כמחצית מהערבים בארץ מחזיקים בכרטיס אשראי

צוות בין משרדי זיהה מספר גורמים שמהווים חסם להכלה הפיננסית בישראל, והמליץ על עיגון תפקידה של רשות שוק ההון כגורם המוביל של תחום החינוך הפיננסי בישראל, הסדרת החינוך הפיננסי במערכת החינוך והקמת ועדה ייעודית שתוביל את החינוך הפיננסי בחברה הערבית.

27.07.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
כמחצית מהערבים בארץ מחזיקים בכרטיס אשראי

 

צוות בין משרדי זיהה מספר גורמים שמהווים חסם להכלה הפיננסית בישראל, וביניהם חסמים שפתיים, חסמים הנובעים מרמות דיגיטציה נמוכות, חסמים שמקורם ברמת אוריינות פיננסית נמוכה, חסמים הקשורים לרמת סיכון האשראי של הלקוחות, ועוד.

 

הצוות הבין-משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית, בראשות המשנה לנגיד אנדרו אביר והמשנה ליועמ"ש (אזרחי) עו"ד כרמית יוליס, מפרסם היום את הדוח המסכם של עבודתו. את הצוות  מינו  שר המשפטים, השרה לשוויון חברתי ונגיד בנק ישראל, על מנת לבחון לעומק את תמונת ההכלה הפיננסית בישראל על שלל רבדיה,  להבין היכן מצויים הפערים בהכלה הפיננסית, מה היקפם, ולגבש המלצות אפקטיביות.

 

הכלה פיננסית משמעותה יצירת נגישות שוויונית לשירותים פיננסים בעלויות סבירות לכלל האוכלוסייה.

 

בשל חשיבותם הרבה של השירותים הפיננסים (תשלומים, אשראי, חיסכון, ביטוח,  וכד’) לפעילותו של משק מודרני, חשובה ההכלה הפיננסית הן לרווחתו של הפרט והן לרווחה הכוללת. הכלה פיננסית יכולה לסייע ביצירת תנאים להוצאת הפרט ממצב של עוני, הפחתת אי־ השוויון, וצמצום הכלכלה השחורה והפשיעה הכלכלית והכללית, ותתרום לכך שהאזרחים יהיו מועצמים ויצרניים. ההכלה הפיננסית מעודדת הזדמנויות עסקיות ומגבירה את הצמיחה הכלכלית.

 

ככלל, רמת ההכלה הפיננסית בישראל הינה גבוהה, ודומה לזו שבמדינות מפותחות אחרות. במדינות כאלה, הדיון בנושא בדרך כלל מתמקד בקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, שרמת ההכלה בהן זוהתה כנמוכה מהציבור הכללי. קבוצות האוכלוסייה המרכזיות שלגביהן נבחנו בדוח הפערים בהכלה הפיננסית בישראל הן: החברה הערבית, החברה החרדית ואוכלוסיות מוחלשות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. בהקשר זה, הצוות פעל במספר דרכים: קיום שיח ותהליכי שיתוף ציבור עם גורמים מהמגזר הציבורי, המגזר הפרטי, עמותות ופעילים חברתיים שונים; ביצוע סקרים בקרב הציבור ומחקר באמצעות קבוצות מיקוד בקרב אוכלוסיות רלוונטיות; השוואה בינלאומית, ומחקר כמותי מקיף.

 

ממצאי המיפוי האיכותניים והכמותיים, מראים כי פערי ההכלה הפיננסית המשמעותיים בישראל מתרכזים ברובם בחברה הערבית במוצרים פיננסים בסיסיים. כך למשל נמצא כי בהשוואה לשאר קבוצות האוכלוסייה בישראל, בחברה הערבית יש שיעור בעלות על חשבונות בנק נמוך יותר, שיעור ושימוש באמצעי תשלום נמוך יותר, שיעור נטילת משכנתאות נמוך יותר תוך שיעור נטילת הלוואות צרכניות גבוה יותר. על אף שרמת ההכלה הפיננסית בחברה החרדית ככלל אינה נמוכה, והדבר בא לידי ביטוי, למשל, בשיעור גבוה של בבעלות על חשבון בנק או נטילת משכנתאות, בתחומים מסוימים ניתן למצוא גם פערי הכלה פיננסית בחברה החרדית. כך למשל, נמצא כי בחברה החרדית  יש העדפה גבוהה לשימוש במזומן, שיעור נמוך של דיגיטציה, ושיעור חיסכון פורמלי נמוך מאשר בחברה היהודית שאינה חרדית.

