הצעת חוק אספקת החשמל בדיון בועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה דיון בנושא חוק אספקת החשמל, בהשתתפות ראשי הרשויות הדרוזיות, שנועד לקבוע הסדר זמני שיאפשר אספקת חשמל למבני מגורים במתחמים שאין לגביהם תוכנית מפורטת בתוקף, בכפרים הדרוזים והצ'רקסים, מטרתו של חוק זה להקנות פתרון זמני למבני מגורים במתחם שאין בו חיבור לחשמל.

26.03.2024 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הצעת חוק אספקת החשמל בדיון בועדת הכלכלה

הוראת שעה שמוגשת לכנסת העשרים וחמש לחיבור חשמל לדירות ללא היתר בניה, בעיה מוכרת בכפרים הלא יהודים, יוזמים חברי הכנסת, אופיר כץ, חנוך דב מלביצקי, מירב בן ארי, יצחק קרויזר, זאב אלקין, ינון אזולאי, הצעת החוק תהיה להוראת שעה לתקופה של שנתיים.

 

הגדרות .1 בחוק זה "בעל מבנה" מי שרשאי להגיש בקשה להיתר בנייה לגבי המבנה, "החברה" חברת החשמל לישראל בע"מ, "ועדה מחוזית" כמשמעותה בסעיף 7 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965

 

להלן חוק התכנון והבנייה, "מבנה" בנין של קבע ששימש למגורים ערב תחילתו של חוק זה, גם אם אין  לגביו היתר בנייה לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, "המצב הביטחוני המיוחד" המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הוכרז מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית התשי"א,21951 ביום כ"ד בתשרי התשפ"ד 7 באוקטובר 2023, "מתחם מזכה" מבנה או כמהמבנים הסמוכים זה לזה המיועדים למגורים, הנמצאים ביישובים דרוזיים וצ'רקסיים כפי שמפורט בהחלטת ממשלה 959 מיום כ"ט בטבת )10 בינואר 2016(, בהחלטת ממשלה 716 מיום כ"ד בכסלו 28 בנובמבר 2021, ואשר ממוקמים במתחם שנקבע בצו לפי סעיף 4.

 

 "צו" – צו שנקבע לפי סעיף 4 "תוכנית מפורטת" כמשמעותה בחוק תכנון ובנייה.

 

מטרה .2 מטרתו של חוק זה להקנות פתרון זמני בתנאים הקבועים בו למבני מגורים במתחם שאין בו חיבור לחשמל, ובהיעדר תוכנית מפורטת בתוקף מבנים כאמור, לשם סיוע ליישובים דרוזיים וצ'רקסיים שיפעלו לשם הגשת תוכנית מפורטת, זאת נוכח הצורך הדחוף לתת מענה לבעיות הבטיחות המתגברות בתקופת המצב הביטחוני המיוחד בישובים מסוימים בהיעדר חיבור חשמל.

 

החברה תהיה רשאית לספק חשמל למבנה במתחם, אם הומצא לה אישור של רשות מקומית לפי סעיף ,5 אף אם לא התקיימו הוראות סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה, ובלבד שהתקיימו התנאים המקובלים בחברה לגבי חיבור מבנים לרשת החשמל.

 

מתחם מזכה .4 א' שר האנרגיה והתשתיות, בהתייעצות עם שר הפנים, יקבע, בצו, מתחמים מזכים שהמבנים בהם יהיו זכאים לחיבור לחשמל כאמור בסעיף ,3 אם שוכנע כי החיבור לחשמל במתחמים כאמור נדרש מטעמי בטיחות או שמתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את חיבור המתחמים לחשמל בהתאם להוראות חוק זה, ובלבד שהתקיימו במתחם המזכה כל אלה: 
 

 

אין תוכנית מפורטת בתוקף לגביו, לא עלה בידי הרשות המקומית להגיש למוסד התכנון המוסמך תוכנית מפורטת כאמור בסעיף 157א' ח' לחוק התכנון והבנייה, זאת בשל השלב התכנוני של המתחם המזכה או של הישוב בו נמצא המתחם המזכה.

 

ניתן להגיש לגבי המתחם המזכה תוכנית מפורטת המאפשרת מגורים, הרשות המקומית הנוגעת בדבר התחייבה לפעול להגשת תוכנית מפורטת לעניין המתחם המזכה, בתוך שנתיים ממועד קביעת הצו, תוך  שימוש בתקציב שהוקצה עבורה לשם כך ולאחר שיינתן לה גם סיוע מקצועי נוסף ככל שיידרש מהגורמים המוסמכים לכך במשרד האנרגיה והתשתיות ובמשרד הפנים.

 

בעל מבנה במתחם שלא נכלל בצו רשאי לערור בפני שר האנרגיה והתשתיות בתוך 30 ימים מיום פרסום הצו; שר האנרגיה והתשתיות רשאי להחליט בערר על הכללת מתחם נוסף בצו; החלטה מנומקת של שר האנרגיה  והתשתיות בערר תישלח למגיש הערר בתוך 45 ימים מיום הגשתו.

 

רשות מקומית תעניק אישור לבעל מבנה במתחם מזכה הנכלל בצו לזכאותו לאספקת חשמל ותודיע על כך למשרד האנרגיה והתשתיות ולמשרד הפנים, וכן תפעל להגשת תוכנית מפורטת בהתאם להתחייבותה כאמור 
בסעיף 4' א' 4'.

אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן א' ישמש אסמכתא לאספקת חשמל למבנה על ידי החברה ללא כל אישור נוסף ובלבד שבעל המבנה קיים את התנאים המקובלים בחברה לחיבור מבנים לרשת החשמל ובודק חשמל מטעם החברה אישר שהמבנה עומד בדרישות הבטיחות.

 

משרד האנרגיה והתשתיות, משרד הפנים ומשרד האוצר יקצו תקציב לסיוע לרשויות מקומיות להגשת תכנית מפורטת וכן יפעלו בתקופת הוראת השעה לסייע לרשויות מקומיות שמתחמים מזכים נמצאים בתחומן וכלולים בצו, על מנת שיתאפשר להן להגיש בהקדם האפשרי תוכנית מפורטת למתחמים המזכים.

 

שמירת דינים .7 אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהחובה לקבל כל אישור אחר הנדרש לפי כל דין, ובכלל זה אין בהוראות חוק זה משום מתן היתר למבנה לפי חוק התכנון והבנייה.

 

שר האנרגיה והתשתיות ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. 
תחילה ותוקף .9 תחילתו של חוק זה 14 ימים מיום פרסומו )להלן יום התחילה(, והוא יעמוד בתוקפו לתקופה של שנתיים מיום התחילה )בחוק זה – תקופת הוראת השעה.

 

צו ראשון לקביעת מתחמים מזכים צו ראשון לפי סעיף 4 יפורסם תוך 30 ימים מיום התחילה

 

ד ב ר י  ה ס ב ר 

 

סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 )להלן – חוק התכנון והבנייה( קובע כי חברת החשמל לא תהיה רשאית לספק חשמל למבנה שלגביו לא ניתן היתר בניה לפי חוק התכנון והבניי ה.

 

בהצעת חוק זו מוצע להעניק פתרון זמני בהוראת שעה למתחמים ביישובים דרוזיים או צ'רקסיים שלא קיימת לגביהם תוכנית מפורטת או היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה , ובשל כך חברת החשמל לא מספקת להם חיבור לחשמל כאמור.

 

בתקופת מלחמת חרבות ברזל, לנוכח הסכנות הביטחוניות הנשקפות לעורף, ובפרט ביחס ליישובים שסמוכים לגבול, וכן לאור הסכנה המוגברת שיש למתחמים עם מבנים למגורים ללא חיבור לחשמל כלל או חיבור לחשמל שאינו מוסדר, החיבור לחשמל הוא צורך בטיחותי חיוני שבהיעדרו נגרמת פגיעה של ממש בדיירי המבנה.

 

בהתאם להחלטות הממשלה להעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים, ובפרט ישובים סמוכי גבול החשופים ממילא לסיכון גבוה יותר , מוצע בהצעת חוק זו לפתור את הפגיעה הנגרמת בשל חוסר החיבור לחשמל אשר מתעצמת מאוד בתקופה זו.

 

בישובים אלה גם לא אחת בשל קשיים בירוקרטיים מוגברים לא עלה בידי הרשות המקומית להגיש למוסד התכנון הרלוונטי תוכנית מפורטת לפי סעיף 157א)ח( לחוק התכנון והבניי ה ולכן נמנע החיבור לחשמל.

 

הצורך בסיוע מוגבר לישובים אלה הוכר בהחלטות ממשלה שונות, ולפיכך מוצע שהפתרון המוצע בהצעת חוק זו יתמקד במתן פתרון זמני ביחס למתחמים בישובים אלה.

 

לפיכך, מוצע בהצעת החוק לאפשר באופן חריג ולתקופת זמן מוגבלת להתיר לחברת החשמל לספק חשמל למבנים ללא היתר במתחמים שייקבעו על ידי שר האנרגיה והתשתיות.

 

חוק דומה נחקק בעבר חוק אספקת חשמל הוראת שעה( התשנ"ו,1996 ובשל הצורך הבטיחותי והקושי שהתגבר במלחמת חרבות ברזל, מוצע בהצעת חוק זו לאפשר בהוראת שעה לתקופה של שנתיים זכאות דומה לחיבור לחשמל למתחמים שייקבעו. כדי שמתחם יוכל להיכלל בצו של שר האנרגיה והתשתיות כמתחם מזכה בחיבור לאספקת חשמל, על השר להשתכנע שמתקיימות לגביו נסיבות מיוחדות המצדיקות את זכאותו ושהזכאות נדרשת מבחינה בטיחותית. הזכאות בהתאם להצעת החוק מוגבלת רק למתחמים עם מבנים למטרות מגורים להם לא ניתן היתר בנייה בשל קושי תכנוני חיצוני.

 

משפורסם הצו הקובע את המתחמים המזכים, הרשות המקומית תעניק לדיירי מבנה באותו מתחם אישור שיהווה אסמכתא עבור חברת החשמל לאספקת חשמל לאותו מבנה, ובלבד שמולאו לפי המבנה כל התנאים המקובלים בחברת החשמל לגבי חיבור מבנים לרשת חשמל.

 

מוצע כי הצעת החוק תהיה להוראת שעה לתקופה של שנתיים.

 

בתקופה זו משרד האנרגיה והתשתיות, משרד הפנים ומשרד האוצר יפעלו לסיוע ולתקצוב של הרשויות המקומיות שמתחמיהן כלולים בצו, באופן שיאפשר להן להגיש תוכנית מפורטת ביחס למתחמיהן.

 

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ז בטבת התשפ"ד 08.01.2024

תגובות

מומלצים