרטים אלא מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת ) 2006 שמתייחס למרחקים שנקבעו בדו"ח ועדת המומחים ) 2005 והם 20 מ' מ' מתח עליון. מרחק זה, הוא הקובע עד לקביעת תקנות בנושא. מלבד זאת, מובן שלא ניתן לאשר תכנית מפורטת למגורים טרם העתקת הקו ולכן סעיף זה מתייתר ממילא ונבקש להסירו מהוראות התכנית.

11 . סעיף 6.1.5 , חשמל חברת החשמל מתנגדת לסעיף הקובע שתכנית מפורטת תוכל לקבוע הוראות להטמנת קווים במתח גבוה ונמוך והסרת קווים מחזיתות הבתים. פעולות אלה אינן סטטוטוריות.

ניתן לבצע כבר כעת הטמנת קווי חלוקה או הסרתם מחזיתות הבתים בהתאם לכללים שקבעה

 

רשות החשמל. גיא גריצמן מדור תכנון סטטוטורי"

 

עוד בנושא בקישור 

 

תגובות

1. نعيمة عماشة לפני 6 חודשים
الخلاصة!

מומלצים