 

הצוות זיהה מספר גורמים שמהווים חסם להכלה הפיננסית בישראל, וביניהם חסמים שפתיים, חסמים הנובעים מרמות דיגיטציה נמוכות, חסמים שמקורם ברמת אוריינות פיננסית נמוכה, חסמים הקשורים לרמת סיכון האשראי של הלקוחות, ועוד. מאחר וכל חסם מתבטא בעוצמה אחרת בקבוצות האוכלוסייה השונות,  נדרשות דרכי פעולה מגוונות להגברת ההכלה הפיננסית תוך התאמת צעדי המדיניות לאוכלוסיית היעד.

 

אשראי לאוכלוסיות מוחלשות. קבלת מסגרת אשראי או הלוואה ממוסד פיננסי מפוקח עשויה להועיל למשקי בית עם הכנסה נמוכה ב"החלקת צריכה" ) שמירה על רמה קבועה של צריכה למרות זעזועים זמניים בהכנסה( הן במסגרת הצריכה השוטפת או ברכישת מוצרים בני־קיימא והן בעסקות גדולות ומשמעותיות, כגון רכישת דירה. עם זאת אין החוק מחייב גוף פיננסי לתת אשראי ללקוח והרגולטורים הפיננסים מצפים מהגופים המפוקחים להפעיל שיקול דעת ולנתח היטב את הסיכון בבואם לתת אשראי. למרות זאת יש מקרים רבים שבהם מתקשים לקוחות שונים להחזיר את האשראי ונקלעים עקב כך לקשיים חברתיים־כלכליים 7 צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית משמעותיים.

 

הצוות זיהה ארבעה מוקדים עיקריים שבהם יהיה נכון לטפל: בתחום האשראי לדיור בחברה הערבית, גיבש הצוות )במסגרת צוות המשנה לענייני הכלה פיננסית בחברה הערבית( המלצות שיאפשרו לתושבי יישובים ערבים ליטול יותר משכנתאות, באמצעות מנגנון של מתן ערבות חלקית של המדינה למשכנתאות בנקאיות בישובים אלה. נושא זה קשור בקשר ישיר להיבטים שונים של מעמד הרישום על הקרקע, שלגביהם הוגשו לאחרונה המלצות צוות בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )אזרחי(. אנו מקווים שלאחר יישום המלצות אלה, לצד המלצות הצוות הנוכחי בכל הנוגע לאופן בו רשות מקרקעי ישראל תפעל לרישום הקרקע במכרזים שמשווקים על ידה, יחול שינוי לטובה במעמד ובאמינות הרישום בישובים הערביים. בהמשך, הטילה הממשלה על מנכ"ל האוצר להקים צוות נוסף בראשות החשב הכללי, לבחינה נוספת של נושא המשכנתאות בישובי החברה הערבית. באשר לאוכלוסיות מודרות אשראי צרכני מצא הצוות כי יש אזרחים שמתקשים ליטול אשראי לראשונה לאור היעדר היסטוריית אשראי )למשל, לקבל כרטיס אשראי( ושישנם אזרחים שסומנו כמי שיש להם סיכון אשראי גבוה והם חווים קושי להתאושש ולחזור לצרוך אשראי.

 

הצוות גיבש המלצות לבחינת מנגנונים שמטרתם להחזיר לקוחות מודרים לתוך מעגל האשראי באמצעות מודל שיאפשר למנפיקי אמצעי תשלום להעניק מסגרת אשראי מוגבלת לטווח קצר תוך גידור הסיכון, כמו גם באמצעות הקרנות הממשלתיות והפרטיות למודרי האשראי. באשר למודעות למערכת נתוני האשראי, הצוות מצא כי לעיתים האזרחים אינם מודעים להשלכותיה. הצוות גיבש המלצה שמטרתה היא להגביר את המודעות למערכת ולעזור לאזרח להשתמש בה לטובתו. באשר ללקוחות שנקלעו לקשיים לאחר נטילת אשראי ממליץ הצוות להסדיר מנגנונים של פנייה אנושית ללקוחות בפיגור טרם העברת החוב לגבייה בהליך משפטי, לתעדף את הבקרה ואת האכיפה של הרגולטורים הפיננסים בכל הנוגע ליישום הוראות הנוגעות לאשראי צרכני ולגביית חובות ולגבש מנגנונים לסיוע ללקוחות בניהול חובותיהן. החלטת בנק ישראל שפורסמה לאחרונה, להרחיב את מאגר נתוני האשראי הקיים כך שיכלול נתוני אשראי גם לגבי תאגידים, תתרום להגברת היצע האשראי גם לעסקים קטנים מקרב אוכלוסיות מוחלשות. ב.

 

הגברת הנגישות והשימוש באמצעי תשלום מתקדמים. פעולת תשלום היא הפעולה הבסיסית ביותר במערכת הפיננסית ומהווה בסיס למערכת יחסים עמוקה יותר בין גוף פיננסי לבין לקוחותיו - כזו הכוללת גם אשראי, חיסכון, ועוד. בכלכלה המודרנית, השימוש באמצעי תשלום מתקדמים מאפשר לצרכן לשפר את רווחתו בכך שהוא מגדיל את אפשרויות הצריכה שלו מהמרחב שנגיש לה באופן פיסי, למרחב האינטרנטי שבו המגוון גדול יותר, ניתן להשוות בו מחירים, ועוד. אמצעי התשלום המתקדמים מאפשרים גם פריסה לתשלומים, תשלומים מקוונים מאזרח לאזרח בנוסף לתשלומים מאזרח לבית עסק, ועוד. הצוות מצא שבעוד שהשימוש באמצעי תשלום מתקדמים נפוץ מאוד בציבור הכללי, חלקים גדולים בחברה הערבית, כמו גם בקרב ציבור מודרי האשראי, לא עושים שימוש באמצעים אלו.

 

הצוות גיבש המלצות שינגישו לציבור את 8 צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית אמצעי התשלום המתקדמים ויקלו על השימוש בהם, כמו גם המלצות שיגבירו את החדירה של אמצעי תשלום אלו לצרכנים ולבתי עסק באזורים שמתאפיינים בשימוש נרחב במזומן. צעדים אלו תומכים בתורם במדיניות הממשלה לצמצום השימוש במזומן ולצמצום הכלכלה השחורה. בנוסף, קידום החקיקה בנושא שירותי תשלום )"חקיקת ה-PSD )"צפוי לסייע בהגדלת מגוון השירותים המוצעים לציבור בתחום. ג. תכנית רב־שנתית לחינוך הפיננסי בישראל. מהשוואה בין־לאומית של צעדי מדיניות להגברת ההכלה הפיננסית במדינות מתקדמות עולה כי הנהגת תכנית לאומית לחינוך פיננסי, ששמה דגש על ההבדלים בין קבוצות האוכלוסייה השונות )מגזרי מיעוטים, מהגרים, וכד‘( ומצבי החיים השונים )נוער, הקמת משפחה, רכישת דירה, יציאה לפנסיה, וכד‘(, מהווה נדבך מרכזי בתכניות להגברת ההכלה הפיננסית) .al et Kaiser 2021 Menkhoff and Kaiser, 2022 .)

 

ממצאי הצוות העלו גם כי יש קשר בין האוריינות פיננסית לבין ההכלה הפיננסית וכי יש הבדלים באוריינות זו בין קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל. הצוות גיבש לפיכך המלצות לטובת הנהגת תכנית לאומית להגברת האוריינות הפיננסית בכלל, ובחברה הערבית בפרט, תוך עיגון תפקידה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כגורם המרכז ומתכלל לתחום החינוך הפיננסי בישראל, שיוביל את התחום בשותפות עם בנק ישראל ורשות ני"ע. אחד המרכיבים בתכנית הוא גיבוש פורטל שירכז את כלל החומרים החינוכיים שמפרסמים הרגולטורים הפיננסיים בישראל על מנת להקל על גישת האזרחים לידע פיננסי בלתי אמצעי, תוך מתן חשיבות להנגשה שפתית ותרבותית לחברה הערבית. ד. הסרת חסמים תרבותיים, דתיים ושפתיים להכלה פיננסית. שירותים פיננסים מבוססים על אמונו של הלקוח במוסד הפיננסי.

 

אמון זה מבוסס על תחושת שייכות ועל היכולת של הלקוח להבין את התנאים הכרוכים בצריכת המוצר הפיננסי. תחושת השייכות עלולה להיפגע במצב של היעדר גיוון תעסוקתי במערכת הפיננסית - מצב בו כח האדם בגופים הפיננסים לא משקפים את הרכבה של האוכלוסייה והגיוון שבה. היכולת של הלקוח להבין את התנאים תלויה בראש ובראשונה במידת השליטה שלו בשפה שבה מונגש השירות. הצוות מצא שגורמים אלו משפיעים במידה רבה על היכולת ועל הרצון של חלקים בחברה הערבית לצרוך שירותים מהמערכת הפיננסית. הצוות גם מצא שייתכן וקיימים חסמים שמקורם בדת, שמונעים מלקוחות מוסלמים לצרוך חלק מהשירותים. לכן, הצוות גיבש המלצות שיגבירו את הגיוון התעסוקתי במערכת הפיננסית, יביאו להנגשת תכנים פיננסיים מרכזיים ונפוצים בשפה הערבית ויבחנו האם קיימים חסמים רגולטוריים למתן שירותים פיננסים תואמי "שריעה", הנפוצים במדינות מוסלמיות.

 

בהתאם לממצאים, הצוות גיבש המלצות בחמישה תחומים מרכזיים:

 

הגברת הנגישות לאשראי, הגברת הנגישות והשימוש באמצעי תשלום מתקדמים, תכנית רב-שנתית לחינוך הפיננסי בישראל, הסרת חסמים שפתיים תרבותיים ודתיים להכלה פיננסית, והמלצות נוספות, הכוללות בין השאר את הצורך להמשיך לעקוב אחר התפתחות ההכלה הפיננסית בשנים הבאות.

 

הצוות סבור כי באמצעות יישום מכלול ההמלצות, המענה לחסמים השונים להכלה הפיננסית יהיה נרחב, וכי על ידי המלצות מדיניות אלו, יצומצמו הפערים בהכלה הפיננסית בין קבוצות האוכלוסייה השונות בחברה הישראלית.

 

בעבודת צוות זה נבחן נושא ההכלה הפיננסית בפעם הראשונה בידי גופי המדינה בצורה סדורה, מובנית, ושיש עמה המלצות מעשיות לפעולה. נדרש המשך פעולה בתחום זה, בין השאר, לאור המציאות המשתנה.

 

המשנה לנגיד בנק ישראל, מר אנדרו אביר: המערכת הפיננסית היא אחת התשתיות החשובות ביותר במשק מודרני, והיא חייבת לשרת את כלל אזרחי המדינה ולתת מענה לצרכים המגוונים שלהם. מדינת ישראל נהנית ממערכת פיננסית יציבה, איתנה, ומתקדמת, שמשרתת היטב את משקי הבית והעסקים. הדוח שם זרקור על אותם מקומות בהם ההכלה הפיננסית אינה מלאה ונדרש שיפור כדי להשיג את היעדים שהוצבו בחזון של הצוות. היישום של חלק מההמלצות יוכל להתחיל באופן מיידי בעוד חלק אחר ייקח זמן ארוך יותר, אולם מעבר לחשיבות שבהמלצות, חשיבותו של הדוח נובעת גם מהתשתית העובדתית והמחקרית הרחבה שהוא מציג, והתרומה שתהיה לה לשיח ציבורי נרחב בנושאים אלה".

 

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גב' כרמית יוליס: "מטרה חשובה מבחינתנו היא לתת מענה  לכלל שכבות האוכלוסיה ולעשות  מאמצים להנגיש כלים פיננסיים לכלל משקי הבית. במיוחד נכון הדבר ביחס לאוכלוסיות חלשות שהמערכת הפיננסית אינה נגישה להן. עבודת הצוות היא צעד גדול קדימה בהקשר זה באשר הדוח מניח תשתית עובדתית מקיפה, באמצעות עבודה שלא נעשתה בעבר, וממליץ המלצות מעשיות ברות יישום בעניינים אלה. אנו מקווים שיישום ההמלצות יביא להתקדמות משמעותית בנושא ולהכלה של אוכלוסיות נוספות בשירותים שהמערכת הפיננסית מספקת, וזאת כחלק מאינטרס רחב שהמחלקה מקדמת ביחס להנגשת המשפט לאוכלוסיות מיוחדות".

 

תגובות

מומלצים

\